Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Algemene Verordening houdende regels ten aanzien van water, land, recreatie en natuur in de Biesbosch Het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieParkschap Nationaal Park De Biesbosch
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAlgemene Verordening houdende regels ten aanzien van water, land, recreatie en natuur in de Biesbosch Het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;
CiteertitelBiesboschverordening
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regeling

29-11-2013

bgr-2018-1457

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Verordening houdende regels ten aanzien van water, land, recreatie en natuur in de Biesbosch Het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;

Gelet op de artikelen 51 en 54, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen en op artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.

 

Overwegende:

 • dat de concept tekst van de verordening in de periode van 19 december 2012 tot en met 13 februari 2013 ter inzage heeft gelegen;

 • dat in die periode zienswijzen zijn ingediend door diverse personen en organisaties;

 • dat die zienswijzen en de reacties van het bestuur daarop zijn vastgelegd in een door het Dagelijks Bestuur vastgesteld verslag;

 • dat de ingediende zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot een aantal wijzigingen in de tekst van de verordening, zoals in het zienswijzenverslag aangegeven;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de hierna volgende:

 

Algemene Verordening houdende regels ten aanzien van water, land, recreatie en natuur in de Biesbosch

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Parkschap:

het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;

Algemeen Bestuur:

het algemeen bestuur van het Parkschap;

Dagelijks Bestuur:

het dagelijks bestuur van het Parkschap;

Bestuurscommissie:

de bestuurscommissie van het Parkschap De Biesbosch;

Rechtsgebied:

het gebied bedoeld in artikel 1, eerste lid onder g van de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;

Openbaar terrein:

elk terrein dat - al dan niet met enige beperking - voor het publiek toegankelijk is en dat ligt in het rechtsgebied;

Openbare wateren:

Alle wateren die - al dan niet met enige beperking - voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn en die liggen in het rechtsgebied;

Vaartuig:

elk voorwerp dat bestemd, ingericht is of gebruikt wordt voor het vervoer over water, van personen en/of goederen, danwel een drijvend werktuig of woonboot, alsmede:

 • a.

  vaartuigen die tijdelijk of blijvend de mogelijkheid en/of geschiktheid om te varen of te drijven hebben verloren;

 • b.

  vaartuigen die in aanbouw zijn en casco’s;

 • c.

  wrakken;

Open boot:

een vaartuig zonder stuurhut, zonder slaaphut en zonder kajuit met een maximale lengte van 7 meter. Een overkapping tot maximaal 1/3 van de totale lengte van het vaartuig, mits niet afsluitbaar, is toegestaan;

Woonboot:

elk vaartuig dat in hoofdzaak of uitsluitend dient of kan dienen tot woon- of nachtverblijf van één of meer personen;

Bedrijfsvaartuig:

elk vaartuig, waarin of waarop uitsluitend of hoofdzakelijk een beroep, bedrijf of dienst wordt uitgeoefend dan wel dat door zijn constructie, afmetingen en inrichting uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd of geschikt is om daarin een beroep, bedrijf of dienst uit te oefenen;

Pleziervaartuig:

elk vaartuig, niet zijnde een woonboot, passagiersschip, binnenvaartschip of bedrijfsvaartuig;

Passagiersschip:

een vaartuig dat is gebouwd of bestemd dan wel geschikt is voor het bedrijfsmatig vervoeren van meer dan twaalf personen, buiten de bemanning;

Jachthaven:

de door het Dagelijks Bestuur aangewezen havens;

Rietkraag:

een van een water of oever deel uitmakende oppervlakte van ten minste één m2, welke is begroeid met riet, biezen, lisdodden en/of helofyten en alle land, water of moeras binnen twee meter afstand hiervan;

Oever:

het stuk land, direct grenzend aan het water, tot een afstand van tien meter landinwaarts, te rekenen vanaf de watergrens;

Aanlegplaats:

een door mensen gemaakte constructie dan wel een als zodanig gemarkeerde plaats gelegen in een vaarweg, bedoeld voor het ligplaats nemen met vaartuigen, niet zijnde woonboten, voor een bepaalde periode;

Ligplaatsconcentraties:

een gedeelte van het openbaar water, geen jachthaven zijnde, dat door het Dagelijks Bestuur geschikt wordt geacht om ligplaats in te nemen, en waar het is toegestaan om met een ontheffing van het DB ligplaats in te nemen;

Ligplaats nemen:

ankeren en meren;

Kampeermiddelen:

alle tenten in welke vorm dan ook, met inbegrip van partytenten, en alle middelen die bestemd of opgericht zijn dan wel gebruikt worden of kunnen worden voor recreatief nachtverblijf;

Bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

Evenement:

elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

 • a.

  bioscoopvoorstellingen;

 • b.

  markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet;

 • c.

  kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

 • d.

  het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

 • e.

  betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

 • f.

  het optreden als straatartiest, straatmuzikant, straatfotograaf, tekenaar, filmoperator of gids.

Onder evenement wordt mede verstaan:

 

 

 • a.

  een herdenkingsplechtigheid, niet zijnde een begrafenis of een crematie;

 • b.

  een braderie;

 • c.

  een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in de desbetreffende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeenten Dordrecht, Drimmelen en Werkendam, op een openbare plaats;

 • d.

  een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op een openbare plaats;

 • e.

  een wedstrijd, rally of speurtocht met vaartuigen of voertuigen;

Venten:

het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis, niet zijnde:

 • a.

  het aan huis afleveren van goederen door of vanwege degene die dit doet ter exploitatie van zijn winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;

 • b.

  het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet of op snuffelmarkten.

 • c.

  te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een standplaats als bedoeld in artikel 34;

Standplaats:

de al dan niet vaste op een openbare en in de openlucht gelegen plaats, van waaruit goederen dan wel diensten te koop worden aangeboden, verkocht of afgeleverd, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel en waarbij de aanbieder in afwachting van klanten op die plaats al dan niet tijdelijk – stilstaat, niet zijnde:

 • a.

  een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

 • b.

  een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 29;

Weg:

de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

Voertuigen:

alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1, onder z en al, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

Voertuigwrak:

een voertuig of chassis dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert;

Parkeren:

parkeren als bedoeld in artikel 1, onder ac van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

Artikel 2 Doel en reikwijdte van de verordening

 • 1.

