Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Aanwijzing van meldingplichtige en vergunningvrije evenementen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing van meldingplichtige en vergunningvrije evenementen 2019
CiteertitelAanwijzing van meldingplichtige en vergunningvrije evenementen 2019
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Buren/404210/404210_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuw

18-12-2018

gmb-2018-280978

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing van meldingplichtige en vergunningvrije evenementen 2019

De burgemeester van de gemeente Buren;

Overwegende dat:

in artikel 2:25, lid 6 van de Algemene plaatselijke verordening 2016 is bepaald dat de burgemeester kan bepalen dat één of meer categorieën van evenementen zijn vrijgesteld van de vergunningplicht opgenomen in het verbod als bedoeld in artikel 2.25, lid 1  van de Apv en aan deze vrijstelling van de vergunningplicht de burgemeester voorschriften kan verbinden of bepalen dat voor het houden van een evenement een voorafgaande melding aan de burgemeester is verplicht;

met ingang van 1 januari 2018 het Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen en basishulpverlening (Stb. 2017, 373), in werking is getreden, waarin op grond van artikel 3, lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s algemene regels zijn gesteld omtrent de brandveiligheid van o.a. “plaatsen” en “bouwsels”, waarop respectievelijk waarin mensen in georganiseerd verband tijdelijk kunnen verblijven;

voor zover het Besluit van toepassing is, gelet op het bepaalde in artikel 122 van de Gemeentewet, de Brandbeveiligingsverordening 2012 is vervallen met ingang van 1 januari 2018, en deze “beleidsregels, voor zover zij al als beleidsregel konden worden aangeduid, hun werking hebben verloren;

op grond van artikel 1.2 van het Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen en basishulpverlening dit besluit van toepassing is op alle plaatsen bedoeld in artikel 3., lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s en dus van toepassing is op  het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen in het algemeen en dat de voorschriften uit deze Algemene Maatregel van Bestuur ook van toepassing zijn op evenementen die krachtens deze voorschriften als vergunningsvrije evenementen kunnen worden aangemerkt;

Besluit:

vast te stellen: “Aanwijzing van meldingplichtige en vergunningvrije evenementen 2019”

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Apv: de geldende Algemene plaatselijke verordening vastgesteld door de raad van de gemeente Buren;

Het Besluit: besluit brandveilig gebruik overige plaatsen en basishulpverlening (Stb. 2017, 373), in werking getreden op 1 januari 2018;

Bouwsel: hetgeen artikel 1.1, lid 1 van het Besluit daaronder verstaat;

Evenement: evenementen, waarop krachtens artikel 2:24 van de Apv, de Apv van toepassing is;

 

Artikel 2 Vergunningsvrije evenementen

Als evenementen waarop het verbod van artikel 2:25, lid 1 van de Apv om zonder voorafgaande vergunning een evenement te organiseren niet van toepassing is, zijn aan te merken evenementen die aan alle van de volgende eisen voldoen:

 

 • -

  Evenementen die gedurende één dag, maximaal 1 dag per kalenderjaar plaatsvinden; en

 • -

  er wordt geen tent, tribune of ander bouwsel geplaatst en

 • -

  er is een verantwoordelijke organisator; en

 • -

  de maximale deelname is 150 personen; en 

 • -

  die van 8.00 tot 22.00 uur plaatsvinden; en 

 • -

  eventuele muziek en ander geluid wordt ten gehore gebracht tussen 09.00 uur en 21.30 uur; en

 • -

  niet op zondag plaatsvinden; en

 • -

  waarvan de geluidsbelasting niet meer dan 65dB(A) bedraagt op de gevel van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen.

De organisator van het evenement dient altijd de wettelijk geldende regels in acht te nemen en de in dit besluit opgenomen voorschriften.

Artikel 3 Meldingplichtige evenementen

1.

 • a)

  Degene die voornemens is een optocht en/of een muziekuitvoering die op of aan de weg plaatsvindt, te houden dan wel anderszins ten behoeve van het evenement gebruik maakt van openbaar toegankelijk gebied, is verplicht daarvan een schriftelijk melding te doen aan de burgemeester.

 • b)

  Het bepaalde in het eerste lid is van toepassing onverminderd het bepaalde in de Wegenverkeersweg 1994.

 • c)

  De kennisgeving bedoeld in het eerste lid van toepassing moet worden gedaan ten minste 10 dagen voorafgaand aan de datum waarop dat het evenement plaatsvindt.

 • d)

  Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding ontvangt de afzender van de melding een bericht van de burgemeester.

 • 2.

  De burgemeester kan voor het doen van een melding een meldingformulier vaststellen.

