Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkorganisatie Duivenvoorde

Regeling Sportbijdrage Werkorganisatie Duivenvoorde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkorganisatie Duivenvoorde
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling Sportbijdrage Werkorganisatie Duivenvoorde
CiteertitelRegeling Sportbijdrage Werkorganisatie Duivenvoorde
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de op 8 december 2011 in de gemeente Voorschoten en op 13 december 2011 in de gemeente Wassenaar vastgestelde ‘Regeling budget gezondheidsbevordering gemeenten Voorschoten & Wassenaar’

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

06-11-2019

bgr-2018-1333

Z/18/021107

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Sportbijdrage Werkorganisatie Duivenvoorde

Het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde

 

gelet op: artikel 33b, lid 1, aanhef en onder c van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

gezien de instemming van de Ondernemingsraad d.d. 21 september 2018;

besluit tot het vaststellen van de:

 

Regeling Sportbijdrage Werkorganisatie Duivenvoorde

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Werkgever:

  het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde;

 • b.

  Medewerker:

  de werknemer met een dienstverband bij de Werkorganisatie Duivenvoorde op grond van artikel 1:1, lid 1, sub a van de CAR-UWO;

 • c.

  CAR-UWO:

  CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde, de rechtspositieregeling voor gemeenten, van toepassing op de Werkorganisatie Duivenvoorde;

 • d.

  Sportbijdrage:

  een financiële bruto vergoeding die per kalenderjaar verstrekt kan worden aan een medewerker voor betaalde activiteiten ter bevordering van de fysieke conditie en/of spierkracht.

Artikel 2 De sportbijdrage

 • 1.

  Jaarlijks kan de medewerker op declaratiebasis een bruto vergoeding ontvangen van maximaal € 300,- ongeacht de omvang van het dienstverband, voor de kosten van de in artikel 3 genoemde sportactiviteiten.

 • 2.

  Bij indiensttreding dan wel bij uitdiensttreding gedurende het jaar wordt de in lid 1 bedoelde vergoeding naar rato toegekend.

 • 3.

  Treedt de medewerker gedurende het jaar uit dienst en heeft de medewerker de in lid 1 bedoelde vergoeding reeds ontvangen dan wordt de eventueel te veel betaalde vergoeding uiterlijk met de laatste salarisbetaling verrekend.

 • 4.

  Bij het nog niet of nog niet volledig benutten van de in lid 1 bedoelde vergoeding bestaat na uitdiensttreding geen recht meer op de resterende vergoeding.

 • 5.

  De medewerker declareert de kosten over een kalenderjaar in één keer onder overlegging van een betalingsbewijs of factuur. Declaraties dienen uiterlijk drie maanden na het betreffende kalenderjaar te worden ingediend.

 • 6

  Uitbetaling vindt plaats via het salaris na inhouding van de gebruikelijke premies en loonheffing.

Artikel 3 De Sportactiviteit

 • 1.

  Onder de sportactiviteit worden betaalde activiteiten verstaan die gericht zijn op de bevordering van de fysieke conditie en/of spierkracht. Voorbeelden hiervan zijn:

  • a.

   activiteiten bij de sportschool of yoga;

  • b.

   sporten vermeld op de lijst Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines van het NOC*NSF.

  Hiermee zijn activiteiten waarvan de kosten door een aanvullende zorgverzekering vergoed kunnen worden (zoals bijvoorbeeld acupunctuur of medische sportbegeleiding) uitgezonderd van deze regeling. Dit geldt ongeacht of een medewerker deze aanvullende zorgverzekering daadwerkelijk heeft afgesloten. Tevens zijn zaken als (sport)massages, saunabezoeken en schoonheidsbehandelingen uitgezonderd van deze regeling.

 • 2.

  De medewerker is vrij in zijn keuze van de sportactiviteit evenals de locatie en de medewerker is verantwoordelijk voor aan- en afmelding van de sportactiviteit.

 • 3.

  Deelname aan de sportactiviteit vindt plaats in eigen tijd en onder eigen verantwoordelijkheid. De werkgever kan niet door de medewerker of derden aansprakelijk worden gesteld voor nadelige gevolgen van deelname aan deze sportactiviteit.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan door het afdelingshoofd een bijzondere voorziening worden getroffen.

Artikel 5 Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling Sportbijdrage Werkorganisatie Duivenvoorde’.

 • 2.

  De op 8 december 2011 in de gemeente Voorschoten en op 13 december 2011 in de gemeente Wassenaar vastgestelde ‘Regeling budget gezondheidsbevordering gemeenten Voorschoten & Wassenaar’ niet meer toe te passen.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 november 2018,

J.J.Westhoek

directeur

P.J.Bouvy-Koene

voorzitter