Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

Verordening van het bestuur van Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe houdende regels voor de bezwarencommissie Verordening op de bezwarencommissie 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening van het bestuur van Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe houdende regels voor de bezwarencommissie Verordening op de bezwarencommissie 2019
CiteertitelVerordening op de bezwarencommissie 2019
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

18-10-2018

bgr-2018-1380

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van het bestuur van Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe houdende regels voor de bezwarencommissie Verordening op de bezwarencommissie 2019

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  adviseur: medewerker team P&O/AJZ van BWB;

 • b.

  bestuur: het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB);

 • c.

  burgemeester: het bestuursorgaan burgemeester;

 • d.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  commissie: vaste commissie van advies voor bezwaarschriften, als bedoeld in artikel 2 van deze verordening;

 • f.

  raad: de gemeenteraad;

 • g.

  verwerend orgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • h.

  wet: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Instelling commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op ingediende bezwaren tegen besluiten van bestuursorganen van de gemeenten en de BWB.

 • 2.

  Van behandeling in de commissie zijn uitgezonderd bezwaren die gericht zijn tegen:

  • a.

   besluiten op het terrein van de gemeentelijke belastingen en heffingen;

  • b.

   besluiten op grond van de Wet waardering onroerende zaken;

  • c.

   alle besluiten genomen door de bestuursorganen van de gemeente West Betuwe, met uitzondering van personele aangelegenheden.

 • 3.

  Naast het (telefonisch) horen en adviseren over een bezwaarschrift door de commissie kan, met betrekking tot de door de bestuursorganen bij afzonderlijk besluit daartoe aangewezen categorieën van bezwaarschriften, het (telefonisch) horen en adviseren ambtelijk plaatsvinden.

Artikel 3. Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste vijf leden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden worden door het college en het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  De commissie wijst ten minste één van haar leden aan als plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de bestuursorganen van de gemeenten en de BWB.

 • 5.

  Het college en het bestuur wijzen een secretaris van de commissie aan.

Artikel 4. Zittingsduur en ontslag voorzitter en leden commissie

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden voor de duur van vier jaar benoemd; zij kunnen één keer worden herbenoemd.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.

 • 3.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 5. Niet-deelneming aan de behandeling

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie nemen geen deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

 • 2.

  Van een situatie als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval sprake indien de voorzitter of de leden van de commissie bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken zijn geweest, een persoonlijk belang bij de zaak hebben of in een bijzondere relatie tot de indiener van het bezwaar staan.

 • 3.

  Artikel 15, eerste lid van de Gemeentewet respectievelijk artikel 20, eerste lid van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter en de leden van de commissie.

Artikel 6. Procedure

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend en ter hand gesteld aan de adviseur.

 • 2.

  De adviseur onderzoekt bij de ontvangst van een bezwaarschrift de mogelijkheid om het geschil langs minnelijke weg op te lossen.

 • 3.

  De adviseur beoordeelt, eventueel in samenspraak met de voorzitter, of het bezwaarschrift, ambtelijk dan wel door de commissie wordt behandeld.

Artikel 7. Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie dan wel de adviseur is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de zitting te verschijnen.

Artikel 8. Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie dan wel de adviseur bepaalt zo nodig plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich te laten horen.

 • 2.

  Indien op grond van artikel 7:3 van de Awb wordt besloten van het horen af te zien, wordt daarvan, onder opgaaf van redenen, melding gedaan in het advies.

Artikel 9. Horen van jeugdigen

 • 1.

  Het horen van jeugdigen als bedoeld in artikel 1.1 Jeugdwet die belanghebbende zijn bij een procedure die voortvloeit uit de Jeugdwet gebeurt door een deskundige. Dit kan een persoon zijn die geen lid is van de commissie.

 • 2.

  De deskundige is aantoonbaar gekwalificeerd voor het horen van jeugdigen.

 • 3.

  Bij het horen van de jeugdige is geen ander persoon aanwezig dan degene die hoort en de jeugdige die wordt gehoord; de jeugdige kan zich laten bijstaan.

 • 4.

  Het horen gebeurt nadat de jeugdige op correcte wijze is geïnformeerd over de procedure en zoveel mogelijk op zijn of haar gemak is gesteld.

 • 5.

  De deskundige brengt een schriftelijk verslag uit aan de commissie.

 • 6.

  Het verslag van het horen is primair bestemd voor de voorzitter en de leden van de commissie.

 • 7.

