Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijsbesluit klachtencoördinator BSR 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijsbesluit klachtencoördinator BSR 2018
CiteertitelAanwijsbesluit klachtencoordinator BSR 2018
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.bsr.nl/home/aanwijsbesluiten_3259/

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2018Nieuw aanwijsbesluit

15-11-2018

bgr-2018-1365

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit klachtencoördinator BSR 2018

 

 

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking

Rivierenland (hierna: BSR);

 

gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 3 van de Verordening Klachtbehandeling BSR;

 

BESLUIT:

 

de Manager Klantenservice & ICT van BSR aan te wijzen als klachtencoördinator BSR.

 

Als plaatsvervangend klachtencoördinator van BSR wordt aangewezen de teamleider Ontwikkeling & Ondersteuning.

 

Dit besluit treedt in werking per 15 november 2018 en kan worden aangehaald als ‘’Aanwijsbesluit klachtencoördinator BSR’’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 november 2018.

 

G.J.A. Nieuwenhuis, Voorzitter

 

G.M. Scholtus, Directeur