Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

NADERE REGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ARNHEM 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNADERE REGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ARNHEM 2019
CiteertitelNadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpNadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022wijziging bijlage

30-11-2021

gmb-2021-450918

620355
09-07-202101-06-202101-01-2022Wijziging van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2019. De financiele tegemoetkoming voor medisch afval in artikel 5, derde lid, komt per 1 juni 2021 te vervallen. In de Bijlage komt het bedrag van de tegemoetkoming te vervallen.

29-06-2021

gmb-2021-238993

583331
06-07-202101-05-202109-07-2021Wijziging van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2019. PGB tarieven worden in de Bijlage bij de nadere regels aangepast aan de gewijzigde ZIN-tarieven voor Groepsbegeleiding stabiel en Groepsbegeleiding ontwikkeling. In verband met vervallen per 1-6-2021 van DIFTAR en daarmee van de tegemoetkoming voor medisch afval wordt bedrag naar rato aangepast

29-06-2021

gmb-2021-212381

583331
01-01-202106-07-2021wijziging bijlage

27-10-2020

gmb-2020-288220

503909
01-10-202001-01-2021wijziging bijlage

15-09-2020

gmb-2020-246431

503909
01-07-202001-10-2020wijziging artikel 5 medisch afval

23-06-2020

gmb-2020-163346

482434
01-01-202001-07-2020wijziging bijlage nadere regels maatschappelijke ondersteuning

29-10-2019

gmb-2019-270641

410436
01-01-201901-01-2020nadere regels

28-11-2018

gmb-2018-274125

278707

Tekst van de regeling

Intitulé

NADERE REGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ARNHEM 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november 2018 de volgende Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2019 vastgesteld.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;

 

gelet op de artikelen 2.4, negende lid, 2.6, achtste lid, 3.2.2, tweede lid, 3.2.3, 4.1, tweede lid, en 4.2, tweede lid, van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2019

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2019

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  In deze nadere regels wordt verstaan onder:

  • verordening: Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2019;

  • wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • 2.

  Begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de verordening.

   

Artikel 2 Grensbedrag primaat verhuizing

Het grensbedrag als bedoeld in artikel 3.2.2, eerste lid, van de Verordening is € 25.000,-.

 

Artikel 3 Waardering mantelzorgers

De waardering voor mantelzorgers, als bedoeld in artikel 4.2 van de Verordening, wordt nader door het college uitgewerkt.

 

Artikel 4 Pgb

 • 1.

  Een pgb wordt berekend op basis van de prijzen en tarieven die in de bijlage bij deze nadere regels zijn opgenomen.

 • 2.

  Indien een inwoner een pgb ontvangt en met de middelen uit dit budget een tweedehands voor-ziening wil aanschaffen, dient hij dit bij zijn aanvraag kenbaar te maken.

 • 3.

  Indien de inwoner een pgb ontvangt voor een nieuwe voorziening en met de middelen uit dit budget een tweedehands voorziening heeft aangeschaft zonder dit aan de gemeente kenbaar te hebben gemaakt, vordert het college het verschil terug tussen het ontvangen pgb en de feitelijke kosten van de tweedehands voorziening.

   

Artikel 5 Financiële tegemoetkoming meerkosten

 • 1.

  Voor een financiële tegemoetkoming in de meerkosten vanwege het gebruik van een auto kan in aanmerking komen:

  • a.

   een inwoner voor wie de criteria genoemd in artikel 3.3.1 onder a, b en c van de Verordening van toepassing zijn en voor wie een voorziening als bedoeld in artikel 3.3.2 van de Verorde-ning geen passende voorziening is, en die in zijn vervoersbehoefte voorziet door gebruik te maken van een eigen auto;

  • b.

   een inwoner aan wie op grond van artikel 3.3.3 van de Verordening als maatwerkvoorziening een bruikleenauto of een gesloten buitenwagen is toegekend.

 • 2.

