Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Gladheidbestrijding 2018-2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGladheidbestrijding 2018-2019
CiteertitelGladheidbestrijding 2018-2019
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageStrooiroutes 2018-2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegenwet, artikel 16

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2018Nieuwe regeling

24-10-2018

gmb-2018-237627

Tekst van de regeling

Intitulé

Gladheidbestrijding 2018-2019

 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

In artikel 16 van de Wegenwet is uitdrukkelijk geregeld dat bij de gemeente de zorg rust voor het in goed en veilige staat verkeren van wegen. Hiertoe behoort ook het bestrijden van gladheid op deze wegen. Van belang is dat het hierbij gaat om een inspanningsverplichting en niet om een resultaatverplichting.

De zorgplicht van de gemeente gaat echter niet zo ver dat de veiligheid van de weg te allen tijde wordt gegarandeerd. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gladheid, wanneer zij kan aantonen dat zij aan haar verplichtingen heeft voldaan.

Om dit aan te tonen is het raadzaam de volgende aanbevelingen in acht te nemen.

 

 • ·

  (Jaarlijks) vaststellen van het gladheidbestrijdingsplan waarin het gemeentelijk beleid ten aanzien van de gladheidbestrijding wordt opgenomen. Instructie gladheidbestrijdingsplan 2017-2018. In dit plan kunnen de volgende punten aan de orde komen:

  • -

   prioriteitsstelling voor bepaalde wegen;

  • -

   systematische controle van het effect van de gladheidbestrijding;

  • -

   goed systeem voor klachtenregistratie;

  • -

   publicatie van het gladheidsbestrijdingsplan.

 • ·

  Snel en doeltreffend handelen.

 • ·

  Jaarlijks voor de mogelijke gladheidperiode de inwoners van de gemeente en in de regio voorlichten.

   

Jaarlijks stellen burgemeester en wethouders het gladheidbestrijdingsplan vast.

De coördinatie van en verantwoordelijkheid voor de gladheidbestrijding berust bij de coördinator van gemeentewerken en zijn assistenten (de werkleider civieltechniek en de kantonnier buitenwegen). De strooiunits zijn voorzien van moderne communicatiemiddelen.

 

Of tot actie wordt overgegaan is afhankelijk van de volgende factoren:

 • ·

  De actuele locale weersverwachting.

 • ·

  Medewerkers van de dienst Wegen Verkeer en Vervoer van de provincie Noord Brabant houden de coördinator en/of zijn assistenten ook op de hoogte wanneer zij met de gladheidbestrijding beginnen, door gebruikmaking van het zogenaamde gladheidmeldsysteem. Hierdoor worden bij aansluitingen van wegen van verschillende wegbeheerders onveilige situaties vermeden.

 • ·

  Eigen waarneming en ervaring.

Er wordt geen strooizout aan particulieren verkocht c.q. beschikbaar gesteld. Een uitzondering hierop wordt gemaakt ten behoeve van locaties van bejaardenwoningen. Hiervoor zijn desbetreffende afspraken gemaakt met de huurdercommissie van het bejaardenwerk Aalburg. De bejaarden helpen elkaar de stoepen schoon te houden ter plaatse van geclusterde bejaardenwoningen.

De gladheid op trottoirs wordt niet door de gemeente bestreden.

Hoofdstuk 2 Routes

Het gladheidbestrijdingsplan onderscheidt de volgende onderdelen, te weten:

 • ·

  Hoofdroute;

 • ·

  Vrijliggende fietspaden;

 • ·

  Bijzondere locaties;

 • ·

  Overige wegen.

Artikel 2.1. Hoofdroute

De navolgende wegen (inclusief de aanliggende fietsstroken) vormen de hoofdroute en worden preventief gestrooid. De volgorde is niet de te rijden strooiroute.

