Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Regeling van burgemeester en wethouders van Oudewater voor nadeelcompensatie kabel en leidingen (Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Oudewater)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling van burgemeester en wethouders van Oudewater voor nadeelcompensatie kabel en leidingen (Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Oudewater)
CiteertitelNadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Oudewater
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet
 2. artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2018nieuwe regeling

16-10-2018

gmb-2018-271330

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling van burgemeester en wethouders van Oudewater voor nadeelcompensatie kabel en leidingen (Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Oudewater)

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1  

De begripsbepalingen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Oudewater (verder AVOI) zijn op deze regeling van toepassing tenzij daar uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

Artikel 2  

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanwijzing: een schriftelijk besluit, een verzoek tot aanpassing (VTA), genomen door burgemeester en wethouders voor het uitvoeren van aanpassingen, zo mogelijk op basis van overeenstemming, bereikt in een vooroverleg tussen netbeheerder en burgemeester en wethouders;

 • b.

  belanghebbende: netbeheerder die een aanwijzing krijgt van burgemeester en wethouders;

 • c.

  kabels en/of leidingen: kabels en/of leidingen als bedoeld in de AVOI, met uitzondering van kabels als bedoeld in de Telecommunicatiewet;

 • d.

  nadeelcompensatie: het bedrag dat op basis van deze regeling als schadevergoeding wordt toegekend aan belanghebbende;

 • e.

  het uitvoeren van aanpassingen: het uitvoeren van aanpassingen, waaronder het verplaatsen, inzake (vitale) kabels en/of leidingen;

 • f.

  rijzen: het verticaal omhoog verplaatsen zonder onderbreking van een kabel en/of leiding wat nodig is als gevolg van verzakking van de grond.

 • g.

  schadebedrag: financieel nadeel dat de belanghebbende lijdt als gevolg van een aanwijzing;

 • h.

  vitale kabels en/of leidingen: gasleidingen met een werkdruk van ≥ 1 bar en elektriciteitskabels met een spanningsniveau van ≥ 50 KV. Een kabel of leiding gelegen in natte infrastructuur, bijvoorbeeld een waterweg of waterkerende dijk.

Artikel 3  

Deze nadeelcompensatieregeling bevat nadere regels ter uitvoering van artikel 10 van de AVOI. De bevoegdheid voor het stellen van nadere regels is opgenomen in artikel 3 van de AVOI.

Artikel 4  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders zullen de netbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij de voorbereiding van (ruimtelijke) plannen en de voorbereiding van werkzaamheden waar (vitale) kabels en/of leidingen van de netbeheerder bij zijn betrokken, zodat het uitvoeren van aanpassingen binnen de specifieke (on)mogelijkheden van het geval zoveel mogelijk kan worden vermeden en/of op een zo efficiënt en goedkoop mogelijke manier kan plaatsvinden. De netbeheerder zal zich inspannen om een actieve bijdrage te leveren door onder andere het meedenken over mogelijke alternatieven voor het uitvoeren van aanpassingen.

 • 2.

  Bij initiatieven van derden vanuit een economisch belang, waaraan burgemeester en wethouders op zich willen meewerken en waarbij het uitvoeren van aanpassingen aan de orde is, zullen burgemeester en wethouders zoveel als mogelijk en/of zoveel als zij daartoe publiekrechtelijk bevoegd zijn, slechts meewerken aan de betreffende initiatieven als die derden zich jegens burgemeester en wethouders en de netbeheerder verplichten de kosten van het uitvoeren van aanpassingen te dragen.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders en de netbeheerder zullen bij het uitvoeren van aanpassingen elkaars schade zoveel mogelijk beperken.

HOOFDSTUK 2 NADEELCOMPENSATIE

Artikel 5  

 • 1.

  Voor zover blijkt dat de netbeheerder ten gevolge van een aanwijzing van burgemeester en wethouders, schade lijdt of zal lijden die niet of niet geheel tot het normale maatschappelijke risico kan worden gerekend en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op andere wijze is verzekerd, kennen burgemeester en wethouders hem op zijn verzoek een schadevergoeding toe zoals hierna is bepaald.

 • 2.

  Bij de berekening van het schadebedrag worden uitsluitend de kosten van het uit- en in bedrijfstellen, ontwerp en begeleiding, uitvoering en materiaal betrokken.

Artikel 6  

Indien de netbeheerder binnen vijf jaren na de datum van afgifte van de vergunning een aanwijzing krijgt van burgemeester en wethouders, bedraagt de schadevergoeding 100% van het schadebedrag.

