Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peelgemeenten

Privacybeleid Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeelgemeenten
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingPrivacybeleid Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2018nieuwe regeling

01-10-2018

bgr-2018-1299

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacybeleid Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten (GR Peelgemeenten) wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners voor het goed uitvoeren van overheidstaken. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Ook GR Peelgemeenten gaat zorgvuldig om met uw gegevens. GR Peelgemeenten heeft ook te maken met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De GR Peelgemeenten is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Het bestuur en management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy.

De GR Peelgemeenten geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de organisatie. Dit privacybeleid is in lijn met de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

 

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

De GR Peelgemeenten is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid.

Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  • 1.

    de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  • 2.

    Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)

 

Uitgangspunten

De GR Peelgemeenten gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De GR Peelgemeenten houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 

Grondslag en doelbinding

De GR Peelgemeenten zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtmatige grondslag verwerkt.

 

Dataminimalisatie

De GR Peelgemeenten verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De GR Peelgemeenten streeft naar minimale gegevensverwerking.

  

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

 

Integriteit en vertrouwelijkheid

De GR Peelgemeenten gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de GR Peelgemeenten voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

 

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de GR Peelgemeenten afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

 

Integrale hulpverlening

Regelmatig komt het voor dat sprake is van complexe of meervoudige problematiek. In die situaties zijn verschillende professionals betrokken bij problemen van een individuele burger en/of gezin. In die situatie is het in het belang van de burger en/of het gezin dat problemen en oplossingen integraal worden benaderd en geanalyseerd. Binnen de wettelijke kaders wordt maximaal ruimte gezocht om samen te werken zodat passende integrale oplossingen worden gezocht voor de burger en/of het gezin.

 

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

 

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het doel van de verwerking.

 

Rechten van betrokkenen

De GR Peelgemeenten neemt alle verzoeken van betrokkenen omtrent rechten met betrekking tot privacy conform wet- en regelgeving in behandeling.

 

Dit privacybeleid treedt in werking na publicatie in het blad gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten op www.overheid.nl. Het beleid wordt iedere drie jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd via www.overheid.nl.

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van GR Peelgemeenten op 1 oktober 2018.

 

Dagelijks bestuur Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Namens deze,

H.J.Mak

Voorzitter