Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Metropoolregio Eindhoven

Beleidsregel intern subfonds ‘Ondersteuning uitvoeringsorganisatie Regiodeal Brainport Eindhoven’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMetropoolregio Eindhoven
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregel intern subfonds ‘Ondersteuning uitvoeringsorganisatie Regiodeal Brainport Eindhoven’
CiteertitelBeleidsregel intern subfonds 'Ondersteuning uitvoeringsorganisatie Regiodeal Brainport Eindhoven'
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBeleidsregel intern subfonds 'Ondersteuning uitvoeringsorganisatie Regiodeal Brainport Eindhoven'

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-2018Beleidsregel intern subfonds 'Ondersteuning uitvoeringsorganisatie Regiodeal Brainport Eindhoven'

12-11-2018

bgr-2018-1339

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel intern subfonds ‘Ondersteuning uitvoeringsorganisatie Regiodeal Brainport Eindhoven’

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;

 

In aanmerking nemende dat:

 

 • -

  het Algemeen Bestuur van voornoemd samenwerkingsverband, in zijn vergadering van 4 juli 2018, heeft vastgesteld de Verordening Stimuleringsfonds 2018;

 •  

 • -

  deze verordening tot doel heeft het verlenen van financiële bijdragen op basis van cofinanciering voor regionale projecten die een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen van de Regionale Agenda en de Brainport Agenda;

 •  

 • -

  in art. 30 van de Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven is bepaald dat het Dagelijks Bestuur bevoegd is tot het instellen van een intern subfonds, waaruit projecten worden gefinancierd die op een specifiek terrein aansluiten op de uitgangspunten van de Regionale Agenda en de Brainport Agenda, maar waarvoor afwijkende algemene subsidievoorwaarden en een afwijkende procedure en inhoudelijke beoordeling van de individuele projecten gelden.

 •  

gelet op:

 

 

 • -

  het bepaalde in artikel 4:81, van de Algemene wet bestuursrecht;

   

 • -

  de Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven in zijn vergadering van 4 juli 2018.

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende “Beleidsregel intern subfonds ‘Ondersteuning uitvoeringsorganisatie Regio Deal Brainport Eindhoven’”:

 

Artikel 1 Definities

 

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 

 • a)

  Aanvraag: het door de aanvrager ingediende verzoek tot financiële ondersteuning van de uitvoering van de Regio Deal Brainport Eindhoven.

   

 • b)

  Aanvrager: Brainport Development NV.

   

 • c)

  Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven.

   

 • d)

  Portefeuillehoudersoverleg: het door de Metropoolregio Eindhoven periodiek georganiseerde overleg tussen de 21 portefeuillehouders Economie van de Metropoolregio Eindhoven.

   

 • e)

  Regio Deal Brainport Eindhoven: de overeenkomst tussen Rijk en regio over de uitvoering van de projecten, grotendeels opgenomen in de ‘Propositie Brainport Eindhoven voor regio-enveloppe’.

   

 • f)

  Uitvoeringsorganisatie: het speciaal voor dit doel binnen Brainport Development NV ingerichte team dat alle uitvoerende taken en opdrachten van en voor Regiofonds Brainport BV verricht zoals het voeren van een financiële administratie, het organiseren van het financieringsproces van opgenomen projecten, inhoudelijk monitoring en financiële verantwoording van de Regio Deal, inhoudelijke monitoring en financiële verantwoording van individuele projecten, het voorbereiden van stukken voor belanghebbenden en het inhuren van externe deskundigheid voor het behandelen van juridische en fiscale vraagstukken.

 

Artikel 2 Reikwijdte

 

Deze beleidsregel ziet enkel op het inrichten van een intern subfonds ter ondersteuning van de Uitvoeringsorganisatie Regio Deal. Het subfonds is enkel bedoeld voor deze doelstelling en staat niet open voor aanvragen door andere partijen dan Brainport Development NV.

 

Artikel 3 Omvang van het subfonds

 

De omvang van het subfonds bedraagt 1% van de totale beoogde regionale cofinanciering van de Regio Deal Brainport Eindhoven, met een maximum van € 2.400.000,-.

 

Artikel 4 Looptijd

 

 • 1.

  De looptijd van deze Beleidsregel is gelijk aan de looptijd van de RegioDeal en bedraagt in principe 8 jaren.

   

 • 2.

  Verlenging van de looptijd kan enkel plaatsvinden met instemming van het Dagelijks Bestuur.

 

Artikel 5 Rapportageverplichtingen

 

Voor zowel de inhoudelijke als financiële voortgangsrapportages wordt qua oplevermomenten en inhoud aangesloten bij de rapportage-afspraken zoals die in het kader van de Regio Deal Brainport Eindhoven zijn gemaakt met het Rijk.

 

Artikel 6 Uitbetaling bijdrage

 

 • 1.

  Uitbetaling van de toegezegde bijdrage vindt plaats op basis van werkelijk gerealiseerde kosten door middel van facturatie door Brainport Development NV aan Metropoolregio Eindhoven.

 • 2.

  Brainport Development NV kan de werkelijke kosten declareren in dezelfde verhouding tussen regionale bijdrage en Rijksbijdrage als de totale verhouding in de Regio Deal.

 • 3.

  Wanneer de kostendeclaratie in een bepaald jaar de liquiditeitspositie en toekenningsmogelijkheden van het Stimuleringsfonds in gevaar brengt, kan de Metropoolregio Eindhoven een maximumbedrag per jaar vaststellen.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

 

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie van deze beleidsregel op de daarvoor wettelijk voorgeschreven wijze.

 

Artikel 8 Citeertitel

 

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel intern subfonds ‘Ondersteuning uitvoeringsorganisatie Regiodeal Brainport Eindhoven’.

 

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven op 12 november 2018