  Deze verordening heeft tot doel het stellen van regels voor het gebruik van land en water binnen het rechtsgebied, zowel ter bescherming van de natuurwaarden, ter bewaring van het landschappelijk karakter als vanwege de zorg voor het recreatief gebruik.

 • 2.

  Deze verordening is van kracht binnen het rechtsgebied zoals deze is aangegeven op de kaart behorende bij de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

 • 3.

  Deze verordening is niet van toepassing op de rivier de Donge, de Amer, de Bergsche Maas, het Hollandsch Diep, de Nieuwe Merwede en de Beneden-Merwede;

 

Hoofdstuk 2 Water

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 3 Jachthavens

Het Dagelijks Bestuur wijst de jachthavens aan in het rechtsgebied.

 

Paragraaf 2 Verbodsbepalingen

 

Artikel 4 Ligplaatsen
 • 1.

  Het is verboden in het rechtsgebied:

  • a.

   zonder ontheffing langer dan drie achtereenvolgende dagen op dezelfde plaats ligplaats te nemen met een vaartuig.

  • b.

   langer dan drie achtereenvolgende uren ligplaats in te nemen met een vaartuig aan de aanlegplaats aan:

   • -

    het natuurpad in de Ottergriend bij de Sterlingkeet;

   • -

    de aanlegplaatsten in het Moldiep ter hoogte van het Biesboschcentrum Dordrecht in de Hel- en Zuilespolder;

   • -

    de polder Kwestieus;

   • -

    de Doolhof aan de Reugt;

   • -

    de Korte en Lange Ambacht;

   • -

    de Huiswaard;

   • -

    de Sterling;

   • -

    de Mariapolder;

  • c.

   langer dan 12 uur ligplaats te nemen aan een aanlegplaats met een elektrisch oplaadpunt;

  • d.

   met een vaartuig, langer dan 20 meter, binnen een afstand van 100 meter ligplaats in te nemen aan een voor de recreatie ingericht gedeelte van de oever, stranden en aanlegvoorzieningen, waarbij de afstand gemeten wordt vanaf de kant van het schip dat het dichtst bij het voor de recreatie ingerichte deel van de oever of de aanlegvoorziening ligt.

  • e.

   Met een vaartuig, nadat dit in verband met de hiervoor onder a en b gestelde verboden is verplaatst, binnen 4 dagen aan dezelfde aanlegplaats ligplaats in te nemen;

  • f.

   Als eigenaar of rechthebbende van een water of oevers toe te laten dat op dat water of aan die oever in strijd met de bepalingen in deze verordening ligplaats wordt ingenomen met een vaartuig.

 • 2.

  Een vaartuig wordt geacht gedurende drie achtereenvolgende dagen op dezelfde plaats ligplaats te hebben ingenomen, indien dat vaartuig op die ligplaats of binnen een afstand van 200 meter daarvandaan, wordt aangetroffen op enig tijdstip van de eerste van de drie dagen en op enig tijdstip van de derde van die drie dagen.

 • 3.

  In afwijking van het gestelde in het eerste lid van dit artikel is het aan de aanlegplaatsen in het Moldiep ter hoogte van het Biesboschcentrum Dordrecht in de Hel- en Zuilespolder toegestaan om tussen 23.00 uur en 07.00 uur langer dan drie achtereenvolgende uren ligplaats te nemen.

 • 4.

  Het Dagelijkse Bestuur kan gebieden aanwijzen waar het niet is toegestaan om ligplaats in te nemen.

 

Artikel 5 Onbemand achterlaten van boten  

 • 1.

  Het is verboden om vaartuigen onbemand te laten liggen in het water en op de oever tussen 18:00 uur ’s avonds en 7:00 uur ’s ochtends.

 • 2.

  Het is de eigenaar of rechthebbende van een water of oever verboden toe te laten dat op dat water of die oever een vaartuig onbemand wordt achtergelaten.

 

Artikel 6 Uitzonderingen

De in de artikelen 4 en 5 vervatte verboden zijn niet van toepassing op:

 • a.

  Vaartuigen in jachthavens;

 • b.

  Vaartuigen aan werven, voor zover dat noodzakelijk is voor de korte termijn uit te voeren werkzaamheden en voor zolang de werkzaamheden duren;

 • c.

  De aan het Parkschap en Staatsbosbeheer toebehorende vaartuigen;

 • d.

  De aan Evides toebehorende vaartuigen;

 • e.

  Vaartuigen afgemeerd aan een erf, mits het vaartuig eigendom is van de rechtmatige bezitter van het erf;

 • f.

  Vaartuigen voor muskusrattenbestrijders;

 • g.

  Vaartuigen voor wetenschappelijk onderzoek door daartoe bevoegde personen of instanties, mits hiervan minimaal 48 uur van tevoren melding is gedaan bij het Dagelijks Bestuur;

 • h.

  Vaartuigen van toezichthoudende instanties en hulpdiensten;

 • i.

  Vaartuigen die worden gebruikt voor het verrichten van onderhoud aan watergangen of oevers door of namens daartoe bevoegde instanties of personen;

 • j.

  Vaartuigen die ligplaats hebben op een bedrijfsterrein of in een constructie- of opslagruimte.

   

Artikel 7 Ligplaatsconcentraties
 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan locaties voor ligplaatsconcentraties aanwijzen.

 • 2.

  Het is zonder ontheffing verboden ligplaats te nemen aan een ligplaatsconcentratie.

 • 3.

  De in het tweede lid bedoelde ontheffing wordt verleend per kalenderjaar en wordt uitsluitend verleend voor open boten en pleziervaartuigen.

   

Artikel 8 Rietkragen
 • 1.

  Het is verboden met een vaartuig:

  • a.

   Te varen binnen 1 meter vanaf de buitenste rand van een rietkraag;

  • b.

   Ligplaats te nemen binnen 1 meter vanaf de buitenste rand van een rietkraag;

  • c.

   Op enigerlei wijze schade toe te brengen aan een rietkraag.

 • 2.

