Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Olst-Wijhe

Verordening Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOlst-Wijhe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen 2018
CiteertitelVerordening Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen 2018 Gemeente Olst-Wijhe
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2018Nieuwe regeling

19-11-2018

gmb-2018-253964

10083-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen 2018

De raad van de gemeente Olst-Wijhe;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2018;

 

gelet op artikel 147, lid 1 en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de hieronder vermelde Verordening ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen 2018’

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2 lid 1, 2 en 3, die een aanvraag doet voor een ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’;

 • b)

  Aanvraag: het door aanvrager ingediende verzoek om een ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’;

 • c)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; op grond van deze verordening bevoegd tot het nemen van besluiten over het toewijzen van leningen die onder deze regeling vallen;

 • d)

  Gemeenteraad: gemeenteraad van de gemeente Olst-Wijhe

 • e)

  ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’: een Stimuleringslening die consumptief of hypothecair wordt verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de verbeteringsmaatregelen;

 • f)

  ‘Toekomstgericht Wonen Verzilverlening’: een Verzilverlening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen.

 • g)

  Maatregelen: maatregelen die het college toestaat om te kunnen worden gefinancierd met de ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ en de ‘Toekomstgericht Wonen Verzilverlening’.

 • h)

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

 • i)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen waarvan:

 • 1.

  De aanvrager van een ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ consumptief is een Eigenaar-bewoner. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager. Eén van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar.

 • 2.

  De aanvrager van een ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ hypothecair is een Eigenaar-bewoner. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • 3.

  De aanvrager van een ‘Toekomstgericht Wonen Verzilverlening’ is een Eigenaar-bewoner. De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. Indien er twee aanvragers zijn geldt dit voor beiden.

 • 4.

  Voor het treffen van maatregelen in bestaande woningen en aanhorigheden (zoals bijvoorbeeld schuren) én nieuw te bouwen woningen met eventuele aanhorigheden in de gemeente Olst-Wijhe.

Artikel 3 Kenmerken:

 • 1.

  De ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ wordt consumptief verstrekt voor bedragen van € 2.500,- tot en met € 20.000,-.

 • 2.

  De ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ wordt hypothecair verstrekt voor bedragen van € 2.500,- tot en met € 40.000,-.

 • 3.

  De ‘Toekomstgericht Wonen Verzilverlening’ wordt hypothecair verstrekt voor bedragen van € 2.500,- tot en met € 40.000,-.

 • 4.

  De ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ is niet hoger dan € 40.000,-.

 • 5.

  Het rentepercentage van de ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ die consumptief wordt verstrekt is 1,8% bij een looptijd van 10 jaar en 2,1% bij een looptijd van 15 jaar.

 • 6.

  Het rentepercentage voor de ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ die hypothecair wordt verstrekt is 1,0% voor een lening met een looptijd tot en met 10 jaar en 1,7% voor een lening met een looptijd van 20 jaar.

 • 7.

  Het rentepercentage van de ‘Toekomstgericht Wonen Verzilverlening’ is conform de rente door SVn bepaald voor deze lening en gepubliceerd via de site van SVn.

 • 8.

  De looptijd van de ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ die consumptief wordt verstrekt is 10 jaar voor bedragen tot en met € 7.500,-. Voor bedragen vanaf € 7.501,- tot en met € 20.000,- is de looptijd 15 jaar.

 • 9.

  De looptijd van de ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ die hypothecair wordt verstrekt is 10 jaar voor bedragen tot en met € 25.000,- en 20 jaar voor bedragen hoger dan € 25.000,- met een maximum van € 40.000.

 • 10.

  De ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ consumptief of hypothecair en de Toekomstgericht Wonen Verzilverlening wordt alleen verstrekt als minimaal € 2.500 van het leenbedrag aantoonbaar wordt besteed aan maatregelen ter verbetering van levensloopbestendigheid, zoals opgenomen in de limitatieve lijst met maatregelen die is toegevoegd als bijlage bij deze verordening.

 • 11.

  De ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ die consumptief of hypothecair wordt verstrekt is een annuïtaire lening.

 • 12.

  De ‘Toekomstgericht Wonen Verzilverlening’ is rente– en aflossingsvrij conform de specificaties van de SVn Verzilverlening tot het moment van verkoop van de woning.

 • 13.

  Zowel de ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ als de ‘Toekomstgericht Wonen Verzilverlening’ worden verstrekt via een bouwdepot.

 • 14.

  Zowel de ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ Hypothecair als de ‘Toekomstgericht Wonen Verzilverlening’ gaat niet verder dan 80% van de actuele WOZ / getaxeerde markt waarde, inclusief bestaande hypothecaire inschrijven.

 • 15.

  Het college kan de rentepercentages genoemd in deze verordening wijzigen (met uitzondering van de ‘Toekomstgericht Wonen Verzilverlening’) wanneer de rente ontwikkeling op de geldmarkt of de rentetarieven van SVn daar aanleiding toe geven.

Artikel 4 maatregelen

 • 1.

  Onder de toepassing van de Verordening vallen alle maatregelen die bijdragen aan het meer toekomstbestendig maken van de (te bouwen) woning met aanhorigheden, het verduurzamen van de (te bouwen) woning met aanhorigheden en asbestsanering op en/of in de woning met aanhorigheden. De maatregelen zijn vastgelegd in de limitatieve lijst die is toegevoegd als bijlage bij deze verordening.