Artikel 7  

Indien de netbeheerder een aanwijzing krijgt van burgemeester en wethouders, in de periode gelegen vanaf vijf tot en met vijftien jaren, gerekend vanaf de datum van afgifte van de betrokken vergunning, zal de gemeente 80% van het schadebedrag vanaf het zesde jaar tot 0% vanaf het zestiende jaar (trapsgewijs) als nadeelcompensatie uitkeren volgens het bijgevoegde schema, bijlage 1.

Artikel 8  

Indien de netbeheerder een aanwijzing krijgt van burgemeester en wethouders, na vijftien jaar, gerekend vanaf de datum van afgifte van de vergunning wordt geen nadeelcompensatie toegekend.

Artikel 9  

Indien de netbeheerder een aanwijzing krijgt van burgemeester en wethouders ten aanzien van een vitale kabel of leiding, in de periode gelegen vanaf vijf tot en met dertig jaren, gerekend vanaf de datum van afgifte van de betrokken vergunning, zal de gemeente 80% van het schadebedrag vanaf het zesde jaar tot 0% vanaf het eenendertigste jaar (trapsgewijs) als nadeelcompensatie uitkeren volgens het bijgevoegde schema, bijlage 2.

Artikel 10  

 • 1.

  Geen vergoeding vindt plaats als in de vergunning een bepaling is opgenomen dat binnen een periode van vijf jaren na de datum van afgifte van de vergunning, een wijziging of intrekking van die vergunning is te voorzien in verband met binnen die periode uit te voeren werkzaamheden in de openbare ruimte waarin de kabel en/of leiding is gelegen en in deze periode daadwerkelijk een aanwijzing (voor het door de gemeente in de vergunning geplande project) door burgemeester en wethouders wordt gegeven.

 • 2.

  Als de aanwijzing niet wordt gegeven binnen de periode van vijf jaren dan geldt de toepasselijke vergoeding zoals in deze regeling is opgenomen.

Artikel 11  

Indien in bijzondere omstandigheden gronden aanwezig zijn om te concluderen dat redelijkerwijs een groter of kleiner gedeelte van het schadebedrag ten laste van de netbeheerder moet blijven dan uit toepassing van deze regeling voortvloeit, kunnen burgemeester en wethouders hiervan gemotiveerd afwijken.

Artikel 12  

 • 1.

  Indien als gevolg van de uitvoering van een werk van de netbeheerder de (vitale) kabel en/of leiding moet of zal rijzen komen de kosten hiervan ten laste van de netbeheerder.

 • 2.

  Als bij het uitvoeren van aanpassingen de netbeheerder de gelegenheid benut om de capaciteit te laten toenemen of andere kwantificeerbare voordelen heeft komen de kosten daarvan niet in aanmerking voor vergoeding.

Artikel 13  

 • 1.

  Indien vanwege een gemeentelijk project sprake is van het uitvoeren van meerdere (tijdelijke) aanpassingen, is op de eerste tijdelijke aanpassing deze regeling van toepassing en komen de kosten van de overige aanpassingen ten laste van de gemeente. Bedoeld worden meerdere aanpassingen op dezelfde locatie in een bepaalde periode van dezelfde kabel en/of leiding.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op tijdelijke voorzieningen van fysieke aard, zoals extra kabel- en leidingvoorzieningen die worden opgeheven zodra de definitieve maatregel is gerealiseerd in samenhang met de voortgang van het gemeentelijke project. Dit wordt niet gezien als een (tijdelijke) maatregel, maar als een noodzakelijke uitvoeringswijze.

Artikel 14  

Indien er sprake is van het bundelen van werkzaamheden van verschillende netbeheerders wordt er inzicht gegeven in de verdeling van de gezamenlijke kosten.

 

HOOFDSTUK 3: BEPALINGEN VAN PROCEDURELE AARD

Artikel 15  

Burgemeester en wethouders streven ernaar overeenstemming te bereiken met de netbeheerder over het uitvoeren van aanpassingen (technisch adequate oplossing tegen de maatschappelijk laagste kosten), uitvoering en planning. Burgemeester en wethouders voeren hiertoe vooroverleg met de netbeheerder. Indien sprake is van aanwezige (vitale) kabels en/of leidingen waarvoor het uitvoeren van aanpassingen niet noodzakelijk is zal de netbeheerder de gelegenheid krijgen om op eigen kosten die kabels en/of leidingen te rijzen, te vervangen of te verwijderen.