  De jeugdige bepaalt of het verslag dat van het horen wordt gemaakt naar de ouders/verzorgers of andere instanties gaat of niet. De jeugdige krijgt voldoende tijd om het verslag te bestuderen.

 • 8.

  De artikelen 11 en 12, eerste lid van deze verordening zijn op het horen van jeugdigen niet van toepassing.

 • 9.

  De voorzitter kan buiten de in het eerste lid genoemde geval, dit artikel van overeenkomstige toepassing verklaren op het horen van jeugdige belanghebbenden.

Artikel 10. Uitnodiging hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter dan wel de adviseur deelt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk mee, dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich te doen horen tijdens de zitting.

 • 2.

  De voorzitter dan wel de adviseur is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijn als genoemd in het eerste lid.

Artikel 11. Quorum

Voor het houden van een zitting van de commissie is vereist, dat in ieder geval één lid en de voorzitter aanwezig zijn.

Artikel 12. Openbaarheid hoorzitting

 • 1.

  De zitting is in beginsel openbaar.

 • 2.

  Een belanghebbende en het verwerend orgaan kunnen de voorzitter dan wel de adviseur verzoeken om de zitting met gesloten deuren te doen plaatsvinden.

 • 3.

  De zitting vindt met gesloten deuren plaats indien de voorzitter dan wel de adviseur beslist dat er gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen de openbaarheid van de zitting verzetten.

 

Artikel 13. Verslaglegging hoorzitting

 • 1.

  Het verslag van de hoorzitting als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb kan zowel schriftelijk als digitaal worden vastgelegd.

 • 2.

  Het verslag van de hoorzitting als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb bestaat in de regel uit een digitale geluidsopname, die op verzoek aan de belanghebbende(n) ter beschikking kan worden gesteld.

 • 3.

  De secretaris dan wel de adviseur maakt op basis van de geluidsopname een schriftelijk verslag wanneer een gerechtelijke instantie daar om verzoekt in geval van een (hoger) beroepsprocedure.

 • 4.

  Het schriftelijke verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat ter zitting is voorgevallen.

Artikel 14. Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter dan wel de adviseur uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie dan wel de adviseur een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter dan wel de adviseur beslist op zo'n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15. Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 5.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6.

  Het advies van de commissie wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

 • 7.

  Het ambtelijk advies wordt ondertekend door de adviseur.

 

Artikel 16. Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Bij het advies wordt de eventueel ontvangen nadere informatie meegezonden.

 • 3.

  Van een besluit van het bestuursorgaan tot verdaging ontvangen de commissie dan wel de adviseur en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 17. Terugmelding genomen beslissing

Het bestuursorgaan zendt een afschrift van het besluit op bezwaar, inclusief de daaraan ten grondslag liggende motivering, ter kennisneming aan de commissie dan wel de adviseur.

Artikel 18. Jaarverslag

 • 1.

  De commissie en de adviseur brengen jaarlijks verslag uit van de werkzaamheden.

 • 2.

  In dit verslag wordt in ieder geval aangegeven welke zaken zijn ontvangen, hoeveel adviezen zijn verstrekt, wat de inhoud van deze adviezen is geweest en hoeveel zaken nog wachten op afhandeling.

Artikel 19. Overgangsrecht zittingsduur voorzitter en leden

De voorzitter(s) en (plv.) leden die zijn benoemd op grond van de in te trekken verordening als bedoeld in artikel 20, tweede lid van deze verordening, kunnen worden benoemd, voor zover zij de maximale termijn van hun benoeming op grond van de in te trekken verordening nog niet hebben bereikt.

Artikel 20. Intrekking, inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

2. Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening op de bezwarencommissie 2019".

Toelichting  

Algemeen

De Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe, de gemeente Culemborg en de gemeente Tiel stellen met deze verordening een gezamenlijke commissie voor de behandeling van bezwaarschriften in. De behandeling van bezwaarschriften over personele aangelegenheden van de gemeente West Betuwe behoort eveneens tot het takenpakket. Overige bezwaarschriften worden vooralsnog door de gemeente West Betuwe zelf afgehandeld.

Uitgangspunt van de bezwarenbehandeling is in alle gevallen maatwerk. Zodra een bezwaarschrift binnen komt onderzoekt de secretaris van de commissie in eerste instantie of het mogelijk is om de kwestie minnelijk op te lossen. De secretaris neemt daartoe contact op met de vakafdeling en/of bezwaarde. Is oplossing langs minnelijke weg niet mogelijk dan beoordeelt de secretaris hoe het bezwaar verder in behandeling wordt genomen. Daarbij zoekt de secretaris iedere keer naar de beste oplossing.

