Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Plassenschap Loosdrecht e.o.

Mandaatbesluit Plassenschap Loosdrecht e.o. 2018.2

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePlassenschap Loosdrecht e.o.
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatbesluit Plassenschap Loosdrecht e.o. 2018.2
CiteertitelMandaatbesluit Plassenschap Loosdrecht 2018.2
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMandaatbesluit Plassenschap Loosdrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bijlage: Mandaatregister Plassenschap Loosdrecht

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Utrecht/73924/CVDR73924_1.html
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Utrecht/410316/CVDR410316_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-2018Nieuwe regeling

21-11-2018

bgr-2018-1386

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Plassenschap Loosdrecht e.o. 2018.2

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van Plassenschap Loosdrecht e.o., elk voor zover bevoegd;

 

Overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden te mandateren aan personeel van Recreatie Midden-Nederland;

 

Gelet op;

 • -

  Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • -

  de Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o.;

 • -

  de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland;

 • -

  de Organisatieverordening Recreatie Midden-Nederland.

Besluiten vast te stellen het navolgende

Mandaatbesluit Plassenschap Loosdrecht e.o. 2018.2

Artikel 1. Definities

In dit mandaatbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuur: het dagelijks bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o.;

 • b.

  begroting: de door de Plassenraad vastgestelde begroting van Plassenschap Loosdrecht e.o.;

 • c.

  directeur: de directeur van Recreatie Midden-Nederland;

 • d.

  externe functionaris: functionaris die niet voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangesteld in dienst van de Recreatie Midden-Nederland;

 • e.

  secretaris: de secretaris van Plassenschap Loosdrecht e.o.;

 • f.

  voorzitter: de voorzitter van Plassenschap Loosdrecht e.o.;

 • g.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb te nemen en te ondertekenen;

 • h.

  volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • i.

  machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten, die noch een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2. Mandaat

 • 1.

  Het bestuur verleent mandaat aan de directeur voor het nemen van de in het mandaatregister genoemde besluiten, waarbij geldt dat het aangaan van een financiële verplichting is gemandateerd tot een bedrag van € 200.000,-.

 • 2.

  Gelijktijdig met het mandaatbesluit wordt een interne instructie vastgesteld over de wijze van uitoefening van het in het eerste lid verleende mandaat.

Artikel 3. Volmacht en machtiging

 • 1.

  Aan de gemandateerde wordt tevens volmacht en machtiging verleend.

 • 2.

  Op de in het eerste lid verleende volmacht en machtiging zijn de bepalingen in dit besluit over mandaat van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Ondermandaat

 • 1.

  Het is de directeur toegestaan om de gemandateerde bevoegdheden in ondermandaat op te dragen aan personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn, indien dit in het mandaatregister is aangegeven en binnen de daarin aangegeven grenzen.

 • 2.

  Ondermandaat als bedoeld in het voorgaande lid aan een externe functionaris is slechts toegestaan, indien de looptijd van de werkzaamheden langer dan zes maanden bedraagt en deze een integriteitsverklaring heeft ondertekend.

 • 3.

  Het verlenen van ondermandaat dient te geschieden bij schriftelijk besluit door de mandaathouder, waarin de voor het ondermandaat geldende grenzen en voorwaarden worden vastgelegd.

 • 4.

  Op ondermandaten zijn de bepalingen in dit besluit over mandaat van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Voorwaarden

Ten aanzien van gemandateerde bevoegdheden worden de volgende voorwaarden gesteld:

 • a.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, beleid, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen in acht genomen.

 • b.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden mag geen overschrijding plaatsvinden van de in de begroting vastgestelde budgetten.

Artikel 6. Informatieplicht

 • 1.

  Van alle besluiten die krachtens mandaat worden uitgeoefend dient registratie plaats te vinden.

 • 2.

  De directeur draagt zorg voor periodieke verslaglegging van de krachtens mandaat genomen besluiten.

 • 3.

  De mandaatverlening en informatieverstrekking worden periodiek door de directeur en het bestuur geëvalueerd.

