Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Beleidsregel subsidieverlening Buurtcultuurfonds behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidieverlening Buurtcultuurfonds behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen
CiteertitelBeleidsregel subsidieverlening Buurtcultuurfonds behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Emmen/CVDR607556/CVDR607556_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

20-11-2018

gmb-2018-283525

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidieverlening Buurtcultuurfonds behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen

Het college van burgemeester en wethouders van Emmen;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2018 reg.nr. BW 18.0704;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Emmen 2017, de Cultuurnota 2018 - 2021 ‘Van goede grond’ en het programma Sport, recreatie en cultuur;

 

Besluit vast te stellen de

 

‘Beleidsregel subsidieverlening Buurtcultuurfonds’

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 • Cultuurnota: Cultuurnota 2018 – 2021 “Van goede grond” - gemeente Emmen

 • Cultuuractiviteiten: activiteiten op het gebied van zang, theater, muziek, dans, beeldende kunst, cultureel erfgoed/historie, fotografie, film/animatie, multimedia, literatuur/poëzie/taal, architectuur en stedenbouw, zoals bedoeld in de Cultuurnota.

 • ASV: de geldende Algemene subsidieverordening van de gemeente Emmen

 

Artikel 2: Doelen

Het doel van subsidieverstrekking is om Cultuuractiviteiten, waarmee het effect ontstaat dat medebewoners aan cultuur gaan deelnemen en de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijken en dorpen van de gemeente Emmen worden versterkt, financieel mogelijk te maken.

 

Artikel 3: Doelgroep

Eén of meerdere bewoners, zijnde natuurlijke personen, van een buurt, wijk of dorp, die een initiatief willen ontplooien dat bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het in artikel 2 van deze beleidsregel geformuleerde doel van de subsidie. De bewoner of bewoners doen dit niet namens of ten behoeve van een culturele instelling of professional, die in de sector kunst en cultuur werkzaam zijn.

 

Artikel 4 De aanvraag

Indieningstermijnen en activiteitenperioden:

 • a.

  Aanvragen voor Cultuuractiviteiten die plaatsvinden van 1 januari t/m 31 maart moeten worden ingediend voor 15 november van het voorgaande jaar;

 • b.

  Aanvragen voor Cultuuractiviteiten die plaatsvinden van 1 april t/m 30 juni moeten worden ingediend voor 15 februari van het desbetreffende jaar;

 • c.

  Aanvragen voor Cultuuractiviteiten die plaatsvinden van 1 juli t/m 30 september moeten worden ingediend voor 15 mei van het desbetreffende jaar;

 • d.

  Aanvragen voor Cultuuractiviteiten die plaatsvinden van 1 oktober t/m 31 december moeten worden ingediend voor 15 augustus van het desbetreffende jaar.

 

Artikel 5: Voorwaarden en toetsingscriteria

De Cultuuractiviteit dient te voldoen aan de volgende kenmerken;

 • a.

  De Cultuuractiviteit vindt plaats in de een buurt, wijk of dorp waarin de aanvrager woonachtig is;

 • b.

  De aanvrager draagt zelf ten minste 20% van de kosten van het initiatief;

 • c.

  De Cultuuractiviteit kent een goede prijs-kwaliteit verhouding.

 

Artikel 6: Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden genoemd in de ASV en de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  niet voldaan is aan de eisen en criteria in deze regeling;

 • b.

  het subsidieplafond is bereikt;

 • c.

  de totale financiering, inclusief de subsidie, zodanig is dat een kwalitatief

 • d.

  voldoende uitvoering naar het oordeel van het college niet haalbaar is;

 • e.

  aanvrager voor de Cultuuractiviteit waarvoor aanvrager subsidie vraagt, reeds middels een andere subsidieregeling van de gemeente Emmen een subsidie heeft ontvangen;

 • f.

  aanvrager eerder in het betreffende jaar een aanvraag heeft ingediend, waarvoor een subsidie is verleend;

 • g.

  aanvrager het derde achtereenvolgende jaar een subsidie aanvraagt voor dezelfde Cultuuractiviteit.

 

Artikel 7: Hoogte subsidie

 • 1.

  Op basis van de beoordeling van de aanvraag kunnen burgemeester en wethouders bepalen een deel van het gevraagde subsidiebedrag toe te kennen gerelateerd aan de mate waarin wordt voldaan aan de eisen en criteria genoemd in deze beleidsregel;

 • 2.

  Het maximaal te verlenen bedrag bedraagt per subsidieaanvraag € 4000,-.

 

Artikel 8: Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1.

  Jaarlijks wordt het subsidieplafond vastgesteld.

 • 2.

  Het subsidieplafond, als bedoeld in het voorgaande lid, wordt evenredig verdeeld over de indieningstermijnen/activiteitenperioden, zoals genoemd in artikel 4.

 • 3.

  Indien de honoreerbare subsidieaanvragen voor enige activiteitenperiode het

 • 4.

  subsidieplafond overschrijden:

  • a.

   zullen Cultuuractiviteiten die ook bijdragen aan andere beleidsdoelstellingen van de gemeente voor bijzondere doelgroepen die maatschappelijke achterstanden ervaren onder andere op het gebied van armoede, gezondheid (waaronder eenzaamheid), werkloosheid, opleiding en maatschappelijk isolement, met voorrang voor subsidie in aanmerking komen;

  • b.

   zal het college gebruikmaken van zijn bevoegdheid, zoals opgenomen in artikel 7 lid 1 van deze beleidsregel.

 

Artikel 9: Verlening en vaststelling.

 • 1.

  De subsidie wordt éénmalig verleend. Aan de toekenning van de subsidie kunnen geen rechten worden ontleend voor subsidie in volgende jaren.

 • 2.

  De subsidie wordt verleend voor de door het college geaccepteerde kosten.

 

Artikel 10: Betaling

De subsidie zoals bedoeld in deze beleidsregel wordt volledig betaald binnen 6 weken na bekendmaking van de beschikking tot subsidievaststelling.

 

Artikel 11: Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Artikel 12: Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel Buurtcultuurfonds"

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, gehouden op 20 november 2018

 

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

I. Oostmeijer-Oosting H.F. van Oosterhout