Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Subsidieregeling prestatiesubsidie tarievenbeleid Goeree-Overflakkee

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling prestatiesubsidie tarievenbeleid Goeree-Overflakkee
CiteertitelSubsidieregeling prestatiesubsidie tarievenbeleid Goeree-Overflakkee
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Goeree-Overflakkee/371474/371474_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2024artikel 1, 6, bijlage 1, 2

23-01-2024

gmb-2024-66776

Z-23-156012/174406
04-03-202002-07-201914-02-2024artikel 5

02-07-2019

gmb-2020-54695

Z-16-70065/107818
01-01-201904-03-2020nieuwe regeling

27-11-2018

gmb-2018-265035

Z-16-70065/97586

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling prestatiesubsidie tarievenbeleid Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het gewenst is een subsidieregeling voor gemeentelijke accommodaties welke aangewend worden voor het behalen van maatschappelijke beleidsdoelstellingen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling prestatiesubsidie tarievenbeleid Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aanvrager: de huurder, en of exploitant, en of het bestuur van de beheersstichting die voor een subsidie in aanmerking wil komen van bepaalde accommodaties in eigendom van de gemeente;

 • accommodatie: onroerend goed in eigendom van de gemeente en zoals genoemd in bijlage 1;

 • activiteiten van de aanvrager: het uitvoering geven aan facilitair beheer en programmabeheer van de accommodatie, het inspannen om de huidige bezettingsgraad vast te houden en zelfs uit te breiden, het proactief werven van mogelijke nieuwe vaste gebruikers en het beheer van de accommodatie;

 • commercieel tarief: het tarief dat moet worden betaald voor de huur van een ruimte in een gemeenschappelijke accommodatie voor commerciële activiteiten (uitvaart, huwelijk, verjaardag);

 • CPI: consumentenprijsindexcijfer gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);

 • eigen middelen: alle vermogens- en inkomensbestanddelen waarover de aanvrager en de aan hem gelieerde organisaties kunnen beschikken, waaronder begrepen inkomsten uit contributies, inkomsten uit deelnemersbijdragen, inkomsten uit donaties, erfstellingen, legaten, reserves en voorzieningen, exclusief opgebouwde reserves of voorzieningen waar de gemeente Goeree-Overflakkee toestemming voor heeft gegeven;

 • klokuurvergoeding: de vergoeding voor het gebruik van de gymzalen door de scholen;

 • kosten van facilitair beheer: de kosten die de aanvrager heeft om de zaal te kunnen verhuren;

 • kosten van programmabeheer: de kosten die de aanvrager heeft en betrekking hebben op het inhoudelijke concept van de accommodatie;

 • kostprijsdekkende huur: dit is de huur voor het gehele pand die de aanvrager in zijn hoedanigheid van exploitant/huurder voor de accommodatie aan de gemeente moet betalen;

 • uitvoeringsovereenkomst: een overeenkomst welke door de aanvrager en de gemeente worden ondertekend en waarin is opgenomen welke prestaties wij verwachten voor de verleende subsidie;

 • verenigingstarieven: het tarief dat voor maatschappelijke verenigingen wordt gerekend voor de huur van een ruimte in een gemeentelijke accommodatie.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 1 onder c omschreven activiteiten van de aanvrager.

 • 2.

  De op grond van deze regeling te verstrekken subsidies, zijn prestatiesubsidies zoals bedoeld in de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015.

Artikel 3 Aanvragen

 • 1.

  Een aanvraag voor een meerjaren prestatiesubsidie wordt door de aanvrager als omschreven in artikel 1 onder a ingediend.

 • 2.

  Een aanvraag voor een meerjaren prestatiesubsidie wordt door het dagelijks bestuur van de aanvrager ondertekend.

 • 3.

  Een aanvraag voor een meerjaren prestatiesubsidie wordt met behulp van een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier aangevraagd.

 • 4.

  De prestatiesubsidie zoals bedoeld in deze regeling betreft een meerjaren prestatiesubsidie, namelijk een subsidie voor drie achtereenvolgende jaren.

 • 5.

  Bij aanvang van deze regeling dient de aanvrager een subsidieaanvraag in om subsidie aan te vragen voor de kostprijs dekkende huur en de bijdrage in de kosten van het facilitair en programma beheer.

 • 6.

  De aanvraag voor de meerjaren subsidie wordt eenmaal per drie jaar ingediend vóór 1 juni voorafgaande aan het jaar waarop de meerjaren subsidie ingaat.

 • 7.

