Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Verordening marktgelden 2019 Woudrichem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening marktgelden 2019 Woudrichem
CiteertitelVerordening marktgelden 2019 Woudrichem
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201801-01-2020nieuwe regeling

10-12-2018

gmb-2019-1495

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgelden 2019 Woudrichem

De raad van de gemeente Woudrichem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening marktgelden 2019 Woudrichem

 

Artikel 1. Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgeld warenmarkt' wordt een recht geheven voor het innemen dan wel beschikbaar hebben van een plaats op de warenmarkt op de daarvoor aangewezen marktdagen.

 

Artikel 2. Belastingplicht

Het marktgeld warenmarkt wordt geheven van degene op wiens verzoek dan wel ten behoeve van wie een standplaats wordt toegewezen.

 

Artikel 3. Maatstaf van heffing

1. Het marktgeld wordt geheven per plaatsruimte.

2. Onder plaatsruimte wordt verstaan een verkoopplaats voor marktwaren met een lengte van 4 strekkende meter of een gedeelte daarvan.

 

Artikel 4. Belastingtarief

1. Het marktgeld bedraagt per plaatsruimte per jaar € 244,88.

2. Indien gebruik wordt gemaakt van een stroomvoorziening uit een evenementenkast, anders dan voor verlichting van de marktkraam, wordt het in het eerste lid genoemde tarief verhoogd met € 61,22 (incl. BTW) per jaar.

 

Artikel 5. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 6. Wijze van heffing

Het marktgeld warenmarkt wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen omtrent aanvang en einde van de belastingplicht in de loop van het belastingjaar

1. Het marktgeld is per jaar verschuldigd. De belastingplicht ontstaat bij de aanvang van het belastingjaar of indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, wordt op verzoek van de belastingplichtige ontheffing verleend voor zoveel twaalfden gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht als er in dat jaar, na het tijdstip van beëindiging van de belastingplicht, resterende volle kalendermaanden overblijven.

 

Artikel 8. Termijn van betaling

Het marktgeld moet voldaan worden binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgelden.

 

Artikel 10. Overgangsrecht

De Verordening marktgelden 2018 van 28 november 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 31 december 2018.

 

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening marktgelden 2019 Woudrichem’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Woudrichem van 10 december 2018.

 

De griffier, De voorzitter,

P.A. Paulides-Ruitenberg A. Noordergraaf