Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuidhorn

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zuidhorn houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges Gewijzigde Legesverordening 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuidhorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Zuidhorn houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges Gewijzigde Legesverordening 2018
CiteertitelGewijzigde Legesverordening 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 31 december 2018.

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 5. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201801-01-2021nieuwe regeling

12-12-2018

gmb-2018-282025

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zuidhorn houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges Gewijzigde Legesverordening 2018

De raad van de gemeente Zuidhorn;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2018;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

 

B E S L U I T:

 

 

vast te stellen de “Gewijzigde Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018”.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening van een vergunning of ontheffing voor het plaatsen van een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.10 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   hoofdstuk 5 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 5.

   onderdeel 1.6.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 13 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018”, vastgesteld op 18 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 31 december 2018

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 31 december 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Gewijzigde Legesverordening 2018”.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zuidhorn

in de openbare vergadering van 12 december 2018,

G. de Vries-Leggedoor, voorzitter

J. Slopsema-Terpstra, griffier

Bijlage 1: Tarieventabel behorende bij de Gewijzigde Legesverordening 2018

Vastgesteld in de raadsvergadering van 12 december 2018

 

Titel 1 Algemene Dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

2018

Wijz.2018

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in één van de gemeentekantoren: Hoofdstraat 97 te Grootegast, Tolberterstraat 66 te Leek, Molenstraat 45 te Marum, Hooiweg 9 te Zuidhorn op

 

 

1.1.1.1

maan­dag tot en met vrijdag telkens van 09.00 tot 17.00 uur

€ 283,40;

€ 283,40;

1.1.1.2

zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

€ 547,00;

€ 544,55;

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in de borg Nienoord te Leek, op:

 

 

1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag telkens van 09.00 tot 17.00 uur

 

€ 604,85

1.1.2.2

zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

 

€ 894,60

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een andere locatie dan het gemeentekantoor of de Borg Nienoord, op:

 

 

1.1.3.1

maan­dag tot en met vrijdag telkens van 09.00 tot 17.00 uur

€ 518,30;

€ 366,45;

1.1.3.2

zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

€ 749,25.

€ 606,85.

1.1.4

Het voltrekken van huwelijken/registreren van partnerschappen op de kostenloze tijdstippen, te weten dinsdag en woensdag om 9.30 uur, is alleen mogelijk in één van de gemeentekantoren: Hoofdstraat 97 te Grootegast, Tolberterstraat 66 te Leek, Molenstraat 45 te Marum, Hooiweg 9 te Zuidhorn

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal in één van de gemeentekantoren: Hoofdstraat 97 te Grootegast, Tolberterstraat 66 te Leek, Molenstraat 45 te Marum, Hooiweg 9 te Zuidhorn

 

 

1.1.5.1

maan­dag tot en met vrijdag telkens van 09.00 tot 17.00 uur

€ 283,40;

€ 283,40;

1.1.5.2

zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

€ 547,00;

€ 544,55;

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in de Borg Nienoord te Leek, op:

 

 

1.1.6.1

maan­dag tot en met vrijdag telkens van 09.00 tot 17.00 uur

 

€ 604,85

1.1.6.2

zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

 

€ 894,60

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een andere locatie dan het gemeentekantoor of de Borg Nienoord te leek, op

 

 

1.1.7.1

maandag tot en met vrijdag telkens van 09.00 tot 17.00 uur

 

€ 366,45

1.1.7.2

zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

€ 749,25.

€ 604,85.

1.1.8

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 71,90;

€71,90

1.1.9

Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap buiten de openingstijden geldt een toeslag van 50% op het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap

 

 

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een trouwambtenaar voor de voltrekking van één huwelijk of registratie van één partnerschap

 

€ 161,10

1.1.11

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 23,80.

€ 17,30.

1.1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het kalligraferen van een huwelijksboekje voor:

 

 

1.1.12.1

een kerkelijk huwelijk

€ 24,00;

€ 20,35;

1.1.12.2

een niet-kerkelijk huwelijk

€ 18,00;

€ 11,65;

1.1.12.3

een partnerschapsregistratie

€ 18,00;

€ 11,65;

1.1.12.4

het bijschrijven van een kind

€ 13,70.

€ 8,70.

1.1.13

Voor het annuleren van een voltrekking van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap dan wel van de door middel van een ceremonie te voltrekken omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk om andere redenen dan overmacht (situatie als zodanig te beoordelen door de ambtenaar van de burgerlijke stand)

 

€ 36,65

1.1.14

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand is het tarief:

 

 

1.1.14.1

voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

€ 13,20;

€ 13,40;

1.1.14.2

voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden

€ 13,20;

€ 13,40;

1.1.14.3

voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 23,30;

€ 23,60;

1.1.14.4

voor elke attestatie de vita, als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 13,20;

€ 13,40;

1.1.14.5

voor elk meertalig uittrekstel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 13,20.

