Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Recreatie Midden-Nederland

Mandaatbesluit Recreatie Midden-Nederland 2018.2

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRecreatie Midden-Nederland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatbesluit Recreatie Midden-Nederland 2018.2
CiteertitelMandaatbesluit Recreatie Midden-Nederland 2018.2
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMandaatbesluit Recreatie Midden-Nederland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bijlage: Mandaatregister Recreatie Midden-Nederland

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-2018Nieuwe regeling

28-11-2018

bgr-2018-1388

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Recreatie Midden-Nederland 2018.2

Het bestuur en de voorzitter van Recreatie Midden-Nederland, elk voor zover bevoegd;

 

Overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden te mandateren aan personeel van Recreatie Midden-Nederland;

 

Gelet op;

 • -

  Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • -

  de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland;

 • -

  de Organisatieverordening Recreatie Midden-Nederland.

Besluiten vast te stellen het navolgende

Mandaatbesluit Recreatie Midden-Nederland 2018.2

Artikel 1. Definities

In dit mandaatbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuur: het bestuur van Recreatie Midden-Nederland;

 • b.

  begroting: de door het bestuur vastgestelde begroting van Recreatie Midden-Nederland;

 • c.

  directeur: de directeur van Recreatie Midden-Nederland;

 • d.

  externe functionaris: functionaris werkzaam onder verantwoordelijkheid van de directeur, die niet voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangesteld in dienst van de Recreatie Midden-Nederland.

 • e.

  secretaris: de secretaris, tevens directeur, van Recreatie Midden-Nederland;

 • f.

  voorzitter: de voorzitter van Recreatie Midden-Nederland;

 • g.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb te nemen en te ondertekenen;

 • h.

  volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • i.

  machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten, die noch een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2. Mandaat

 • 1.

  Het bestuur verleent mandaat aan de directeur voor het nemen van de in het mandaatregister genoemde besluiten, waarbij geldt dat het aangaan van een financiële verplichting is gemandateerd tot een bedrag van € 200.000,-.

 • 2.

  Gelijktijdig met het mandaatbesluit wordt een interne instructie vastgesteld over de wijze van uitoefening van het in het eerste lid verleende mandaat.

Artikel 3. Volmacht en machtiging

 • 1.

  Aan de gemandateerde wordt tevens volmacht en machtiging verleend.

 • 2.

  Op de in het eerste lid verleende volmacht en machtiging zijn de bepalingen in dit besluit over mandaat van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Ondermandaat

 • 1.

  Het is de directeur toegestaan om de gemandateerde bevoegdheden in ondermandaat op te dragen aan personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn, indien dit in het mandaatregister is aangegeven en binnen de daarin aangegeven grenzen.

 • 2.

  Ondermandaat als bedoeld in het voorgaande lid aan een externe functionaris is slechts toegestaan indien de looptijd van de werkzaamheden langer dan zes maanden bedraagt en deze een integriteitsverklaring heeft ondertekend.

 • 3.

  Het verlenen van ondermandaat dient te geschieden bij schriftelijk besluit door de mandaathouder, waarin de voor het ondermandaat geldende grenzen en voorwaarden worden vastgelegd.

 • 4.

  Op ondermandaat zijn de bepalingen in dit besluit over mandaat van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Voorwaarden

Ten aanzien van gemandateerde bevoegdheden worden de volgende voorwaarden gesteld:

 • a.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, beleid, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen in acht genomen.

 • b.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden mag geen overschrijding plaatsvinden van de in de begroting vastgestelde budgetten.

Artikel 6. Informatieplicht

 • 1.

  Van alle besluiten die krachtens mandaat worden uitgeoefend dient registratie plaats te vinden.

 • 2.

  De directeur draagt zorg voor periodieke verslaglegging van de krachtens mandaat genomen besluiten.

 • 3.

  De mandaatverlening en informatieverstrekking worden periodiek door de directeur en het bestuur geëvalueerd.

Artikel 7. Vervanging bij afwezigheid

In geval van afwezigheid van een functionaris aan wie bij dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door zijn plaatsvervanger.