  Het is de eigenaar of rechthebbende van een water of oever verboden toe te laten dat een vaartuig vaart door, ligplaats heeft in of op enigerlei wijze schade veroorzaakt aan een rietkraag.

 • 3.

  De in het eerste en tweede lid bedoelde verboden zijn niet van toepassing op het verrichten van onderhoud aan watergangen of oevers door daartoe bevoegde instanties of eigenaren van water en oevers en op van water en oevers en op vaartuigen voor wetenschappelijk onderzoek door daartoe bevoegde personen of instanties mits deze minimaal 48 uur van tevoren melding hebben gedaan bij het Dagelijks Bestuur.

 

Artikel 9 Woonboten

Het is verboden met een woonboot in het rechtsgebied ligplaats te nemen of te hebben met uitzondering van woonboten bestemd voor bedrijfsvoering ten dienste van het Parkschap of diens taken.

 

Artikel 10 Handel te water
 • 1.

  Het is verboden:

  • a.

   In het rechtsgebied met, door of via een vaartuig handel te drijven of koopwaar aan te bieden;

  • b.

   In het rechtsgebied ligplaats te hebben met een vaartuig dat geschikt of bestemd is voor de uitoefening van handel of als zodanig in gebruik is;

  • c.

   Als eigenaar of rechthebbende van een water of oever toe te laten dat met een vaartuig handel wordt gedreven of koopwaar wordt aangeboden of ligplaats wordt genomen met een vaartuig dat geschikt of bestemd is voor de uitoefening van handel of als zodanig in gebruik is.

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor vaartuigen die ligplaats hebben in een jachthaven.

 

Artikel 11 Rondvaarten
 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning zich met een passagiersschip in het rechtsgebied te bevinden.

 • 2.

  Een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt verleend aan een eigenaar of exploitant van een of meerdere passagiersschepen, per passagiersschip.

 • 3.

  Een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt verleend voor een periode van ten hoogste vijf jaren.

 • 4.

  Het Dagelijks Bestuur kan nadere regels stellen omtrent:

  • a.

   De wijze waarop en de criteria op basis waarvan het maximaal aantal beschikbare vergunningen zal worden verdeeld over de bedrijven die voor een of meerdere vergunningen in aanmerking wensen te komen.

  • b.

   De criteria waaraan een passagiersschip moet voldoen om onderwerp van een vergunning te kunnen zijn;

  • c.

   De criteria waaraan een eigenaar of exploitant moet voldoen om voor een vergunning in aanmerking te komen;

  • d.

   De periode waarin rondvaarten mogen worden uitgevoerd;

  • e.

   Het aantal rondvaarten dat per dag, per maand en per periode of per gedeelte van een periode mag worden uitgevoerd;

  • f.

   Overige aspecten die van invloed zijn of kunnen zijn op de bescherming van de natuur- en recreatiewaarden van het rechtsgebied, de veiligheid van de bemanning en de passagiers en op de veiligheid op het water.

 • 5.

  Het Dagelijks Bestuur stelt, desgewenst per periode of per gedeelte van een periode, vast welke wateren gebruikt mogen worden voor het uitvoeren van rondvaarten binnen het rechtsgebied. Het Dagelijks Bestuur kan daarbij onderscheid maken tussen passagiersschepen met verschillende afmetingen.

 • 6.

  Het Dagelijks Bestuur kan voorwaarden en voorschriften verbinden aan de vergunning ter bescherming van de natuur- en recreatiewaarden van het rechtsgebied, de veiligheid van de bemanning en de passagiers en van de veiligheid op het water.

 • 7.

  De in het eerste lid bedoelde vergunning is gebonden aan het passagiersschip waarvoor hij wordt afgegeven.

 

Artikel 12 (Proef)draaien van motoren

 • 1.

  Het is verboden van vaartuigen de motor of motoren te laten draaien of proefdraaien met ingeschakelde schroef of schroeven op een zodanige wijze dat dit aanleiding kan geven tot:

  • a.

   beschadiging van oevervoorzieningen, waterbodems en –taluds, steigers of andere werken in openbare wateren;

  • b.

   stank- of geluidsoverlast in het gebied en voor de bezoekers, recreanten of andere gebruikers van het gebied.

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt eveneens voor het laten draaien van motoren voor het opwekken van elektriciteit, tenzij het noodzakelijk is voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door daartoe bevoegde instanties of personen.

 • 3.

  Het in het tweede lid bedoelde verbod is niet van toepassing op het verrichten van het noodzakelijk onderhoud aan de in het eerste lid onder a bedoelde voorzieningen.

 

Artikel 13 Repareren en bouwen van vaartuigen

 • 1.

  Het is verboden reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan vaartuigen uit te voeren of te laten uitvoeren dan wel vaartuigen te bouwen of af te bouwen, met uitzondering van jachthavens en daarvoor bestemde en ingerichte plaatsen en op of aan het eigen erf.

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van direct noodzakelijke reparaties in het geval van storingen of motorische defecten, met het doel om een jachthaven te kunnen bereiken.

 

Artikel 14 Evenementen
 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning in het rechtsgebied een evenement te organiseren.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur kan voorwaarden en voorschriften verbinden aan de vergunning ter bescherming van de natuur-, landschappelijke - en recreatiewaarden van het rechtsgebied, de veiligheid van de organisatie en de deelnemers aan het evenement en van de veiligheid op het water.

 

Artikel 15 Algemeen vaarverbod
 • 1.

  Het is verboden zich met een vaartuig in de wateren te bevinden die door het Dagelijks Bestuur daarvoor zijn aangewezen in verband met de bescherming van natuurwaarden.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur kan een tijdelijk vaarverbod instellen ter bescherming van natuurwaarden.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur kan ontheffing verlenen van het in het eerste en tweede lid bedoelde verbod in de periode van 1 mei tot 1 oktober, met een maximum van 150 ontheffingen per jaar.

 • 4.

  Het is verboden zich met een vaartuig waarvan de motor die zich in of aan dat vaartuig bevindt in werking is, in de wateren te bevinden die door het Dagelijks Bestuur daarvoor zijn aangewezen in verband met de bescherming van natuurwaarden.

 • 5.

