Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiedam

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent huisvuil Beleidsregel handhaving verkeerd aangeboden huisvuil 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent huisvuil Beleidsregel handhaving verkeerd aangeboden huisvuil 2018
CiteertitelBeleidsregel handhaving verkeerd aangeboden huisvuil 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Gemeentewet
 2. afdeling 5.3.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. afdeling 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 5:24 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-2018nieuwe regeling

18-09-2018

gmb-2018-257421

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent huisvuil Beleidsregel handhaving verkeerd aangeboden huisvuil 2018

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 3 oktober 2018 beschikbaar via Gemeenteblad 2018, 209719.]

 

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

 

overwegende dat:

 

 • -

  huisvuil dat te vroeg of verkeerd op straat wordt gezet, naast een (ondergrondse)container of zomaar in het openbaar gebied rondslingert voor vervuiling, overlast en verloedering zorgt;

   

 • -

  het aldus gedeponeerde huisvuil zich op straat verspreidt met als gevolg dat hierdoor stankoverlast en vervuiling ontstaat dat weer andere vervuiling en ongedierte aantrekt;

   

 • -

  met deze vorm van vervuiling in strijd wordt gehandeld met de Afvalstoffenverordening Schiedam 2013 en het daarop gebaseerde uitvoeringsbesluit;

   

 • -

  op grond van artikel 125 van de Gemeentewet en de afdelingen 5.3.1 en 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht, het college in het kader van de bestuurlijke handhaving bevoegd is tot het opleggen van een last onder bestuursdwang;

   

 • -

  uit artikel 5:24 van de Algemene wet bestuursrecht volgt dat een beslissing tot het opleggen van een last onder bestuursdwang op schrift wordt gesteld en de overtreder een termijn wordt gegund waarbinnen de overtreding ongedaan moet worden gemaakt;

   

 • -

  op grond van artikel 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht het college bevoegd is om in spoedeisende gevallen direct bestuursdwang toe te passen zonder een voorafgaande last en het verlenen van een begunstigingstermijn;

   

 • -

  de beslissing tot toepassen van bestuursdwang zo spoedig mogelijk op schrift wordt gesteld en aan de overtreder bekend wordt gemaakt;

   

 • -

  zoals eerder gezegd het te vroeg of te laat aanbieden van huisvuil een vuil aantrekkende werking heeft, ongedierte aantrekt en in algemene zin vervuiling tot gevolg heeft;

   

 • -

  gezien deze negatieve gevolgen van het verkeerd aanbieden van huisvuil een spoedeisend belang gemoeid is met de directe verwijdering van op onjuiste wijze aangeboden huisvuil;

   

 • -

  de kosten die de gemeente maakt om het verkeerd aangeboden huisvuil uit de openbare ruimte te verwijderen op de overtreder zullen worden verhaald, tenzij de overtreder aannemelijk kan maken dat hij/zij geen wettelijk voorschrift heeft overtreden;

   

 • -

  als overtreder wordt aangemerkt de persoon die huisvuil te vroeg, te laat of onjuist buiten heeft gezet of heeft gedeponeerd in de openbare ruimte en tot wie de aangetroffen afvalstoffen kunnen worden herleid, bijvoorbeeld aan de hand van de tussen het afval gevonden poststuk, adreswikkel enz.;

   

 • -

  om te kunnen optreden bij heterdaad en inhoud te geven aan het uitgangspunt de vervuiler betaalt, is gekozen voor het gebruik van de bestuurlijke strafbeschikking en bestuursdwang met een korte begunstigingstermijn;

   

 • -

  om te kunnen optreden bij niet- heterdaad en inhoud te geven aan het uitgangspunt de vervuiler betaalt, is gekozen voor het opleggen van spoedeisende bestuursdwang;

 

 

Gelet op de Afvalstoffenverordening Schiedam 2013 en de Algemene wet bestuursrecht.

Besluit:

 

Vast te stellen de “Beleidsregel handhaving verkeerd aangeboden huisvuil 2018”:

Heterdaad

 • 1.

  Bij het op heterdaad ontdekken van te vroeg, te laat of op onjuiste wijze aanbieden van huisvuil wordt een bestuurlijke strafbeschikking toegepast en wordt de overtreder gesommeerd de overtreding te beëindigen;

 

 • 2.

  Bij weigering om de overtreding te beëindigen wordt tevens een last onder bestuursdwang met een korte begunstigingstermijn toegepast;

Niet op heterdaad

 • 3.

  Bij het niet op heterdaad ontdekken van te vroeg, te laat of op onjuiste wijze aanbieden van huisvuil wordt spoedeisende bestuursdwang toegepast;

 

 • 4.

  De kosten van spoedeisende bestuursdwang worden bij de overtreder in rekening gebracht;

 

Dit besluit treedt in werking op 15 oktober 2018 en kan aangehaald worden als “Beleidsregel handhaving verkeerd aangeboden huisvuil 2018”.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam in zijn vergadering van 18 september 2018.

de secretaris,

drs. K.D. Handstede

de burgemeester,

C.H.J. Lamers