 

Veen 

Bagijnhof, Veensesteeg, Tuinstraat, Wielstraat, Maasdijk, Veerstoep (pont Veen- Aalst), Grotestraat, Witboomstraat, Schmitzstraat, Nieuwstraat, Van der Loostraat, Mussentiend, Juliana van Stolbergstraat (excl. oostelijk gedeelte en de rondweg bij de speeltuin), Coletsingel (gedeeltelijk), Verzetsplein (gedeeltelijk), de Bruijnstraat (gedeeltelijk) en de Wilhelminastraat (aansluiting op de Hardenbergh).

 

Wijk en Aalburg

Groeneweg, Rivelstraat, Robberdestraat, Bosseweg, Veldstraat, Dodesteeg, Zwaanheuvel en Zwaanheuvelsedijk, Wijksestraat, Perzikstraat, Ambachtstraat, Kerkverreweide, Vroonhoeve, gedeelte Kapitein van der Maadenstraat en gedeelte Vlasakker (schoolroute basisschool “de Hoeksteen”), Berenhoeksestraat, Aalburgsestraat (excl. het westelijk gedeelte, zogenaamd ‘D Ulven), Polstraat, Langestraat, Maasdijk, Engelsestoof, Den Oudert, Korvertweg, De Kroon, Torenstraat, Grote Kerkstraat, Molenstoep, Moorreesstraat, De Galerij en de Markt (winkelcentrum), Tempelierstraat, Herrebeugel, Kortestraat, Oude Kerkstraat, Schoolstraat, Bergstraat, Anjelierstraat, Parallelweg en de Biesheuvelweg. De voormalige weg van de Provincie de “Kromme Nol” en de brug “Heusdens Kanaal” (gedeeltelijk Provincie Gelderland).

 

Genderen 

Lange Pad, Klaverplak, Kleibergsestraat, Genderensedijk (gedeelte tussen Provincialeweg Zuid en Hoofdstraat) Hoofdstraat, Kelderstraat, Kerkstraat, Hoefstraat, Doeverensestraat, Tol en Nieuwe Steeg (schoolroute Eethen-Genderen) en Elsdijk. Meerstraat (waterleidingbedrijf).

 

Babyloniënbroek

Broeksestraat, Hillsestraat en Oude Weidesteeg, Eendenveld en Mostaardweg.

 

Eethen

Biesheuvelweg. Kleibergsestraat, Oude Weidesteeg, Elsdijk, Nieuwe Steeg, Molensteeg, Raadhuisstraat, en De Korten Bruggert (af- en toerit Provincialeweg Zuid- Raadhuisstraat).

Drongelen 

Tol, Kruisstraat, Eindsestraat en Gansoyen (excl. het oostelijke gedeelte 2e lijnszorg) en Veerstoep (pont Drongelen- Waalwijk).

 

Meeuwen 

Meeuwensesteeg, Baan, Parallelweg, Matersteeg, Moleneind (tussen Matersteeg en Dorpsstraat), Dorpsstraat (excl. westelijk gelegen zijweg naar boerderij), Dijksteeg, Zuiderbroeksedijk, Grondzeiler (gedeeltelijk, Korenmolen (gedeeltelijk), van Buurenstraat (gedeeltelijk) en Meeuwensedijk.

Artikel 2.2. Vrijliggende fietspaden

De navolgende vrijliggende fietspaden worden gestrooid (de volgorde is niet de te rijden strooiroute).

Groeneweg, Veensesteeg, Wijksestraat, Perzikstraat, Berenhoeksestraat, Aalburgsestraat, Kortestraat, Polstraat, Molensteeg, de fietsroute van de Bergsche Maasdijk tussen Drongelen (Kruisstraat) en Genderen (Tol). De voormalige fietspaden van de Provincie langs de “Kromme Nol” en brug “Heusdens Kanaal” (gedeeltelijk Provincie Gelderland). N.B. De fietspaden parallel gelegen aan de Provinciale weg over de Heusdense Brug richting carpoolplaats de “Kromme Nol” e.d. worden vooralsnog gestrooid in het kader plan van aanpak van de Provincie Noord Brabant. Het nieuwe vrij liggende fietspad vanaf de Meerstraat tot de Kromme Nol (eigendom provincie) wordt (i.v.m. logistiek belang) begrepen in het plan van aanpak gladheidbestrijding gemeente Aalburg.

