Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Groningen

Subsidieregeling Bewonersorganisaties voormalig Menterwolde – gemeente Midden-Groningen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Groningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Bewonersorganisaties voormalig Menterwolde – gemeente Midden-Groningen 2019
CiteertitelSubsidieregeling Bewonersorganisaties voormalig Menterwolde 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Grondslag: artikel 3, artikel 4 en artikel 6 lid 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Menterwolde 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2018Nieuwe regeling

13-11-2018

gmb-2018-258025

2018-030689

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Bewonersorganisaties voormalig Menterwolde – gemeente Midden-Groningen 2019

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

 

overwegende dat

  • De vier dorpsadviesraden in 2018 en voorgaande jaren een bijdrage ontvingen van €7500 op grond van de nadere regels subsidie gemeente Menterwolde 2014;

  • het gewenst is dat bewonersorganisaties, die een dorp vertegenwoordigen en geen bijdrage ontvangen vanuit de nadere regels subsidie gemeente Menterwolde 2014, in 2019 voldoende financiële middelen ontvangen om de basiskosten van de organisatie te dekken;

  • de nadere regels subsidie gemeente Menterwolde 2014 daarin niet voorzien;

 

gelet op artikel 3, artikel 4 en artikel 6 lid 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Menterwolde 2014;

 

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling Bewonersorganisaties voormalig Menterwolde – gemeente Midden-Groningen 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder Algemene subsidieverordening:

de Algemene subsidieverordening gemeente Menterwolde 2014.

 

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

1. De communicatie van de bewonersvereniging met haar leden en achterban

2. Het organiseren van bijeenkomsten door de bewonersvereniging voor haar leden, achterban of bewoners van de wijk

3. Het organiseren van activiteiten door de bewonersvereniging voor haar leden, achterban of bewoners van de wijk

 

Artikel 3 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De kosten die in aanmerking komen voor subsidie hebben betrekking op de organisatiekosten van de bewonersorganisatie en activiteitenkosten voor activiteiten georganiseerd door de bewonersorganisatie

 

Artikel 4 Hoogte subsidie

Het college besluit het vastgestelde subsidieplafond ten behoeve van deze regeling voor het jaar 2019 als volgt toe te kennen:

 

De hierna volgende organisatie ontvangen de hierna genoemde subsidiebedragen:

 

1. Een bedrag van €3000

• Vereniging Dorpsbelangen Borgercompagnie

• Dorpshuis Nooitgedacht Trips

 

Artikel 5 De aanvraag tot subsidieverlening

1. Een aanvraag kan alleen worden ingediend door de organisaties genoemd in artikel 4.

2. Een aanvraag wordt in afwijking van artikel 6, lid 1 van de verordening ingediend voor 31 januari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

3. De aanvraag wordt voorzien van een jaarplan of activiteitenplan voor het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. In het activiteitenplan dienen activiteiten voor te komen zoals genoemd in artikel 2. In het activiteitenplan dienen kosten begroot te worden zoals genoemd in artikel 3.

 

Artikel 6 Vaststelling van de aanvraag

In afwijking van artikel 13 van de verordening wordt de aanvraag direct vastgesteld.

 

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de verordening worden aanvragen afgewezen zodra het subsidieplafond bereikt is.

 

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van de Algemene subsidieverordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3 en 8 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Toepassingen van deze hardheidsclausule worden gemotiveerd in de besluiten.

 

Artikel 9 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking.

2. De regeling die is vastgelegd in artikel 3 van de nadere Regels subsidie gemeente Menterwolde 2014 blijft van kracht.

3. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Bewonersorganisaties voormalig Menterwolde 2019.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 13 november 2018.

Burgemeester,

Gemeentesecretaris,