Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oisterwijk 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald parkeren Oisterwijk 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren Oisterwijk 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201931-12-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-278552

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oisterwijk 2019

Het college van Burgemeester en wethouders van Oisterwijk;

 

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en het artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen 2019;

 

 

b e s l u i t :

 

 

vast te stellen

 

 

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oisterwijk 2019

Artikel 1  

De aangegeven wegen en terreinen, als bedoeld in artikel 8 van de Verordening Parkeerbelastingen 2019, op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kaart, worden aangewezen als de plaatsen waar en het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Verordening parkeerbelastingen 2019 mag worden geparkeerd.

Artikel 2  

Als dagen en tijdstippen, waarop tegen betaling van belasting kan worden geparkeerd op de aangegeven plaatsen zoals bedoeld in artikel 1 van dit besluit, worden vastgesteld:

maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 18.00 uur;

op vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur;

op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur;

Buiten de tijdstippen als bedoeld in lid 1 en op zondag mag vrij worden geparkeerd.

Artikel 3  

De wijze waarop moet worden betaald alvorens op de in artikel 1 bedoelde plaatsen mag worden geparkeerd wordt als volgt vastgesteld:

Terstond bij de aanvang van het parkeren dient de verschuldigde parkeerbelasting te worden voldaan door het inwerking stellen van de parkeerapparatuur of door het aanmelden (via telefoon, sms of internet) bij de centrale computer van een bedrijf waarmee de gemeente Oisterwijk een contract heeft afgesloten voor deze dienst.

Bij het inwerking stellen van de parkeerapparatuur worden de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur, in acht genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur melding gemaakt.

Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door middel van:

het inwerpen van muntstukken;

het gebruik maken van pinnen.

Bij parkeerautomaten, welke als bewijs voor betaling een kaartje genereren, dient dit kaartje goed zichtbaar en leesbaar achter de voorruit geplaatst te worden, met dien verstande dat de zijde waarop de datum, aanvang en einde van de parkeertijd staan, zichtbaar moet zijn. Daarbij dient de maximale parkeerduur, welke geldt voor de betreffende parkeerautomaat, in acht te worden genomen.

Bij het via een telefoon, waarvan het telefoonnummer bekend is en gekoppeld is met het kenteken van het te parkeren voertuig, inloggen op de centrale computer geeft de belastingplichtige het zonenummer door dat hoort bij de betreffende parkeerlocatie.

Artikel 4  

Het collegebesluit ‘Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oisterwijk 2018’ van 10 oktober 2017 tot aanwijzing van betaald parkeerplaatsen wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat het van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oisterwijk 2019”.

 

 

Oisterwijk, 18 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk,

Secretaris, de burgemeester,

Ineke Depmann Hans Janssen.

Bijlage 1 Kaart betaald parkeren Oisterwijk