€ 13,40.

1.1.15

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 18,20.

€ 13,40.

1.1.16

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

1.1.17

Voor de toepassing van onderdeel 1.1.9 wordt onder openingstijden verstaan:

 

 

1.1.17.1

Maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

 

 

1.1.18

Het tarief bedraagt voor een huwelijk of registratie van een partnerschap zonder ceremonie (flitshuwelijk).

 

€ 93,50

1.1,19

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder ceremonie

 

€ 103,75

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

2018

Wijz 2018

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30;

€ 71,35;

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00;

€ 53,95;

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30;

€ 71,35;

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 52,00;

€ 53,95;

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 65,30;

€ 71,35;

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 65,30;

€ 53,95;

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 52,00;

€ 53,95;

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 51,00;

€ 56,80;

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,05;

€ 29,95;

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,55.

€ 48,60.

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen  

 

 

2018

Wijz 2018

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,45.

€ 39,75.

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10.

€ 34,10.

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver­krijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 6,20.

€ 5,25.

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

2018

Wijz 2018

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,00;

€ 6,00;

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 88,90;

Vervallen

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 353,90;

Vervallen

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 531,10;

Vervallen

1.4.2.2.4

voor 5.000 of meer verstrekkingen

€ 1774,63.

Vervallen

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in basisregistratie personen.

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 5,95;

€ 6,00;

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 88,90;

Vervallen

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 353,90;

Vervallen

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 531,15;

Vervallen

1.4.4.2.4

voor 5.000 of meer verstrekkingen

€ 1774,65.

Vervallen

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,65.

€ 7,50.

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 9,65.

€ 9,65.

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een bewijs van Nederlandschap

€ 11,30.

€ 6,85.

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen

€ 11,30

€ 6,85

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens d.m.v. een selectie uit het geautomatiseerde persoonsbestand, per selectie

 

€ 162,20

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

2018

Wijz 2018

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

1.5.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

1.5.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,20;

€ 0,20;

 

met een maximum per bericht van

€ 5,10;

€ 5,10;

1.5.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,90;

€22,90;

1.5.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,10;

€ 5,10;

1.5.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,90.

€ 22,90

1.5.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.5.1.1, 1.5.1.2 en 1.5.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

1.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,60.

€ 4,60.

 

Hoofdstuk 6 Overige publiekszaken

 

 

2018

Wijz 2018

1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.6.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag, als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

€ 42,10;

€ 42,10;

1.6.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 11,30;

€ 11,30;

1.6.3

tot het legaliseren van een handtekening

€ 4,00;

€ 4,00;

1.6.4

tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 13,35.

€ 13,35.

 

Hoofdstuk 7 Gemeentearchief

 

 

2018

Wijz 2018

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 18,20.

€ 18,20.

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel, afschrift, fotokopie of digitale kopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,30.

€ 0,30.

1.7.3

Onverminderd het bepaalde in 1.7.2. wordt, indien de ge­vraagde stukken op verzoek van de aanvrager worden toege­zonden, het berekende bedrag verhoogd met

€ 5,10.

€ 5,10.

 

Hoofdstuk 9 Leegstandwet

 

 

2018

Wijz 2018

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 35,90;

€ 35,90;

1.9.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 35,90.

€ 35,90.

1.9.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.9.1.1 en 1.9.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

 

 

 

Hoofdstuk 10 Vaste-standplaatsvergunning krachtens de Marktverordening

 

 

2018

Wijz 2018

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.10.1.1

tot het verlenen van een vaste-standplaatsvergunning, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Marktverordening gemeente Zuidhorn 2016

€ 403,15;

€ 403,15;

1.10.1.2

tot overschrijving van een vaste-standplaatsvergunning, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Marktverordening gemeente Zuidhorn 2016

€ 403,15.

€ 403,15.

1.10.2

Indien een aanvraag als bedoeld in subonderdelen 1.10.1.1 en 1.10.1.2 wordt afgewezen vindt een teruggaaf van

 100%

 100%

 

van de verschuldigde leges plaats.

 

 

 

Hoofdstuk 11 Standplaatsvergunning krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

2018

Wijz 2018

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen of wijzigen van een vergunning, als bedoeld in van artikel 5:18, eerste lid, Algemene Plaatselijke Verordening 2010 van de gemeente Zuidhorn, met een geldigheidsduur van:

 

 

1.11.1

een dag

€ 30,55;

€ 30,55;

1.11.2

een week of korter

€ 54,30;

€ 54,30;

1.11.3

langer dan een week doch ten hoogste een maand

€ 81,50;

€ 81,50;

1.11.4

langer dan een maand doch ten hoogste een halfjaar

€ 163,00;

€ 163,00;

1.11.5

langer dan een halfjaar doch ten hoogste een jaar

€ 271,70;

€ 271,70;

1.11.6

voor onbepaalde tijd

€ 403,15.