  De verboden, bedoeld in het eerste en derde lid, zijn niet van toepassing op:

  • a.

   bedrijfsvaartuigen, voorzover deze zich daar moeten bevinden voor het uitvoeren van onderhoud;

  • b.

   vaartuigen van hulpdiensten en toezichthouders, voorzover deze zich daar moeten bevinden voor de uitoefening van hun beroep;

  • c.

   Vaartuigen van degenen die hun vaste woon- en verblijfplaats hebben aan een in het eerste of tweede lid genoemde of bedoelde water, voor het varen met dat vaartuig over de kortst mogelijke geschikte route van en naar hun woning;

  • d.

   Open boten van degenen die een aantoonbaar vis- of jachtrecht hebben in of op een in het eerste of tweede lid bedoelde water, voor het varen met die open boot in dat water;

  • e.

   Vaartuigen voor wetenschappelijk onderzoek door of namens daartoe bevoegde instanties of personen dan wel vaartuigen die in opdracht van het Parkschap of Staatsbosbeheer inventarisaties uitvoeren,

 

Artikel 16 Verontreiniging en beschadiging

 • 1.

  Het is verboden:

  • a.

   Een oever te verontreinigen of te beschadigen;

  • b.

   De voortstuwingsinstallatie van een afgemeerd vaartuig te laten werken, anders dan bij onmiddellijk afvaren of aanleggen.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde verboden zijn niet van toepassing op het verrichten van onderhoud aan watergangen of oevers door daartoe bevoegde instanties, met uitzondering van het verbod op verontreiniging van de oever.

 

Artikel 17 Voorzieningen
 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning in de wateren in het rechtsgebied een voorziening, van welke aard ook, te maken of te wijzigen.

 • 2.

  Het is verboden zonder vergunning in de wateren, buiten de in artikel 1 bedoelde jachthavens, een aanlegplaats te maken of te hebben, boezemland door te graven, terreinen op te hogen, wateren geheel of gedeelijkelijk te dempen of fysiek af te sluiten van open water, te verondiepen dan wel oevers aan te plempen.

 • 3.

  Het is de eigenaar of rechthebbende van een water of oever in de watergebieden verboden de in het eerste en tweede lid bedoelde werken en activiteiten toe te laten op de wateren of oevers.

 • 4.

  Onverminderd het in het eerste lid vervatte verbod is het een agrarisch productiebedrijf toegestaan om per bedrijf ten hoogste drie voor agrarische doeleinden te gebruiken aanleggelegenheden te maken en te hebben. Deze aanleggelegenheden moeten in goede staat van onderhoud worden gehouden. 

 

Artikel 18 Veiligheid op het water

 • 1.

  Het is aan een ieder die zich als bader of zwemmer in het openbaar water ophoudt, verboden zich zodanig te gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of gevaar kan ondervinden.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken of de Provinciale vaarwegenverordening.

 

Artikel 19 Veiligheid op het ijs

 • 1.

  Het is verboden:

  • a.

   voor het publiek toegankelijke ijsvlakten in het gebied te beschadigen, te verontreinigen, te versperren of het verkeer daarop op enige ander wijze te belemmeren of in gevaar te brengen;

  • b.

   bakens of andere voorwerpen ten behoeve van de veiligheid geplaatst op de onder a bedoelde ijsvlakten, te verplaatsen, weg te nemen, te beschadigen of op enige andere wijze het gebruik daarvan te verijdelen of te belemmeren.

 • 2.

  Een ieder is verplicht onmiddellijk het ijs te verlaten wanneer hem dit, ter voorkoming van gevaar voor personen of goederen, door de met toezicht belaste ambtenaren wordt bevolen.

 

Artikel 20 Overlast aan vaartuigen

 • 1.

  Het is verboden zonder redelijk doel zich vast te houden aan een vaartuig in openbaar water, daarop te klimmen of zich daarop of daarin te begeven of te bevinden.

 • 2.

  Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een vaartuig, liggend in of aan een openbaar water, los te maken.

 

Hoofdstuk 3 Land

Paragraaf 1 Verbodsbepalingen in verband met Openbare gezondheid en zedelijkheid

Artikel 21 Verontreiniging

Voor zover in het geregelde onderwerp niet wordt voorzien door andere wetgeving, is het verboden in het rechtsgebied:

 • a.

  op de openbare terreinen en wegen en in de openbare wateren afval of resten van levensmiddelen, papier, blikken, flessen of andere materialen te werpen, neer te leggen, of achter te laten, anders dan in de kennelijk daartoe bestemde inrichtingen;

 • b.

  zich van oliën, chemicaliën of andere stoffen, welke tot vervuiling- van land, water of lucht aanleiding kunnen geven, dan wel schadelijk moeten worden geacht voor het publiek of voor flora en fauna, te ontdoen anders dan in de kennelijk daartoe bestemde inrichtingen.

 

Paragraaf 2 Verbodsbepalingen in verband met de bescherming van het Landschap en het natuurschoon

Artikel 22 Plakken en kladden

Het is verboden een openbare plaats en onroerende zaken te beplakken, bekrassen of te bekladden.

 

Artikel 23 Handelsreclame en opschriften

 • 1.

  Het is verboden in de landelijke gebieden, waar de openheid als kwaliteit bescherming behoeft, opschriften, aankondigingen, afbeeldingen, kennelijk voor reclame- of promotiedoeleinden gebezigde objecten, constructies ten behoeve daarvan, of kennelijk voor reclame- of promotiedoeleinden gebezigde transportmiddelen te plaatsen of te doen plaatsen, welke zichtbaar zijn vanaf een openbare weg, een openbaar vaarwater, een spoorweg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats.

 • 2.

  Het is de eigenaar, andere zakelijk gerechtigde of gebruiker van enige onroerende zaak in de in het eerste lid bedoelde gebieden, verboden deze zaak geheel of ten dele, al dan niet door middel van enige daarop aanwezige roerende zaak aan te wenden of de aanwending daarvan te gedogen voor opschriften, aankondigingen, afbeeldingen, kennelijk voor reclame- of promotiedoeleinden gebezigde objecten, constructies ten behoeve daarvan, of kennelijk voor reclame- of promotiedoeleinden gebezigde transportmiddelen, welke zichtbaar zijn vanaf een openbare weg, een openbaar vaarwater, een spoorweg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats.