Artikel 8. Ondertekening

 • 1.

  De bevoegdheid om in mandaat besluiten te nemen impliceert de bevoegdheid tot ondertekening namens de mandaatgever.

 • 2.

  In het krachtens mandaat genomen besluit dient expliciet te worden aangegeven dat het besluit in naam van het bestuur is genomen. Het besluit dient als volgt te worden ondertekend:

  “Namens het bestuur van Recreatie Midden-Nederland”

  gevolgd door handtekening, naam en functieaanduiding van de gemandateerde of ondergemandateerde.

 • 3.

  Stukken die krachtens volmacht worden ondertekend vermelden het handelen krachtens volmacht en worden als volgt ondertekend:

  “Namens Recreatie Midden-Nederland”

  gevolgd door handtekening, naam en functieaanduiding van de gevolmachtigde.

Artikel 9. Ondertekeningsmandaat

 • 1.

  De voorzitter verleent aan de secretaris mandaat om stukken die van het bestuur uitgaan te ondertekenen.

 • 2.

  Krachtens ondertekeningsmandaat te ondertekenen stukken worden als volgt ondertekend:

  “Overeenkomstig het door het bestuur genomen besluit”

  gevolgd door handtekening, naam en functieaanduiding (secretaris)

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dat na bekendmaking.

 • 2.

  Alle eerdere door het bestuur verleende mandaten, volmachten en machtigingen worden ingetrokken.

 • 3.

  De eerstvolgende evaluatie als bedoeld in artikel 6 lid 3 vindt plaats uiterlijk 31 december 2019.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als "Mandaatbesluit Recreatie Midden-Nederland 2018.2".

 

Aldus besloten in de vergadering van het bestuur van Recreatie Midden-Nederland op 28 november 2018.

dhr. H.Geerdes

de voorzitter

dhr. drs. Paul D.Kotvis

de secretaris

Mandaatregister Recreatie Midden-Nederland 2018.2

Het bestuur en de voorzitter van Recreatie Midden-Nederland, elk voor zover bevoegd;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2 van het Mandaatbesluit Recreatie Midden-Nederland 2018 en de Organisatieverordening Recreatie Midden-Nederland;

Besluiten vast te stellen de navolgende bijlage bij het Mandaatbesluit Recreatie Midden-Nederland 2018.2:

 

Mandaatregister Recreatie Midden-Nederland 2018.2

 

Nr

Mandaat directeur RMN binnen de grens van het mandaatbesluit:*

 

Reikwijdte, voorwaarden mandaat:

Onder-mandaat:

Reikwijdte, voorwaarden ondermandaat:

1

Benoemen, schorsen en ontslaan van personeel

Uitgesloten:

- benoemen, schorsen, ontslaan directeur;

- strafontslag;

- beslissen op bezwaar;

- benoeming in functie van secretaris

Voorwaarde:

controller en teamleiders alleen na positief advies bestuur

Nee

 

2

Incidenteel belonen van prestaties (artikel C9 Cao) en extra inzet (artikel C10 Cao)

Voorwaarde:

Cao RMN volgt de Cao provinciepersoneel (CAP)

Ja

Voorwaarde:

- na overleg met directeur

- Cao RMN volgt de Cao provinciepersoneel (CAP)

3

Toekennen vakantieverlof (artikel D7 Cao), zwangerschaps- en bevallingsverlof (artikel D11 Cao) en buitengewoon verlof (artikel D12 Cao).

Voorwaarde:

Cao RMN volgt de Cao provinciepersoneel (CAP)

Ja

 

4

Toekennen van aanspraken op basis van de Regeling gratificaties bij ambtsjubilea en de Jubileumgratificatieregeling

 

Ja

 

5

Toekennen van aanspraken op basis van het Reisbesluit en de Reiskostenregeling binnenland en de Verplaatsingskostenregeling provincie Utrecht 2011

 

Ja

 

6

Toekennen van aanspraken op basis van de Regeling inconveniententoelage en de Regeling Maaltijdvergoeding bij overwerk

 

Ja

 

7

Overige besluiten ter uitvoering van de CAO en uitvoeringsregelingen

Voorwaarde:

Cao RMN volgt de Cao provinciepersoneel (CAP)

Ja

Voorwaarde:

Cao RMN volgt de Cao provinciepersoneel (CAP)

8

Aangaan van verplichtingen ten laste van of ten gunste van de posten van de vastgestelde begroting

Voorwaarde:

tot € 200.000 per opdracht of overeenkomst.