Artikel 16  

 • 1.

  De netbeheerder dient bij het indienen van een verzoek om nadeelcompensatie aan te tonen op welke datum de vergunning is verleend voor het aanleggen van de betreffende (vitale) kabel en/of leiding.

 • 2.

  Indien de vergunning ontbreekt, wordt gerekend vanaf de datum waarop het aanleggen volgens de registratie van de netbeheerder is aangevangen.

 • 3.

  Indien niet kan worden aangetoond op welke datum de vergunning is verleend dan wel op welke datum met het aanleggen is aangevangen, dan wordt er vanuit gegaan dat de betreffende kabel en/of leiding langer dan 15 jaar en voor een vitale kabel en/of leiding langer dan 30 jaar aanwezig is.

 

3.1 De aanvraag tot nadeelcompensatie

 

Artikel 17  

De netbeheerder dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf jaren na het onherroepelijk worden van de aanwijzing van burgemeester en wethouders een verzoek in tot vaststelling van nadeelcompensatie. Hierbij wordt een uitgebreide specificatie en berekening van het schadebedrag overgelegd door de netbeheerder.

Artikel 18  

Het verzoek bevat ten minste:

 • a.

  de naam en het adres van verzoeker;

 • b.

  een omschrijving of kopie van de aanwijzing van burgemeester en wethouders aan de netbeheerder;

 • c.

  de hoogte van de nadeelcompensatie waarop naar het oordeel van de netbeheerder aanspraak wordt gemaakt;

 • d.

  een uitgebreide kostenspecificatie;

 • e.

  datum dagtekening;

 • f.

  ondertekening.

Artikel 19  

1 Burgemeester en wethouders nemen binnen acht weken na indiening van het

verzoek tot vaststelling van nadeelcompensatie een besluit:

a om het verzoek buiten behandeling te laten, indien dit is ingediend buiten de termijn genoemd in artikel 17;

b om het verzoek buiten behandeling te laten, indien dit naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet of niet voldoende is onderbouwd en de netbeheerder in de gelegenheid is gesteld het verzuim te herstellen binnen vier weken nadat het verzuim kenbaar is gemaakt aan de netbeheerder;

c om het verzoek geheel of gedeeltelijk toe te kennen;

d om het verzoek af te wijzen;

2 Burgemeester en wethouders kunnen deze termijn eenmalig met acht weken verlengen. Burgemeester en wethouders stellen de netbeheerder hiervan schriftelijk op de hoogte.

 

 

3.2 Betaling nadeelcompensatie

 

Artikel 20  

Indien burgemeester en wethouders hebben besloten om nadeelcompensatie toe te kennen dan dient na vaststelling van de definitieve hoogte van de nadeelcompensatie en na gereedkomen van de werkzaamheden de netbeheerder een factuur in ter hoogte van het bedrag aan nadeelcompensatie. Uitbetaling vindt plaats binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur door burgemeester en wethouders.

 

HOOFDSTUK 4: KOSTENTECHNISCHE BEPALINGEN

Artikel 21  

De hoogte van de kosten voor het uitvoeren van aanpassingen worden bepaald op

basis van de hierna volgende bepalingen. De totale kosten worden berekend op

basis van de werkelijke kosten. Slechts de kosten van ontwerp en begeleiding, de

kosten van uit- en in bedrijfstellen, de kosten van uitvoering en de materiaalkosten

kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

Artikel 22  

Onder kosten van ontwerp en begeleiding worden verstaan de kosten van werkzaamheden voorafgaand aan en tijdens de uitvoering. Het gaat om kosten van:

- overleg en correspondentie;

- directievoering en toezicht houden;

- detailengineering en daaruit voortvloeiende uitvoerende werkzaamheden;

- verplichtingen vanuit wet- en regelgeving;

- juridisch vrijmaken tracé;

- kosten ten behoeve van aanbesteden werk;

- kosten van benodigde vergunningen en leges;

Artikel 23  

Onder kosten van het uit- en in bedrijfstellen worden verstaan:

- kosten van het spannings- of productloos maken van de kabel en/of leiding;

- kosten van het weer in bedrijf stellen van de kabel en/of leiding;

- kosten samenhangend met tijdelijke voorzieningen van operationele aard.