 

Artikel 2.3. Bijzondere locaties

De volgende locaties worden gestrooid (de volgorde is niet de te rijden strooiroute).

 

Veen 

Wethouder Van der Polstraat (Vlaeshoff), Burgemeester van Dijkstraat (wooncomplex Venehof), Hardenbergh (school, gymzaal, kinderdagverblijf, begraafplaats met aula en kerk Ger. Gem), Wilhelminastraat en Emmastraat (bejaardenwoningen). Toegangsweg ‘t- Dorpshuis en aansluiting parkeerplein nabij sportcomplex Achilles.

 

Wijk en Aalburg 

Ambachtstraat (industrie), Kerkverreweide (Wijkerpoort), parkeerterrein MFC D’ Alburcht, Geraniumstraat, Azaleastraat (rouwcentrum en de school Henri Dunant), Tulpstraat (dokterspraktijk, kinderdagverblijf, basisschool Henri Dunant en de gymzaal), Chrysantenstraat, Spieringen (Wilgenveld en bejaardenwoningen), Begoniastraat, Rozenstraat en Fresiastraat (Zorgplein Maaswaarden), Bolstoep Maasdijk, (Sportcomplex Noad, Jachthaven Trident en toegang Duinwaterleidingbedrijf), stoep nabij sportcomplex Wilhelmina, parkeerplein bij gemeentehuis en brandweerkazerne. Fresiastraat en gedeelte Azaleastraat (woonzorgcomplex) “Eikenhof” en “Kronenburg”, Bloklandsingel (senioren woningen).

 

Genderen

Rondendans (dorpshuis en kinderdagverblijf), Bulkstraat (bejaardenwoningen), Van der Beekstraat (school), Akkerstraat (kinderdagverblijf en bejaardenwoningen), Burg. Brunestraat en Meerstraat (bejaardenwoningen) en Ruiterhof (Wozoco).

 

Eethen 

De Hoek (kerk en kinderdagverblijf) en toegang naar bijzondere begraafplaats), alsook het verlengde gedeelte De Hoek, Wijnappelhoef en Wijnpeerhoef seniorenwoningen (in kader nieuwbouw Zuidrand).

Aansluiting toegangwegen op Nieuwe Steeg van gedeelte parkeerterrein “de Brede school” en sportcomplex GDC.

 

Babyloniënbroek 

Indien van toepassing de toegangen naar de ijsbaan (aansluitingen op de Broeksestraat).

 

Drongelen

Burg. D.A. van der Schansstraat (bejaardenwoningen en kerk).

 

Meeuwen 

Laan, Hoek en Ridder Van de Merwedestraat (kerken en bejaardenwoningen).

Artikel 2.4. Overige wegen

Door extreme weersomstandigheden kan het voorkomen dat ook alle overige wegen worden gestrooid. Dat zijn meestal woonstraten (in de kernen) en landbouwwegen (in het buitengebied) en tevens de wegen van bedrijventerreinen. Deze wegen staan niet in de routes vermeld. Zij worden curatief, dus achteraf, gestrooid en alleen dan, wanneer de hoofdroute, de fietspaden en de bijzondere locaties begaanbaar zijn en blijven.

Bij begrafenissen zal er zorg voor worden gedragen dat de toegangen naar de begraafplaatsen en de paden op de begraafplaatsen vrij toegankelijk zijn. Tevens zal dan extra aandacht worden geschonken aan de looproute’s naar de begraafplaatsen, vanaf de aula’s en kerkelijke gebouwen.

 

Hoofdstuk 3 Controle

De coördinator van gemeentewerken (buitendienst) en zijn assistenten zijn belast met een systematische controle van de gladheidbestrijding op de routes, zoals deze staan vermeld in het gladheidbestrijdingsplan.

