Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Nadere regel subsidie Cultuur 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regel subsidie Cultuur 2015
CiteertitelNadere regel subsidie Cultuur
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1e wijziging: vastgesteld 20 november 2018, inwerkingtreding 1 januari 2019; Artikel 3 lid 9 toegevoegd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Bunschoten/CVDR64168.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

20-11-2018

gmb-2018-279108

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regel subsidie Cultuur 2015

Burgemeester en Wethouders van Bunschoten;

 

overwegende dat het gewenst is culturele instellingen en activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de bevordering van de cultuurbeleving en (actieve) cultuurparticipatie in de gemeente Bunschoten;

 

gelet op artikel 2, tweede lid en artikel 4, derde lid van de Algemene subsidieverordening Gemeente Bunschoten 2011.

besluiten

 

de volgende nadere regel vast te stellen:

 

Nadere regel subsidie Cultuur 2015 (1e wijziging)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Bunschoten 2011;

 • b.

  Instelling: een rechtspersoon zonder winstoogmerk met ANBI status zoals blijkt uit de statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

 • c.

  Groep: een groep van natuurlijke personen die gezamenlijk optreed ten behoeve van een gemeenschappelijk doel;

 • d.

  Inwoner: een natuurlijke persoon die staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Bunschoten en op dat adres ook daadwerkelijk verblijft;

 • e.

  Bezoeker: een natuurlijk persoon niet afkomstig of ingezetene van de gemeente Bunschoten die de gemeente bezoekt met als doel om bezienswaardigheden te bekijken of om deel te nemen aan activiteiten;

 • f.

  Vrijwilliger: een natuurlijk persoon die zich onbetaald voor de samenleving inzet;

 • g.

  Activiteit: een georganiseerde bezigheid waar een natuurlijk persoon of een groep van natuurlijke personen individueel of gezamenlijk aan deel kan nemen;

 • h.

  Exploitatie: het gebruik en beheer voor het daarvoor gestelde doel, met de daaruit voortkomende activiteiten, inkomsten en kosten;

 • i.

  Evenement: activiteit met een beperkte levensduur die gedurende een periode relatief veel deelnemers trekt;

 • j.

  Openbaar: toegankelijk voor iedereen, vrijelijk of tegen een redelijk tarief waardoor het voor een iedereen toegankelijk kan zijn;

 • k.

  Kwalitatief: met een deugdelijk niveau, op kundige en professionele wijze ingestoken en/of onder begeleiding van gediplomeerde en/of ervaren professionals en bij voorkeur een aantal gediplomeerde en/of ervaren professionele uitvoerders;

 • l.

  Groots: groot van opzet en/of omvang, waarbij vele andere (lokale) instellingen, groepen en inwoners kunnen en mogen participeren, en een groot en breed publiek wordt aangesproken.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  De activiteiten en geëxploiteerde voorzieningen waar subsidie voor kan worden verleend op grond van deze nadere regel:

  • a.

   moeten waar mogelijk een openbaar karakter hebben en voor zoveel mogelijk inwoners toegankelijk zijn;

  • b.

   worden voor zover dat binnen de (kwalitatieve) mogelijkheden ligt zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers;

  • c.

   moeten door voldoende inspanning onder de aandacht gebracht worden van het publiek. Dit moet in het activiteitenplan aantoonbaar gemaakt worden;

  • d.

   mogen niet uitsluitend een partijpolitiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter hebben.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor de hierna in dit artikel volgende zaken.

 • 1.

  Cultuurhistorie

  Bij instellingen die plaatselijke activiteiten ontplooien op het gebied van de cultuurhistorie en hiervoor een wezenlijk bijdrage leveren aan de cultuurparticipatie van de inwoners van de gemeente en van bezoekers van buiten de gemeente kan subsidie ontvangen worden op dit gebied voor:

  • a.

   in totaal twee grootse jaarlijkse evenementen á een maximumbedrag, waarbij voorrang wordt gegeven aan een evenement dat:

   • i.

    de visserij geschiedenis van Spakenburg onder de aandacht brengt;

   • ii.

    de boeren geschiedenis van Bunschoten onder de aandacht brengt;

  • b.

   één historische vereniging die zich bezig houdt met het vergaren, verspreiden en ontsluiten van kennis van de lokale geschiedenis á:

   • i.

    een vast bedrag voor de uitgave van een lokaal historisch tijdschrift;

   • ii.

    een vast bedrag voor het digitaal ontsluiten van haar historische collectie.

  • c.

