Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brunssum

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent de Nadere regels mantelzorgwaardering gemeente Brunssum 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrunssum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent de Nadere regels mantelzorgwaardering gemeente Brunssum 2018
CiteertitelNadere regels mantelzorgwaardering gemeente Brunssum 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Brunssum/CVDR469508/CVDR469508_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-201801-01-201815-01-2019nieuwe regeling

30-10-2018

gmb-2018-242467

848521

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent de Nadere regels mantelzorgwaardering gemeente Brunssum 2018

Het college van de gemeente Brunssum

 

overwegende dat het in verband met de opgestelde mantelzorgwaardering 2018, wenselijk is

 

nadere regels vast te stellen;

 

 

Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 2.1.6, die stelt dat gemeenten moeten

 

regelen op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijks blijk van waardering voor de

 

mantelzorgers van cliënten in de gemeente en artikel 24 van de Verordening maatschappelijke

 

ondersteuning gemeente Brunssum 2017 waarin is bepaald dat het college de jaarlijkse blijk van

 

waardering van de mantelzorgers van onze cliënten bij nadere regeling bepaalt en

 

 

B e s l u i t:

 

Vast te stellen de Nadere regels mantelzorgwaardering gemeente Brunssum 2018

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

aanvraag: de aanvraag voor mantelzorgwaardering;

jonge mantelzorger: een mantelzorger die op het moment van aanvraag jonger is dan 18 jaar;

mantelzorg: zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een zorgvrager door één of meerdere personen uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie;

mantelzorgwaardering: een jaarlijkse uiting van waardering van ons college aan mantelzorgers die ten minste 4 uur per week en gedurende ten minste zes maanden van het betreffende jaar zorg verlenen aan een zorgvrager;

zorgvrager: persoon die zorgbehoevend is en hiervoor ondersteuning krijgt. De zorgvrager dient woonachtig te zijn in de gemeente Brunssum.

Artikel 2. Doelgroep en uitvoerende instantie

 • 1.

  Voor mantelzorgwaardering komen in aanmerking:

  • a.

   (meerderjarige) mantelzorgers en

  • b.

   jonge mantelzorgers.

 • 2.

  Met de uitvoering van de mantelzorgwaardering in 2018 is belast het college van de gemeente Brunssum.

Artikel 3. Mantelzorgwaardering Brunssum 2018

 • 1.

  Voor het kalenderjaar 2018 bestaat de mantelzorgwaardering in Brunssum uit een geldbedrag ter hoogte van € 70,-. Elke mantelzorger kan gratis een beroep doen op 10 uur inzet door Betere Buren.

  Betere Buren, het mens-ontwikkelbedrijf van de gemeente Brunssum, biedt praktische ondersteuning aan de mantelzorgers in de vorm van klusjes in en om het huis, zoals bijvoorbeeld tuinwerkzaamheden, verfwerkzaamheden of andere klussen.

 • 2.

  Op een adres kunnen meerdere (meerderjarige en/of jonge) mantelzorgers een waardering ontvangen als bedoeld in het eerste lid, onder de voorwaarde dat zij allen voldoen aan de doelgroep-definitie als bedoeld in artikel 2, van deze regeling.

 • 3.

  Elke mantelzorger kan slechts één keer mantelzorgwaardering ontvangen.

 • 4.

  Alle mantelzorgers die een aanvraagformulier hebben ingevuld en die voldoen aan de criteria, ontvangen persoonlijk een brief met daarin de uiterlijke datum van overmaking van het geldbedrag.

 • 5.

  hetgeen een mantelzorger ontvangt op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 2.1.6. van de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 als blijk van waardering, wordt niet tot het inkomen gerekend en heeft daarmee geen gevolgen voor een eventuele uitkering, zorgtoeslag of huurtoeslag.

Artikel 4. Recht op Mantelzorgwaardering Brunssum in 2018

Om in aanmerking te komen voor mantelzorgwaardering voor 2018 dient:

 • a.

  naar het oordeel van de uitvoerende instantie voldaan te zijn aan de doelgroepsdefinitie als bedoeld in artikel 2 van deze regeling;

 • b.

  de mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg;

 • c.

  de mantelzorger verleent ten minste 4 uur per week en gedurende ten minste zes maanden van het betreffende jaar zorg aan een zorgvrager;

 • d.

  het aanvraagformulier volledig en naar waarheid te zijn ingevuld door de mantelzorger;

 • e.

  De aanvraag moet voor 15-01-2019 zijn aangeleverd bij het college van de Gemeente Brunssum.

Artikel 5. Aanvraag

De mantelzorgwaardering moet jaarlijks door de mantelzorger zelf worden aangevraagd met behulp van een door het college van de Gemeente Brunssum beschikbaar gesteld aanvraagformulier, dat het college in samenspraak met het Steunpunt Mantelzorg vaststelt.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Een aanvraag voor de Mantelzorgwaardering wordt in 2018 geweigerd indien niet voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 4 van deze regeling.

Artikel 7. Inwerkingtreding

De Nadere regels treden in werking de dag na bekendmaking en hebben terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

Artikel 8. Looptijd

Deze nadere regels gelden tot 15 januari 2019 en vervallen na deze datum van rechtswege.

Aldus vastgesteld door het College van de gemeente Brunssum op 30 oktober 2018.

De Burgemeester,

De Secretaris,