Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Regeling van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende regels voor schade ingravingen kabels en leidingen (Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Oudewater)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende regels voor schade ingravingen kabels en leidingen (Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Oudewater)
CiteertitelSchaderegeling ingravingen kabels en leidingen Oudwater
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet
  2. artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2018nieuwe regeling

16-10-2018

gmb-2018-271304

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende regels voor schade ingravingen kabels en leidingen (Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Oudewater)

 

Ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in en op openbare gronden ontstaat schade aan straatwerk, overige verhardingen of groenvoorzieningen.

Die schade moet worden hersteld en de herstelkosten komen altijd voor rekening van de netbeheerder.

 

In deze Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen zijn (onder andere) de voorwaarden en tarieven vastgelegd met betrekking tot de wijze van verrekening van de herstelkosten van straatwerk, gesloten verharding, natuursteenverhardingen en groenvoorzieningen en de beheers- en degeneratiekosten.

 

Artikel 1. Algemeen

 

De begripsbepalingen van de vigerende Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Oudewater (AVOI) zijn op deze Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen van toepassing tenzij daarvan nadrukkelijk wordt afgeweken.

 

De Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen is vastgesteld door burgemeester en wethouders als nadere regel ter uitwerking van de AVOI.

 

Alle technische en procedurele aspecten die verband houden met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen zijn opgenomen in het Handboek kabels en leidingen Oudewater.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

Deze regeling is van toepassing op alle werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in of op de openbare grond van de gemeente, behoudens voor de aspecten waarin is voorzien in privaatrechtelijke overeenkomsten.

 

Artikel 3. Uitgangspunten bij verrekening van herstelkosten

 

De gemeente stelt de netbeheerder in de gelegenheid de aangerichte schade ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen zelf voor eigen rekening en risico te (laten) herstellen. De netbeheerder verzorgt daarbij de uitvoering van het tijdelijke en definitieve herstel van de elementenverharding en groenvoorzieningen. De gemeente verzorgt het definitieve herstel gesloten verhardingen, tenzij hier vooraf andere afspraken over zijn gemaakt.

De beheer-, degeneratie- en herstelkosten worden berekend volgens de vigerende tarieven, zie artikel 5.1.

 

Indien herstel niet binnen de gestelde termijnen plaatsvindt, onvoldoende is of uitblijft kan de gemeente Oudewater het herstel laten verrichten door een door de gemeente geselecteerde aannemer. De marktconforme kosten worden aan de netbeheerder doorberekend. De netbeheerder wordt hiervan vooraf (schriftelijk) op de hoogte gebracht door de gemeente.

 

Hieronder is per categorie aangegeven wat de uitzonderingen op het bovenstaande zijn:

 

1. Herstel van reguliere elementenverhardingen:

Geen uitzonderingen.

 

2. Herstel van natuursteenverharding of sierbestrating:

Geen uitzonderingen.

 

3. Herstel van groenvoorzieningen (excl. bermen en gazons):

Als de gemeente snoeiwerkzaamheden aan groenvoorzieningen in eigen beheer uitvoert of laat uitvoeren door een door de gemeente geselecteerde hovenier dan wordt 100% van de marktconforme kosten doorberekent aan de netbeheerder.

 

De netbeheerder moet werkzaamheden aan groenvoorzieningen (niet zijnde snoeiwerkzaamheden) in eigen beheer uit te laten voeren door een (hoveniers)bedrijf dat beschikt over het Groenkeurcertificaat groenvoorziening (BRL 2016). Voor de netbeheerder geldt een garantietermijn van een jaar of een volledig groeiseizoen (week 13 t/m 45) na oplevering.

4. Herstel van gesloten verhardingen:

Bij werkzaamheden waar ter plaatse gesloten verharding aanwezig is en de netbeheerder toestemming heeft gekregen van de gemeente om de gesloten verharding open te breken, dient de netbeheerder ervoor te zorgen dat nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd de sleuf tijdelijk dicht gestraat wordt.

Het opbreken van de gesloten verharding en dichtstraten van de sleuf dient te gebeuren conform de voorschriften uit het Handboek kabels en leidingen van de gemeente.