Uitgesloten:

verwerven en vervreemden van onroerend goed.

 

Ja

Uitgesloten:

nationale en Europese aanbesteding

Voorwaarde:

- teamleiders tot € 60.000 per opdracht of overeenkomst;

- budgetbeheerders tot € 10.000 per opdracht of overeenkomst

9

Opdrachten aannemen en verlenen voor leveringen, werken en diensten inclusief aanbesteden

Voorwaarde:

tot € 200.000 per opdracht.

 

Ja

Uitgesloten:

nationale en Europese aanbesteding

Voorwaarde:

- teamleiders tot € 60.000 per opdracht of overeenkomst;

- budgetbeheerders tot € 10.000 per opdracht of overeenkomst

10

Aannemen van opdrachten voor derden (rechtspersonen die geen deelnemer zijn aan RMN)

Voorwaarde:

de opdracht is niet in strijd met het belang waarvoor de regeling van RMN is getroffen;

de opdracht is minimaal kostendekkend;

de opdracht heeft niet tot gevolg dat RMN niet langer ten minste 80% van zijn werkzaamheden voor deelnemers verricht;

opdrachten van derden die deelnemen aan Routebureau Utrecht hebben voorrang boven andere opdrachten.

Ja

 

11

Aangaan van overeenkomsten met betrekking tot huisvesting

 

Nee

 

12

Het aantrekken of uitzetten van financiële middelen op de geld- en kapitaalmarkt en bij andere publiekrechtelijke lichamen en bankinstellingen

 

Nee

 

13

Afsluiten van verzekeringen

 

Ja

 

14

Besluiten in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

Voorwaarde:

akkoord juridisch adviseur op het in mandaat genomen besluit.

Het bestuur wordt in de eerst mogelijke vergadering geïnformeerd.

Ja

Uitgesloten:

het nemen van beslissing op bezwaar

 

15

Aangaan van rechtsgedingen, instellen van alle rechtsmiddelen en arbitrage in alle instanties, zowel eisend als verwerend.

Uitgezonderd van mandaat: procedures over benoeming, schorsing en ontslag personeel.

Nee

 

16

Vertegenwoordigen van RMN in rechtsgedingen

Uitgezonderd van mandaat: procedures over benoeming, schorsing en ontslag personeel.

Ja

 

17

Meldingen en besluiten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

 

Ja

 

18

Afhandelen van klachten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht

Uitgezonderd van mandaat: een klacht met betrekking tot de directeur, het bestuursorgaan dan wel de voorzitter of een lid ervan.

Nee

 

19

Afhandelen schade- en nadeelcompensatieverzoeken, verhalen van door derden veroorzaakte schade

- Indien verzekerd geschiedt de afhandeling via de verzekering.

- Uitgesloten van ondermandaat: het nemen van beslissing op bezwaar bij nadeelcompensatie.

Ja

 

20

Bewaring en beheer van de archiefbescheiden

Voor zover niet overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Ja

 

 

* Onder de bevoegdheid valt: het nemen van besluiten namens het dagelijks bestuur inclusief vervolgbesluiten en het verrichten van benodigde privaatrechtelijke en feitelijke voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, alles binnen de grens van regelgeving, beleid en het in de begroting beschikbaar gestelde budget (zie Mandaatbesluit).

 

Aldus besloten in de vergadering van het bestuur van Recreatie Midden-Nederland op 28 november 2018.

dhr. H.Geerdes

voorzitter

dhr. drs. Paul D.Kotvis

secretaris