   één instelling die cursussen organiseert voor oude ambachten, á een vast bedrag;

  • d.

   de kwalitatieve exploitatie en toegankelijk houden voor publiek van het gebouw van de voormalige visafslag, á:

   • i.

    een variabel bedrag van € 0,55 per betalende bezoeker;

   • ii.

    sub i met een maximumbedrag per jaar.

  • e.

   de kwalitatieve exploitatie en openbare openstelling van het gecertificeerde Museum Spakenburg, de bijbehorende panden op de Oude Schans en het beheer en de tentoonstelling van de historische collectie van de gemeente Bunschoten á:

   • i.

    een vast bedrag voor de exploitatie (personele kosten en overige);

   • ii.

    een vast bedrag voor de structurele huurkosten.

  • f.

   de organisatie van de lokale Open Monumentendag waarbij minimaal twee monumenten en/of musea gratis en openbaar zijn opengesteld, er een jaarlijks wisselend programma wordt aangeboden á een vaste bijdrage.

 • 2.

  Muziek en dans

  Bij instellingen die activiteiten ontplooien op het gebied van muziekeducatie, zang of muzikale ensembles of fanfares kan subsidie ontvangen worden op dit gebied voor:

  • a.

   één kwalitatieve muziekvereniging met minimaal 100 leden, á een vast bedrag, mits er jaarlijks 2 plaatselijke, openbare en kwalitatieve optredens worden verzorgd;

  • b.

   één fanfarecorps met daarin een redelijke vertegenwoordiging van deelnemers tot de leeftijd van 21 jaar á een vast bedrag, mits zij jaarlijks bij minimaal 2 plaatselijke en openbare gelegenheden, waaronder Koninginnedag en de dodenherdenking, haar muziek kwalitatief ten gehore brengt;

  • c.

   één majorettecorps met daarin een overwegende vertegenwoordiging van deelnemers tot de leeftijd van 21 jaar á een vast bedrag, mits zij jaarlijks bij minmaal 2 plaatselijke en openbare gelegenheden, waaronder Koninginnedag, optreed;

  • d.

   één instelling die zich bezig houdt met het beoefenen van de zang- en oratoriumkunst in koorverband met minimaal 30 leden á een vast bedrag, waarbij jaarlijks een plaatselijk, openbaar en kwalitatief optreden wordt verzorgd;

  • e.

   de kwalitatieve exploitatie van het plaatselijke Carillon á:

   • i.

    een vast bedrag voor de exploitatie;

   • ii.

    een vast bedrag voor de structurele huurkosten.

 • 3.

  Kunst

  Instellingen die een plaatselijke activiteit ontplooien op het gebied van de kunst en hiervoor een wezenlijk bijdrage leveren aan de cultuurparticipatie van de inwoners van de gemeente en van bezoekers van buiten de gemeente kunnen een subsidie ontvangen op dit gebied voor:

  • a.

   in totaal één groots jaarlijks evenement á een vast maximumbedrag, waarbij voorrang wordt gegeven aan een evenement dat:

   • i.

    plaatsvind in de vorm van een open atelier- en kunstdag en/of kunstroute, waarbij de kunsten in de breedste zin van het woord zijn vertegenwoordigd;

 • 4.

  Cultuureducatie

  • a.

   Eén professionele regionale of provinciale instelling die kwalitatieve activiteiten organiseert voor het basisonderwijs die tot doel hebben de kunstzinnige en culturele vorming van jongeren te bevorderen kan een subsidie ontvangen van een vaste bijdrage.

  • b.

   Bij instellingen die plaatselijke activiteiten ontplooien op het gebied van cultuureducatie kan subsidie ontvangen worden op dit gebied voor:

   • i.

    de lokale organisatie van de Open Monumenten Klassendag á een vast bedrag.

 • 5.

  Bibliotheekvoorziening

  De instelling die belast is met de professioneel en kwalitatieve exploitatie van de plaatselijke openbare bibliotheekvoorziening in de gemeente Bunschoten kan een subsidie ontvangen van een vaste bijdrage.

 • 6.

  Lokale omroep

  De instelling aangewezen door het Commissariaat van de Media als de lokale omroep van de gemeente Bunschoten kan een subsidie ontvangen van:

  • a.

   een (wettelijk verplichte) vaste bijdrage voor de exploitatie;

  • b.

   een vaste bijdrage ten behoeve van de huisvesting.

 • 7.