Artikel 24  

Onder uitvoeringskosten worden verstaan:

 

- kosten van civieltechnische, bouwkundige en installatietechnische werkzaam-heden;

- kosten samenhangend met het verwijderen van verlaten kabels en/of leidingen;

- kosten van constructieve en bijzondere voorzieningen;

- Kosten van tijdelijke voorzieningen van fysieke aard;

Artikel 25  

Onder materiaalkosten worden verstaan de kosten van bedrijfeigen materialen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de functie van de (vitale) kabel en/of leiding en de daarvoor noodzakelijke beschermingsconstructies.

Artikel 26  

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie en wordt aangehaald als:

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Oudewater”.

 

 

Aldus besloten in de vergadering d.d. 16 oktober 2018

Het college van Burgemeester en Wethouders van Oudewater,

De wnd. secretaris, De loco-burgemeester,

ir. W.J. Tempel J.I.M. Duindam

Bijlage 1: Schaderegeling naar leeftijd van kabels en/of leidingen

 

Bijlage 2: Schaderegeling naar leeftijd van vitale kabels en/of leidingen

 

TOELICHTING OP DE NADEELCOMPENSATIEREGELING KABELS EN LEIDINGEN OUDEWATER

 

Inleiding

Voor het leggen van kabels en/of leidingen in openbare gemeentelijke gronden is gekozen voor de gemeentelijke Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Oudewater (AVOI). De nadeelcompensatieregeling is een invulling van de nadeelcompensatieverplichting in geval van het uitvoeren van aanpassingen, waaronder het verplaatsen, inzake (vitale) kabels en/of leidingen die door burgemeester en wethouders worden opgedragen.

 

Met enige regelmaat komt het voor dat de gemeente bij de uitvoering van haar taken ter behartiging van het algemeen belang besluiten neemt, dan wel werken uitvoert of doet uitvoeren, waardoor één of meer burgers of bedrijven onevenredig zwaar worden benadeeld. Deze besluiten of feitelijke handelingen zijn rechtmatig. Toch kan er onder omstandigheden een verplichting tot vergoeden van schade ontstaan. Deze verplichting is gebaseerd op het rechtsbeginsel van “égalité devant les charges publiques” (gelijkheid van openbare lasten).

 

Met het vaststellen van deze nadeelcompensatieregeling wordt beoogd een regeling in het leven te roepen op grond waarvan benadeelden voldoende zekerheid wordt verschaft op welke wijze een verzoek om nadeelcompensatie kan worden ingediend en volgens welke normen het eventuele nadeel dat niet ten laste van de benadeelde behoort te blijven, zal worden vergoed. De regeling roept geen nieuwe aansprakelijkheden in het leven, die naar de huidige stand van het recht niet reeds bestaan.

 

De regeling is gebaseerd op de binnen de gemeente te voorziene planningshorizon. De gemeente gaat er vanuit dat binnen 5 jaar na het verlenen van een vergunning voor het leggen van een kabel en/of leiding in de openbare ruimte de gemeente geen projecten uitvoert, die het uitvoeren van aanpassingen inzake een vergunde kabel en/of leiding noodzakelijk maakt. Daarna wordt er een periode van 6-15 jaar gehanteerd, waarbij het bedrag van nadeelcompensatie trapsgewijs wordt afgebouwd van 80% naar 0%. Dit geldt voor “normale” kabels en/of leidingen. Daarnaast geldt voor vitale kabels en/of leidingen dat er een periode van 6-30 jaar wordt gehanteerd, waarbij het bedrag van nadeelcompensatie trapsgewijs wordt afgebouwd van 80% naar 0%.

 

Verder speelt een rol dat de kabels en/of leidingen om niet in gemeente grond mogen liggen, zodat een verschuiving van het risico van de kosten van verlegging na 15 jaar en bij vitale kabels en/of leidingen na 30 jaar in beginsel redelijk is.

 

Er is voor gekozen om niet alle artikelen automatisch van een toelichting te voorzien. Er wordt slechts een toelichting gegeven indien een nadere uitleg noodzakelijk wordt geacht.

 

Hoofdstuk 1Algemeen

Telecommunicatiekabels zijn uitdrukkelijk van deze regeling uitgezonderd. Deze kabels vallen onder de Telecommunicatiewet die voor het uitvoeren van aanpassingen en de kosten daarvan een geheel eigen regeling kent.

