Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Regeling tot intrekking van de Subsidieregel Zwembad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling tot intrekking van de Subsidieregel Zwembad
CiteertitelRegeling tot intrekking van de Subsidieregel Zwembad
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2018Nieuwe regeling

13-11-2018

gmb-2018-249446

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling tot intrekking van de Subsidieregel Zwembad

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalburg;

 

overwegende dat er huur- en exploitatieovereenkomsten voor het beheer van zwembad AquaAltena te Andel zijn afgesloten;

 

overwegende dat er daarom geen behoefte bestaat aan continuering van de subsidieregeling zwemaccommodaties;

 

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Aalburg 2012;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende:

 

Regeling tot intrekking van de Subsidieregel Zwembad

 

Artikel 1. Intrekken regeling

De Subsidieregel Zwembad, vastgesteld op 11 november 2014, wordt ingetrokken.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tot intrekking van de Subsidieregel Zwembad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 november 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van Aalburg,

de secretaris,

B.A. Duijster

de burgemeester,

A.M.T. Naterop