Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsregel ontheffingen geslotenverklaringen buitengebied Rijssen-Holten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel ontheffingen geslotenverklaringen buitengebied Rijssen-Holten
CiteertitelBeleidsregel ontheffingen geslotenverklaringen buitengebied Rijssen-Holten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 Bijlage 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994
 2. artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2018Nieuwe regeling

05-12-2018

gmb-2018-281242

D2018084787

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel ontheffingen geslotenverklaringen buitengebied Rijssen-Holten

Het college van de gemeente Rijssen-Holten

Besluit:

Het ontheffingenbeleid voor de geslotenverklaringen voor motorvoertuigen op de Elsenerweg, De Oplegger, Lichtenbergerweg en Akkerdijk vast te stellen.

Artikel 1 Algemeen

In het buitengebied van de gemeente Rijssen-Holten geldt een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen (bord model C12) op de volgende weggedeelten:

 • Elsenerveldweg, tussen De Stikker en De Oplegger;

 • De Oplegger, tussen de Borkeld en de Elsenerveldweg;

 • Lichtenbergerweg, tussen de Leiding en de Ligtenbergerdijk;

 • Akkerdijk, tussen de Ligtenbergerdijk en de parallelweg Holterstraatweg.

De geslotenverklaring voor motorvoertuigen op deze weggedeelten geldt van maandag tot en met vrijdag van 06.00 uur tot 09.00 uur en van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Artikel 2 Wettelijke basis

Op grond van artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 ligt de bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen op wegen of weggedeelten, die niet in beheer zijn bij het Rijk, Provincie of Waterschap, bij de gemeente. Artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) geeft aan van welke artikelen en soorten verkeersmaatregelen het bevoegde gezag ontheffing kan verlenen.

Voor de Elsenerveldweg, De Oplegger, Lichtenbergerweg en Akkerdijk in Rijssen is de gemeente Rijssen-Holten de wegbeheerder en daarmee het bevoegde gezag op deze wegen. In artikel 87 van het RVV is bepaald dat het bevoegde gezag ontheffing kan verlenen van verkeersteken C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen).

Artikel 3 Reikwijdte

Dit ontheffingenbeleid is van toepassing op de geslotenverklaringen voor motorvoertuigen op de Elsenerveldweg, De Oplegger, Lichtenbergerweg en Akkerdijk in Rijssen.

Artikel 4 Procedure

Op de behandeling van de aanvraag is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Een ontheffing is een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. De procedure is globaal als volgt:

 • De aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier dat via de post, balie of digitaal wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

 • De aanvraag wordt door de behandelend ambtenaar getoetst, die via mandaat namens het college op de aanvraag beslist.

 • Binnen 8 weken ontvangt de aanvrager een beslissing op de aanvraag.

 • Bij een besluit tot weigering van de ontheffing, heeft de aanvrager de mogelijkheid binnen 6 weken bezwaar in te dienen bij het college.

 • De legeskosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag (tarief zie Legesverordening) worden bij de aanvrager in rekening gebracht door toezending van een factuur.

Artikel 5 Criteria voor ontheffingverlening

Een ontheffing biedt de houder de mogelijkheid op doordeweekse dagen in de periode tussen 06.00 uur en 09.00 uur en in de periode tussen 16.00 uur en 19.00 uur met een motorvoertuig over een of meer van de genoemde weggedeelten te rijden.

Een ontheffing wordt alleen verleend indien de noodzaak daarvoor door de aanvrager kan worden aangetoond. In de volgende situaties wordt geacht een noodzaak voor een ontheffing aanwezig te zijn.

 • 1.

  Direct aanwonenden Deze categorie heeft automatisch ontheffing, op grond van het onderbord. Zij kunnen desgewenst op aanvraag een schriftelijke bevestiging krijgen, in de vorm van een ontheffing.

 • 2.