 • 2.

  Sanering van asbest kan bij de lening worden meegenomen als verwijdering en afvoer van asbest nodig is als voorbereidende maatregel om één of meer stimuleringsmaatregel(en) te treffen in kader van duurzaamheid en/of levensloopbestendigheid.

 • 3.

  Bouwkundige constructies (inclusief eventueel benodigde sloop van opstallen) die nodig zijn om levensloopbestendige of duurzame maatregelen te treffen kunnen ook onder de werking van de Regeling worden gebracht en aldus bij het afsluiten van een lening worden meegenomen.

 • 4.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde doelen uitbreiden, nader specificeren en/of inkorten eventueel in combinatie met aanvullende voorwaarden.

Artikel 5 Budget

 • 1.

  De gemeenteraad stelt het budget vast dat beschikbaar is voor ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ en de ‘Toekomstgericht Wonen Verzilverlening’.

 • 2.

  De ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ en de ‘Toekomstgericht Wonen Verzilverlening’ zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ of een ‘Toekomstgericht Wonen Verzilverlening’.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ of ‘Toekomstgericht Wonen Verzilverlening’ wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier digitaal via een door de gemeente aangewezen website/portal en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 3.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 4.

  Uit overschrijding van de in het derde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 5.

  Het college kan aan de toewijzing een nadere termijn geven waardoor deze beperkt van kracht is.

 • 6.

  Tegen de toewijzing danwel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ of een ‘Toekomstgericht Wonen Verzilverlening’ bij SVn in, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • d.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • e.

  de werkelijke kosten voor maatregelen ter verbetering van levensloopbestendigheid, zoals opgenomen in de limitatieve lijst met maatregelen in de bijlage bij deze verordening, minder bedragen dan € 2.500.

 • f.

  de ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ of ‘Toekomstgericht Wonen Verzilverlening’ is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ of ‘Toekomstgericht Wonen Verzilverlening’ door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ of de ‘Toekomstgericht Wonen Verzilverlening’ uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ of ‘Toekomstgericht Wonen Verzilverlening’ vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de uitvoeringsregels en productspecificaties Stimuleringslening van SVn, uitvoeringsregels en productspecificaties Verzilverlening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen zowel de gemeente Olst-Wijhe en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ of de ‘Toekomstgericht Wonen Verzilverlening’ vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen’ en de ‘Toekomstgericht Wonen Verzilverlening’. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college gemotiveerd afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de op de voorgeschreven wijze van bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen 2018 Gemeente Olst-Wijhe”.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 19 november 2018.

De raad voornoemd,

de griffier

B.A. (Bart)Duursema

de voorzitter

A.G.J. (Ton)Strien

Bijlage bij de Verordening ‘Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen 2018 gemeente Olst-Wijhe’

Deel 1: Maatregelen Energiebespaarlening provincie Overijssel

 

Deel 2: Maatregelen levensloopbestendig maken

 

Onderstaande maatregelen zijn min of meer standaard

 • Slaapkamer + badkamer op de begane grond

 • Badkamer gelijkvloers met slaapkamer

 • Geschikt maken van de badkamer voor verzorging

 • Verstelbaar keukenblok

 • Inductie koken ipv gas of electra

 • Verbreden deuren

 • Aanbrengen traplift

 • Automatische opener garage

 • Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening)

 • Gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening

 • Extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting 's nachts naar toilet*

 • Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk

 • Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen

 • Optische rookmelder op slaapverdieping (op lichtnet)

 • Koolmonoxidemelder

 • Gasmelder

 • Gasafsluiter

 • Waterdetector

 • Teruggebogen deurklinken

 • Drempels weg of verlagen

 • Vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot

 • Deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal

 • Wandbeugel bij deur (binnenzijde)

 • Wandbeugel bij de deur (buitenzijde)

 • Toegangspad opgehoogd of hellingbaan om niveauverschillente compenseren

 • Stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten)

 • Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar)

 • Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting

 • Elektronisch slot per stuk Sleutelkluisje voor thuiszorg

 • Tweede trapleuning

 • Beugel aan of vlak naast spil van de trap

 • Trapleuning verlengen

 • Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat

 • Infreezen antislip randen in traptreden

 • Verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen

 • Anti-sliplaag op bestaande tegels

 • Beugels naast de douche

 • Opklapbaar douchezitje met armleggers

 • Thermostatische badmengkraan

 • Thermostatische douchemengkraan

 • Verdiepen douchevloer in verband met afwatering (bij cabine)

 • Bad vervangen door douche inclusief leiding- en tegelwerk

 • Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte

 • Toilet op verdieping

 • Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm)

 • Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet

 • Geschikt maken/vergroten badkamer voor verzorging

 • TL-verlichting boven kookplaat en/of aanrecht

 • Eénhendelmengkraan keuken

 • Inloopdouche aanbrengen

 • Mantelzorgunit plaatsen

 • Domotica

  • Apparaten aan informatiesystemen koppelen

  • Verlichting

  • Beveiliging

  • Telecommunicatie