Naast het horen en adviseren door een externe commissie maakt de verordening het ook mogelijk om bezwaarden ambtelijk te horen en om hierover een ambtelijk advies uit te brengen. Het gaat om categorieën van bezwaarschriften die vastgesteld zijn door het college c.q. het bestuur en de burgemeester.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Artikel 1 bevat een aantal begripsomschrijvingen. Overige begrippen die in de verordening worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2

In het eerste lid wordt een onafhankelijke adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht in het leven geroepen. Deze commissie hoort bezwaarden, eventuele derde belanghebbenden en het bestuursorgaan. De commissie adviseert de bestuursorganen over het te nemen besluit op bezwaar.

Het tweede lid bepaalt de reikwijdte van de taken van de commissie. De commissie adviseert over alle bezwaarschriften die worden ingediend tegen besluiten van de bestuursorganen met uitzondering van besluiten op grond van de WOZ en besluiten gericht tegen gemeentelijke belastingen en heffingen. Vanzelfsprekend is de commissie niet bevoegd te horen en te adviseren over besluiten die op basis van delegatie worden genomen door andere organen, zoals de besluiten die het Dagelijks Bestuur van Werkzaak neemt inzake de Participatiewet.

In het derde lid van dit artikel wordt de mogelijkheid geboden om categorieën van bezwaarschriften aan te wijzen waarbij het horen en adviseren ambtelijk kan plaatsvinden.

In de afgelopen jaren is ervaring met deze werkwijze opgedaan in Tiel. Het gaat om categorieën van bezwaarschriften die vastgesteld zijn door het college en de burgemeester. Het moet gaan om relatief eenvoudige zaken waarvoor het niet nodig is om extern advies in te winnen. Ambtelijke afhandeling van relatief eenvoudige zaken is goedkoper dan afhandeling van deze zaken door een externe bezwarencommissie, omdat wordt bespaard op de reiskosten en presentiegelden van de commissieleden, terwijl de ambtelijke voorbereidingstijd ongeveer gelijk blijft.

Als een bezwaarschrift behoort tot de categorie waar ambtelijk horen mogelijk is, betekent dat niet automatisch dat ook van die mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, omdat ook hier maatwerk wordt geleverd. Complexe zaken worden voorgelegd aan de deskundige adviescommissie. Dit komt de (juridische) kwaliteit van de besluiten ten goede en kan toekomstige kosten in de vorm van proceskostenveroordelingen voorkomen. Voor politiek gevoelige zaken en onderwerpen waarbij verschillende belangen een grote rol spelen is het eveneens belangrijk dat een onafhankelijke, neutrale commissie adviseert over de bezwaren. Dit kan het draagvlak voor het besluit vergroten, waardoor verdere juridische procedures kunnen worden voorkomen. Dus ook die bezwaarschriften worden voorgelegd aan een onafhankelijke commissie.

In de praktijk komt het nauwelijks voor dat er een bezwaarschrift wordt ingediend tegen een besluit van de raad. En omdat raadsbesluiten sneller politiek gevoelig zijn worden bezwaarschriften tegen een besluit van de raad behandeld door de externe commissie.

De manier waarop een bezwaarschrift wordt behandeld heeft gevolgen voor de beslistermijn. Bij een bezwaarprocedure waarin ambtelijk wordt gehoord en geadviseerd is er geen sprake van een externe commissie met de bijbehorende beslistermijn van 12 weken, maar schrijft de wet een kortere beslistermijn voor van maximaal zes weken, met de mogelijkheid om met zes weken te verdagen.

In het geval dat er gedurende de procedure blijkt dat ambtelijke afhandeling niet gepast (meer) is, maar behandeling door de bezwaarcommissie gewenst wordt zal hierover op zo kort mogelijke termijn schriftelijk, onder opgaaf van redenen mededeling worden gedaan. In dat geval zal de beslistermijn gewijzigd worden in de termijn behorend bij behandeling door de bezwarencommissie.

De procedure zal dan worden voortgezet door middel van het horen van belanghebbenden door de bezwaarcommissie.