  Bewoners en bedrijven in buitengebied Rijssen-Holten Bewoners en bedrijven in het buitengebied die binnen een ontheffingengebied wonen/gevestigd zijn, dat op bijlage 1 of bijlage 2 bij deze beleidsregel is aangegeven, kunnen voor een ontheffing in aanmerking komen.

 • 3.

  Ontheffingen voor overige particuliere doeleinden Aanvragers die vaak bij een bestemming moeten zijn, die binnen een ontheffingengebied ligt, dat op bijlage 1 of bijlage 2 bij deze beleidsregel is aangegeven, kunnen voor een ontheffing in aanmerking komen. Bij deze categorie kan het bijvoorbeeld gaan om mensen die weidegrond in gebruik hebben voor het houden van vee of een paard in stalling hebben staan nabij de afgesloten weggedeelten. Ook kan gedacht worden aan een aanvrager die bijvoorbeeld mantelzorg verleent aan iemand, die binnen een ontheffingengebied woont. Voor de toekenning van een ontheffing moet het aannemelijk zijn dat de aanvrager gemiddeld minimaal 1 keer per week bij de betreffende bestemming moet zijn.

 • 4.

  Bedrijven en instellingen Bedrijven en instellingen die voor de uitvoering van hun taken vaak bij woningen, bedrijven of plaatsen moeten zijn, die in de nabijheid van de afgesloten weggedeelten liggen, komen voor een ontheffing in aanmerking. Te denken valt aan bijvoorbeeld artsen, zorgverleners, post-/krantenbezorgers, taxibedrijven en bedrijven die diensten verlenen aan agrariërs en/of veehouders. Ook voor de periodieke bevoorrading van bedrijven in het buitengebied kunnen ontheffingen worden verleend. Verder kunnen agrarische ondernemingen en veehouders, die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de afgesloten wegen als toegangs- of verbindingsweg naar hun (weide)gronden voor een ontheffing in aanmerking komen.

 • 5.

  Incidentele ontheffingen Op incidentele basis kan er ontheffing worden verleend aan bijvoorbeeld bouwbedrijven en installateurs die een (bouw)project uitvoeren in de omgeving van de afgesloten weggen.

Artikel 6 Voorschriften

 • 1.

  Aan de ontheffing wordt een aantal standaardvoorschriften verbonden. Aan een ontheffing kunnen extra voorschriften verbonden worden, indien het college dit nodig acht.

 • 2.

  De houder van de ontheffing moet de ontheffing of een kopie daarvan bij gebruik kunnen tonen aan de ambtenaren, die belast zijn met het toezicht op de naleving van de genoemde verkeersmaatregelen. Onder een kopie wordt mede verstaan een afbeelding van de ontheffing op een smartphone, laptop, tablet of ander mobiel digitaal apparaat of toestel.

Artikel 7 Geldigheidsduur ontheffing

 • 1.

  Een ontheffing voor direct aanwonenden en voor bewoners en bedrijven in het buitengebied (categorieën aanvragers onder artikel 5, lid 1 en lid 2) wordt voor onbepaalde tijd verleend. De ontheffing is geldig zolang het adres, dat aan de ontheffing is gekoppeld, niet verandert.

 • 2.

  Een ontheffing voor overige particuliere doeleinden en voor bedrijven en instellingen (categorieën aanvragers onder artikel 5, lid 3 en lid 4) wordt voor de periode van maximaal 5 jaar verleend. Na afloop van de geldigheid van de ontheffing kan de houder opnieuw een ontheffing aanvragen.

 • 3.

  Incidentele ontheffingen worden verleend voor de verwachte duur van een (bouw)project, met een maximum termijn van 1 jaar.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel kan aangehaald worden als: ”Beleidsregel ontheffingen geslotenverklaringen buitengebied Rijssen-Holten”.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten op 13 november 2018

A.C. van Eck, A.C. Hofland

Gemeentesecretaris, Burgemeester