Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Besluit gebiedsaanwijzing verbod op gebruik soft- en harddrugs Glanerbrug

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit gebiedsaanwijzing verbod op gebruik soft- en harddrugs Glanerbrug
CiteertitelBesluit gebiedsaanwijzing verbod op gebruik soft- en harddrugs Glanerbrug
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpDrugsgebruik; overlast; verbod

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Enschede/CVDR332923/CVDR332923_13.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

13-12-2018

gmb-2018-271211

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit gebiedsaanwijzing verbod op gebruik soft- en harddrugs Glanerbrug

De burgemeester van Enschede

 

Gelet op artikel 2:74a van de Algemene Plaatselijke Verordening Enschede 2009 (APV);

 

Overwegende:

 

 • Dat in twee gebieden in Glanerbrug drugsgerelateerde overlast wordt ervaren;

 

 • Dat uit een bestuurlijke rapportage van de politie daarover het volgende blijkt:

  • Het station van Glanerbrug en de omgeving rondom het station staan al geruime tijd bekend als zijnde een overlastlocatie m.b.t. de handel en het gebruik van verdovende middelen. Het is een komen en gaan van dealers en gebruikers, dit is ook te zien in het aantal overlastmeldingen dat bij de politie is binnengekomen. Dagelijks komen bij de wijkagenten meldingen binnen van gebruikers die op het station contact maken met mogelijke dealers. Vaak worden de verdovende middelen door de gebruikers gebruikt in de nabije omgeving. Gebruikers van verdovende middelen verstoppen zich in de nabijgelegen bosschages en gebruiken daar de verdovende middelen. Restanten en spuiten worden dan door de gebruikers achtergelaten. Vanaf 12 september 2018 tot en met 24 augustus 2018 zijn er in de directe omgeving van het station Glanerbrug 27 registraties met betrekking tot overlast drugs en/of aantreffen drugs. In augustus is een verdachte op station Glanerbrug aangehouden ter zake handel in verdovende middelen genoemd in lijst I van de Opiumwet, waarbij de verdovende middelen werden verstopt in een vuilnisbak op het perron. Verder hebben verbalisanten van politie in augustus een ambtshalve bekende dealer waargenomen die dealgedrag vertoonde.

   Daarnaast zijn er panden en omgevingen waar veelvuldig wordt gedeald of gebruikt. Dit betreft met name de omgeving van de Dirk Hartogstraat en de omgeving van de Jumbo (Schoolstraat). De stromen van drugsgebruikers komen veelal vanaf het station via de Kerkstraat, Bentstraat, Tolstraat en Schoolstraat de wijk in. De buurtbewoners ervaren hier onevenredig veel overlast van. De ervaring leert dat men regelmatig uitwijkt naar de locatie ‘De Brug’. In totaal zijn er in Glanerbrug vanaf 28 augustus 2017 tot en met 28 augustus 2018 97 registraties vastgelegd met betrekking tot drugsoverlast dan wel bezit.

  • Station De Eschmarke is gelegen tussen de stations Glanerbrug en Enschede Centraal. De ligging van het station is rustig en redelijk afgelegen. Station De Eschmarke kent hetzelfde probleem als het station Glanerbrug. De omgeving rondom het station staat net als het station Glanerbrug al geruime tijd bekend als zijnde een overlastlocatie met betrekking tot de handel in en het gebruik van verdovende middelen. Het is ook hier een komen een gaan van dealers en gebruikers van verdovende middelen en dit is ook te zien in het aantal overlastmeldingen die bij de politie zijn binnengekomen. De gebruikers komen vaak met de trein en stappen uit op het station de Eschmarke.

   De dealers zijn dan al in de omgeving of komen ter plaatse vlak nadat men telefonisch contact heeft gehad. Meerdere keren per week komen bij de wijkagent meldingen binnen van gebruikers die op het station contact maken met mogelijke dealers. Vaak worden de verdovende middelen door de gebruikers gebruikt in de nabije omgeving. Gebruikers verstoppen zich in de bosschages en gebruiken daar de verdovende middelen. Restanten en spuiten worden dan door de gebruikers achtergelaten. Hierdoor ontstaat er een gezondheidsrisico voor kinderen die daar in de omgeving spelen. De gebruikers en dealers staan ook veelvuldig in de tunnel van het station. Burgers worden aangesproken en lastiggevallen door de gebruikers en dealers en voelen zich hierdoor geïntimideerd. Het station de Eschmarke wordt ook veel gebruikt door mensen die op het Euregio bedrijvenpark werkzaam zijn. Deze mensen worden met enige regelmaat geconfronteerd met de gebruikers en dealers op het station en in de omgeving. Door de direct omwonenden van de Dommertweg en de Lenteweg is meerdere keren melding gemaakt bij de wijkagent dat er gebruikers rondom hun woningen lopen en zelfs aanbellen met de vraag of ze mogen telefoneren. De gebruikers vertonen onvoorspelbaar gedrag omdat zij onder invloed zijn of drugs nodig hebben. Dit gedrag levert een veiligheidsrisico op. Vanaf 27 juni 2017 tot en met 5 september 2018 zijn er 18 registraties vastgelegd met betrekking tot desbetreffende overlast in de directe omgeving van station De Eschmarke.