Artikel 3

Er is voor een groter aantal commissieleden gekozen nu er meer besluiten van bestuursorganen in bezwaar worden behandeld. Met een groter aantal commissieleden dan dat er ter zitting horen is roulatie mogelijk en is de kwetsbaarheid van de commissieleden in het kader van vervanging ondervangen. Bovendien zullen we commissieleden werven met specialisaties, bijvoorbeeld op het gebied van van personele zaken. Deze leden met specifieke deskundigheid kunnen ingezet worden op het moment dat dat nodig is.

Het uitgangspunt is dat er tijdens een zitting één voorzitter en twee leden horen en adviseren. De commissieleden zullen derhalve rouleren.

Artikel 4

De voorzitter en leden kunnen voor een maximale termijn van acht jaar worden benoemd. Om de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen is een termijn van acht jaar gekozen. Zo wordt voorkomen dat de commissie op een bepaald moment de schijn krijgt een verlengstuk van de bestuursorganen te zijn.

Artikel 5

Geen toelichting

Artikel 6

Eerste lid

Na ontvangst van het bezwaarschrift wordt door AJZ een ontvangstbevestiging verzonden aan de indiener van het bezwaarschrift en eventuele derde belanghebbenden. De vakafdeling ontvangt een afschrift van de ontvangstbevestiging en het bezwaarschrift.

Tweede lid

Het onderzoeken of een minnelijke oplossing mogelijk is gebeurt in overleg met de vakafdeling.

In het derde lid van dit artikel is vastgelegd dat onderzocht wordt of er tot een minnelijke oplossing van het verschil van mening of inzicht met bezwaarde kan worden gekomen. Dit is in de afgelopen jaren een staande praktijk geworden binnen het secretariaat van zowel Tiel als Culemborg, door hetzij in overleg met het verwerend bestuursorgaan te treden over de houdbaarheid van de argumenten van het bezwaar dan wel in contact te treden met bezwaarde om te kijken of door uitleg van het besluit geschilpunten konden worden opgelost.

Naast de inzet van een externe bezwarencommissie kan geschilbeslechting namelijk ook heel goed via informele interventies en vormen van informeel overleg met bezwaarde en eventuele derde-belanghebbenden. Deze vormen van informele interventies dan wel informeel overleg kunnen bestaan uit:

1. telefonisch overleg

2. een gesprek bij de bezwaarmaker thuis (‘keukentafelgesprek’)

3. informeel overleg tussen de afdeling waar het besluit is genomen en de bezwaarmaker

4. informeel overleg met een onafhankelijk gespreksleider

De secretaris van de commissie dan wel de adviseur zal eventueel in overleg met de vakafdeling een inschatting maken welke vorm of combinatie van vormen passend is. Dit is een kwestie van maatwerk.

Artikel 7

In het eerste lid is geregeld dat de voorzitter van de commissie en de adviseur in het geval van ambtelijk horen, alle relevante inlichtingen kan inwinnen. Deskundigen onderzoek is bij ambtelijk horen niet aan de orde, omdat er dan geen sprake meer is van een relatief eenvoudige zaak.

Artikel 8

Ook bij ambtelijk horen kan het verwerend orgaan (de vakafdeling) in de gelegenheid worden gesteld om gehoord te worden. In sommige gemeenten is het gebruikelijk dat bij ambtelijk horen de vakafdeling niet wordt gehoord. Vaak gaat het dan om zaken die zich beperken tot een bepaald vakgebied, waarin degene die hoort, deskundig is. Gelet echter op de breedte van de vakgebieden waarop in ons geval ambtelijk horen mogelijk is, kan de aanwezigheid van de deskundige van de vakafdeling tijdens het horen gewenst zijn.

Artikel 9

Het kan voorkomen dat er bij de behandeling van bezwaarschriften belangen van minderjarigen aan de orde zijn. Immers er kunnen besluiten worden aangevochten in bezwaar bijvoorbeeld voortvloeiend uit de Jeugdwet. In dat kader kan het horen van een jeugdige aan de orde zijn. In dit artikel wordt vorm en inhoud aan deze bijzonderheid gegeven.

Het horen van een minderjarige of een jeugdige vergt een speciale expertise en deskundigheid. Het kan namelijk voorkomen dat de belangen van de minderjarige of de jeugdige niet parallel lopen met die van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

In het geval er sprake is van betrokkenheid van belangen van een minderjarige of jeugdige dat gehoord behoort te worden dan kan er door de commissie voor worden gekozen dit te laten doen door een deskundige. In zo’n procedure is er sprake van twee keer horen, te weten het horen van de minderjarige of de jeugdige en het horen van de ouders of wettelijk vertegenwoordigers als belanghebbenden.