Artikel 4 Voorschriften voor meldingplichtige en vergunningsvrije evenementen

 

 • 1.

  De voorschriften die zijn opgenomen in de artikelen 5 e.v. vinden geen toepassing wanneer zij in strijd zijn met het bepaalde bij of krachtens het Besluit.

 • 2.

  De voorschriften genoemd in het eerste lid gelden voor meldingplichtige en vergunningsvrije evenementen.

 • 3.

  Voor evenementen die worden gehouden in of bij een bouwwerk, waarop de regels van het Bouwbesluit 2012 van toepassing zijn, gelden de voorschriften van het eerste lid naast de regels van het Bouwbesluit 2012.

Artikel 5 Maatregelen ter voorkoming van onveilige situaties

 • 1.

  Onverminderd het gestelde in deze voorschriften dienen voorts alle maatregelen getroffen te worden om ontstaan en uitbreiding van brand, het ontstaan van ongevallen of onveilige situaties zo goed als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen.

 • 2.

  De aanwijzingen van functionarissen van brandweer, politie en andere overheidsdiensten inzake de veiligheid moeten stipt en direct worden opgevolgd.

 

Artikel 6 Incidentele aanvulling of afwijking van de voorschriften

De burgemeester is bevoegd in voorkomend geval voorschriften te stellen waarmee bij het houden van het evenement rekening moet worden gehouden in aanvulling op of in afwijking van deze voorschriften.

 

Artikel 7 Doorlopend toezicht tijdens het evenement

Gedurende de tijd dat personen op het evenement aanwezig zijn, moet een voor de naleving van deze voorschriften verantwoordelijke persoon daadwerkelijk aanwezig zijn die de aanwijzingen van de met controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren. Deze persoon moet goed in de Nederlandse taal kunnen communiceren. Deze persoon moet tijdens het evenement op ieder moment eveneens direct telefonisch bereikbaar zijn. Bij een meldingplichtig evenement moet de organisator hiervoor minimaal 2 telefoonnummers opgeven. Daarnaast dient deze persoon uiterlijk duidelijk herkenbaar zijn, als toezichthouder of beveiliger en niet onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen.

 

Artikel 8 Overige voorschriften

Voor vergunningvrije en meldingplichtige evenementen gelden, indien van toepassing, voorts nog de volgende voorschriften:

Bereikbaarheid van verantwoordelijke personen

Gelet op de naleving van het bepaalde in artikel 1.8, lid 3 van het Besluit dient de organisator minimaal twee dagen vóór de aanvang van het evenement minimaal 2 telefoonnummers op te geven van diegene die aanwezig is tijdens het evenement dan wel oproepbaar. Deze persoon moet goed in de Nederlandse taal kunnen communiceren. Het personeel dient geïnstrueerd te zijn hoe te handelen bij brand.

Aanwezigheid kabels en leidingen

(Tui-)draden, elektriciteitskabels e.d. welke over de weg/terrein zijn gespannen dienen minimaal 4,2 meter boven het straatniveau worden aangebracht.

Rookvorming

Rookvorming door bijvoorbeeld een rookapparaat, koudijs of op andere wijze gemaakt of activiteiten die anderszins op de plaats orden uitgevoerd tijdens het evenement mogen er niet toe leiden dat aan de eisen gesteld in het Besluit aan die activiteiten of de plaats niet of niet geheel meer kan worden voldaan.

Voorschriften van het Besluit

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande voorschriften moet, een plaats, of het gebruik daarvan, ten behoeve van het evenement voldoen aan de regels van het Besluit en, gelet op het bepaalde in artikel 1.8 van het Besluit in het bijzonder voldoen aan de functionele eisen en de prestatie-eisen opgenomen in Hoofdstuk 3 tot en met 5 van het Besluit.

 

Artikel 9 Afval

 • 1.

  Afval moet dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal.

 • 2.

  Asbakken moeten regelmatig, maar ten minste dagelijks, worden geleegd in afsluitbare asverzamelaars van onbrandbaar materiaal.

 • 3.

  De inhoud van deze asverzamelaars mag slechts in onbrandbare vaten, die van een deksel zijn voorzien, worden gedeponeerd.

 • 4.

  De aanwezige asbakken moeten vlamdovend en van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.

 • 5.

  Voor iedere voorstelling moet de ruimte onder de tribunes van papier en ander afval zijn ontdaan.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze voorschriften worden bekend gemaakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Aanwijzing van meldingplichtige en vergunningvrije evenementen 2019”.

 

 

Vastgesteld te Maurik op 19 december 2018

De burgemeester van Buren,

J.A. de Boer MSc