  Subsidie wordt pas verstrekt nadat individueel afspraken zijn vastgelegd in een huurovereenkomst en een uitvoeringsovereenkomst. Voor de aanvragers waarmee nog geen individuele afspraken gemaakt zijn, gelden de regels van de Asv.

 • 8.

  Bij de aanvraag voor meerjaren prestatiesubsidie (om de drie jaar) wordt een jaarrekening van het voorgaande jaar overlegd en een meerjarenbegroting van de drie volgende jaren waar de subsidie betrekking op heeft overgelegd.

 • 9.

  De aanvrager ontvangt voor 31 december de subsidiebeschikking voor de daarop volgende drie jaren.

 • 10.

  De uitzondering in het zevende lid, tweede volzin, geldt tot uiterlijk 31 december 2020.

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  de volledige, kostprijs dekkende huur, welke door de gemeente op eenduidige wijze wordt berekend;

 • b.

  de kosten van facilitair en programma beheer, na aftrek van de inkomsten uit verhuur van vaste gebruikers, klokuurvergoeding en buffet;

 • c.

  overgangskosten: zolang de implementatie van het tarievenbeleid nog niet volledig is afgerond kunnen burgemeester en wethouders sommige kosten als overgangsregel boven de kosten welke genoemd worden onder artikel 3 lid 1 en 2 subsidiëren;

 • d.

  eventueel overige kosten welke noodzakelijk zijn om de ruimte in de accommodatie te kunnen verhuren.

Artikel 5 Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten voor:

 • a.

  speciale materialen of diensten voor te organiseren activiteiten welke niet tot de basisinventaris of reguliere werkzaamheden behoren;

 • b.

  horeca- en keukeninventaris;

 • c.

  inventaris van de sportzaal;

 • d.

  inkoopkosten buffet.

Artikel 6 Verplichtingen

 • 1.

  De aanvrager verhuurt de ruimtes in zijn accommodatie voor de door de gemeente vastgestelde tarieven waarbij rekening wordt gehouden met een verenigings- en commercieel tarief, zoals genoemd in bijlage 2 bij dit besluit. De tarieven worden jaarlijks per 1 augustus geïndexeerd aan de hand van het CPI-cijfer (alle huishoudens), waarbij de indexering van het voorafgaande jaar gebruikt wordt (T-1).

 • 2.

  De aanvrager staat open voor gesprekken over de invulling en eventuele aanscherping van de uitvoeringsovereenkomst welke bij de subsidiebeschikking wordt verzonden.

 • 3.

  De subsidieontvanger levert desgevraagd nadere informatie, die betrekking heeft op de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend.

 • 4.

  Het eerste lid is voor wat het commercieel tarief betreft niet van toepassing voor de SRGO-accommodaties. SRGO bepaalt zelf het commerciële tarief.

   

Artikel 7 Beoordeling

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de accommodatie en de aanvrager aan alle voorgeschreven vereisten uit de APV en omgevingsvergunningen te voldoen.

 • 2.

  De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   hoogte kostprijs dekkende huur;

  • b.

   overzicht vaste gebruikers;

  • c.

   verwachte inkomsten uit buffet;

  • d.

   openstelling accommodatie;

  • e.

   inzet om nieuwe vaste gebruikers te binden;

  • f.

   de reserve van de aanvragen mag niet meer bedragen dan 20% van de jaarlasten, een te hoog reserve wordt op het subsidiebedrag in mindering gebracht wanneer er niet aantoonbaar op korte termijn (minder dan 1 jaar) een bestemming is.

Artikel 8 Aanvullende weigeringsgronden

Subsidie zal (deels) worden geweigerd wanneer de kosten welke samenhangen met de beoogde activiteiten niet in relatie staan tot de toegevoegde waarde die deze activiteiten zullen hebben in relatie tot de maatschappelijke beleidsdoelstellingen.

Artikel 9 Verantwoording

 • 1.

  De subsidieontvanger dient uiterlijk op 1 juni van het jaar volgend op de drie jaar waarvoor de subsidie is verleend, een verzoek in tot subsidievaststelling. Deze dient te voldoen aan de eisen die te vinden zijn in de Algemene subsidieverordening van de gemeente Goeree-Overflakkee.

 • 2.

  De subsidieontvanger dient jaarlijks uiterlijk op 1 juni van het jaar volgend op het jaar waarvoor de subsidie is verleend een jaarrekening en een inhoudelijk verslag in.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen hetgeen in deze regeling is bepaald buiten toepassing laten of daarvan afwijken, als dit gelet op het belang van de aanvrager in relatie tot de met de regeling te dienen doelen leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling prestatiesubsidie tarievenbeleid Goeree-Overflakkee.

