Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Besluit van de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent cameratoezicht Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Aan de Linde te Nieuwstadt december 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent cameratoezicht Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Aan de Linde te Nieuwstadt december 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht Aan de Linde te Nieuwstadt december 2018
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt uit werking op uiterlijk zaterdag 19 januari 2019 om 17.00 uur of zoveel eerder de driehoek besluit cameratoezicht Aan de Linde te Nieuwstadt op te heffen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Echt-Susteren/CVDR602641/CVDR602641_2.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2018nieuwe regeling

19-12-2018

gmb-2018-278214

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent cameratoezicht Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Aan de Linde te Nieuwstadt december 2018

De burgemeester van de gemeente Echt-Susteren,

 

 

OVERWEGENDE:

 

 • 1.

  dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Echt-Susteren 2017 kan besluiten tot plaatsing van vaste camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 

 • 2.

  dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

 

 • 3.

  dat op 19 december 2018 een explosief is aangetroffen in de voortuin behorende bij de woning gelegen aan Aan de Linde 19 te Nieuwstadt waarmee gepoogd is een aanslag te plegen. De bewoner van de woning is de voormalige president van het chapter van de Outlaw Motorcycle Gang (OMG) Bandidos te Sittard-Geleen;

 

 • 4.

  dat op 16 maart 2014 en op 22 maart 2014 een aanslag met een explosief heeft plaatsgevonden op de woning gelegen aan Aan de Linde 19 te Nieuwstadt van de toenmalige president van het chapter van de OMG Bandidos te Sittard-Geleen;

 

 • 5.

  dat op 7 mei 2014 een aanslag met een explosief heeft plaatsgevonden op de woning gelegen aan de Ruitersweg in Susteren van een lid van de OMG Bandidos te Sittard-Geleen en dat op 15 juni 2014 een aanslag heeft plaatsgevonden op een horeca- inrichting gelegen aan de Schoolstraat te Peij, waar leden van de OMG Bandidos samenkwamen;

 

 • 6.

  de afstemming die hieromtrent op d.d. 19 december 2018 heeft plaatsgevonden in de lokale driehoek;

 

 • 7.

  dat er spanningen bestaan binnen de wereld van Outlaw Motorcycle Gangs, hetgeen heeft geleid tot ernstige verstoringen van de openbare orde;

 

 • 8.

  dat in verband met het feit dat op 18 december 2018 een uitspraak is gedaan door het gerechtshof Arnhem, waarin de OMG Bandidos Holland als zodanig is verboden, maar de afzonderlijke chapters niet. Deze uitspraak heeft de spanningen binnen de OMG wereld versterkt;

 

 • 9.

  dat het in het verleden vlak over de grens in Duitsland en België tot ernstige verstoring van de openbare orde en gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende motorclubs is gekomen;

 

 • 10.

  dat de gemeente Echt-Susteren gelegen is aan de grens van zowel Duitsland als België en dat er een gerede kans bestaat dat leden van OMG’s uit het buitenland naar de woning gelegen aan Aan de Linde te Nieuwstadt komen;

 

 • 11.

  dat de openbare orde waaronder ook wordt begrepen de vrijheid en veiligheid van het verkeer in het veiligheidsrisicogebied te Nieuwstadt, dient te worden gewaarborgd;

 

 • 12.

  dat identificatie van potentiële ordeverstoorders in het veiligheidsrisicogebied te Nieuwstadt van belang is en gericht is op enerzijds het verkrijgen van inzicht in de betrokken groep en anderzijds op eventuele latere opsporingsactiviteiten;

 

 • 13.

  dat op grond van het bovenstaande noodzakelijk wordt geacht dat de politie de mogelijkheid heeft tot preventief fouilleren teneinde gevaarlijke- c.q. bedreigende situaties voor mens en goed

 

 • 14.

  binnen het veiligheidsrisicogebied te Nieuwstadt van de gemeente Echt-Susteren te voorkomen dat dreiging voor verstoring van de openbare orde inmiddels een dusdanig karakter heeft aangenomen dat van vrees voor ernstige verstoring van de openbare orde moet worden gesproken, waarbij in dit verband onder "ernstige verstoring" wordt verstaan dat er nadrukkelijk vrees aanwezig is dat leden van OMG’s naar verwachting een confrontatie zullen aangaan dan wel apart of gezamenlijk met de politie, dan wel het openbare leven in het veiligheidsrisicogebied te Nieuwstadt in ernstige mate zullen verstoren dan wel onmogelijk maken;

 

 • 15.

  de afstemming die hieromtrent op d.d. 19 december 2018 heeft plaatsgevonden in de lokale driehoek;

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Echt-Susteren 2017;

 

BESLUIT :

 

vast te stellen het aanwijzingsbesluit cameratoezicht Aan de Linde te Nieuwstadt december 2018;

Artikel 1  

Aan de Linde te Nieuwstadt aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Echt-Susteren 2017.

Artikel 2  

Dat de camerabeelden worden gebruikt ter handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Artikel 3  

Dat de politie de opgenomen beelden bekijkt indien er sprake is van (dreigende) verstoring van de openbare orde en veiligheid, strafbare feiten of aangifte wordt gedaan.

Artikel 4  

Dat de camerabeelden 24 uur per dag worden opgenomen en opgeslagen.

Artikel 5  

Dat de opgenomen beelden ten hoogste 4 weken worden bewaard.

Artikel 6  

Dit besluit treedt in werking op donderdag 19 december 2018 om 17.00 uur en geldt tot uiterlijk zaterdag 19 januari 2019 om 17.00 uur of zoveel eerder de driehoek besluit cameratoezicht Aan de Linde te Nieuwstadt op te heffen.

Artikel 7  

Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt door plaatsing ervan op het gemeenteblad alsmede op de website www.echt-susteren.nl.

Artikel 8  

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Aan de Linde te Nieuwstadt december 2018.’

 

Echt, 19 december 2018,

de burgemeester van Echt – Susteren,

 

 

dr. J.W.M.M.J. Hessels

 

 

Indien u het niet eens bent met de inhoud van deze beslissing kunt u ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending dezes bij ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Gaarne in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift vermelden "bezwaar".

 

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten:

 • a.

  de naam van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van ons besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar;

Indien u bij ons een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de Voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als u van mening bent dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, vereist is.

 

Ingeval u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het verzoeken van een voorlopige voorziening dient u uw verzoek te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950,6040 AZ Roermond.