€ 403,15.

1.11.7

Indien een aanvraag als bedoeld in onderdeel 1.11 wordt afgewezen vindt een teruggaaf van

 100%

 100%

 

van de verschuldigde leges plaats.

 

 

 

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

 

 

2018

Wijz 2018

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen of wijzigen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 9,65.

€ 9,65.

 

Hoofdstuk 13 Kansspelen

 

 

2018

Wijz 2018

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.13.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 57,50;

€ 57,50;

1.13.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 57,50;

€ 57,50;

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,60;

€ 34,60;

1.13.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 230,60;

€ 230,60;

1.13.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 230,60;

€ 230,60;

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 138,45

€ 138,45

 

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

 

 

2018

Wijz 2018

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 131,90;

€ 300,00;

1.14.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,31;

€ 1,10;

1.14.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,00

€ 1,10

1.14.1.3

De in 1.14.1.1 en 1.14.1.2 genoemde bedragen worden:

 

 

1.14.1.4

bij aanvragen boven de 1.000 meter, voor de eerste 1.000 meter de leges berekend als hiervoor onder 1.14.1.1 en 1.14.1.2 omschreven, en voor de resterende meters boven de 1.000 meter een bedrag per strekkende meter sleuf gerekend van

 

€ 0,55

1.14.1.5

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 75,50;

€ 150,00;

1.14.1.6

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

1.14.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.14.1.6 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

 

 

2018

Wijz 2018

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

1.15.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 13,35;

€ 13,35;

1.15.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 13,35;

€ 13,35;

1.15.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 13,35;

€ 13,35;

1.15.4

tot het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in 148 van de Wegenverkeerswet 1994;

€ 13,35;

€ 13,35;

1.15.5

tot het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in 149 van de Wegenverkeerswet 1994;

€ 13,35.

€ 13,35.

 

Hoofdstuk 16 Kinderopvang

 

 

2018

Wijz 2018

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.16.1

tot het verkrijgen van een beschikking voor exploitatie van een kindercentrum of gastouderbureau, zoals bedoeld in artikel 1.45, lid 1 juncto 1.46, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 163,05;

€ 163,05;

1.16.2

tot het verkrijgen van een beschikking voor kinderopvang door middel van gastouderopvang, zoals bedoeld in artikel 1.45, lid 2 juncto 1.46, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 81,50.

€ 81,50.

 

Hoofdstuk 17 Diversen

 

 

2018

Wijz 2018

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.17.2.1

afschriften, uittreksels, fotokopieën van stukken of digitale kopieën van stukken, welke op aanvraag van de aanvrager moet worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,30;

€ 0,30;

1.17.2.2

met dien verstande, dat bij afname van dertig pagina’s of minder per keer wordt geheven

€ 9,15;

€ 9,15;

1.17.2.2

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in subonderdeel 1.17.2.1 en 1.17.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 10,20;

€ 10,20;

1.17.3

Onverminderd het bepaalde in 1.17.2 wordt, indien de ge­vraagde stukken op verzoek van de aanvrager per post worden toege­zonden, het berekende bedrag verhoogd met

€ 5,10.

€ 5,10.

1.17.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 13,35.

€ 13,35.

1.17.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een kopie van een eerder verstrekte beschikking

€ 20,35.

€ 20,35.

1.17.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde

€ 3,20.

€ 3,20.

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

2018

Wijz 2018

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 0,00;

€ 0,00;

2.2.2

tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning

€ 0,00.

€ 0,00.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

2018

Wijz 2018

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief

 2,72%

 2,72%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 96,35.

€ 96,35.

 

Welstandsadvies

 

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 wordt het berekende bedrag verhoogd met het bedrag van de kosten van beoordeling van het bouwplan uit oogpunt van welstand ingevolge de tarieven van Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan aanvrager zijn medegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 wordt het berekende bedrag, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld, verhoogd met de kosten van de onderzoeken en adviezen op basis van een vooraf opgestelde begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeesters en wethouders is opgesteld.

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

 100%

 100%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 270,35.

€ 270,35.

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 124,80

€ 124,80

 

onverminderd de op grond van subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde leges;

 

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 124,80

€ 124,80

 

onverminderd de op grond van subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde leges;

 

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1654,70

€ 1654,70

 

onverminderd de op grond van subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde leges;

 

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 365,25

€ 365,25

 

onverminderd de op grond van subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde leges;

 

 

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 124,80

€ 124,80

 

onverminderd de op grond van subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde leges;

 

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 124,80

€ 124,80

 

onverminderd de op grond van subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde leges;

 

 

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 124,80

€ 124,80

 

onverminderd de op grond van subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde leges;

 

 

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 356,25;

€ 356,25;

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 356,25;

€ 356,25;

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 2554,10;

€ 2554,10;

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 365,25;

€ 365,25;

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 365,25;

€ 365,25;

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 365,25;

€ 365,25;

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 124,80.

