Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Recreatie Midden-Nederland

Ondermandaatbesluit directeur Recreatie Midden-Nederland 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRecreatie Midden-Nederland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit directeur Recreatie Midden-Nederland 2018
CiteertitelOndermandaatbesluit directeur Recreatie Midden-Nederland 2018
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOndermandaatbesluit directeur Recreatie Midden-Nederland 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Utrecht/410316/CVDR410316_1.html
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. Wet gemeenschappelijke regelingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2018Nieuwe regeling

06-12-2018

bgr-2018-1394

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit directeur Recreatie Midden-Nederland 2018

De directeur van Recreatie Midden-Nederland;

 

Overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is om voor daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden ondermandaat te verlenen aan personeel van Recreatie Midden-Nederland;

 

Gelet op;

 • -

  Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (met name artikel 10:9);

 • -

  de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland;

 • -

  de Organisatieverordening Recreatie Midden-Nederland;

 • -

  het Mandaatbesluit Plassenschap Loosdrecht e.o. 2018;

 • -

  het Mandaatbesluit Recreatieschap Stichtse Groenlanden 2018;

 • -

  het Mandaatbesluit Recreatie Midden-Nederland 2018.

Besluit vast te stellen het navolgende:

Ondermandaatbesluit directeur Recreatie Midden-Nederland 2018

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  begroting: de door het desbetreffende bestuursorgaan vastgestelde begroting;

 • b.

  directeur: de directeur van Recreatie Midden-Nederland;

 • c.

  externe functionaris: functionaris werkzaam onder verantwoordelijkheid van de directeur, die niet voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangesteld in dienst van de Recreatie Midden-Nederland.

 • d.

  mandaat, ondermandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb te nemen en te ondertekenen;

 • e.

  volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • f.

  machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten, die noch een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2. Ondermandaat

 • 1.

  De directeur verleent voor de aan hem in mandaat opgedragen bevoegdheden ondermandaat aan teamleiders, programmanagers en budgetbeheerders overeenkomstig het bij dit besluit behorende ondermandaatregister.

 • 2.

  De directeur verleent slechts ondermandaat voor zover dit hem is toegestaan in mandaatbesluiten en bijbehorende mandaatregisters onder de daarin gestelde voorwaarden.

 • 3.

  Het is een ondergemandateerde niet toegestaan om de aan hem opgedragen bevoegdheden verder te ondermandateren.

Artikel 3. Externe functionaris

De directeur verleent slechts ondermandaat aan een externe functionaris indien:

 • a.

  deze werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de directeur;

 • b.

  de looptijd van de werkzaamheden langer dan zes maanden bedraagt, en;

 • c.

  de externe functionaris een integriteitsverklaring heeft ondertekend.

Artikel 4. Voorwaarden

Ten aanzien van de ondergemandateerde bevoegdheden gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, beleid, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen in acht genomen.

 • b.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden mag geen overschrijding plaatsvinden van de in de begroting vastgestelde budgetten.

Artikel 5. Volmacht en machtiging

 • 1.

  De directeur verleent aan de ondergemandateerde tevens volmacht en machtiging ten behoeve van de uitvoering van de ondergemandateerde bevoegdheid.

 • 2.

  Op de verleende volmacht en machtiging zijn de bepalingen in dit besluit van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Vervanging bij afwezigheid

In geval van afwezigheid van een functionaris aan wie bij dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, wordt deze functionaris bij de uitoefening van deze bevoegdheden als volgt vervangen:

 • a.

  een budgetbeheerder wordt vervangen zijn teamleider;

 • b.

  een teamleider wordt vervangen door een andere teamleider of bij afwezigheid daarvan door de directeur;

 • c.

  een programmamanager wordt vervangen door een andere programmamanager of bij afwezigheid daarvan door de directeur;

 • d.

  de directeur wordt vervangen door de teamleider bedrijfsvoering.

Artikel 7. Ondertekening

 • 1.

  De bevoegdheid om in ondermandaat besluiten te nemen impliceert de bevoegdheid tot ondertekening namens de mandaatgever.

 • 2.

  In het krachtens ondermandaat genomen besluit dient te worden aangegeven dat het besluit in naam van het bestuur is genomen. Het besluit dient als volgt te worden ondertekend:

  “Namens het dagelijks bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o./Recreatieschap Stichtse Groenlanden/het bestuur van Recreatie Midden-Nederland”

  gevolgd door handtekening, naam en functieaanduiding van de ondergemandateerde.

 • 3.

  Stukken die krachtens volmacht worden ondertekend vermelden het handelen krachtens volmacht en worden als volgt ondertekend:

  “Namens Plassenschap Loosdrecht e.o./Recreatieschap Stichtse Groenlanden/Recreatie Midden-Nederland”

  gevolgd door handtekening, naam en functieaanduiding van de gevolmachtigde.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Met ingang van de in het eerste lid bedoelde datum van inwerkingtreding worden alle eerder verleende ondermandaten ingetrokken.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit directeur Recreatie Midden-Nederland 2018.