Artikel 7. Vervanging bij afwezigheid

In geval van afwezigheid van een functionaris aan wie bij dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door zijn plaatsvervanger.

Artikel 8. Ondertekening

 • 1.

  De bevoegdheid om in mandaat besluiten te nemen impliceert de bevoegdheid tot ondertekening namens de mandaatgever.

 • 2.

  In het krachtens mandaat genomen besluit dient expliciet te worden aangegeven dat het besluit in naam van het bestuur is genomen. Het besluit dient als volgt te worden ondertekend:

  “Namens het dagelijks bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o.”

  gevolgd door handtekening, naam en functieaanduiding van de gemandateerde of ondergemandateerde.

 • 3.

  Stukken die krachtens volmacht worden ondertekend vermelden het handelen krachtens volmacht en worden als volgt ondertekend:

  “Namens Plassenschap Loosdrecht e.o.”

  gevolgd door handtekening, naam en functieaanduiding van de gevolmachtigde.

Artikel 9. Ondertekeningsmandaat

 • 1.

  De voorzitter verleent aan de secretaris mandaat om stukken die van het bestuur uitgaan te ondertekenen.

 • 2.

  Krachtens ondertekeningsmandaat te ondertekenen stukken worden als volgt ondertekend:

  “Overeenkomstig het door het dagelijks bestuur genomen besluit”

  gevolgd door handtekening, naam en functieaanduiding (secretaris)

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Alle eerdere door het bestuur verleende mandaten, volmachten en machtigingen worden ingetrokken.

 • 3.

  De eerstvolgende evaluatie als bedoeld in artikel 6 lid 3 vindt plaats uiterlijk 31 december 2019.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als "Mandaatbesluit Plassenschap Loosdrecht e.o. 2018.2".

 

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o. op 21 november 2018.

de voorzitter,

de secretaris,

directeur RMN,

Mandaatregister Plassenschap Loosdrecht eo 20182

 

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van Plassenschap Loosdrecht e.o., elk voor zover bevoegd;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2 van het Mandaatbesluit Plassenschap Loosdrecht e.o. 2018 en de Organisatieverordening Recreatie Midden-Nederland;

Besluiten vast te stellen de navolgende bijlage bij het Mandaatbesluit Plassenschap Loosdrecht e.o. 2018.2:

 

Mandaatregister Plassenschap Loosdrecht e.o. 2018.2

Nr

Mandaat directeur RMN binnen grens mandaatbesluit:*

Reikwijdte, voorwaarden mandaat:

Onder-mandaat

Reikwijdte, voorwaarden ondermandaat:

1.

Aangaan van verplichtingen ten laste van of ten gunste van de posten van de vastgestelde begroting

Voorwaarde:

tot € 200.000 per opdracht.

Uitgesloten:

verwerven en vervreemden van onroerend goed.

Ja

Uitgesloten:

nationale en Europese aanbesteding.

Voorwaarde:

Teamleiders en programmamanagers tot € 60.000 per opdracht of overeenkomst;

budgetbeheerders tot € 10.000 per opdracht of overeenkomst.

2.

Opdrachten aannemen en verlenen voor leveringen, werken en diensten inclusief aanbesteden

Voorwaarde:

tot € 200.000 per opdracht.

Uitgesloten:

opdracht verlenen aan RMN met betrekking tot het Routebureau.

Ja

Uitgesloten:

nationale en Europese aanbesteding.

Voorwaarde:

Teamleiders en programmamanagers tot € 60.000 per opdracht of overeenkomst;

budgetbeheerders tot € 10.000 per opdracht of overeenkomst.

3.

Aantrekken of uitzetten van financiële middelen op de geld- en kapitaalmarkt en bij andere publiekrechtelijke lichamen en bankinstellingen

 

Nee

 

4.

Afsluiten van verzekeringen

 

Ja

 

5.

