Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Nadere regel subsidie Jeugd 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regel subsidie Jeugd 2019
CiteertitelNadere regel subsidie Jeugd 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met het besluit tot vaststelling van deze nadere regel subsidie Jeugd 2019 is de nadere regel subsidie Jeugd ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Bunschoten/CVDR64168.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

20-11-2018

gmb-2018-279166

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regel subsidie Jeugd 2019

Burgemeester en Wethouders van Bunschoten;

 

overwegende dat het gewenst is instellingen en activiteiten te stimuleren die bijdragen aan preventieve ondersteuning van en bevordering van deelname aan het maatschappelijk verkeer door jeugd in de gemeente Bunschoten;

 

gelet op artikel 2, tweede lid en artikel 4, derde lid van de Algemene subsidieverordening Gemeente Bunschoten 2011

besluiten

 

de volgende nadere regel vast te stellen:

 

Nadere regel subsidie Jeugd

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Bunschoten 2011;

 • b.

  Instelling: een rechtspersoon zonder winstoogmerk zoals blijkt uit de statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

 • c.

  Groep: een groep van natuurlijke personen die gezamenlijk optreedt ten behoeve van een gemeenschappelijk doel;

 • d.

  Inwoner: een natuurlijke persoon die staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Bunschoten en op dat adres ook daadwerkelijk verblijft;

 • e.

  Vrijwilliger: een natuurlijk persoon die zich onbetaald voor de samenleving inzet;

 • f.

  Activiteit: een georganiseerde bezigheid waar een natuurlijk persoon of een groep van natuurlijke personen individueel of gezamenlijk aan deel kan nemen;

 • g.

  Exploitatie: het gebruik en beheer voor het daarvoor gestelde doel, met de daaruit voortkomende activiteiten, inkomsten en kosten;

 • h.

  Openbaar: toegankelijk voor iedereen, vrijelijk of tegen een redelijk tarief waardoor het voor een iedereen toegankelijk kan zijn;

 • i.

  Kwalitatief: met een deugdelijk niveau, op kundige en professionele wijze ingestoken en/of onder begeleiding van gediplomeerde en/of ervaren professionals en bij voorkeur een aantal gediplomeerde en/of ervaren professionele uitvoerders.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  De activiteiten en geëxploiteerde voorzieningen waar subsidie voor kan worden verleend op grond van deze nadere regel:

  • a.

   moeten waar mogelijk een openbaar karakter hebben en voor zoveel mogelijk inwoners toegankelijk zijn;

  • b.

   worden voor zover dat binnen de (kwalitatieve) mogelijkheden ligt zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers;

  • c.

   moeten door voldoende inspanning onder de aandacht gebracht worden van het publiek. Dit moet in het activiteitenplan aantoonbaar gemaakt worden;

  • d.

   mogen niet uitsluitend een partijpolitiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter hebben.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verleend voor de hierna in dit artikel volgende zaken.

 • 1.

  Jongerenwerk (onderdeel van sociaal werk)

  • a.

   Een instelling die kwalitatieve activiteiten organiseert die gericht zijn op de uitvoering van het outreachend en coachend jongerenwerk kan een subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld onder sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    er moet gedurende een nader te bepalen aantal uren per week een jongerenwerker werkzaam zijn in de gemeente Bunschoten;

   • ii.

    de jongerenwerker moet voor jongeren eenvoudig bereikbaar zijn;

   • iii.

    er moeten initiatieven worden ontplooid om te komen tot een gecoördineerde vorm van jongerenwerk waarbij samenwerking tussen verschillende instellingen op het gebied van jeugdwerk wordt nagestreefd;

   • iv.

    er wordt gesubsidieerd op basis van een prestatieplan jongerenwerk.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    100% van de personeelskosten van de door de gemeente goedgekeurde formatie;

   • ii.

    een vast bedrag per jaar voor de activiteiten van het reguliere jongerenwerk;

   • iii.

    voorgaande bedragen met een totaal maximum.

 • 2.

  Centrum voor Jeugd en Gezin

  • a.

