Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maassluis

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent participatie van kinderen Nadere regels Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaassluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent participatie van kinderen Nadere regels Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018
CiteertitelNadere regels Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2017.

Deze regeling is tevens vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen en Schiedam.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Maassluis/615324/CVDR615324_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201801-01-2018nieuwe regeling

06-11-2018

gmb-2018-275936

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent participatie van kinderen Nadere regels Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018

 

De colleges van burgemeester en wethouders van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft;

 

overwegende dat het gewenst is om in verband met de maatschappelijke, sociale, sportieve en culturele participatie van kinderen nadere regels vast te stellen omtrent de activiteiten en de hoogte van de tegemoetkoming:

 

gelet op artikel 3, artikel 4, artikel 5 van de Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018;

 

besluiten vast te stellen de volgende

 

 

Nadere regels Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018

 

Artikel 1 Begrippen

Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen 2018 en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Samenwerking externe partijen

Het college werkt samen met externe partijen die een kindpakket aanbieden. Het gaat om Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het college kan besluiten om naast de samenwerking met deze externe partijen ook een samenwerking aan te gaan met andere partijen waneer dit de maatschappelijke participatie van kinderen bevordert.

Artikel 3 Stichting Leergeld

 • 1.

  De voorzieningen worden in natura aangeboden.

 • 2.

  Via Stichting Leergeld worden de volgende voorzieningen aangeboden:

  • a.

   fiets;

  • b.

   computer/laptop;

  • c.

   schoolspullenpas;

  • d.

   kindpas;

  • e.

   verjaardagsbox via Stichting Jarige Job;

  • f.

   vergoeding Schoolreis in samenspraak met scholen en een gedeelde verantwoordelijkheid.

Artikel 4 Jeugdfonds Sport en Cultuur

 • 1.

  De voorzieningen worden in natura aangeboden.

 • 2.

  Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur worden de volgende voorzieningen aangeboden:

  • a.

   Een vergoeding in de kosten voor sport van € 225,00 óf cultuur van € 450,00;

  • b.

   Wanneer het bedrag niet volledig besteed is aan de contributie kunnen hier eventueel kleding/attributen van betaald worden. Deze vergoeding is via een tegoedbon te besteden bij aangesloten winkels.

 • 3.

  Het is niet mogelijk om voor zowel sport als cultuur een vergoeding te ontvangen.

Artikel 5 Peuterspeelzaal

 • 1.

  Er kan aan inwoners van Vlaardingen en Schiedam een tegemoetkoming in de kosten van maatschappelijke participatie kinderen verleend worden voor de peuterspeelzaal in het kader van voorschoolse educatie.

  • a.

   Een tegemoetkoming in de kosten wordt in Vlaardingen verstrekt aan de ouders van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

  • b.

   Een tegemoetkoming in de kosten wordt in Schiedam verstrekt aan de ouders van kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.

 • 2.

  Voor inwoners van de gemeente Vlaardingen en Schiedam komen ouders in aanmerking die een laag inkomen hebben, conform artikel 4 van de Verordening.

 • 3.

  Deze tegemoetkoming geldt voor de ouderbijdrage voor 2 dagdelen per week.

Artikel 6 Betaling

 • 1.

  Stichting Leergeld betaalt de vergoedingen rechtstreeks aan de aanbieder.

 • 2.

  Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt de vergoedingen rechtstreeks aan de aanbieder.

 • 3.

  De tegemoetkoming in de kosten voor de peuterspeelzaal wordt rechtstreeks aan de peuterspeelzaal betaald.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018”.

 • 2.

  Deze nadere regels treden in werking de dag na publicatie en werken terug tot 1 januari 2018 .

 • 3.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding volgens het tweede lid worden de “Nadere regels Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2017” ingetrokken.

Aldus vastgesteld door

Burgemeester en wethouders van Maassluis in de vergadering d.d. 6 november 2018.

de secretaris,

A.L. Duijmaer van Twist

de burgemeester,

dr. T.J. Haan

Toelichting Nadere regels Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018

 

Algemeen

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn een samenwerkingsverband aangegaan met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds verstrekken vergoedingen voor de contributie en in sommige gevallen kleding en attributen. Met ingang van 1 maart 2017 worden daarom door de gemeenten geen vergoedingen meer gegeven voor activiteiten op het gebied van sport en cultuur.

 

Om de kinderen meer in natura te verstrekken zijn de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een samenwerkingsverband aangegaan met Stichting Leergeld. Stichting Leergeld richt zich onder andere op schoolgaande kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Zij proberen sociale uitsluiting te voorkomen, door ervoor te zorgen dat kinderen mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

 

Artikel 5:

Het doel van voorschoolse educatie is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden. Hierdoor kunnen de kinderen een betere start maken op de basisschool.