Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent hondenlosloopplaatsen Aanwijzingsbesluit Hondenlosloopplaatsen Lansingerland 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent hondenlosloopplaatsen Aanwijzingsbesluit Hondenlosloopplaatsen Lansingerland 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit Hondenlosloopplaatsen Lansingerland 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Lansingerland/471298.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-2018nieuwe regeling

30-10-2018

gmb-2018-238211

T18.12235

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent hondenlosloopplaatsen Aanwijzingsbesluit Hondenlosloopplaatsen Lansingerland 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland,

 

Overwegende dat:

 • het de eigenaar of houder van een hond op grond van artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder a, van de Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2017 verboden is om binnen de bebouwde kom op een openbare plaats een hond te laten verblijven of te laten lopen zonder dat deze aangelijnd is;

 • het college op grond van artikel 2:57, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2017 plaatsen kan aanwijzen waar voornoemd verbod niet geldt;

 • er behoefte is aan meer locaties binnen de bebouwde kom waar honden los mogen lopen;

 • het college tegemoet komt aan deze behoefte door twee nieuwe locaties aan te wijzen als hondenlosloopplaatsen;

 • voor deze locaties het bepaalde in artikel 2:58, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2017 (opruimplicht uitwerpselen) onverminderd geldt. 

Gelet op:

het bepaalde in artikel 2:57, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2017 in samenhang gelezen met het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder a, van de Algemene

   

 Plaatselijke Verordening Lansingerland 2017.

Besluiten :  

 • 1.

  De plaatsen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart (T18.12242), aan te wijzen als hondenlosloopplaatsen waar, op grond van artikel 2:57, tweede lid, in samenhang gelezen met artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder a, van de Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2017 de aanlijnplicht voor honden niet geldt.

 • 2.

  Dat dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Hondenlosloopplaatsen Lansingerland 2018”.

 • 3.

  Dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 4.

  Dat pas na bebording en realisatie van de fysieke omheining gebruik mag worden gemaakt van de aangewezen plaatsen als hondenlosloopplaatsen.

   

Aldus vastgesteld op 30 oktober 2018,

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland

Lucas Vokurka

secretaris

drs. Pieter van de Stadt

burgemeester

Bijlage 1 Kaarten

Bezwaarclausule  

Bent u het niet eens met dit besluit, of is het besluit onduidelijk? Neem altijd eerst contact op met de gemeente. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift hoeft te schrijven. Medewerkers van de gemeente nemen samen met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal met DigiD of schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Lansingerland. Let u er wel op, dat u het bezwaar indient binnen de wettelijke termijn.

 

Het adres voor het indienen van schriftelijk bezwaar is:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland

Postbus 1

2650 AA Berkel en Rodenrijs

 

Of voor het indienen digitaal bezwaar: zie www.lansingerland.nl > zelf regelen > zoek een product of dienst > Bezwaar en beroep.

 

Zorg u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn, zijnde zes weken na verzenddatum. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

 • -

  Uw naam en adres

 • -

  De datum van uw bezwaarschrift

 • -

  Het nummer van deze brief, of stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift (artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht)

 • -

  Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • -

  Waarom u het niet eens bent met het besluit

 • -

  Uw handtekening  

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam. Er moet dan wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Het adres is:

 

Rechtbank Rotterdam

Sector bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

 

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

Daarvoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.