Hoofdstuk 4 Wegmeubilair

Ten behoeve van de gladheidbestrijding is het noodzakelijk gedurende het strooiseizoen wegmeubilair (zoals afsluitpalen, hekken en fietssluizen) weg te nemen.

Na het strooi- en/of gladheidseizoen wordt het verwijderde meubilair teruggeplaatst.

Hoofdstuk 5 Voorlichting, communicatie en klachten

Voorlichting 

Voor de duidelijkheid is het noodzakelijk om tijdens het winterseizoen de inwoners door middel van publicatie in het weekblad ‘‘Het Kontakt” onder de kolom ”Gemeentepagina Aalburg”, te informeren.

 

In deze publicatie dienen de volgende zaken aan de orde te komen:

 

 • -

  de risico’s bij het deelnemen aan het verkeer bij gladheid;

 • -

  welke wegen worden gestrooid;

 • -

  dat het gladheidbestrijdingsplan met bijbehorende overzichtstekening ter inzage liggen in het gemeentehuis van Aalburg;

 • -

  dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatverplichting;

 • -

  indien de gemeente conform het gestelde in het gladheidsbestrijdingsplan heeft gehandeld, zij geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door gladheid;

 • -

  de trottoirs worden niet gestrooid;

 • -

  er wordt niet met zand gestrooid;

 • -

  in de gemeente worden geen wegbebordingen aangebracht met de aanduiding “beperkt strooigebied”;

 • -

  er wordt geen zout verkocht c.q. beschikbaar gesteld aan particulieren;

 • -

  t.b.v. (geclusterde) bejaardenwoningen wordt zout beschikbaar gesteld aan toegewezen coördinatoren c.q. dienstverleners;

 • -

  wijzen op de noodzaak de stoep voor de deur te vegen;

 • -.

  wijzen op het meldpunt voor klachten;

 • -.

  publicatie plaatsen op de website van Aalburg.

 

Communicatie  

Het gladheidbestrijdingsplan wordt toegezonden aan:

 

 • -

  politie;

 • -

  brandweer;

 • -

  ambulancedienst;

 • -

  dokterspraktijken.

   

Klachten 

Voor de gladheidbestrijding wordt een klachtenregister bijgehouden. Waar mogelijk zullen de klachten het volgende seizoen in het gladheidbestrijdingsplan worden verwerkt.

Bijlage Instructie gladheidbestrijding

De winter staat weer voor de deur. Dat betekent dat gladheid kan ontstaan. De gemeente heeft een gladheidbestrijdingsplan. Daarin staat hoe de gladheid wordt bestreden. In dat plan zijn ook opgenomen de wegen en de straten waar gestrooid wordt.

 

Waar wel en waar niet wordt gestrooid

In het gladheidbestrijdingsplan staan de wegen vermeld, te weten de hoofdroutes (doorgaande routes) met aanliggende fietsstroken, de vrijliggende fietspaden en de bijzondere locaties waar gestrooid zal worden. Onder de bijzondere locaties wordt ondermeer verstaan de wegen bij scholen, dokterspraktijken, senioren complex, winkels en kinderdagverblijven e.d. Daarnaast blijft een groot aantal wegen over waar niet zal worden gestrooid. Dit is onvermijdelijk. Meestal zijn dat wegen in de directe woonomgeving. Hier moet men dus extra voorzichtig zijn. De te strooien wegen, in het bijzonder geldt dat voor de woonkernen, zijn zodanig gekozen dat iedereen binnen een redelijke afstand van de woning op een weg uitkomt waar wel gestrooid wordt.

 

Extreme situaties

Er kunnen grote problemen ontstaan bij extreme weersomstandigheden. Vooral op wegen en overige straten die niet gestrooid zijn. Deze worden achteraf gestrooid en pas dan wanneer de hoofdroute en de fietspaden met de bijzondere locaties goed begaanbaar zijn en blijven.

