Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oirschot

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oirschot houdende regels omtrent winkelopeningstijden op zon- en feestdagen Winkeltijdenverordening Oirschot 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOirschot
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Oirschot houdende regels omtrent winkelopeningstijden op zon- en feestdagen Winkeltijdenverordening Oirschot 2019
CiteertitelWinkeltijdenverordening Oirschot 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Winkeltijden Oirschot 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

27-11-2018

gmb-2018-263829

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oirschot houdende regels omtrent winkelopeningstijden op zon- en feestdagen Winkeltijdenverordening Oirschot 2019

De raad van de gemeente Oirschot;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2018;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de Winkeltijdenverordening Oirschot 2019:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;

Artikel 2. Algemene vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling:

 • a

  op zon- en feestdagen van 06.00 en 22.00 uur;

 • b

  op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voorzover deze betrekking hebben:

  • a

   op werkdagen voor 06.00 en na 22.00 uur;

  • b

   zon- en feestdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur;

  • c

   Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december na 22.00 uur.

 • 2

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn; of

 • f

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1

  De Verordening Winkeltijden Oirschot 2013 wordt ingetrokken.

 • 2

  Een krachtens de Verordening Winkeltijden Oirschot 2013 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden Oirschot 2013, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2

  Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Oirschot 2019.

Aldus besloten in de vergadering van 27 november 2018.

De raad voornoemd,

de griffier,

H. Struijs

de voorzitter,

J. Keijzers-Verschelling.