Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR (Cannock Chase)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR (Cannock Chase)
CiteertitelAanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR (Cannock Chase)
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR (CC)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.bsr.nl/document.php?m=1&fileid=4463&f=eff61775ae9da1f58ab25b6113d7daf9&attachment=0

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-2018Aanwijsbesluit

14-11-2018

bgr-2018-1454

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR (Cannock Chase)

 

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna de BSR);

 

overwegende dat bepaalde deurwaarders van Mandaat BV handelend onder de naam Cannock Chase invorderingsmaatregelen treffen inzake door BSR opgelegde belastingaanslagen;

 

dat het wenselijk is dat het dagelijks bestuur deze deurwaarders van Cannock Chase voor de te treffen invorderingsmaatregelen aanwijst als onbezoldigde ambtenaren van BSR;

 

dat het dagelijks bestuur de onbezoldigde ambtenaren vervolgens moet aanwijzen als belastingdeurwaarder van BSR, als bedoeld in artikel 1 sub k van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland;

 

gelet op artikel 17 sub a en artikel 18 sub c juncto artikel 18 sub g van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland;

 

gelet op artikel 1.2, tweede lid, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel;

 

BESLUIT:

de deurwaarders van Cannock Chase voor onbepaalde tijd aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) en voor hen de toepasselijkheid van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel uit te sluiten;

II de sub 1 genoemde onbezoldigde ambtenaren aan te wijzen als belastingdeurwaarder van BSR, als bedoeld in artikel 1 sub k van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland;

III Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt de dag na de bekendmaking in werking en kan worden aangehaald als: "Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR (Cannock Chase)".

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 november 2018.

 

G.J.A Nieuwenhuis, Voorzitter

 

G.M. Scholtus, Directeur