Aldus vastgesteld op 27 november 2018 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Bijlage 1 Opsomming van de accommodaties waar de subsidieregeling betrekking op heeft (artikel 1 van de regeling).

De harmonisatie heeft betrekking op de volgende accommodaties:

 

 • Verenigingsgebouwen

  • Ons Dorpshuis (Nieuwe-Tonge)

  • Het Trefpunt (Stad aan ’t Haringvliet)

 • Binnensportzalen

  • Gymzaal Goedereede

  • Gymzaal Stad aan ’t Haringvliet

  • Gymzaal Sommelsdijk

  • Gymzaal Nieuwe-Tonge

 • Multifunctionele verenigingsgebouwen (combinatie van bovenstaande)

  • Melishof (Melissant)

  • ’t Centrum (Ooltgensplaat)

  • Bommelstee (Den Bommel)

  • Ons Huis (Herkingen)

  • Het Buurthuus (Achthuizen)

 • Grote multifunctionele gebouwen (SR-GO)

  • De Staver (Middelharnis incl. zwembad)

  • De Grutterswei (Oude-Tonge)

  • Dorpstienden (Ouddorp)

  • De Gooye (Dirksland incl. zwembad)

  • ’t Zuiderdiep (Stellendam)

 • Kleine overige gebouwen (SR-GO)

  • Oostdam (Goedereede)

  • ’t Haegse Huus (Stellendam)

 • Peuterspeelzalen/peuteropvang in gemeentelijke accommodaties

  • Bezige bijen (Melishof)

  • Hummelhoek (Victoriahal)

  • Gornet (Dorpstienden)

  • Klein Duumpje (’t Haegse Huus)

  • Krukel (Oostdam

  • Driewieler (Diekhuus)

  • Peuterstad (Trefpunt)

  • Bambi (Ons Dorpshuis)

  • Rakkertjes (Bommelstee)

  • Kabouterhuis (losse accommodatie Achthuizen)

  • Olleke Bolleke (’t Centrum)

    

Bijlage 2 Verhuurtarieven

 

 

Toelichting

Begripsomschrijving Kostprijs dekkende huur: De kostprijs dekkende huren worden op gelijke wijze berekend en in de gemeente begroting opgenomen. Tot deze kosten behoren het Bruto vloeroppervlakte pand, Oppervlakte van grond, WOZ waarde, Grondwaarde, Vaste lasten voor gemeente (belasting en verzekering), Eigenaarsonderhoud (MJOP), Rendementseis (4,5% (incl overheadkosten gemeente), incl 21% BTW

 

Activiteiten huurder/exploitant: Het openstellen van de accommodatie voor vaste gebruikers en incidenteel verhuur voor tenminste 6 dagen in de week en 12 uren per dag (op momenten dat er daadwerkelijk verhuur of gebruik plaatsvindt). Verhuur aan vaste gebruikers mag met sleutelverhuur geregeld zijn, mits aan alle voorschriften op het gebied veiligheid, hygiëne en horecavereisten wordt voldaan, zoals deze in de APV en omgevingsvergunningen zijn omschreven.

Kosten van facilitair beheer: De kosten die volgen uit verhuur van de ruimten hebben betrekking op: Gas, water, elektra, telefoon, internet, abonnementen, dagelijks en klein onderhoud, onderhoud, vervangen van inventaris, schoonmaakkosten, kosten etc. Verder ook de kosten of ureninzet die volgen uit het voorbereiden van verhuur/gebruik van de accommodatie door bijvoorbeeld tafels en stoelen klaarzetten, opbouwen podia of andere faciliteiten in orde brengen die nodig zijn voor verhuur van de accommodatie.

Kosten van programmabeheer: Hier vallen de kosten of ureninzet onder welke betrekking hebben op het opstellen van het inhoudelijke programma, maar ook het beheer van een activiteitenprogramma. Dit is ook relatiebeheer, planningen maken etc.

Klokuurvergoedingen: De gemeente stelt aan het onderwijs binnen de gemeente ruimten beschikbaar voor gymonderwijs. De ruimten dienen aan bepaalde voorschriften te voldoen en dienen uitgerust zijn met een voorgeschreven pakket materialen om goed gymonderwijs te kunnen geven. Het onderwijs is hiervoor geen huur verschuldigd. Om de kosten van deze faciliteiten te dekken betaalt de gemeente een klokuurvergoeding aan de huurder/exploitant. Dit betreft een totaalbedrag waarin kosten van facilitair en programmabeheer worden gedekt. Voor het berekenen van de hoogte van de klokuurvergoedingen wordt de rekenmethode zoals de VNG die heeft voorgeschreven aangehouden.