Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Texel

Regeling mantelzorgwaardering gemeente Texel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTexel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling mantelzorgwaardering gemeente Texel
CiteertitelRegeling Mantelzorgwaardering gemeente Texel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpMantelzorgwaardering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Texel/CVDR421064/CVDR421064_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-2018Nieuwe regeling

02-10-2018

gmb-2018-247178

1667168

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling mantelzorgwaardering gemeente Texel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel;

 

Gelet op:

• artikel 2.1.6 van de Wmo 2015 (op grond waarvan gemeenten moeten regelen op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers);

• artikel 15 van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Texel 2016 (waarin is opgenomen dat het college bij nadere regeling bepaalt waaruit de jaarlijkse blijk van waardering van de mantelzorgers van cliënten bestaat);

 

besluit vast te stellen de:

 

Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Texel

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Mantelzorg

hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp,

het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de

Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep (art. 1.1.1. Wmo 2015)

Mantelzorger

iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of

hulpbehoevende persoon uit zijn omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis

Mantelzorgwaardering

de jaarlijkse blijk van waardering, die de gemeente wil geven aan mantelzorgers

van inwoners van de gemeente Texel

 

Artikel 2 Doel van de mantelzorgwaardering

Met behulp van de mantelzorgwaardering spreekt het college van B&W een blijk van waardering uit aan de mantelzorgers die aan inwoners van de gemeente Texel structurele mantelzorg verlenen.

 

Artikel 3 Reikwijdte regeling

Deze regeling is van toepassing op mantelzorgwaardering in het kader van artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. De waardering is voor personen die aan inwoners van de gemeente Texel structurele mantelzorg geven.

 

Artikel 4 Mantelzorgwaardering

 • 1.

  Stichting Texels Welzijn voert de verstrekking van de mantelzorgwaardering in opdracht van de gemeente Texel en als onderdeel van de BCF-subsidieovereenkomst uit.

 • 2.

  De mantelzorgwaardering bestaat uit een jaarlijks te bepalen cadeau verzorgd door Stichting Texels Welzijn. Het compliment heeft jaarlijks een andere invulling en er wordt zoveel mogelijk gewerkt met lokale ondernemers en lokale bestedingen.

 • 3.

  Voor de mantelzorgwaardering is een budget van € 10.000,- beschikbaar.

 • 4.

  De mantelzorgwaardering bedraagt maximaal € 40,- per persoon. Indien het aantal aanvragen het beschikbare budget overstijgt, wordt het beschikbare budget naar rato van het aantal aanvragen verdeeld.

 

Artikel 5 Doelgroep

De mantelzorgwaardering wordt uitsluitend verstrekt aan mantelzorgers die mantelzorg verlenen aan een inwoner van de gemeente Texel.

 

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag kan worden gedaan door zowel de mantelzorger voor zichzelf als door de mantelzorgontvanger voor de mantelzorger.

 • 2.

  De mantelzorgontvanger kan een aanvraag doen voor meerdere mantelzorgers die aan hem of haar mantelzorg verlenen.

 • 3.

  De mantelzorger kan slechts één aanvraag voor zichzelf doen, ook wanneer hij of zij aan meerdere personen in de gemeente Texel mantelzorg verleent.

 • 4.

  De mantelzorger kan slechts één keer de mantelzorgwaardering ontvangen.

 

Artikel 7 Aanvraagformulier

 • 1.

  De aanvraag wordt digitaal of schriftelijk ingediend bij Stichting Texels Welzijn.

 • 2.

  Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

 • 3.

  Het aanvraagformulier bevat ten minste de volgende gegevens:

 • a.

  Naam en adres van de mantelzorger;

 • b.

  Naam en adres van de mantelzorgontvanger;

 • c.

  Kenmerken van de mantelzorg, intensiteit van de mantelzorg en welke relatie mantelzorger en zorgvrager tot elkaar hebben;

 • d.

  Verklaring dat mantelzorger nog niet eerder dat kalenderjaar een blijk van waardering als bedoeld in deze regeling heeft ontvangen.

 

Artikel 8 Aanvraagperiode

 • 1.

  De mantelzorgwaardering kan voor 10 november van elk jaar (mantelzorgdag) worden aangevraagd.

 • 2.

  Stichting Texels Welzijn zorgt voor bekendheid voor het aanvragen van de mantelzorgwaardering via de lokale pers, de Texelse samenwerkingspartners en het aanschrijven van het eigen cliëntenbestand.

 

Artikel 9 Voorwaarden

De waardering wordt slechts verleend indien voldaan wordt aan de volgende criteria:

 • 1.

  De mantelzorgontvanger woont op Texel.

 • 2.

  De mantelzorger zorgt minimaal 8 uur per week en minimaal 3 maanden voor de mantelzorgontvanger.

 

Artikel 10 Gegevensonderzoek en gegevensregistratie

 • 1.

  De gegevens uit deze aanvraag zullen toegevoegd en getoetst worden aan de bij Stichting Texels Welzijn geregistreerde gegevens van de mantelzorgontvanger.

 • 2.

  De mantelzorger zal als mantelzorger geregistreerd worden.

 • 3.

  Stichting Texels Welzijn kan telefonisch contact opnemen met de mantelzorger of mantelzorgontvanger voor nadere informatie.

 • 4.

  Stichting Texels Welzijn zal telefonisch contact opnemen met de mantelzorger wanneer de mantelzorger heeft aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning.

 • 5.

  Stichting Texels Welzijn zal telefonisch contact opnemen met de aanvrager indien onjuiste of onvolledige gegevens zijn aangeleverd.

 • 6.

  Bij fraude komt de aanvrager in het volgende jaar niet meer in aanmerking voor een mantelzorgwaardering.

 • 7.

  De gegevensverwerking voldoet aan de wettelijke richtlijnen (AVG).

 

Artikel 11 Beslistermijn

Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 

Artikel 12 Weigeringsgronden

De mantelzorgwaardering wordt niet verleend indien niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.

 

Artikel 13 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college.

 

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere individuele gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2.

  Deze regeling geldt voor onbepaalde tijd en zal in ieder geval herzien worden bij wettelijke veranderingen of het wijzigen van de (subsidie)opdracht aan Stichting Texels Welzijn.

 

Aldus vastgesteld op 2 oktober 2018 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel,

De secretaris, de burgemeester,

E. van der Bruggen M.C. Uitdehaag