Ondanks het gebruik van meer wegenzout zal het effect van achteraf (curatief) strooien minimaal zijn. Dat komt doordat over deze wegen te weinig verkeer rijdt om het gewenste resultaat te bereiken. Bij matige vorst, van min 8 graden Celsius en lager, is de dooiwerking minimaal en zelfs te verwaarlozen.

 

Veiligheid voorop/eigen verantwoordelijkheid

Het wegenzout dat wordt gestrooid komt in ons milieu terecht. We dienen dan ook zuinig met het gebruik van wegenzout om te gaan. Daar staat tegenover dat de veiligheid in het verkeer voorop staat. De gemeente zal er alles aan doen om deze veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Maar bij gladheid heeft de weggebruiker ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Iedere weggebruiker moet bij gladheid uiteraard (extra) voorzichtig zijn. Deelnemen aan het verkeer tijdens de gladheid brengt risico’s met zich mee. Als er gestrooid is betekent dit nog niet dat de wegen niet glad kunnen zijn. De gemeente kan geen garantie geven. Via de verkeersinformatie op radio, televisie en Internet waarschuwt men over het algemeen ruim van te voren voor gladheid.

 

Schade

Een gemeente met een vastgesteld gladheidbestrijdingsplan wat naar behoren wordt uitgevoerd is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de gladheid.

 

Strooien van trottoirs en werkzaamheden door burgers en instellingen

De gemeente Aalburg strooit geen wegenzout op de trottoirs. Hiervoor doet de gemeente een dringend beroep op haar inwoners. Burgers en instellingen dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en de trottoirs goed begaanbaar te houden.

 

Verkoop wegenzout

De gemeente verkoopt of verstrekt geen wegenzout aan particulieren. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor locaties waar senioren complexen zijn gevestigd. Hiervoor zijn bijzondere afspraken gemaakt met de betrokkenen van de wooncorporaties.

 

Klachten

De gemeente evalueert na de gladheidperiode de gladheidbestrijding. Als u klachten heeft over de gladheidbestrijding kunt u het volgende nummer van de gemeente bellen: (0416) 698753 of 698752. Buiten kantooruren kunt u bij calamiteiten gebruik maken van het daarvoor bestemde antwoordapparaat van de gemeente Aalburg. U belt hiervoor het nummer (0416) 698700.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer T (Tiny) Kolsters, coördinator gemeentewerken en coördinator gladheidbestrijding van de gemeente Aalburg op telefoonnummer (0416) 698753 of 698752.

Het plan “Instructie gladheidbestrijding” en een overzichtstekening van de strooiroutes liggen gedurende de winterperiode 20176-2018 (november t/m maart) ter inzage in het Gemeentehuis. Voor inzage dient u een afspraak te maken via de website www.aalburg.nl

 

DE STROOIROUTES

Hierna zijn de belangrijkste wegen genoemd die opgenomen zijn in de strooiroutes. De straten zijn ingedeeld per kern.

Deze wegen (inclusief de aanliggende fietsstroken) vormen de hoofdroute en worden preventief gestrooid (de volgorde is niet de te rijden strooiroute). Overige informatie m.b.t. andere wegen en bijzondere locaties zijn omschreven in het ter inzage liggende plan “Gladheidbestrijding 2018-2019”.

Veen

Bagijnhof, Veensesteeg, Tuinstraat, Wielstraat, Maasdijk, Veerstoep (pont Veen- Aalst), Grotestraat, Witboomstraat, Schmitzstraat, Nieuwstraat, Van der Loostraat, Mussentiend, Juliana van Stolbergstraat (excl. oostelijk gedeelte en de rondweg bij de speeltuin), Coletsingel (gedeeltelijk), Verzetsplein (gedeeltelijk), de Bruinstraat (gedeeltelijk), Zoutedijk en de Wilhelminastraat (aansluiting op de Hardenbergh).

