Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Someren

Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties Someren 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSomeren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling vrijwilligersorganisaties Someren 2019
CiteertitelSubsidieregeling vrijwilligersorganisaties Someren 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 van de Gemeentewet
 2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Someren/609397/CVDR609397_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-201801-01-2020nieuwe regeling

07-12-2018

gmb-2018-264784

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties Someren 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren;

 

overwegende dat:

- zich tal van vrijwilligersorganisaties op diverse manieren inzetten voor de gemeenschap van Someren en deze inzet belangrijk is voor Someren;

- deze vrijwilligersorganisaties hun activiteiten niet kunnen uitvoeren zonder subsidie;

- het college de mogelijkheid en bevoegdheid heeft om voor de activiteiten van deze vrijwilligersorganisaties subsidie te verstrekken om zo voortzetting van de vrijwilligersactiviteiten te waarborgen;

- voor deze subsidieverstrekking regels worden vastgelegd in een subsidieregeling;

 

gelet op:

artikel 156, lid 3 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Someren 2018

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties Someren 2019

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  activiteitenverslag: het verslag dat de aard en omvang van de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt beschrijft;

 • b.

  algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Someren 2018;

 • c.

  aubade: ontvangst van de gedecoreerden op het gemeentehuis te Someren;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren;

 • e.

  subsidieontvanger: de vrijwilligersorganisatie die op grond van deze subsidieregeling subsidie ontvangt;

 • f.

  vrijwilligersorganisatie: een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie die zich ten doel stelt activiteiten te verrichten in het belang van de gemeente Someren en haar inwoners en die hoofdzakelijk werkt met vrijwilligers.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies per kalenderjaar door het college voor de in artikel 6 bedoelde activiteiten.

 • 2.

  Voor zover daarvan bij deze subsidieregeling niet is afgeweken, is tevens het bepaalde bij of krachtens de Algemene subsidieverordening van toepassing.

   

Artikel 3 Voorwaarden
 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de in deze subsidieregeling genoemde activiteiten uitgevoerd door vrijwilligersorganisaties die actief zijn:

  • a.

   in de gemeente Someren;

  • b.

   voor de gemeente Someren dan wel haar inwoners.

 • 2.

  Aan de subsidieverstrekking kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

 

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie wordt ingediend vóór 1 mei voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2.

  Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende gegevens ingediend:

  • a.

   de jaarrekening inclusief balans van het jaar, voorafgaande aan de subsidieaanvraag;

  • b.

   het activiteitenverslag van het jaar, voorafgaande aan de subsidieaanvraag;

  • c.

   de begroting van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 3.

  In aanvulling op de in lid 2 genoemde gegevens kan het college om nadere gegevens vragen.

 

Artikel 5 Directe subsidievaststelling

Het college stelt subsidies die verleend worden op grond van deze regeling direct vast na vaststelling van de begroting doch uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar.

 

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten en/of vrijwilligersorganisaties komen voor subsidie op grond van deze subsidieregeling in aanmerking.

 

6.1 Sociaal-maatschappelijk

 • 1.

  Activiteiten die de sociaal-maatschappelijke binding tussen de inwoners van de Somerense kernen versterken. Daarnaast het gemeentebreed bieden van ondersteuning aan de inwoners op het gebied van zorg en welzijn.

 • 2.

  Voor subsidiëring van de in lid 1 genoemde activiteiten komen in elk geval in aanmerking de in dit artikel genoemde vrijwilligersorganisaties:

 

Vrijwilligersorganisatie

Subsidienorm

Stichting Zummers Triduüm

Vast bedrag van €1.632,-

EHBO Someren

Bedrag opgebouwd uit een vergoeding voor:

* Huisvestingslasten à €20.000,-

* Verbandposten à €542,-

* Cursussen à €1.682,-

Stichting Heart Safe Regio

Vast bedrag van €663,-

Stichting Dokter Eijnatten

Vast bedrag van €3000,-

De Zonnebloem Someren

€2,64 per zonnebloemgast

KansPlusAsten/Someren + avondschool

Vast bedrag van €1.519,80 + een bedrag van €1.290,30 voor de avondschool

Scouting president FD Roosevelt

€88,97 per deelgenomen Somerens lid

KBO Kring gemeente Someren

Vast bedrag van €2.040,-

 

 • 3.

  De Zonnebloem Someren dient bij de subsidieaanvraag naast de in artikel 4, lid 2 genoemde bescheiden tevens een overzicht in met het aantal gasten dat in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar heeft deelgenomen.

 • 4.

  Scouting president FD Roosevelt dient bij de subsidieaanvraag naast de in artikel 4, lid 2 genoemde bescheiden tevens een overzicht in met het aantal deelgenomen Somerense leden van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

 

6.2 Kunst, cultuur en historisch erfgoed
 • 1.

  Activiteiten die kunst, cultuur en historisch erfgoed stimuleren, uitdragen, beschermen en/of in stand houden. Tevens het aanbieden en organiseren van activiteiten hieromtrent.

