Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neder-Betuwe

Besluit van de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe houdende regels omtrent cameratoezicht 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeder-Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe houdende regels omtrent cameratoezicht 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht 2018 gemeente Neder-Betuwe
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Neder-Betuwe/CVDR479299/CVDR479299_4.html
 3. artikel 3 van de Politiewet 2012
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201802-01-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-281589

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe houdende regels omtrent cameratoezicht 2018

DE BURGEMEESTER VAN NEDER-BETUWE

 

Overwegende:

 

 • -

  dat al een aantal jaar tijdens de jaarwisseling op de Dalwagen in Dodewaard diverse incidenten hebben voorgedaan, waaronder het gebruik van (zwaar) illegaal vuurwerk, bekogelen van de hulpverleners met (zwaar) illegaal vuurwerk en vernielingen;

   

 • -

  dat op advies van de politie het inzetten van het tijdelijk cameratoezicht een effectief instrument kan zijn voor de aankomende jaarwisseling;

   

 • -

  dat de burgemeester op grond van artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 Algemene plaatselijke verordening gemeente Neder-Betuwe 2018 kan besluiten tot plaatsing van (tijdelijke) camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid;

   

 • -

  dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

   

 • -

  dat de belangen van openbare orde en veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

   

 • -

  dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

   

 • -

  dat het aanwijzen van dit gebied als gebied met cameratoezicht tijdens oud en nieuw zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid;

   

 • -

  gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet, 2:77 Algemene plaatselijke verordening Neder-Betuwe 2018 en artikel 3 politiewet 2012;

   

 • -

  dat het inzetten van het tijdelijke cameratoezicht besproken en afgestemd is met de lokale driehoek (met burgemeester, Officier van Justitie en politie);

Besluit:

 • 1.

  Het volgende gebied aan te wijzen als gebied waar, met ingang van inwerkingtreding van dit besluit, door middel van een bestaande vaste camera aan de Dalwagen in Dodewaard tijdelijk toezicht wordt gehouden op 31 december 2018 van 18.00 uur tot en met 06.00 uur op 1 januari 2019:

  • -

   Dalwagen (t.h.v. cafetaria De Eng)

  • -

   kruising Dalwagen/Willem de Zwijgerlaan/Matensestraat

 • 2.

  Inzake het onder punt 1 aangewezen gebied worden de beelden live uitgekeken indien nodig in verband met de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

   

 • 3.

  Bij incidenten of (dreigende) verstoring van de openbare orde en veiligheid kan de politie de camera live uitkijken.

   

 • 4.

  De camerabeelden worden gedurende de inzet van 18.00 uur op 31 december 2018 tot en met 06.00 uur 1 januari 2019 opgenomen en opgeslagen.

   

 • 5.

  De opgenomen beelden worden ten hoogste 7 dagen bewaard.

   

 • 6.

  De politie bekijkt de opgenomen beelden indien er klachten worden ingediend, aangifte wordt gedaan, strafbare feiten zijn gepleegd of indien dit van belang is naar aanleiding van incidenten of (dreigende) verstoringen van de openbare orde en veiligheid.

   

 • 7.

  De camera wordt gebruikt voor de periode van 31 december 2018 van 18.00 uur tot en met 1 januari 2019 06.00 uur.

   

 • 8.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

   

De burgemeester van Neder-Betuwe, december 2018

A. J. Kottelenberg