Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amersfoort

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent uitkering Beleidsregel Niet-uitkeringsgerechtigden en personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmersfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent uitkering Beleidsregel Niet-uitkeringsgerechtigden en personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet
CiteertitelBeleidsregel NUG
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel niet-uitkeringsgerechtigden en personen met een uitkering op grond van de algemene nabestaandenwet 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10 van de Participatiewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Amersfoort/CVDR369918.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2018nieuwe regeling

20-11-2018

gmb-2018-253935

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent uitkering Beleidsregel Niet-uitkeringsgerechtigden en personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

gelezen de nota met nummer 5888851, d.d. 20 november 2018;

 

overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen over het beleid ten aanzien van niet-uitkeringsgerechtigden en personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet;

 

gelet op artikel 10 van de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening re-integratie Participatiewet;

 

besluit vast te stellen:

 

 

Beleidsregel Niet-uitkeringsgerechtigden en personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Verordening re-integratie Participatiewet.

 • 2.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Niet-uitkeringsgerechtigde: persoon zoals omschreven in artikel 6 lid 1 sub a van de Participatiewet die als werkloos werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf;

  • b.

   Anw-er: persoon met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet die als werkloos werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf;

  • c.

   Nug’gers: niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-ers;

  • d.

   Voorziening: activiteit gericht op arbeidsinschakeling of, in geval het een persoon betreft uit de doelgroep loonkostensubsidie, loonkostensubsidie en/of begeleiding op de werkplek;

  • e.

   Arbeidsinschakeling: het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid;

  • f.

   Traject: geheel van voorzieningen en begeleiding gericht op arbeidsinschakeling;

  • g.

   Arbeidsintegratie: afdeling van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Amersfoort;

  • h.

   De wet: Participatiewet.

Artikel 2 Doelgroep

 • 1.

  Nug’gers woonachtig in Amersfoort en die zich melden bij het UWV WERKbedrijf als werkloos werkzoekende voor tenminste 16 uur per week, kunnen in aanmerking komen voor een voorziening of traject gericht op het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid.

 • 2.

  Nug’gers die behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie zoals bedoeld in artikel 10c van de wet kunnen, eventueel naast het gestelde in het eerste lid, in aanmerking komen voor de voorziening begeleiding op de werkplek, als en zolang dat naar het oordeel van het college noodzakelijk is.

 • 3.

  Werkgevers die een persoon zoals bedoeld in het tweede lid een dienstverband aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie zoals bedoeld in artikel 10d van de wet.

Artikel 3 Traject

 • 1.

  Het aantal benodigde gesprekken met de trajectbegeleider van Arbeidsintegratie wordt gesteld op maximaal 6.

 • 2.

  Op individuele gronden kan gemotiveerd van dit maximum worden afgeweken.

   

TOEKENNINGSCRITERIA

Artikel 4 Maximale vergoeding

Burgemeester en wethouders vergoeden maximaal € 4.000,- per traject gericht op arbeidsinschakeling. In individuele gevallen kan worden besloten tot een hoger bedrag dan € 4.000,- per traject.

Artikel 5 Inkomensgrens

 • 1.

  Een traject is kosteloos voor een nug’ger met een gezinsinkomen tot en met 180% van het wettelijk minimumloon. Bij een gezinsinkomen boven 180% van het wettelijk minimumloon betaalt de nug’ger het traject zelf, met dien verstande dat maximaal zes gesprekken met de trajectleider van Arbeidsintegratie kosteloos zijn.

 • 2.

  Wanneer sprake is van een echtscheidingsprocedure, wordt het inkomen van de partner buiten beschouwing gelaten.

Artikel 6 Geen tweede toekenning binnen twee jaar

 • 1.

  Burgemeester en wethouders wijzen een aanvraag af, indien een nug’ger aan wie een vergoeding op grond van deze beleidsregel is toegekend, binnen twee jaar na afloop van een traject een nieuwe aanvraag indient.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing wanneer het een persoon behorende tot de doelgroep loonkostensubsidie betreft.

Artikel 7 Budgetplafond

 • 3.

  Per jaar vergoeden burgemeester en wethouders maximaal € 100.000,- voor re-integratietrajecten ter uitvoering van deze beleidsregel.

 • 4.

  Het eerste lid is niet van toepassing op de voorzieningen loonkostensubsidie en begeleiding op de werkplek.

Artikel 8 Terugvordering bij onvoldoende of niet meewerken

 • 5.

  Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor om bij het niet of onvoldoende meewerken de gemaakte kosten afhankelijk van de mate van niet meewerken geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

 • 6.

  Het eerste lid is niet van toepassing op ingezette voorzieningen loonkostensubsidie en/of begeleiding op de werkplek.

   

LOONKOSTENSUBSIDIE EN/OF BEGELEIDING OP DE WERKPLEK

Artikel 9 Loonwaardebepaling

De loonwaarde van de werknemer wordt jaarlijks of, indien het college dit nodig acht zoveel te eerder, opnieuw vastgesteld.

Artikel 10 Begeleiding op de werkplek

 • 1.

  Een werknemer die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie kan in aanmerking komen voor begeleiding op de werkplek.

 • 2.

  Voor de inzet van de jobcoach sluit het college aan bij de begeleidingsniveaus “licht” en “midden” die het UWV hanteert, waarbij het college beoordeelt welk niveau noodzakelijk is.

 • 3.

  Om in aanmerking te komen voor (vergoeding van) begeleiding op de werkplek moet er sprake zijn van een dienstverband van minimaal 6 maanden.

 • 4.

  Het college kent de voorziening ‘begeleiding op de werkplek’ toe voor maximaal 6 maanden.

 • 5.

  De periode zoals bedoeld in het vorige lid kan, naar het oordeel van het college, maximaal twee keer met 3 maanden worden verlengd.

 • 6.

  Als de werknemer na de in lid 5 of 6 genoemde periode nog begeleiding op de werkplek nodig heeft, komt deze voor rekening van de werkgever.

   

DE AANVRAAG

Artikel 11 Gemeentelijk aanvraagformulier

 

De nug’ger maakt uitsluitend gebruik van het gemeentelijke aanvraagformulier. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Aanvragen worden ingediend bij burgemeester en wethouders, ter attentie van het hoofd van de afdeling Arbeidsintegratie (DIR/WIZ/AI), Postbus 3000, 3800 DA Amersfoort.

Artikel 12 Behandeling van de aanvraag

 •  

 • 1.

  Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 2.

  Een inkomenstoets maakt deel uit van de behandeling.

 • 3.

  Het tweede lid geldt niet voor inzet van de voorzieningen loonkostensubsidie en begeleiding op de werkplek als de nug’ger tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort.

 • 4.

  De aanvrager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 weken na de aanvraag een gemotiveerde beslissing op de aanvraag.

   

SLOTBEPALINGEN

Artikel 13 Hardheidsclausule

 

Het college kan in bijzondere gevallen van de bepalingen in deze beleidsregel afwijken, indien toepassing van de beleidsregel tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 

Deze regeling treedt in werking op 1 december 2018. De Beleidsregel niet-uitkeringsgerechtigden en personen met een uitkering op grond van de algemene nabestaandenwet 2016, vastgesteld d.d. 17 mei 2016 wordt gelijktijdig ingetrokken.

Artikel 15 Citeertitel

 

Deze regeling kan worden aangehaald als Beleidsregel NUG.

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 20 november 2018.

De secretaris,

De burgemeester,