€ 124,80.

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 228,55.

€ 228,55.

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Zuidhorn 2011 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 67,15;

€ 67,15;

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 67,15.

€ 67,15.

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 71,35.

€ 71,35.

 

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 van de gemeente Zuidhorn een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 13,35.

€ 13,35.

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 van de gemeente Zuidhorn een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, met de kosten van de onderzoeken en adviezen op basis van bedraagt het tarief:

€ 13,35;

€ 13,35;

 

en de kosten van het door of van gemeentewege aanleggen van de uitrit zullen door een offerte aan de aanvrager ter kennis worden gebracht.

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 13,35.

€ 13,35.

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:10, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 van de gemeente Zuidhorn een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 13,35.

€ 13,35.

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 13,35.

€ 13,35.

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 13,35.

€ 13,35.

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 13,35.

€ 13,35.

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 13,35.

€ 13,35.

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 13,35.

€ 13,35.

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 46,05;

€ 46,05;

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 46,05.

€ 46,05.

 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 151,15;

€ 151,15;

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 151,15.

€ 151,15.

2.4.1

In afwijking van het bepaalde in onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.6 worden voor een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen geen leges geheven. Indien zonnepanelen onderdeel uitmaken van een aanvraag om een omgevingsvergunning, bestaande uit meer onderdelen dan uitsluitend die zonnepanelen, dan worden voor de vaststelling van het legesbedrag de bouwkosten van de zonnepanelen en de daarbij behorende technische installaties buiten beschouwing gelaten.

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

2018

Wijz 2018

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken na het in behandeling nemen ervan

 50%

 50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken, maar voor het verlenen van de vergunning

 40%

 40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 30%

 30%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 30%

 30%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan € 150,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

 

2018

Wijz 2018

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 67,15.

€ 67,15.

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

2018

Wijz 2018

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeelt, geringe wijziging in het project:

€ 67,15.

€ 67,15.

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

2018

Wijz 2018

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2554,10;

€ 2554,10;

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1654,70.

€ 1654,70.

2.8.3

Onverminderd het bepaalde in subonderdelen 2.8.1 en 2.8.2 bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

2018

Wijz 2018

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 13,35

€ 13,35

  

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

2018

Wijz 2018

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 114,80;

€ 114,80;

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 van de gemeente Zuidhorn

€ 13,35;

€ 13,35;

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

€ 13,35;

€ 13,35;

3.1.4

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€ 56,30;

€ 56,30;

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 13,35.

€ 13,35.

 

Hoofdstuk 2 Ontheffing geluidshinder

 

 

2018

Wijz 2018

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

3.2.1

het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 van de gemeente Zuidhorn

€ 13,35;

€ 13,35;

3.2.2

het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 van de gemeente Zuidhorn

€ 13,35.

€ 13,35.

 

Hoofdstuk 3 Evenementenvergunning

 

 

2018

Wijz 2018

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning, als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 van de gemeente Zuidhorn, tot handelingen, waarvoor krachtens de wet, verordening of reglement, een vergunning moet worden gevraagd, voor zover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat of voor zover daarvoor in deze verordening geen bijzondere regeling is opgenomen, mits tijdig ingediend

€ 36,10.

€ 36,10.

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een niet tijdig ingediende aanvraag voor vergunningen, als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 van de gemeente Zuidhorn, tot handelingen, waarvoor krachtens de wet, verordening of reglement,  een vergunning moet worden gevraagd, voor zover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat of voor zover daarvoor in deze verordening geen bijzondere regeling is opgenomen

€ 72,25.

€ 72,25.

 

Hoofdstuk 4 Seksbedrijven

 

 

2018

Wijz 2018

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.4.1

tot het verlenen, verlengen of wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 van de gemeente Zuidhorn

 

 

3.4.1.1

voor een escortbedrijf

€ 702,00;

€ 702,00;

3.4.1.2

voor andere prostitutiebedrijven dan bedoeld in subonderdeel 3.4.1.1.1

€ 702,00;

€ 702,00;

3.4.1.3

voor andere seksbedrijven dan bedoeld in de subonderdelen 3.4.1.1 en 3.4.1.2

€ 702,00.

€ 702,00.

 

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

 

 

2018

Wijz 2018

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening 2012 van de gemeente Zuidhorn

€ 228,60;

€ 228,60;

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

2018

Wijz 2018

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 13,35.

€ 13,35.

 

Behorende bij het raadsbesluit van 12 december 2018,

 

De griffier van de gemeente Zuidhorn,

 

J. Slopsema-Terpstra