Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR (Aquon)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR (Aquon)
CiteertitelAanwijsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR (Aquon)
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR (Aquon)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

gelet op artikel 17 sub a en artikel 18 sub c juncto artikel 18 sub h van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland; gelet op artikel 1.1.2, tweede lid, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel; gelet op artikel 128a van de Waterschapswet en artikel 50, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.bsr.nl/document.php?m=1&fileid=4463&f=eff61775ae9da1f58ab25b6113d7daf9&attachment=0

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2018Nieuw aanwijsbesluit

15-11-2018

bgr-2018-1372

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR (Aquon)

 

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna de BSR);

 

overwegende dat bepaalde ambtenaren van Waterschap Rivierenland metingen en bemonsteringen uitvoeren voor de door BSR op te leggen aanslagen verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing;

 

dat Waterschap Rivierenland met Waterschap Hollandse Delta vergaand samenwerkt op het terrein van handhaving;

 

dat uit hoofde van die samenwerking bepaalde ambtenaren van Waterschap Hollandse Delta eveneens metingen en bemonsteringen uitvoeren voor BSR;

 

dat de bestaande personele capaciteit van beide waterschappen thans ontoereikend is om alle werkzaamheden betreffende het uitvoeren van metingen en bemonsteringen te verrichten;

 

dat de bestaande personele capaciteit wordt uitgebreid met 2 medewerkers van Aquon, gevestigd te ’s-Hertogenbosch;

 

dat het wenselijk is dat het dagelijks bestuur voornoemde medewerkers van Aquon aanwijst als onbezoldigde ambtenaren van BSR;

 

dat het dagelijks bestuur de onbezoldigde ambtenaren vervolgens moet aanwijzen als ambtenaar van BSR, als bedoeld in artikel 1 sub j van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland;

 

gelet op artikel 17 sub a en artikel 18 sub c juncto artikel 18 sub h van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland;

 

gelet op artikel 1.1.2, tweede lid, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel;

 

gelet op artikel 128a van de Waterschapswet en artikel 50, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 

BESLUIT:

 

I de ambtenaren in dienst van Aquon in de functie van:

 

- senior monsternemer;

- monsternemer B; 

voor onbepaalde tijd aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR en voor hen de toepasselijkheid van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel uit te sluiten;

 

II de sub I genoemde onbezoldigde ambtenaren aan te wijzen als ambtenaar van BSR, als bedoeld in artikel 1 sub j van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland;

 

III Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt de dag na de bekendmaking in werking en kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR (Aquon)”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 november 2018.

 

G.J.A. Nieuwenhuis, Voorzitter

 

G.M. Scholtus, Directeur