Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk houdende regels voor het toewijzen van Duurzaamheidsleningen (Verordening Duurzaamheidslening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk houdende regels voor het toewijzen van Duurzaamheidsleningen (Verordening Duurzaamheidslening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2018)
CiteertitelVerordening Duurzaamheidslening Bodegraven-Reeuwijk 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw, duurzaamheidslening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-2020Art. 2

22-04-2020

gmb-2020-109429

01-01-201930-04-2020Nieuwe regeling

19-12-2018

gmb-2018-282655

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk houdende regels voor het toewijzen van Duurzaamheidsleningen (Verordening Duurzaamheidslening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2018)

 

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2018;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2018

 

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2, tweede lid, die een aanvraag doet voor een Duurzaamheidslening;

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 • -

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen;

 • -

  financiële toets: de toets die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG-regels, waarmee de hoogte van de Duurzaamheidslening wordt berekend;

 • -

  maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3;

 • -

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen verstrekte borgtocht;

 • -

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • -

  toewijzing: het besluit van het college op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Duurzaamheidslening bij SVn;

 • -

  werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen voor bestaande woningen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, die geschikt en bestemd zijn voor permanente en niet-recreatieve bewoning en dienen als hoofdverblijf van aanvrager.

 • 2.

  De aanvrager is een particuliere eigenaar die een in het eerste lid van dit artikel vermelde woning wil verduurzamen. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • 3.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Duurzaamheidslening wordt verstrekt zelf bewonen.

 • 4.

  Het college kan besluiten het toepassingsbereik als bepaald in het eerste lid aan te passen.

 • 5.

  Een Duurzaamheidslening wordt niet toegewezen aan een aanvrager die in aanmerking komt voor een Energiebespaarlening uit het Nationaal Energiebespaarfonds.

 

Artikel 3 Maatregelen

 • 1.

  Tot de maatregelen worden gerekend:

  • a.

   warmtepompen;

  • b.

   zonnepanelen;

  • c.

   zonneboilers;

  • d.

   gevelisolatie;

  • e.

   dakisolatie;

  • f.

   vloerisolatie;

  • g.

   raamisolatie;

  • h.

   andere maatregelen die bijdragen aan de in artikel 4 genoemde beleidsdoelen.

 • 2.

  De Duurzaamheidslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. De Duurzaamheidslening heeft een minimum van € 2.500,00 en een maximum van € 25.000,00 inclusief BTW.

 • 3.

  Het college kan advies inwinnen in hoeverre de maatregelen passen bij de in artikel 4 genoemde beleidsdoelen.

 • 4.

  Het college kan het in het eerste lid vermelde overzicht van maatregelen aanpassen.

 

Artikel4 Beleidsdoelen

Het college kan besluiten aanvrager een Duurzaamheidslening toe te wijzen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO₂-uitstoot;

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning.

 

Artikel 5 Budget

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Duurzaamheidsleningen.

 • 2.

  Duurzaamheidsleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan de artikelen 2, 3, 4 en 5, Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, te bepalen of aanvrager een Duurzaamheidslening mag aanvragen bij SVn.

 

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier. Bij de aanvraag wordt opgave gedaan van:

  • a.

   de te treffen maatregelen;

  • b.

   een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes;

  • c.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 3.

  Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een aanvraag onvolledig is ingediend, wordt aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen twee weken te completeren. Wordt binnen de termijn van twee weken de aanvraag niet gecompleteerd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 4.

  Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan.

 • 5.

  Uit overschrijding van de in het vierde lid bedoelde termijn kan aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 6.

  Een beslissing als bedoeld in het vierde lid geldt als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 8 Afwijzen aanvraag, intrekken en vervallen toewijzing

 • 1.

  Het college wijst een aanvraag voor een Duurzaamheidslening af indien:

  • a.

   het in artikel 5 bedoelde budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  • b.

   niet voldaan is aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • c.

   de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,00; of

  • d.

   de aanvraag wordt ingediend na het realiseren van de maatregelen.

 • 2.

  Het college trekt een toewijzing Duurzaamheidslening in, indien:

  • a.

   de Duurzaamheidslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

  • b.

   SVn de aanvraag Duurzaamheidslening afwijst op grond van artikel 9.

 • 3.

  Een toewijzing Duurzaamheidslening vervalt indien:

  • a.

   binnen twee weken na toewijzing geen aanvraag Duurzaamheidslening bij SVn is ingediend; of

  • b.

   binnen drie maanden na toewijzing geen complete aanvraag Duurzaamheidslening bij SVn is ingediend.

 

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening door SVn

 • 1.

  Uiterlijk binnen twee weken na toewijzing kan een aanvraag voor de Duurzaamheidslening worden ingediend bij SVn.

 • 2.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Duurzaamheidslening vast op basis van de financiële toets. Bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets wijst SVn de lening af en stelt het aanvrager en de gemeente hiervan op de hoogte.

 • 3.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Duurzaamheidslening.

 • 4.

  Indien aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij KiFiD, Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, of kan aanvrager zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 • 5.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Duurzaamheidslening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en SVn.

 

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel11Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Duurzaamheidslening Bodegraven-Reeuwijk 2018.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 19 december 2018.

 

De griffier,

drs. J.H. Rijs

 

De voorzitter,

mr. C. van der Kamp