Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Beleidsregels draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones Goeree-Overflakkee

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones Goeree-Overflakkee
CiteertitelBeleidsregels draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones Goeree-Overflakkee
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2018nieuwe regeling

10-11-2015

gmb-2018-278893

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee;

 

overwegende dat:

verordeningen die op grond van de Wet op de bedrijveninvesteringszones worden vastgesteld, niet in werking treden dan nadat is gebleken van voldoende steun onder de bijdrageplichtigen;

zij iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in de gelegenheid stellen zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van deze verordeningen uit te spreken;

het gewenst is om voor deze procedure beleidsregels vast te stellen

 

gelet op artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones en op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluitenvast te stellen: de Beleidsregels draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Organisatie draagvlakmeting

 • 1.

  Met de organisatie en uitvoering van de draagvlakmeting als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones zijn belast de medewerkers van de afdeling Externe Ontwikkeling.

 • 2.

  De draagvlakmeting staat onder toezicht van Schuring & Benschop Netwerk Notarissen te Middelharnis.

 • 3.

  De telling geschiedt in aanwezigheid van één van de medewerkers van de afdeling Externe Ontwikkeling en de notaris.

 • 4.

  De notaris controleert het verloop van de draagvlakstemming en maakt een verslag van de uiteindelijke uitslag.

Artikel 2 Bijdrageplichtige en stemgerechtigde

 • 1.

  Iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in de desbetreffende bedrijveninvesteringszone wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de verordening BI-zone uit te spreken.

 • 2.

  De gemeente stelt een lijst vast van bijdrageplichtigen met bijbehorende WOZ-waarden per 1 januari van het jaar waarin de verordening is vastgesteld. Indien gebruik wordt gemaakt van een vast bedrag per bijdrageplichtige kan worden volstaan met een lijst van bijdrageplichtigen. Deze lijst wordt maximaal drie weken voor de ingangsdatum van de stemronde definitief vastgesteld.

 • 3.

  Deze lijst wordt door de notaris ondertekend.

Artikel 3 Procedure draagvlakmeting

 • 1.

  Bij de uitvoering van de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van stemformulieren.

 • 2.

  Iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige ontvangt een brief met toelichting op de verordening en een stemformulier.

 • 3.

  De te versturen enveloppen worden geteld en de notaris stelt vast dat er net zoveel enveloppen zijn als namen op de lijst.

 • 4.

  Het stemformulier kan in een gesloten antwoordenvelop worden gezonden naar burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA te Middelharnis.

 • 5.

  Het stemformulier vermeldt de uiterste datum en tijdstip waarop het formulier op het retouradres moet zijn ontvangen.

 • 6.

  De enveloppen worden uitsluitend door de notaris en één van de medewerkers van de afdeling Externe Ontwikkeling geopend. De strekking van de schriftelijke verklaring van de bijdrageplichtige is vertrouwelijk.

 • 7.

  Op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht is een ieder die betrokken is bij de uitvoering van het draagvlakonderzoek en daarbij de beschikking krijgt over gegevens met een vertrouwelijk karakter, verplicht tot geheimhouding.

Artikel 4 Ongeldigheid stemformulier

 • 1.

  Ongeldig is het stemformulier:

  • a.

   waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt “voor” of “tegen” de inwerkingtreding van de Verordening BI-zone;

  • b.

   waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één of geen voorkeur heeft ingevuld;

  • c.

   dat blanco retour is gezonden;

  • d.

   dat anderszins foutief is ingevuld;

  • e.

   dat te laat wordt ingeleverd.

 • 2.

  Alleen met het originele door burgemeester en wethouders aan de bijdrageplichtige opgestuurde stemformulier kan een geldige stem worden uitgebracht.

 • 3.

  Bij twijfel beslissen burgemeester en wethouders na overleg met de notaris.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones Goeree-Overflakkee.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 november 2015.

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

drs. B. Marinussen mr. A. Grootenboer-Dubbelman