 

Wijk en Aalburg

Groeneweg, Rivelstraat, Robberdestraat, Bosseweg , Veldstraat, Dodesteeg, Zwaanheuvel en Zwaanheuvelsedijk, Wijksestraat, Perzikstraat, Ambachtstraat, Kerkverreweide, Vroonhoeve, gedeelte Kapitein van der Maadenstraat en gedeelte Vlasakker (schoolroute basisschool “de Hoeksteen”), Berenhoeksestraat, Aalburgsestraat (excl. het westelijk gedeelte, zogenaamd ‘D Ulven), Polstraat, Kortestraat, Langestraat, Maasdijk, Engelsestoof, Den Oudert, Korvertweg, De Kroon, Torenstraat, Grote Kerkstraat, Moorreesstraat, De Galerij en de Markt (winkelcentrum), Tempelierstraat, Herrebeugel, Oude Kerkstraat, Schoolstraat, Bergstraat, Anjelierstraat, Parallelweg en de Biesheuvelweg. De voormalige weg van de Provincie Noord Brabant de “Kromme Nol” en de brug “Heusdens Kanaal” (gedeeltelijk Provincie Gelderland).

 

Genderen

Lange Pad, Klaverplak, Kleibergsestraat, Genderensedijk (gedeelte tussen Provincialeweg  Zuid en Hoofdstraat), Hoofdstraat, Kelderstraat, Kerkstraat, Hoefstraat, Doeverensestraat, Tol, Nieuwe Steeg (schoolroute Genderen Eethen) en Elsdijk. Meerstraat (waterleidingbedrijf).

Eethen

Biesheuvelweg. Kleibergsestraat, Oude Weidesteeg, Nieuwe Steeg, Molensteeg, Raadhuisstraat,de Korten Bruggert en de Raadhuisstraat).

 

Babyloniënbroek

Broeksestraat, Hillsestraat en Oude Weidesteeg, Eendenveld en Mostaardweg.

Drongelen

Tol, Kruisstraat, Eindsestraat en Gansoyen (excl. het oostelijke gedeelte 2e lijnszorg) en Veerstoep (pont Drongelen- Waalwijk).

Meeuwen

Meeuwensesteeg, Baan, Parallelweg, Matersteeg, Moleneind (tussen Matersteeg en Dorpsstraat), Dorpsstraat (excl. westelijk gelegen zijweg naar boerderij), Dijksteeg, Zuiderbroeksedijk, Grondzeiler (gedeeltelijk), Korenmolen (gedeeltelijk), van Buurenstraat (gedeeltelijk) en Meeuwensedijk.

 

Vrijliggende fietspaden en/of fietsroutes

De volgende vrijliggende fietspaden en/of fietsroutes worden preventief gestrooid (de volgorde is niet de te rijden strooiroute).

Groeneweg, Veensesteeg, Wijksestraat, Perzikstraat, Berenhoeksestraat, Aalburgsestraat, Kortestraat, Polstraat, Molesteeg, de fietsroute van de Bergsche Maasdijk tussen Drongelen (Kruisstraat) en Genderen (Tol). De fietspaden over de Nederhemertsebrug / keersluis (gedeeltelijk Provincie Gelderland). De fietspaden parallel gelegen aan de Provinciale weg over de Heusdensebrug richting carpoolplaats de “Kromme Nol” e.d. worden gestrooid in het kader van plan van aanpak van de Provincie Noord Brabant. Het nieuwe vrijliggende fietspad vanaf de Meerstraat tot de Kromme Nol (eigendom provincie) wordt  (i.v.m. logistiek belang) begrepen in het plan van aanpak gladheidbestrijding gemeente Aalburg.

 

Gemeentelijke herindeling

Per 1 januari 2019 gaan de huidige gemeenten Aalburg, Woudrichem en Werkendam op in de nieuwe gemeente Altena. Voor de gladheidbestrijding is afgesproken dat het komende seizoen (1-11-2018 t/m 31-3-2019) het gladheidbestrijdingplan door de drie betrokken gemeenten nog zelfstandig zal worden uitgevoerd.