 • 2.

  Voor subsidiëring van de in lid 1 genoemde activiteiten komen in elk geval in aanmerking de in dit artikel genoemde vrijwilligersorganisaties:

 

Vrijwilligersorganisatie

Subsidienorm

Oranjecomités

Oranjecomité Someren-Eind

Bedrag opgebouwd uit:

* Vast bedrag van €250,-

* €0,50 per basisschoolleerling in de betreffende kern

* €0,20 per inwoner in de betreffende kern

Daarnaast ontvangt het Oranjecomité Someren-Dorp een bedrag van €3.200,- voor de organisatie van de aubade

Oranjecomité Someren-Dorp

 

Oranjevereniging Lierop

 

Oranjecomité Someren-Heide

 

Overig

Seniorenorkest Groot Someren

Bij 25 leden of meer een bedrag van €1996,14

Stichting culturele dagen

Vast bedrag van €5.995 + een bijdrage van €1.250,- in de huisvestingskosten van blokhut De Donckelaar

Stichting Cuvoso

Vast bedrag van €694,62 + €0,35 per basisschoolleerling

Stichting Museumkring Peelland

Vast bedrag van €112,20

 

 • 3.

  Het seniorenorkest Groot Someren dient bij de subsidieaanvraag naast de in artikel 4, lid 2 genoemde bescheiden tevens de ledenlijst in met peildatum 1 april van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar.

 

6.3 Ondersteuning wijken en dorpen

 • 1.

  Activiteiten die de sociale cohesie in de dorpen en wijken versterken en/of het faciliteren van activiteiten die hiertoe bijdragen.

 • 2.

  Voor subsidiëring van de in lid 1 genoemde activiteiten komen in elk geval in aanmerking de in dit artikel genoemde vrijwilligersorganisaties:

 

Vrijwilligersorganisatie

Subsidienorm

Dorps- en wijkraden

Wijkraad Waterdael

Vast bedrag van €1.530,-

Stichting Wijkraad Someren-Noord

 

Wijkraad Loove

 

Dorpsraad Someren-Eind

 

Dorpsraad belangengroep Lierop

 

Dorpsoverleg Someren-Heide

 

Ouderenorganisaties

Katholieke Bond van Ouderen afdeling Lierop

Vast bedrag van €714,- vermeerderd met €6,12 per lid

 

 

Katholieke Bond van Ouderen afdeling Someren-Heide

 

Katholieke Bond van Ouderen afdeling Someren-Eind

 

Katholieke Bond van Ouderen afdeling Someren

 

Jeugdorganisaties

Speeltuin dierenpark Prinses Irene

Vast bedrag van €3.175,26

Speel-o-theek Tjoe-ke-tjoek

Vast bedrag van €2.412,30

Stichting jeugdvakantiewerk Lierop

Vast bedrag van €204,- vermeerderd met €1,39 per leerling woonachtig in de betreffende dorpskern

Jeugdcomité Someren-Eind

 

Jeugdcomité Someren

 

Jeugd vakantie werk Someren-Heide

 

OJC Comeet Funtime

Bedrag wordt jaarlijks berekend aan de hand van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven

Overig

Buurtbus lijn 466

Vast bedrag van €1.122,-

 

 • 3.

  Voor de dorps- en wijkraden geldt dat het opgebouwde reserve niet hoger mag zijn dan €2.500,00, zoals dat is afgesproken in het convenant dorps- en wijkraden gemeente Someren.

 • 4.

  De Katholieke Bonden van Ouderen dienen bij de subsidieaanvraag naast de in artikel 4, lid 2 genoemde bescheiden tevens de ledenlijst in met peildatum 1 april van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar.

 

6.4 Natuurbescherming en –educatie

 • 1.

  Activiteiten die de natuur beschermen, in stand houden en/of activiteiten die de kennis van de natuur in de gemeente Someren vergroten. Daarnaast activiteiten die bijdragen aan het in stand houden en onderhouden van het Hertenkamp.

 • 2.

  Voor subsidiëring van de in lid 1 genoemde activiteiten komen in elk geval in aanmerking de in dit artikel genoemde vrijwilligersorganisaties:

 

Vrijwilligersorganisatie

Subsidienorm

IVN Asten-Someren

Vast bedrag van €1.437,18

Stichting het Noordbrabants landschap

Vast bedrag van €85,68

Stichting vrienden van het Hertenkamp

Vast bedrag van €3.468,-

 

Artikel 7 Overgangsbepaling

Ingediende subsidieaanvragen voor het kalenderjaar 2019 worden afgehandeld volgens de subsidieregeling vrijwilligersorganisaties Someren 2019.

 

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als: subsidieregeling vrijwilligersorganisaties Someren 2019.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren,

Burgemeester en wethouders van Someren,

de secretaris,

T.M.G. van Leeuwen

de burgemeester,

D. Blok