De gesloten verharding wordt tijdens het periodieke onderhoudsprogramma in opdracht van de gemeente hersteld. De gemeente berekent 100% van de marktconforme herstelkosten door aan de netbeheerder. De herstelkosten worden berekend volgens de vigerende tarieven, zie artikel 5.1.

 

Artikel 4. Verhalen van overige schade

 

Niet alle schades die de gemeente als gevolg van kabel en/of leidingwerkzaamheden lijdt kunnen door de vooraf vastgestelde schadehersteltarieven worden gedekt.

 

Dit is het geval bij:

 

1. Schade aan groenvoorzieningen (excl. bermen en gazons);

De schade aan bomen wordt achteraf vastgesteld op basis van Hoofdstuk 15 van het Handboek Bomen 2014 van het Norm Instituut Bomen. De aansprakelijkheidsstelling voor de schade vindt plaats conform het civiele aansprakelijkheidsrecht. Het totale schadebedrag wordt opgebouwd uit de getaxeerde schade inclusief taxatiekosten, beredderingskosten en overige bijkomende kosten zoals voor verhalen van schade.

 

2. Schade die ontstaat buiten de sleuf

Als gevolg van werkzaamheden kan er ook schade ontstaan buiten de sleuf (aan materialen, lantaarnpalen, verkeerslichten, geparkeerde auto’s, e.d.). Zover het gemeentelijke eigendommen betreft kan de gemeente deze schade gaan verhalen conform het civiele aansprakelijkheidsrecht.

 

3. Verborgen gebreken

Indien binnen een jaar na oplevering en goedkeuring van hersteld straatwerk een buitenproportionele oneffenheid wordt geconstateerd door de gemeente dan zal de netbeheerder in staat gesteld worden om de verharding te (laten) herstellen. Het is inherent dat alleen die schade in ogenschouw wordt genomen welke het gevolg is van de door de netbeheerder uitgevoerde werkzaamheden.

 

Indien herstel niet binnen de gestelde termijnen plaatsvindt, onvoldoende is of uitblijft kan de gemeente het herstel laten verrichten door een door de gemeente geselecteerde aannemer. De marktconforme kosten worden voor 100% aan de netbeheerder doorberekend.

 

Artikel 5. Tarieven

 

1. Beheer- en degeneratiekosten:

De beheer- en degeneratiekosten worden berekend volgens de vigerende VNG richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom en de daarbij behorende Tarieven (her)straatwerkzaamheden kabels- en/of leidingwerken. Voor de gemeente wordt het tarief B2 (herstel door de netbeheerder en onderhoud door de gemeente) gehanteerd.

Deze tarieven worden voor alle netbeheerders gehanteerd en worden jaarlijks vastgesteld door de VNG.

 

2. Tarief herstel gesloten verhardingen:

Voor het herstel van asfaltverharding wordt een tarief van € 319,80 excl. BTW per m2 gehanteerd, inclusief verkeersmaatregelen en de aan- en afvoerkosten. Het onderhoud van de asfaltverharding gebeurt door de gemeente.

 

Het tarief is vastgesteld in 2018, jaarlijkse indexering vindt plaats conform het landelijke prijsindexcijfer van de grond-, weg-, en waterbouw, onderwerp “wegen met gesloten verharding” van het CBS. Dit indexcijfer wordt steeds bepaald in januari, april, juli en oktober. Het indexcijfer van de maand oktober bepaalt het tarief voor het volgende jaar.

 

3. Afwijkingsbevoegdheid college:

Bij projecten met meer dan 10.000 meter tracélengte is het college, vanwege redenen van algemeen belang, bevoegd afwijkende tariefafspraken te maken.

 

Artikel 6. Overige en slotbepalingen

 

Deze regeling is van toepassing op werken en werkzaamheden waarover op het moment van in werking treden geen andere overeenkomsten zijn aangegaan tussen de gemeente en belanghebbende(n).

 

Deze regeling is niet van toepassing op gemeentelijke kabels en/of leidingen.

 

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 

Artikel 7. Citeertitel

 

Deze regeling wordt aangehaald als: “Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Oudewater”.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering d.d. 16 oktober 2018

Het college van Burgemeester en Wethouders van Oudewater,

De wnd. secretaris, De loco-burgemeester,

ir. W.J. Tempel J.I.M. Duindam