  Voor een financiële tegemoetkoming in de meerkosten vanwege verhuizing en herinrichting kan in aanmerking komen:

  • a.

   een inwoner bij wie het primaat van de verhuizing als bedoeld in artikel 3.2.2 van de Veror-dening wordt toegepast;

  • b.

   een inwoner bij wie naar het oordeel van het college aantoonbare beperkingen het normale gebruik van de woning belemmeren.

 • 3.

  Vervallen

 • 4.

  Het college kan een financiële tegemoetkoming verstrekken voor een sportrolstoel of vergelijkba-re voorziening.

 • 5.

  Een bedrag verstrekt voor een voorziening als bedoeld in het vorige lid is bedoeld voor aanschaf en onderhoud voor een periode van tenminste drie jaar.

 • 6.

  De maximale hoogte van de financiële tegemoetkomingen wordt bepaald op de in de bijlage genoemde bedragen.

   

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2019.

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als ‘Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2019’.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris De burgemeester

 

 

Bijlage bij Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2019: pgb-tarieven en financiële tegemoetkomingen per 1 januari 2022

1. Hulp en ondersteuning die wordt betrokken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk

 • Voor ambulante ondersteuning en groepsbegeleiding die wordt betrokken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk geldt een maximaal pgb-tarief van € 22,66 per uur respectievelijk per dagdeel.

 • Voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning die wordt betrokken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk geldt een maximaal pgb-tarief van € 0,35 per minuut.

 • Voor combi-ondersteuning thuis die wordt betrokken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk geldt een maximaal pgb-tarief van € 0,39 per minuut.

   

De hierbovengenoemde maximale tarieven gelden eveneens voor hulp of ondersteuning die wordt betrokken van een persoon buiten het sociaal netwerk die niet voldoet aan de eisen genoemd in artikel 2.4, zevende lid, onder a en b, van de verordening.

 

2. Hulp en ondersteuning die wordt betrokken van een persoon die deze hulp en ondersteuning bedrijfsmatig verleent

Voor hulp en ondersteuning die wordt betrokken van een persoon die deze hulp en ondersteuning bedrijfsmatig verleent geldt een maximaal tarief volgens onderstaande tabel:

 

Pgb-tarief per 1-1-2022

Eenheid

Hulp bij het huishouden

- Huishoudelijke ondersteuning(maatwerkvoorz.)

€ 0,44

minuut

- Combi-ondersteuning thuis

€ 0,49

minuut

Ambulante ondersteuning 

- ambulante begeleiding basis

€ 0,79

minuut

- ambulante begeleiding specialistisch

€ 1,03

minuut

Groepsbegeleiding

- groepsbegeleiding stabiel

€ 7,63

uur

- groepsbegeleiding ontwikkeling

€ 11,62

uur

Activerend werk

- Ontwikkeling naar trede 3

€ 486,72

maand

- Ontwikkeling naar trede 4

€ 580,38

maand

- Ontwikkeling naar trede 5

€ 334,32

maand

- Stabiel op trede 3

€ 6,44

uur

- Stabiel op trede 4

€ 5,01

uur

Beschermd wonen

- Beschermende component bij zelfstandig wonen met intensieve begeleiding

€ 12,31

etmaal

- Groepswonen met intensieve begeleiding

€ 71,24

etmaal

Vervoer

- Vervoer naar groepsbegeleiding & activerend werk

€ 5,72

enkele reis

3. Financiële tegemoetkomingen

 

Maximaal bedrag

Verhuis- en herinrichtingskosten

€ 2.500,-

eenmalig

Vervoerkosten voor auto of gesloten buitenwagen in bruikleen

€ 650,-

per kalenderjaar

Vervoerskosten voor eigen auto of gesloten buitenwagen

€ 1.650,-

per kalenderjaar

Sportrolstoel of vergelijkbare voorziening

€ 2.270,-

eenmalig

Elektrische sportrolstoel

€10.000,-

eenmalig