  Oranjeactiviteiten

  Plaatselijke Oranjeverenigingen die activiteiten organiseren voor de viering van de bevrijding en Koningsdag kunnen een subsidie ontvangen voor:

  • a.

   de grootse jaarlijkse oranjeactiviteiten in Bunschoten-Spakenburg á een subsidie van:

   • i.

    een vaste bijdrage ten behoeve van de jaarlijkse Aubade;

   • ii.

    een vaste bijdrage ten behoeve van de jaarlijkse oranjeactiviteiten;

   • iii.

    een vaste bijdrage te reserveren en aan te wenden ten behoeve van een grootse Bevrijdingsdagviering eens per vijf jaar;

  • b.

   de Aubade in Eemdijk á een vaste bijdrage, waarbij een eventueel restant aangewend mag worden voor de jaarlijkse oranjeactiviteiten in Eemdijk;

 • 8.

  Cultureel Platform

  Een overkoepelende partij die tot doel heeft om op directe en indirecte wijze de samenwerking en netwerken in het lokale culturele veld te bevorderen, de cultuurparticipatie en cultuurbeleving van de lokale bewoners te bevorderen en de kwaliteit van het culturele aanbod te versterken en te verbeteren en hiervoor de nodige activiteiten ontplooit kan een subsidie ontvangen voor:

  • a.

   de organisatie van 4 jaarlijkse Culturele Cafés á een vast bedrag;

  • b.

   de structurele activiteiten die zij ontplooit á een vaste bijdrage.

 • 9.

  Compensatie kosten dranghekken

  • a.

   Instellingen die een grootse jaarlijkse activiteit of evenement organiseren, en die daarvoor voor subsidie in aanmerking komen op grond van deze regeling, kunnen ter compensatie van de kosten die zij maken voor de huur van dranghekken een aanvullend vast bedrag ontvangen die valt binnen de categorieën:

   • i.

    laag tarief;

   • ii.

    hoog tarief.

  • b.

   De categorie conform sub a waarbinnen de instelling valt wordt een eerste maal bepaald aan de hand van de werkelijke kosten die de instelling gemaakt heeft voor dranghekken in de jaren 2016, 2017 en 2018.

  • c.

   De categorie conform sub a waarbinnen de instelling valt kan voorts vooraf en achteraf ambtshalve worden bijgesteld naar een andere categorie indien blijkt dat de werkelijke kosten voor dranghekken te veel afwijken van hetgeen eerder bepaald conform sub b.

Artikel 4 Verlening subsidie

 • 1.

  Indien er meerdere instellingen zijn die een subsidieaanvraag voor eenzelfde activiteit of exploitatie indienen zoals vermeld onder artikel 3, dan vindt de verlening van de subsidie plaats aan één instelling, waarbij door het college wordt beoordeeld op basis van:

  • a.

   kwaliteit, omvang, bereik, inhoudelijke en financiële haalbaarheid van de plannen;

  • b.

   referenties van eerdere door de instelling verrichte en vergelijkbare activiteiten en exploitaties;

  • c.

   evaluatie van een eerdere uitvoering van precies dezelfde activiteit of exploitatie in het verleden als waarvoor de subsidie is aangevraagd.

 • 2.

  Op het moment dat het vermelde onder lid 1 sub c van toepassing is en de volgende condities zijn overeenkomstig aan de orde voor een instelling:

  • a.

   de activiteit of exploitatie uitgevoerd door de instelling heeft plaatsgevonden aansluitend op het subsidiejaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   uit evaluatie blijkt dat deze activiteit of exploitatie uitgevoerd door de instelling volledig naar behoren en tevredenheid is uitgevoerd;

  dan heeft het college de mogelijkheid om de nieuwe aanvragers zondermeer de subsidie te weigeren en de subsidie toe te kennen aan de instelling.

Artikel 5 Bepaling hoogte subsidie

 • 1.

  De bedragen, waarnaar in de deze nadere regel gerefereerd wordt, kunnen jaarlijks door het college worden vastgesteld in een subsidielijst.

 • 2.

  Indien er voor het betreffende jaar geen subsidielijst zoals vermeld onder lid 1 door het college is vastgesteld, dan worden de bedragen waarnaar in deze nadere regel gerefereerd wordt, bepaald aan de hand van de laatst vastgestelde subsidielijst, waarbij er een jaarlijkse indexering op de bedragen kan plaatsvinden.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Nadere regel subsidie Cultuur.

   

Bunschoten-Spakenburg,20 november 2018,

Burgemeester en wethouders,

drs. J.F.H.Jennekens

secretaris

M. van deGroep

burgemeester