 

Artikel 24 Uitzonderingen

Het in artikel 23 vervatte verbod is – mits geen knipperende of bewegende verlichting en ook geen bewegende onderdelen zijn aangebracht – niet van toepassing:

 • a.

  op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, welke zijn aangebracht ter voldoening aan een wettelijke verplichting, mits de wettelijk voorgeschreven maten niet worden overschreden of, indien geen maten zijn voorgeschreven, die opschriften, aankondigingen en afbeeldingen geen grotere oppervlakte hebben dan 0,50 m2 en geen grotere afmeting in horizontale of verticale richting dan 1,00 meter, waarbij een bord waarop of een kader waarbinnen het opschrift, de aankondiging of de afbeelding is aangebracht, wordt meegerekend bij de bepaling van die oppervlakte en die afmeting, mits de bovenkant van het opschrift, de aankondiging of de afbeelding dan wel de constructie ten behoeve daarvan niet hoger is dan 2,00 meter boven het maaiveld;

 • b.

  op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, welke door of in opdracht van de overheid zijn aangebracht ingevolge een wettelijk toegekende bevoegdheid, mits de wettelijk voorgeschreven maten niet worden overschreden of, indien geen maten zijn voorgeschreven, die opschriften, aankondigingen en afbeeldingen geen grotere oppervlakte hebben dan 0,50 m2 en geen grotere afmeting in horizontale of verticale richting dan 1,00 meter, waarbij een bord waarop of een kader waarbinnen het opschrift, de aankondiging of de afbeelding is aangebracht, wordt meegerekend bij de bepaling van die oppervlakte en die afmeting;

 • c.

  op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, welke zijn aangebracht op wegwijzers die in opdracht van een wegbeheerder zijn geplaatst of op borden van een uniform bewegwijzeringsysteem waaraan de overheid deelneemt;

 • d.

  op opschriften aankondigingen en afbeeldingen, welke betrekking hebben op een campagne ten behoeve van de verkeersveiligheid, mits die opschriften, aankondigingen en afbeeldingen geen handelsreclame bevatten en geen grotere oppervlakte hebben dan 6,00 m2 en geen grotere afmeting in horizontale of verticale richting dan 3,00 meter, waarbij een bord waarop of een kader waarbinnen het opschrift, de aankondiging of de afbeelding is aangebracht, wordt meegerekend bij de bepaling van die oppervlakte en die afmeting;

 • e.

  op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, welke met schriftelijke toestemming van een openbaar vervoersbedrijf zijn aangebracht aan een wachtruimte of in een voor reclame bestemde houder op een halteplaats van het openbaar vervoer;

 • f.

  op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, welke educatieve informatie verschaffen over het landschap, de natuur, de geografie, de cultuurhistorie, de monumenten, de archeologie, de landbouw of de recreatie in het gebied waarin zij zijn aangebracht, mits die opschriften, aankondigingen en afbeeldingen geen handelsreclame bevatten,

  • -

   bij bosschages, de gevel van een gebouw, de ingang van een terrein of op een parkeerterrein verticaal zijn geplaatst, de constructie ten behoeve daarvan een in het landschap passende donkerbruine of donkergroene kleur heeft en niet breder dan 2,00 meter en niet hoger dan 2,50 meter boven het maaiveld is en het opschrift, de aankondiging of de afbeelding die afmetingen niet overschrijdt;

  • -

   in een open terrein horizontaal zijn geplaatst, de constructie ten behoeve daarvan een in het landschap passende donkerbruine of donkergroene kleur heeft en niet hoger dan 1,00 meter boven het maaiveld is, het horizontale deel van die constructie geen grotere oppervlakte heeft dan 0,80 m2 en het opschrift, de aankondiging of de afbeelding die afmetingen niet overschrijdt;

 • g.

  op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen ter aanduiding van door of vanwege de overheid beheerde openbare voorzieningen, mits de bovenkant van het opschrift, de aankondiging of de afbeelding dan wel de constructie ten behoeve daarvan niet hoger is dan 2,00 meter boven het maaiveld;

 • h.

  op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, waardoor de weg wordt gewezen naar een in de nabijheid of in de omgeving uitgeoefend(e) beroep, bedrijf of dienst en waarvan het model is vastgesteld door de ANWB, of, indien zij zijn geplaatst langs een weg in beheer bij het Rijk, in de Richtlijn bewegwijzering, mits zij zijn geplaatst op de door de wegbeheerder daarvoor aangewezen plaats en hoogte langs een weg;

 • i.

  op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, betrekking hebbende op enig beroep, enig bedrijf of enige dienst, uitgeoefend in of op de onroerende zaak of waarvoor die zaak is bestemd, mits zij geen grotere oppervlakte hebben dan 0,50 m2 en niet meer dan twee opschriften, aankondigingen of afbeeldingen bij het beroeps-, bedrijfs- of dienstgebouw, op het bedrijfsterrein of bij de inrit daarnaar worden aangebracht, waarbij een bord waarop of een kader waarbinnen het opschrift, de aankondiging of de afbeelding is aangebracht, wordt meegerekend bij de bepaling van die oppervlakte;

 • j.

  op twee aankondigingen op, aan of onmiddellijk bij een onroerende zaak, waarbij deze zaak geheel of gedeeltelijk te koop, te huur, of in pacht wordt aangeboden, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben, mits elke aankondiging geen grotere oppervlakte heeft dan 1,5 m2, waarbij een bord waarop of een kader waarbinnen het opschrift, de aankondiging of de afbeelding is aangebracht, wordt meegerekend bij de bepaling van die oppervlakte;

 • k.

  op aankondigingen van tijdelijke aard ten behoeve van een niet vaker dan éénmaal per jaar in de gemeente waarin de aankondiging is aangebracht, te houden openbare wedstrijd, manifestatie, evenement of tentoonstelling, welke niet behoort tot de gebruikelijke commerciële uitoefening van een beroep, bedrijf of dienst, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben, doch voor niet langer dan vijf weken, waarvan vier weken voor en één week na die openbare wedstrijd, die manifestatie, dat evenement of die tentoonstelling, en mits:

  • -

   die aankondigingen niet meer handelsreclame van sponsors bevatten dan tien procent van hun totale oppervlakte en geen grotere totale oppervlakte hebben dan 4,50 m2 en geen grotere afmeting in horizontale of verticale richting dan 3,00 meter, waarbij een bord waarop of een kader waarbinnen de aankondiging is aangebracht, wordt meegerekend bij de bepaling van die oppervlakte en die afmeting;

  • -

   niet meer dan vier aankondigingen per openbare wedstrijd, manifestatie, evenement of tentoonstelling worden aangebracht;

  • -

   de aankondigingen niet vaker dan eenmaal per jaar worden aangebracht en

  • -

   de tijdelijke aard blijkt uit een datumaanduiding in de aankondigingen;

 • l.

  op tijdelijke opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, welke betrekking hebben op een werk in uitvoering, mits:

  • -

   die opschriften, aankondigingen en afbeeldingen geen grotere oppervlakte hebben dan 4,50 m2 en geen grotere afmeting in horizontale of verticale richting dan 3,00 meter, of, indien zij zijn geplaatst langs een weg in beheer bij het Rijk, geen grotere oppervlakte hebben dan 35 m2, waarbij een bord waarop of een kader waarbinnen het opschrift, de aankondiging of de afbeelding is aangebracht, wordt meegerekend bij de bepaling van die oppervlakte en die afmeting;

  • -

   zij onmiddellijk bij het werk zijn geplaatst;

  • -

   zij niet langer aanwezig zijn dan de uitvoering van dat werk duurt;

  • -

   niet meer dan twee opschriften, aankondigingen of afbeeldingen per werk worden aangebracht;

 • m.

  op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen binnenshuis, voor zover het pand als bedrijf wordt gebruikt en die opschriften, aankondigingen en afbeeldingen betrekking hebben op dat bedrijf;

 • n.

  op opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, welke dienen tot het openbaren van gedachten of gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet, mits die opschriften, aankondigingen of afbeeldingen geen handelsreclame bevatten en geen grotere oppervlakte hebben dan 1,50 m2 en geen grotere afmeting in horizontale of verticale richting dan 1,00 meter, waarbij een bord waarop of een kader waarbinnen het opschrift, de aankondiging of de afbeelding is aangebracht, wordt meegerekend bij de bepaling van die oppervlakte en die afmeting;

 • o.

  op constructies ten behoeve van de onder a tot en met n bedoelde opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, mits de totale hoogte van die constructies en de daaraan bevestigde opschriften, aankondigingen en afbeeldingen niet hoger is dan 2,50 meter boven het maaiveld, met uitzondering van de onder b, c en d bedoelde opschriften, aankondigingen en afbeeldingen en de constructies ten behoeve daarvan.

 • p.

  op één opschrift per bedrijfsvestiging, indien:

  • 1.

   uitsluitend de naam van het eigen bedrijf en/of het eigen product is/zijn vermeld;

  • 2.

   de lengte niet meer bedraagt dan een kwart deel van de lengte van de gevel, doch in elk geval niet meer dan vier meter;

  • 3.

   de hoogte niet meer bedraagt dan een halve meter;

  • 4.

   het opschrift haaks op of plat tegen de gevel is bevestigd;

  • 5.

   het opschrift niet uitsteekt boven de goot- of dakrand;

  • 6.

   het opschrift is gericht naar de weg waarop de inrit van het bedrijf uitkomt;

 • q.

  op één opschrift per bedrijfsvestiging, indien:

  • 1.

   de oppervlakte niet meer dan één vierkante meter bedraagt;

  • 2.

   het opschrift plat tegen de eigen gevel is bevestigd;

  • 3.

   het opschrift niet uitsteekt boven de goot- of dakrand;

  • 4.

   het opschrift is gericht naar de weg waarop de inrit van het bedrijf uitkomt;

 • r.

  op twee opschriften per bedrijfsvestiging, indien de opschriften zijn aangebracht op niet meer dan twee vlaggen, die niet uitsteken boven het dak;

 • s.

  op één opschrift per bedrijfsvestiging, indien:

  • 1.

   de oppervlakte niet meer dan één vierkante meter bedraagt;

  • 2.

   de hoogte niet meer dan anderhalve meter boven het maaiveld bedraagt;

  • 3.

   het opschrift is geplaatst nabij de eigen inrit;

  • 4.

   het bedrijf niet zichtbaar is vanaf de openbare weg;

  • 5.

   het opschrift enkelzijdig is uitgevoerd;

  • 6.

   het opschrift evenwijdig aan de openbare weg is geplaatst;

 • t.

  op één afbeelding van een vignet, embleem of logo per bedrijfsvestiging, indien:

  • 1.

   de afbeelding is toegevoegd aan een onder a, b, c, of d vermeld opschrift;

  • 2.

   het totaal van het opschrift en de afbeelding voldoet aan de onder a, b, c, of d vermelde voorwaarden;

 • u.

  op één lichtuitstralend opschrift (lichtbak) per horecabedrijf, indien:

  • 1.

   de oppervlakte niet meer dan één vierkante meter bedraagt;

  • 2.

   het opschrift haaks op of plat tegen de eigen gevel is bevestigd;

  • 3.

   de verlichting ervan is gedoofd, wanneer het bedrijf is gesloten;

 • v.

  op opschriften, aankondigingen of afbeeldingen van een verkoopstation voor motorbrandstoffen, indien:

  • 1.

   zij zijn uitgevoerd overeenkomstig de merkstandaard;

  • 2.

   zij zijn bevestigd aan het eigen verkoopstation;

  • 3.

   zij niet uitsteken boven het dak;

  • 4.

   de verlichting ervan is gedoofd, wanneer het station is gesloten.