 

Artikel 2

Het centrale begrip in de nadeelcompensatieregeling is “schadebedrag”. Het schadebedrag omvat uitsluitend de werkelijke kosten die gemaakt moeten worden voor het uitvoeren van aanpassingen. De kosten omvatten alle directe kosten die de belanghebbende moet maken om aanpassingen uit te voeren inzake de kabel en/of leiding. Vermogensschade en inkomensschade worden niet als uitgangspunt genomen. Van het schadebedrag wordt een bepaald percentage als nadeelcompensatie uitgekeerd. De nadeelcompensatie wordt bepaald aan de hand van het bepaalde in deze regeling.

 

Artikel 4

Lid 1: De gemeente zal de netbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium informeren over haar plannen. Daartoe wordt driemaandelijks een coördinatieoverleg kabels en leidingen gehouden, waarvoor alle netbeheerders worden uitgenodigd. Doel van deze bijeenkomst is elkaar te informeren over de (wederzijdse) plannen ten aanzien van werkzaamheden en projecten.

Lid 3: Partijen moeten rekening houden met de wederzijdse belangen bijvoorbeeld bij de technische oplossing of de keuze van het tracé. Het uitvoeren van aanpassingen moet op basis van een technisch adequaat alternatief tegen de maatschappelijk laagste kosten gerealiseerd worden.

 

Hoofdstuk 2Nadeelcompensatie

 

Artikel 5

Als burgemeester en wethouders het besluit nemen om een aanwijzing te geven tot het uitvoeren van aanpassingen – als gevolg van het voornemen tot uitvoering van een gemeentelijk project – en dit leidt voor de netbeheerder tot schade die redelijkerwijs niet of niet geheel tot het normale maatschappelijke risico mag worden gerekend, dan kan de netbeheerder om nadeelcompensatie verzoeken. Op basis van deze regeling wordt bepaald of nadeelcompensatie wordt toegekend of niet en hoe hoog het bedrag is dat wordt uitgekeerd.

 

De omvang van de nadeelcompensatie is afhankelijk van het schadebedrag. Het schadebedrag dient inzichtelijk te worden gemaakt aan de hand van verschillende kostenposten.

 

Artikel 6

De periode van vijf jaren is de periode waarin redelijkerwijs voor de gemeente voorzienbaar is dat projecten in de openbare ruimte plaats zullen gaan vinden. De termijn begint vanaf het moment van afgifte van het vergunning, omdat het moment van vergunnen vaststaat.

 

Artikel 7

De termijn vanaf vijf tot en met vijftien jaar is de periode waarin de voorzienbaarheid steeds minder wordt.

 

Artikel 8

Werkzaamheden binnen de gemeente zijn niet te voorzien op een termijn van vijftien jaar of langer. Als een vergunning zestien jaar of langer geleden is afgegeven zal geen nadeelcompensatie worden uitgekeerd. De kosten voor het uitvoeren van aanpassingen worden in dat geval volledig tot het risico van de netbeheerder gerekend.

 

Artikel 9

Voor een vitale kabel en/of leiding wordt een langere periode vanaf vijf tot en met dertig jaren gehanteerd waarin nadeelcompensatie kan worden verkregen. Voor netbeheerders is het van groot belang dat ingrepen in de vitale (transport) kabels en/of leidingen tot een minimum wordt beperkt. Dit omdat het netwerk er in negatieve zin door wordt beïnvloedt, maar ook de kosten zijn aanzienlijk. Uitgangspunt is dan ook dat het uitvoeren van aanpassingen inzake vitale (transport) kabels en/of leidingen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

 

Artikel 10

Als een vergunning wordt verleend aan een netbeheerder voor het leggen van een kabel en/of leiding op een locatie waarvan de gemeente vermoedt dat deze binnen vijf jaren verlegd zal moeten worden als gevolg van de uitvoering van haar projecten en in de vergunning is daartoe een bepaling opgenomen, dan zal geen nadeelcompensatie worden gegeven.

 

Als de aanwijzing niet wordt gegeven binnen de termijn van vijf jaren, dan zal de toepasselijke vergoeding in werking treden.

 

Artikel 11

Dit artikel betreft de zogenaamde hardheidsclausule. Indien de netbeheerder of de gemeente kan aantonen dat door bijzondere omstandigheden toepassing van deze regeling tot een evident onredelijke nadeelcompensatie zou leiden, kunnen burgemeester en wethouders besluiten op basis van dit artikel de nadeelcompensatie aan te passen.