Huren, verhuren, verpachten of op andere wijze in gebruik geven van roerende en onroerende zaken

Uitgesloten:

(overeenkomsten tot) vestigen recht van erfpacht en opstal;

verhuren van onroerende zaken voor een jaar of langer;

verhuren van bedrijfsruimte als bedoeld in art. 7:290 BW.

Ja

 

6.

Wijzigen van recht van erfpacht, ondererfpacht, opstal, verhuur bedrijfsruimte

Uitgesloten:

wijzigingen in gebruik, huurprijs/canon/retributie en andere wezenlijke wijzigingen.

Ja

 

7.

Besluiten inzake ontheffingen en vergunningen op grond van de verordeningen van het recreatieschap

 

Ja

Uitgesloten:

het nemen van beslissing op bezwaar.

8.

Bestuursrechtelijk handhaven bij overtreding van de verordeningen van het recreatieschap

Voorwaarde:

akkoord juridisch adviseur op het in mandaat te nemen besluit.

Ja

Uitgesloten:

het nemen van beslissing op bezwaar.

9.

Besluiten inzake ontheffingen en vergunningen op grond van verkeersbesluiten

Voorwaarde:

intrekking van een in mandaat genomen besluit alleen na akkoord juridisch adviseur.

Ja

Uitgesloten:

het nemen van beslissing op bezwaar.

10.

Beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten die zijn genomen door teamleider.

 

Nee

 

11.

Indienen van zienswijzen en bezwaarschriften over of tegen besluiten, plannen of visies van derden

Uitgesloten:

besluiten, plannen of visies van deelnemers aan het recreatieschap.

Ja

 

12.

Aangaan van rechtsgedingen, instellen van rechtsmiddelen bij bestuursrechter, civiele rechter en arbitrage in alle instanties, zowel eisend als verwerend.

Uitgesloten:

besluiten van deelnemers aan het recreatieschap.

Voorwaarde:

akkoord directeur op het in mandaat te nemen besluit.

Het bestuur wordt in de eerst mogelijke vergadering geïnformeerd.

Nee

 

13.

Vertegenwoordigen van het recreatieschap in rechtsgedingen

 

Ja

 

14.

Besluiten in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

Voorwaarde:

akkoord juridisch adviseur op het in mandaat genomen besluit.

Het bestuur wordt in de eerst mogelijke vergadering geïnformeerd.

Ja

Uitgesloten:

het nemen van beslissing op bezwaar.

15.

Aanvragen van subsidies

 

Ja

 

16.

Aanvragen van ontheffing, vergunning bij derden

 

Ja

 

17.

Heffen van leges voor verlening van vergunning of ontheffing

 

Ja

Uitgesloten:

het nemen van beslissing op bezwaar.

18.

Nemen van conservatoire maatregelen zowel in als buiten rechte en doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit

 

Ja

 

19.

Afhandelen van klachten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht

Uitgesloten:

een klacht met betrekking tot de secretaris, het bestuur dan wel de voorzitter of een lid ervan.

Nee

 

20.

Verlenen van opdrachten ten behoeve van de invordering van privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke geldschulden

 

Ja

 

21.

Afhandelen schade- en nadeelcompensatieverzoeken en verhalen van voor derden veroorzaakte schade

Indien verzekerd geschiedt de afhandeling via de verzekering.

Ja

Uitgesloten:

het nemen van beslissing op bezwaar bij nadeelcompensatie.

22.

Aanwijzen van toezichthouders en uitgeven legitimatie in de zin van artikel 5.12 van de Awb

 

Nee

 

23.

Meldingen doen en besluiten nemen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

 

Ja

 

24.

Bewaring en beheer van de archiefbescheiden

Voor zover niet overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Nee

 

 • *

  Onder de bevoegdheid valt: het nemen van besluiten namens het dagelijks bestuur inclusief vervolgbesluiten en het verrichten van benodigde privaatrechtelijke en feitelijke voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, alles binnen de grens van regelgeving, beleid en het in de begroting beschikbaar gestelde budget (zie Mandaatbesluit).

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o. op 21 november 2018

de voorzitter,

de secretaris,

directeur RMN,