 • w.

  op één opschrift per grootschalig project, indien:

  • 1.

   het project een grootschalige en ingrijpende wijziging van het landschap ten gevolge heeft;

  • 2.

   de uitvoering van het project daadwerkelijk is begonnen;

  • 3.

   het opschrift niet langer blijft staan dan de werkzaamheden ter verwezenlijking van het project duren;

  • 4.

   uitsluitend informatie over het project wordt gegeven;

  • 5.

   de lengte niet meer bedraagt dan vier meter;

  • 6.

   de hoogte niet meer bedraagt dan drie meter;

  • 7.

   de bovenzijde van het opschrift zich op een hoogte van niet meer dan vier meter boven het maaiveld bevindt;

  • 8.

   het opschrift is geplaatst evenwijdig aan de weg waarop de inrit van het project uitkomt.

 • 2.

  Het in artikel 24 vervatte verbod is niet van toepassing op de constructies ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde opschriften, aankondigingen en afbeeldingen, mits die constructies niet hoger dan 1,50 meter hoog zijn boven het maaiveld en niet buiten het opschrift, de aankondiging of de afbeelding uitsteken met uitzondering van de onderkant daarvan.

 

Artikel 25 Kampeermiddelen

 • 1.

  Het is verboden in het rechtsgebied kampeermiddelen te plaatsen .

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor daarvoor door het Dagelijks Bestuur aangewezen plaatsen.

 • 3.

  Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor personen met een nachtvisvergunning van Sportvisserij Nederland mits de kampeermiddelen voldoen aan de vereisten die in de vergunning zijn opgenomen.

 

Paragraaf 3 Verbodsbepalingen in verband met de openbare orde

 

Artikel 26 Vliegeren  

Het is verboden, behoudens op daartoe door het Dagelijks Bestuur aangewezen plaatsen, te vliegeren met kabelvliegers.

 

Artikel 27 Evenementen

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur een evenement te organiseren.

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt tevens voor evenementen op het water.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur kan voorwaarden en voorschriften verbinden aan de vergunning ter bescherming van de natuur-, landschappelijke- en recreatiewaarden van het rechtsgebied, de veiligheid van de organisatie en de deelnemers aan het evenement en van de veiligheid op het land.

 

Artikel 28 Schade, gevaar en hinder
 • 1.

  Het is verboden op openbare terreinen:

  • a.

   zich in of op kunstwerken of bouwwerken en overige niet voor dit specifieke doel bestemde eigendommen van het parkschap te bevinden;

  • b.

   bomen, struiken, riet of andere planten, bouwwerken en goederen zodanig te gebruiken dat de hiervoor genoemde zaken geheel of gedeeltelijk verloren gaan danwel worden beschadigd;

  • c.

   zich op de stranden te gedragen op zodanige wijze dat schade, gevaar of hinder veroorzaakt wordt of kan worden veroorzaakt aan personen, dieren of goederen.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

 

Artikel 29 Graven in openbare terreinen

 • 1.

  Het is verboden:

  in grond behorende tot het rechtsgebied putten en kuilen te graven of de vegetatie op een andere manier te verwijderen of te beschadigen;

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor:

  • a.

   de voor recreatie bestemde strandjes.

  • b.

   Rechthebbenden op eigen terrein en personen of instanties met toestemming van rechthebbenden

 

Artikel 30 Gebruik van vuur

 • 1.

  Het is verboden zonder ontheffing in de openlucht afvalstoffen te verbranden, buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer op de openbare terreinen en openbare wateren of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

 • 2.

  Het in het eerste lid van dit artikel gestelde verbod geldt niet voor zover het betreft:

  a. vuurkorven, voorzover daar door de gebruiker zelf meegebracht hout in wordt verbrand en afdoende bodembeschermende maatregelen zijn getroffen;

  b. een barbecue voor zover daar door de gebruiker zelf meegebracht houtskool op wordt verbrand en afdoende bodembeschermende maatregelen zijn getroffen.

 • 3.

  In afwijking van het gestelde in het tweede lid zijn vuurkorven en is barbecueën verboden op de stranden en ligweiden bij de Zwemplas Merwelanden.

 • 4.

   Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht. 

 

Artikel 31 Honden
 • 1.

  Het is verboden honden niet aangelijnd te laten lopen.

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet op het eigen erf.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur kan gebieden aanwijzen waar de aanwezigheid van honden verboden is.

 • 4.

  Het Dagelijks Bestuur kan gebieden aanwijzen waar het in het eerste lid bedoelde verbod niet van toepassing is.

 

Artikel 32 Modelsport
 • 1.

  Het is verboden in het rechtsgebied modelsport te bedrijven met model auto’s of - motorfietsen, model vliegtuigen, - helikopters, drones of andere voorwerpen op modelschaal die worden voortbewogen of aangedreven door een brandstof- of elektromotor.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur kan gebieden aanwijzen waar het in het eerste lid bedoelde verbod niet geldt.

 

Paragraaf 4 Overige verbodsbepalingen

Artikel 33 Ventverbod
 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning te venten.

 • 2.

  Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet als op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het venten een vergunning van het college van burgemeester en wethouders is vereist.

 • 3.

  Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor venten met gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

 • 4.

  Het Dagelijks Bestuur kan de vrijheid van meningsuiting als bedoeld in het derde lid beperken door een verbod in te stellen:

  • a.

   op door het Dagelijks Bestuur aangewezen openbare plaatsen;

  • b.

   voor bepaalde dagen en uren.

 

Artikel 34 Standplaatsvergunning

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur een standplaats in te nemen of te hebben.

 • 2.

  De aanvrager voegt in ieder geval de volgende zaken bij zijn aanvraag.

  • a.

   een geldig uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • b.

   een registratiekaart van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel;

  • c.

   een geldige WA-verzekering voor ambulante handel.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 41 kan de vergunning worden geweigerd:

  • a.

    gelet op de grootte of uiterlijk van de verkoopinrichting;

  • b.

    wegens strijd met een geldend bestemmingsplan;

  • c.

   indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan eisen van redelijke welstand;

  • d.

   indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning voor een standplaats voor het verkopen van goederen een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt;

  • e.

   op grond van storing of ontsiering van het landschap;

  • f.

   op grond van aantasting van het type, het karakter of de schaal van het landschap;

  • g.

   op grond van aantasting van het natuurlijk milieu;

  • h.

   ter bescherming van terreinen of wateren, die ecologische, cultuur-historische, archeologische, geomorfologische, recreatieve of toeristische waarden hebben.

