Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Aanwijzingsbesluit vuurwerkverbod Geitenwei

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit vuurwerkverbod Geitenwei
CiteertitelAanwijzingsbesluit vuurwerkverbod Geitenwei
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpaanwijzing, vuurwerk, verbod, APV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2018Nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2018-271032

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit vuurwerkverbod Geitenwei

Burgemeester en wethouders van Boxtel;

 

overwegende:

 

 • -

  dat het ingevolge het kabinetsbesluit van 3 juli 2014 is toegestaan consumentenvuurwerk af te steken op 31 december tussen 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar;

 • -

  dat het afsteken van vuurwerk omgeving Geitenwei overlast met zich mee brengt voor de aanwezige dieren en het dierenwelzijn aantast;

 • -

  uit klachten en controles blijkt dat het afsteken van vuurwerk specifiek in de omgeving Geitenwei veel geluidsoverlast voor de aanwezige dieren kan veroorzaken;

 • -

  dat het gewenst is een verbod in te stellen voor het afsteken van vuurwerk omgeving Geitenwei;

 • -

  dat het op grond van het bepaalde in artikel 2.6.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxtel 2012 verboden is vuurwerk af te steken op een door ons, in het belang van voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats;

 

gelet op artikel 2.6.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxtel 2012;

 

b e s l u i t e n :

 

 • 1.

  De omgeving Geitenwei aan te wijzen als gebied waar het verboden is vuurwerk af te steken op 31 december van 18.00 uur tot de volgende dag 02.00 uur.

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit heeft betrekking op de directe omgeving in een straal van 100 meter rond de Geitenwei. Tuinen van woningen in deze omgeving zijn uitgesloten van het vuurwerkverbod. In de bijlage is de kaart opgenomen.

 • 3.

  Dat dit besluit in werking treedt op de dag na de publicatie.

 

Boxtel, 11 december 2018.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel,

 

de secretaris,

 

drs. H.A.M. van Berkel

 

de burgemeester,

 

F. Naterop

 

Bent u het niet eens met dit besluit

Wanneer u het met dit besluit niet eens bent, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel.

 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

 • -

  de naam en het adres van de indiener;

 • -

  de dagtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht;

 • -

  de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd met uw bezwaar, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost- Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijlage 1: Omgeving Geitenwei straal 100 meter