   Een instelling die kwalitatieve activiteiten organiseert die gericht zijn op de uitvoering van specifieke taken van het Centrum Jeugd en Gezin kan een subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    er moet gedurende een nader te bepalen aantal uren per week gelegenheid zijn om zich voor hulp tot het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Bunschoten te wenden;

   • ii.

    er moeten initiatieven worden ontplooid om te komen tot een organisatorische vorm van de verschillende instellingen die gericht zijn op preventieve ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden;

   • iii.

    er wordt gesubsidieerd op basis van een prestatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een vast bedrag per jaar voor specifieke taken van het Centrum Jeugd en Gezin.

 • 3.

  Scoutinggroepen

  • a.

   Een instelling die activiteiten aanbiedt op het gebied van de scouting in de gemeente Bunschoten en aangesloten is bij Scouting Nederland kan een subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    de instelling moet gemiddeld minimaal vijf uur per week geopend zijn;

   • ii.

    er moet worden gestreefd naar organisatorische samenwerking met andere instellingen op het gebied van jeugdwerk;

   • iii.

    de activiteiten moeten voornamelijk gericht zijn op jongeren tot 18 jaar.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een vast bedrag per jeugdlid tot 18 jaar per jaar;

   • ii.

    een vast bedrag per jaar;

   • iii.

    voorgaande bedragen met een totaal maximum.

 • 4.

  Jeugdzeilgroepen

  • a.

   Een instelling die de activiteit jeugdzeilen aanbiedt in de gemeente Bunschoten kan een subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    de activiteiten moeten voornamelijk gericht zijn op jongeren tot 23 jaar;

   • ii.

    de instelling is gevestigd in de gemeente Bunschoten.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een vast bedrag per jaar.

 • 5.

  Preventieve activiteiten voor leerlingen van het basis en voortgezet onderwijs

  • a.

   Een (onderwijs)instelling die activiteiten organiseert die gericht zijn op preventieve voorlichtingslessen aan leerlingen kan een subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld onder sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    de activiteiten moeten gericht zijn op leerlingen van het basis of voortgezet onderwijs.

   • ii.

    de activiteiten vinden plaats op een school voor basis of voortgezet onderwijs die gevestigd is in de gemeente Bunschoten.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een vast bedrag per jaar voor het voortgezet onderwijs

   • ii.

    een vast bedrag per jaar voor het basisonderwijs

Artikel 4 Verlening subsidie

 • 1.

  Indien er meerdere instellingen zijn die een subsidieaanvraag voor eenzelfde activiteit of exploitatie indienen zoals vermeld onder artikel 3, dan vindt de verlening van de subsidie plaats aan één instelling, waarbij door het college wordt beoordeeld op basis van:

  • a.

   kwaliteit, omvang, bereik, inhoudelijke en financiële haalbaarheid van de plannen;

  • b.

   referenties van eerdere door de instelling verrichte en vergelijkbare activiteiten en exploitaties;

  • c.

   evaluatie van een eerdere uitvoering van precies dezelfde activiteit of exploitatie in het verleden als waarvoor de subsidie is aangevraagd.

 • 2.

  Op het moment dat het vermelde onder lid 1 sub c van toepassing is en de volgende condities zijn overeenkomstig aan de orde voor een instelling:

  • a.

   de activiteit of exploitatie uitgevoerd door de instelling heeft plaatsgevonden aansluitend op het subsidiejaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   uit evaluatie blijkt dat deze activiteit of exploitatie uitgevoerd door de instelling volledig naar behoren en tevredenheid is uitgevoerd;

  dan heeft het college de mogelijkheid om de nieuwe aanvragers zondermeer de subsidie te weigeren en de subsidie te verlenen aan de instelling.

Artikel 5 Bepaling hoogte subsidie

 • 1.

  De bedragen, waarnaar in de deze nadere regel gerefereerd wordt, kunnen jaarlijks door het college worden vastgesteld in een subsidielijst.

 • 2.

  Indien er voor het betreffende jaar geen subsidielijst zoals vermeld onder lid 1 door het college is vastgesteld, dan worden de bedragen waarnaar in deze nadere regel gerefereerd wordt, bepaald aan de hand van de laatst vastgestelde subsidielijst, waarbij er een jaarlijkse indexering op de bedragen kan plaatsvinden.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Nadere regel subsidie Jeugd 2019

 

Bunschoten-Spakenburg,20 november 2018

Burgemeester en wethouders,

drs. J.F.H.Jennekens

secretaris

M. van deGroep

burgemeester