Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beleidsregels uitwegen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels uitwegen
CiteertitelBeleidsregels uitwegen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu - Beleidsregels

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-201809-07-2019Nieuwe regeling

27-11-2018

gmb-2018-257300

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels uitwegen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

gelet op:

- artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

- artikel 3 en artikel 13 Algemene plaatselijke verordening 2007; 

overwegende dat:

- het college het beleid ten aanzien van het aanbrengen of wijzigen van uitwegen nader wenst vast te stellen; 

besluit: 

vast te stellen de navolgende Beleidsregels uitwegen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

aanvrager: de rechthebbende van een perceel die een uitweg van dat perceel naar een gemeentelijke weg wil maken, hebben of wijzigen.

Artikel 2 Gevaar voor bruikbaarheid van de weg

Gevaar voor de bruikbaarheid van de weg wordt veroorzaakt wanneer:

 • a.

  er openbare parkeerplaatsen vervallen;

 • b.

  de bestaande afwatering op ontoelaatbare wijze wordt verstoord;

 • c.

  de uitweg voor andere doeleinden gebruikt gaat worden dan het bieden van een uitweg voor het perceel.

Artikel 3 Het doelmatig en veilig gebruik

Het doelmatig en veilig gebruik van de weg wordt aangetast wanneer:

 • a.

  het zicht op en het uitzicht vanaf de uitweg slecht is en daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;

 • b.

  de uitweg en/of het parkeren op eigen terrein strijdig is met het bestemmingsplan;

 • c.

  de uitweg breder wordt dan 5 meter, of een dubbele uitweg breder wordt dan 6 meter, voor zwaar verkeer (> 3 ton) kan een uitzondering gemaakt worden.

Artikel 4 Leefbaarheid van de omgeving

De leefbaarheid van de omgeving wordt aangetast wanneer:

 • a.

  door de uitweg een bestaande groenstrook binnen de bebouwde kom voor meer dan 50% verdwijnt;

 • b.

  ten behoeve van de uitweg een boom moet worden gekapt.

Artikel 5 Overige zaken

 • 1.

  Indien een watergang van het waterschap wordt gekruist dient er rekening te worden gehouden met de voorschriften van het waterschap.

 • 2.

  De afstand van een uitweg tot een boom dient minimaal een halve kruindiameter te bedragen.

 • 3.

  Voor de aanleg van de uitweg heeft verzoeker twee mogelijkheden:

  a. verzoeker kan de gemeente de uitweg laten aanleggen;

  b. verzoeker kan de uitweg door een door de gemeente erkend stratenmaker bedrijf laten aanleggen op basis van de door de gemeente toe te zenden constructie- en materiaaleisen.

Artikel 6 Kosten

 • 1.

  De kosten van de uitweg zijn voor rekening van aanvrager, tenzij de uitweg gelijktijdig wordt aangelegd met nieuwe infrastructuur (1e aanleg) die de gemeente aanlegt.

 • 2.

  Indien er vanwege de uitweg andere kosten moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld het verplaatsen van een voorziening van de nutsbedrijven, een straatpot, een put of een kolk, zijn de kosten voor aanvrager.3

 • 3.

  Indien een lichtmast moet worden verplaatst ten gevolge van de aanleg van een uitweg, dan geeft de gemeente hiervoor opdracht aan de eigenaar van de lichtmast. Alle kosten zijn voor aanvrager.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  De ‘Beleidsregels uitwegen’, vastgesteld op 30 juni 2009, worden ingetrokken.

Aldus vastgesteld door het college,

de secretaris, de voorzitter