   

Aldus besloten op 6 december 2018,

Directeur Recreatie Midden-Nederland

drs. Paul D.Kotvis

Ondermandaatregister directeur Recreatie Midden-Nederland 2018

 

De directeur van Recreatie Midden-Nederland;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (met name artikel 10:9), de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland, de Organisatieverordening Recreatie Midden-Nederland, het Mandaatbesluit Plassenschap Loosdrecht e.o. 2018, het Mandaatbesluit Recreatieschap Stichtse Groenlanden 2018 en het Mandaatbesluit Recreatie Midden-Nederland 2018.

Besluit vast te stellen de navolgende bijlage bij het Ondermandaatbesluit directeur Recreatie Midden-Nederland 2018:

 

Ondermandaatregister directeur Recreatie Midden-Nederland 2018

 

Nr

Bevoegdheden/besluiten:*

Reikwijdte en voorwaarden:

Functionaris

1

Aangaan van verplichtingen ten laste van of ten gunste van de posten van de vastgestelde begroting

Uitgesloten:

- verwerven en vervreemden van onroerend goed.

- nationale en Europese aanbesteding.

Voorwaarde:

- teamleiders en programmamanagers tot € 60.000 per opdracht of overeenkomst;

- budgetbeheerders tot € 10.000 per opdracht of overeenkomst.

- Teamleiders, programmamanagers

- Budgetbeheerders indien aangegeven in een bijgevoegde werkbegroting

2

Opdrachten aannemen en verlenen voor leveringen, werken en diensten inclusief aanbesteden

Uitgesloten:

- nationale en Europese aanbesteding

Voorwaarde:

- teamleiders en programmamanagers tot € 60.000 per opdracht of overeenkomst;

- budgetbeheerders tot € 10.000 per opdracht of overeenkomst.

- Teamleiders, programmamanagers

- Budgetbeheerders indien aangegeven in een bijgevoegde werkbegroting

6

Huren, verhuren, verpachten of op andere wijze in gebruik geven van roerende en onroerende zaken

Uitgesloten:

- (overeenkomsten tot) vestigen recht van erfpacht en opstal;

- verhuren van onroerende zaken voor een jaar of langer;

- verhuren van bedrijfsruimte als bedoeld in art. 7:290 BW.

Teamleider exploitatie

7

Wijzigen van recht van erfpacht, ondererfpacht, opstal, verhuur bedrijfsruimte

Uitgesloten:

wijzigingen in gebruik, huurprijs/canon/retributie en andere wezenlijke wijzigingen.

Teamleider exploitatie

8

Besluiten inzake ontheffingen en vergunningen op grond van de verordeningen van het recreatieschap

Uitgesloten:

het nemen van beslissing op bezwaar

Teamleider exploitatie

9

Bestuursrechtelijk handhaven bij overtreding van de verordeningen van het recreatieschap

Uitgesloten:

het nemen van beslissing op bezwaar

Voorwaarde:

akkoord juridisch adviseur op het in ondermandaat te nemen besluit.

Teamleider exploitatie

10

Besluiten inzake ontheffingen en vergunningen op grond van verkeersbesluiten

Uitgesloten:

het nemen van beslissing op bezwaar

Voorwaarde:

intrekking van een in ondermandaat genomen besluit alleen na akkoord juridisch adviseur.

Teamleider exploitatie

12

Indienen van zienswijzen en bezwaarschriften over of tegen besluiten, plannen of visies van derden

Uitgesloten:

besluiten, plannen of visies van deelnemers aan het recreatieschap.

Teamleiders, programmamanagers

14

Vertegenwoordigen van het recreatieschap in rechtsgedingen

 

Teamleiders, juridisch adviseur

16

Aanvragen van subsidies

 

Teamleiders, programmamanagers

17

Aanvragen van ontheffing, vergunning bij derden

 

Teamleiders, programmamanagers

18

Heffen van leges voor verlening van vergunning of ontheffing

Uitgesloten:

het nemen van beslissing op bezwaar

Teamleider exploitatie

19

Nemen van conservatoire maatregelen zowel in als buiten rechte en doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit

 

Teamleiders

21

Verlenen van opdrachten ten behoeve van de invordering van privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke geldschulden

 

Teamleider exploitatie

22

Afhandelen schade- en nadeelcompensatieverzoeken en verhalen van voor derden veroorzaakte schade

Indien verzekerd geschiedt de afhandeling via de verzekering.

Uitgesloten:

het nemen van beslissing op bezwaar bij nadeelscompensatie

Teamleiders

24

Meldingen doen en besluiten nemen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

 

Teamleiders

 • *

  Onder de bevoegdheid valt: het nemen van besluiten namens het dagelijks bestuur inclusief vervolgbesluiten, verrichten van benodigde privaatrechtelijke en feitelijke voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, alles binnen de grens van regelgeving, beleid en het in de begroting beschikbaar gestelde budget (zie Mandaatbesluit).

Aldus besloten op 6 december 2018,

Directeur Recreatie Midden-Nederland

drs. Paul D.Kotvis