Voor wat betreft de deskundige die aantoonbaar gekwalificeerd is, kan het zo zijn dat er bij de selectie van de commissieleden een speciaal lid wordt benoemd dat alleen voor dit soort specifieke hoorzittingen wordt opgeroepen.

Artikel 10

Met het begrip belanghebbenden wordt ook bedoeld (derde) belanghebbende. Er kan gelet op het eerste lid ook worden besloten geen hoorzitting te houden conform artikel 7:3 van de Awb.

Artikel 11

Geen toelichting

Artikel 12

Alle zittingen zijn in beginsel openbaar met uitzondering van jeugdzaken. Dus ook zittingen in het kader van bijstand, Wmo, gehandicaptenparkeren en personele zaken zijn in principe openbaar. We sluiten daarbij aan bij de openbaarheid van zittingen door de rechter.

De stukken behorend bij de bezwarenprocedure zijn alleen door belanghebbenden in te zien.

Artikel 13

Op grond van artikel 7:7 Awb wordt van het horen een verslag gemaakt. De wet schrijft niet voor in welke vorm het verslag gegoten moet worden en hoe uitgebreid het dient te zijn. Er werd altijd van uitgegaan dat het verslag op schrift gesteld moest worden. Achterliggende gedachte hierbij is dat in geval van inschakeling van een bezwarencommissie gewaarborgd is dat het bestuursorgaan kennis heeft van wat er op de hoorzitting aan de orde is geweest en hiermee bij het nemen van een beslissing op het bezwaarschrift rekening kan houden. Door de steeds verder voortschrijdende digitalisering kan dit doel echter ook bereikt worden door de hoorzitting vast te leggen middels een digitale geluidsopname. Hierdoor kan veel tijd worden bespaard, wat weer positieve invloed heeft op de termijnen voor de behandeling van de bezwaarschriften. De traditionele wijze van verslaglegging door middel van het maken van aantekeningen door de secretaris van de commissie en het later uitwerken tot een schriftelijk verslag op hoofdlijnen wordt door deze wijziging verlaten. Tijdens de hoorzitting zal opnameapparatuur meedraaien, waarmee het openbare gedeelte van de hoorzitting zal worden opgenomen. Op verzoek van de belanghebbende(n) kan een digitaal verslag worden toegezonden. Indien een gerechtelijke instantie daar om verzoekt in geval van een (hoger) beroepsprocedure, zal door het secretariaat dan wel de adviseur op basis van de geluidsopname een verslag worden opgesteld. Dit zal een zakelijk verslag op hoofdlijnen zijn.

Artikel 14

Geen toelichting.

Artikel 15

In sommige gemeenten neemt de persoon die ambtelijk hoort ook (in mandaat) het besluit op bezwaar. Wij regelen in het zevende lid van dit artikel dat degene die ambtelijk hoort een advies geeft aan het bestuursorgaan. Het college en de burgemeester hebben mandaat verleend aan de adviseurs van P&O/AJZ om namens hen een besluit te nemen op het bezwaarschrift, in de gevallen waarin ambtelijk is gehoord. Voorwaarde is dat degene die heeft gehoord niet degene is die het besluit op bezwaar neemt. Daarmee is een vier-ogenprincipe gewaarborgd.

Artikel 16 tot en met 18

Geen toelichting

Artikel 19

Er wordt een nieuwe commissie benoemd bij inwerkingtreding van deze verordening. Voor zover bestaande commissieleden in aanmerking komen voor het lidmaatschap van de nieuwe commissie, houden we bij de benoeming rekening met het aantal jaren dat zij al lid zijn geweest van de bezwarencommissie. In Tiel kon men op basis van de Tielse verordening maximaal 12 jaar tot lid of voorzitter van de commissie worden benoemd. In Culemborg kon men op basis van de oude verordening maximaal acht jaar worden benoemd. De leden van de commissie personeelszaken Geldermalsen worden op grond van de verordening van Geldermalsen voor vier jaar benoemd en kunnen onbeperkt herbenoemd worden.

De huidige commissieleden van Tiel en Culemborg kunnen voor maximaal het aantal jaar dat zij in Tiel respectievelijk Culemborg nog benoemd konden worden, benoemd worden voor de nieuwe commissie. Voor de huidige leden van de personeelscommissie Geldermalsen geldt geen beperking op basis van de oude verordening. Dat betekent dat zij voor de nieuwe commissie voor de volle termijn van acht jaar benoemd kunnen worden.