Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

NADERE REGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ARNHEM 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNADERE REGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ARNHEM 2019
CiteertitelNadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpNadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-07-2020wijziging bijlage nadere regels maatschappelijke ondersteuning

29-10-2019

gmb-2019-270641

410436
01-01-201901-01-2020nadere regels

28-11-2018

gmb-2018-274125

278707

Tekst van de regeling

Intitulé

NADERE REGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ARNHEM 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november 2018 de volgende Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2019 vastgesteld.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;

 

gelet op de artikelen 2.4, negende lid, 2.6, achtste lid, 3.2.2, tweede lid, 3.2.3, 4.1, tweede lid, en 4.2, tweede lid, van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2019

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2019

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  In deze nadere regels wordt verstaan onder:

  • verordening: Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2019;

  • wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • 2.

  Begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de verordening.

   

Artikel 2 Grensbedrag primaat verhuizing

Het grensbedrag als bedoeld in artikel 3.2.2, eerste lid, van de Verordening is € 25.000,-.

 

Artikel 3 Waardering mantelzorgers

De waardering voor mantelzorgers, als bedoeld in artikel 4.2 van de Verordening, wordt nader door het college uitgewerkt.

 

Artikel 4 Pgb

 • 1.

  Een pgb wordt berekend op basis van de prijzen en tarieven die in de bijlage bij deze nadere regels zijn opgenomen.

 • 2.

  Indien een inwoner een pgb ontvangt en met de middelen uit dit budget een tweedehands voor-ziening wil aanschaffen, dient hij dit bij zijn aanvraag kenbaar te maken.

 • 3.

  Indien de inwoner een pgb ontvangt voor een nieuwe voorziening en met de middelen uit dit budget een tweedehands voorziening heeft aangeschaft zonder dit aan de gemeente kenbaar te hebben gemaakt, vordert het college het verschil terug tussen het ontvangen pgb en de feitelijke kosten van de tweedehands voorziening.

   

Artikel 5 Financiële tegemoetkoming meerkosten

 • 1.

  Voor een financiële tegemoetkoming in de meerkosten vanwege het gebruik van een auto kan in aanmerking komen:

  • a.

   een inwoner voor wie de criteria genoemd in artikel 3.3.1 onder a, b en c van de Verordening van toepassing zijn en voor wie een voorziening als bedoeld in artikel 3.3.2 van de Verorde-ning geen passende voorziening is, en die in zijn vervoersbehoefte voorziet door gebruik te maken van een eigen auto;

  • b.

   een inwoner aan wie op grond van artikel 3.3.3 van de Verordening als maatwerkvoorziening een bruikleenauto of een gesloten buitenwagen is toegekend.

 • 2.

  Voor een financiële tegemoetkoming in de meerkosten vanwege verhuizing en herinrichting kan in aanmerking komen:

  • a.

   een inwoner bij wie het primaat van de verhuizing als bedoeld in artikel 3.2.2 van de Veror-dening wordt toegepast;

  • b.

   een inwoner bij wie naar het oordeel van het college aantoonbare beperkingen het normale gebruik van de woning belemmeren.

 • 3.

  Het college kan een financiële tegemoetkoming verstrekken voor een sportrolstoel of vergelijkba-re voorziening.

 • 4.

  Een bedrag verstrekt voor een voorziening als bedoeld in het vorige lid is bedoeld voor aanschaf en onderhoud voor een periode van tenminste drie jaar.

 • 5.

  De maximale hoogte van de financiële tegemoetkomingen wordt bepaald op de in de bijlage genoemde bedragen.

   

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2019.

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als ‘Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2019’.

 

 

Bijlage bij Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2019: pgb-tarieven en financiële tegemoetkomingen per 1 januari 2020

 

1. Hulp en ondersteuning die wordt betrokken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk

 • Voor ambulante ondersteuning en ondersteuning op locatie die wordt betrokken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk geldt een maximaal pgb-tarief van € 21,60 per uur respectievelijk per dagdeel.

 • Voor huishoudelijke hulp die wordt betrokken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk geldt een maximaal pgb-tarief van € 16,80 per uur.

 • Voor combi-ondersteuning (hulp bij het huishouden met lichte begeleiding) die wordt betrokken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk geldt een maximaal pgb-tarief van € 22,20 per uur.

   

De hierbovengenoemde maximale tarieven gelden eveneens voor hulp of ondersteuning die wordt betrokken van een persoon buiten het sociaal netwerk die niet voldoet aan de eisen genoemd in arti-kel 2.4, zevende lid, onder a en b, van de verordening.

 

2. Hulp en ondersteuning die wordt betrokken van een persoon die deze hulp en ondersteuning bedrijfsmatig verleent

 

 

Pgb-tarief,

 

maximaal

Hulp bij het huishouden

 

 

- Huishoudelijke hulp

€ 25,20

per uur

- Combi-ondersteuning (Hbh/lichte begeleiding)

€ 27,60

per uur

 

 

 

Ambulante ondersteuning 

 

- persoonlijke verzorging

€ 38,25

per uur

- begeleiding

€ 41,31

per uur

- begeleiding NAH

€ 58,14

per uur

- begeleiding speciaal

€ 65,28

per uur

- coaching on the job

€ 85,17

per uur

- conferentie module informatief gesprek

€ 268,17

per stuk

- conferentie module conferentie

€ 1.190,26

per stuk

- conferentie module vervolg

€ 1.190,26

per stuk

- conferentie module activering

€ 2.144,36

per stuk

 

 

 

Ondersteuning op locatie

 

 

- licht

€ 28,91

per dagdeel

- midden

€ 37,25

per dagdeel

- zwaar

€ 51,15

per dagdeel

- dagactiviteit GGZ-LZA

€ 9,18

per uur

 

 

 

Activerend werk

 

 

- Ontwikkeling naar trede 2

€ 223,78

per maand

- Ontwikkeling naar trede 3

€ 476,46

per maand

- Ontwikkeling naar trede 4

€ 574,22

per maand

- Ontwikkeling naar trede 5

€ 335,92

per maand

- Stabiel op trede 3

€ 6,12

per uur

- Stabiel op trede 4

€ 4,59

per uur

 

 

 

Beschermd wonen

 

 

- Beschermende component bij zelfstandig wonen met intensieve begeleiding

€ 12,49

per etmaal

- Groepswonen met intensieve begeleiding

€ 69,59

per etmaal

 

 

 

Verblijf

 

 

- ZZP VG&LG verblijfscomponent

€ 19,25

per etmaal

- ZZP V&V verblijf niet-geindiceerd

€ 18,16

per etmaal

- GGZ verblijfscomponent

€ 16,13

per etmaal

 

 

 

Vervoer

 

 

- Vervoer naar ondersteuning op locatie & activerend werk

€ 5,40

per enkele reis

 

3. Financiële tegemoetkomingen

 

 

Maximaal bedrag

 

Verhuis- en herinrichtingskosten

€ 2.500,-

eenmalig

Vervoerkosten voor auto of gesloten buitenwagen in bruikleen

€ 650,-

per kalenderjaar

Vervoerskosten voor eigen auto of gesloten buitenwagen

€ 1.650,-

per kalenderjaar

Sportrolstoel of vergelijkbare voorziening

€ 2.270,-

eenmalig

Elektrische sportrolstoel

€10.000,-

eenmalig