  • Bij bijna elke surveillance ziet de wijkagent gebruikers rondom het station die of aan het wachten zijn op een mogelijke deal of die net gebruikt hebben in het aangegeven gebied. Hiertegen kan niet worden opgetreden omdat het vaak gebruikershoeveelheden drugs betreft oftewel seponeringshoeveelheden;

  • De leefbaarheid van de wijken wordt door deze overlast aanzienlijk aangetast. Er zijn legio voorbeelden waarbij er drugsattributen (naalden, gripzakjes etc.) zijn aangetroffen in bosschages en speeltuinen waar ook kinderen verblijven. Daarbij signaleert de buurt elke dag weer deze overlast.

  • Daarbij gaan drugshandel en gebruik vaak gepaard met andere strafbare feiten. Het aanhouden van deze overlast kan ook andere criminaliteit in de hand werken zoals winkel-, fietsendiefstal, woninginbraken maar ook zwaardere criminaliteit zoals bedreigingen, mishandelingen en ripdeals.

 

 • Dat deze overlast zich voordoet in de volgende gebieden: de omgeving station Glanerbrug, sportpark ‘t Bultserve, omgeving Bentstraat – Kerkstraat, omgeving Schoolstraat – Dirk Hartogstraat – Schipholtstraat (inclusief ‘De Brug’) – Tolstraat; de directe omgeving van station De Eschmarke;

 

 • Dat de huidige maatregelen niet voldoende zijn om de overlast tegen te gaan; dat de maatregelen en bevoegdheden die nu toegepast worden uit het strafrecht komen of uit de Opiumwet, maar de politie niet de mogelijkheid geven drugsgebruikers te verbaliseren; dat het gebied structureel wordt meegenomen in de surveillance en dat “verdachte” personen worden gecontroleerd en waar mogelijk aangehouden; dat ondanks diverse acties om de overlast terug te dringen zoals extra gerichte surveillance, instappen in panden en opsporingsonderzoeken, de overlast rondom het stations een terugkerend probleem blijft;

 

 • Dat artikel 2:74a APV een effectief middel is om daadkrachtig op te treden tegen deze specifieke overlast; dat meerdere overtredingen van dit artikel ertoe kunnen leiden dat een persoon in aanmerking komt voor een gebiedsverbod; dat door deze gebieden aan te wijzen waar artikel 2.74a APV van kracht is, er gehandhaafd kan worden op specifieke overlastgevende feiten; dat hiermee een extra maatregel beschikbaar komt waarmee getracht kan worden om zowel de gebruikers als de dealers te ontmoedigen de betreffende gebieden/wijken te gebruiken voor hun bezigheden;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende aanwijzing van gebieden waarin het op openbare plaatsen verboden is middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten:

Artikel 1

De gebieden Station Glanerbrug en omgeving en Station De Eschmarke en omgeving, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende kaarten (kaarten 1 en 2 gebiedsaanwijzing drugsgebruiksverbod Glanerbrug), worden aangewezen als gebieden waarin het op openbare plaatsen verboden is middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten.

 

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld op 13 december 2018

De burgemeester van Enschede,

dr. G.O. van Veldhuizen

Bijlagen : Kaarten gebiedsaanwijzing drugsgebruikverbod Glanerbrug

 

Kaart 1 gebiedsaanwijzing drugsgebruikverbod Glanerbrug

Kaart 2 gebiedsaanwijzing drugsgebruikverbod Glanerbrug

 

Toelichting

Deze aanwijzing is bedoeld om de gebieden (met uitzondering van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en terrassen) te bepalen waarin het op openbare plaatsen verboden is om middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet (soft- of harddrugs) of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten en waarin daartegen strafrechtelijk kan worden opgetreden op grond van de artikelen 2:74a en 6:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Enschede, Postbus 20, 7500 AA ENSCHEDE. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (Sector Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie is te vinden op www.enschede.nl, onder de zoekterm “Bezwaarschrift indienen”.