 

Paragraaf 5 Parkeer excessen

 

Artikel 35 Te koop aanbieden van voertuigen  

Het is verboden op een openbare plaats een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

 

Artikel 36 Defecte voertuigen  

Het is verboden een voertuig waarmede als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.

 

Artikel 37 Voertuigwrakken
 • 1.

  Het is verboden een voertuigwrak op de weg te plaatsen of te hebben.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

 

 

Artikel 38 Aanhangwagens ca.
 • 1.

  Het is verboden zonder ontheffing van het Dagelijks Bestuur een magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd buiten de bebouwde kom langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te doen of laten staan.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur kan buiten de bebouwde kom locaties aanwijzen waar het in het eerste lid bedoelde verbod niet geldt.

 

Hoofdstuk 4 Vergunningen en Ontheffingen

 

Paragraaf 1 Aanvragen

Artikel 39 Indienen aanvraag  

 • 1.

  Een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend bij het Dagelijks Bestuur en gericht aan:

  Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

  t.a.v. het Dagelijks Bestuur

  Postbus 8

  3300 AA Dordrecht.

 • 2.

  De aanvraag bevat ten minste:

  • a.

   Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van degene of de organisatie of instelling die de aanvraag indient;

  • b.

   De strekking van de aanvraag en de aanduiding van het tijdstip of periode waarvoor de aanvraag wordt ingediend.

 • 3.

  Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing minder dan drie weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft wordt ingediend, kan door of namens het Dagelijks Bestuur worden besloten dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen.

 

Artikel 40 Beslistermijn  

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur beslist op een aanvraag om een vergunning of ontheffing binnen een periode van 8 weken na de ontvangstdatum van de aanvraag.

 • 2.

  Op de beslissing als bedoeld in het eerste lid is afdeling 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

 • 3.

  Aan een vergunning of ontheffing kunnen voorwaarden en voorschriften worden verbonden, strekkende tot bescherming van de in artikel 2 genoemde belangen.

 • 4.

  De vergunning of ontheffing is persoons- of organisatiegebonden, tenzij anders aangegeven in deze verordening.

 

Artikel 41 Algemene weigeringsgronden  

Een vergunning of ontheffing kan worden geweigerd op de volgende gronden:

 • a.

  (ver)storing of ontsiering van het landschap;

 • b.

  Aantasting van het type, het karakter of de schaal van het landschap;

 • c.

  Aantasting van het natuurlijk milieu;

 • d.

  Aantasting of verstoring van ecologische, natuurwetenschappelijke, cultuur-historische, archeologische, recreatieve of toeristische waarden van terreinen of wateren;

 • e.

  Gehele of gedeeltelijke onbruikbaarmaking van een watergebied voor de ecologische infrastructuur of de recreatie;

 • f.

  Belemmering van de recreatie op, in en bij het water;

 • g.

  Belemmering van het in goede banen leiden van vormen van recreatie op, in of bij het water.

 

Artikel 42 Wijziging en intrekking  

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan, indien de bescherming van de in artikel 2 genoemde belangen dit naar haar oordeel vordert, de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften wijzigen en aan de ontheffing nadere voorwaarden en voorschriften verbinden.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur kan een vergunning of ontheffing bij een met redenen omkleed besluit intrekken, indien:

  • a.

   de houder hierom verzoekt;

  • b.

   er bij de aanvraag onjuiste gegevens zijn verstrekt;

  • c.

   sprake is van veranderde omstandigheden of inzichten of herzien beleid;

  • d.

   de aan een vergunning of ontheffing verbonden voorwaarden en voorschriften niet worden nageleefd;

  • e.

   de bescherming van een of meerdere van de in artikel 2 genoemde belangen dit naar haar oordeel vordert;

  • f.

   een object waarvoor ontheffing is verleend, is of wordt gewijzigd dan wel niet meer aanwezig is op de in de vergunning of ontheffing vermelde plaats;

  • g.

   de activiteit waarvoor vergunning of ontheffing is verleend geen doorgang vindt;

  • h.

   van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of binnen een redelijke termijn als er geen termijn is gesteld. 

 

Paragraaf 2 Straf- en handhavingsbepalingen

 

Artikel 43 Strafbepalingen  

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de op grond van artikel 44, eerste lid daarbij gegeven voorwaarden en voorschriften, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 

Artikel 44 Toezicht  

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:

 • a.

  ambtenaren aangewezen in de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering;

 • b.

  de bij een besluit van het Dagelijks Bestuur van het Parkschap aangewezen personen.

 

Artikel 45 Last onder bestuursdwang en last onder dwangsom

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd uitvoering te geven aan de afdelingen 5.3.1 en 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Paragraaf 3 Slot- en overgangsbepalingen

 

Artikel 46 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Vergunningen en ontheffingen in de zin van deze verordening, die op grond van de verordeningen van de deelnemers aan het Parkschap zijn verleend, worden geacht te zijn verleend op grond van deze verordening.

 • 2.

  Aanvragen om vergunning of ontheffing in de zin van deze verordening, die zijn ingediend bij bestuursorganen van de deelnemers aan het Parkschap en waarop nog niet is beslist, worden geacht aanvragen op grond van deze verordening te zijn.

 

Artikel 47 Verhouding tot andere verordeningen

Indien bepalingen in deze verordening hetzelfde onderwerp regelen als bepalingen in verordeningen van de deelnemende gemeenten of provincies, prevaleren in het rechtsgebied de bepalingen uit deze verordening, tenzij in deze verordening anders is aangegeven.

 

Artikel 48 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de Biesboschverordening.

 

Artikel 49 Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

 • 2.

  Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening worden de volgende verordeningen ingetrokken:

  • a.

   De Vaartuigenverordening Natuur- en Recreatieschap Nationaal Park De Biesbosch 1995;

  • b.

   De Vaartuigenverordening Hollandsche Biesbosch 1996;

  • c.

   De Algemene Verordening Hollandsche Biesbosch.

  • d.

   Verordening op de geldigheid van verordeningen voor het Nationaal Park De Biesbosch in 2013.

    

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch van 29 november 2013.

De secretaris, de voorzitter,