 

Artikel 13

Indien vanwege een gemeentelijke project sprake is van het uitvoeren van meerdere (tijdelijke) aanpassingen, is op de eerste tijdelijke aanpassing deze nadeelcompensatieregeling van toepassing en komen de kosten van de overige aanpassingen ten laste van de gemeente. Bedoeld wordt het uitvoeren van meerdere aanpassingen op dezelfde locatie in een bepaalde periode van dezelfde kabel en/of leiding.

 

Lid 2: Een noodnet kan niet worden gezien als een (tijdelijke) voorziening. Dit wordt gezien als een uitvoeringswijze.

 

Artikel 14

In geval van bundeling van werkzaamheden van verschillende netbeheerders moeten de kosten worden verdeeld over de netbeheerders. De projectkosten worden verdeeld in direct aan de netbeheerder toe te delen kosten en gezamenlijke kosten. De direct toe te delen kosten zijn kosten van in en uit bedrijf stellen en materiaalkosten, exclusief de extra materialen die nodig zijn voor de gezamenlijke kruising. De gezamenlijke kosten zijn de uitvoeringskosten, ontwerp en begeleiding en de extra materialen die nodig zijn om gezamenlijk te kruisen.

 

Hoofdstuk 3Bepalingen van procedurele aard

 

Artikel 16

De netbeheerder zal zelf de periode moeten aantonen van de ligging van de betreffende kabel en/of leiding op die locatie. In beginsel zal dit plaatsvinden met een vergunning. Het is ook mogelijk om dit aan te tonen middels een (andere) schriftelijke toestemming die door de gemeente is verleend.

 

Indien een vergunning ontbreekt wordt gerekend vanaf de datum waarop het leggen volgens de registratie van de netbeheerder is aangevangen. Indien niet kan worden aangetoond op welke datum vergunning is verleend c.q. op welke datum het leggen is aangevangen, wordt er van uitgegaan dat de betreffende kabel en/of leiding langer dan 15 jaar aanwezig is, of in geval van een vitale kabel en/of leiding langer dan 30 jaar aanwezig is.

 

Artikel 18

Om tot een beslissing te kunnen komen op het verzoek van de netbeheerder, zijn meer gegevens noodzakelijk dan in artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht als minimum opgesomd is. De aanduiding van de aard en de omvang van de schade en de specificatie van het schadebedrag dienen bepaald te worden op basis van een uitgebreide kostenspecificatie.

 

Artikel 19

De gemeente neemt binnen acht weken na indiening van het verzoek een besluit inhoudende één van de in dit artikel opgesomde mogelijkheden. Het verzoek om nadeelcompensatie wordt niet in behandeling genomen als deze meer dan 5 jaar nadat de door burgemeester en wethouders gegeven aanwijzing onherroepelijk is geworden, wordt ingediend door de netbeheerder. Het verzoek kan kennelijk ongegrond worden verklaard als het uitvoeren van aanpassingen inzake aan de (vitale) kabel en/of leiding van belanghebbende niet door de gemeente wordt veroorzaakt. Het verzoek kan geheel of gedeeltelijk toegekend worden of geheel worden afgewezen.

 

Indien de aanvraag onvoldoende gegevens bevat voor een beoordeling van het verzoek om nadeelcompensatie of voor de vaststelling van het schadebedrag zal belanghebbende vier weken de gelegenheid krijgen om aanvullende informatie te verstrekken. De termijn van acht weken na indiening van het verzoek om nadeelcompensatie waarbinnen burgemeester en wethouders een besluit nemen wordt opgeschort met ingang van de dag waarop aanvullende informatie wordt gevraagd.

 

Het besluit tot vaststelling van de nadeelcompensatie is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waarvoor mogelijkheden van bezwaar en beroep openstaan.

 

De gemeente kan de termijn eenmalig met een redelijke termijn verlengen, met een maximum van acht weken. Dit zal schriftelijk aan de belanghebbende worden medegedeeld.

 

Artikel 21

Bij de bepaling van de nadeelcompensatie is sprake van een berekening op basis van de werkelijke kosten. Dit zijn de kosten die direct toegerekend kunnen worden aan het uitvoeren van aanpassingen inzake de (vitale) kabel en/of leiding. Tot slot is hierbij van belang dat het uitvoeren van aanpassingen gerealiseerd moet worden op basis van een technisch adequaat alternatief tegen de maatschappelijk laagste kosten ten opzicht van de meest voor de hand liggende variant. Netbeheerder en gemeente onderavinden geen nadeel van de gekozen oplossing.