Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Beleidsregels toekenning inzamelmiddelen huishoudelijk restafval

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels toekenning inzamelmiddelen huishoudelijk restafval
CiteertitelBeleidsregels toekenning inzamelmiddelen huishoudelijk restafval
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpNatuur en Milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10.23 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2018nieuwe regeling

09-10-2018

gmb-2018-236946

Zaaknr. 49056

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels toekenning inzamelmiddelen huishoudelijk restafval

Regels toekennen inzamelmiddelen in de gemeente Voerendaal

 

Uitvoeringsbesluit op basis van artikel 10 van de Afvalstoffenverordening Voerendaal 2018

 

Standaardsituatie

Het uitgangspunt is dat bij huisaansluitingen waar afvalstoffenheffing wordt geheven, één minicontainer wordt geplaatst voor het inzamelen van huishoudelijk restafval en één minicontainer voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Dit is het standaardpakket. De burger kan hierbij voor zowel huishoudelijk restafval als GFT een keuze maken tussen een kleine – 140 liter – minicontainer of een grote – 240 liter – minicontainer.

Meerdere containers voor één afvalstroom zijn toegestaan. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

 

Laagbouw

De inzameling gebeurt hier middels het standaardpakket. Uitbreiding met meerdere minicontainers is mogelijk.

 

Bestaande stapelbouw

Het uitgangspunt hier is hetzelfde als bij de laagbouwaansluitingen. Getracht wordt om het huishoudelijk afval met minicontainers in te zamelen.

 

Afwijking standaardsituatie

In zijn algemeenheid geldt de volgende voorkeursvolgorde inzamelmiddelen:

 • 1.

  opslag van afvalfracties in minicontainers

 • 2.

  collectieve opslag van afvalfracties in ondergrondse voorziening die afsluitbaar is en toegankelijk is met een pasje

 • 3.

  gekenmerkte afvalzak

Waar door plaatsgebrek het plaatsen van één of meerdere minicontainers niet mogelijk is, kan voor het inzamelen van restafval in overleg met de eigenaar en gemeente worden gekozen voor ondergrondse verzamelcontainers of bij uitzondering voor het gebruik van gekenmerkte afvalzakken.

De gemerkte zak kan tegen betaling worden aangeschaft.

 

Voorwaarden ondergrondse voorzieningen

Afstand

In november 2008 is de "Regeling voorwaarden inzamelen huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel", met de wijziging van artikel 10.26 van de Wet Milieubeheer komen te vervallen. De regeling stelde een maximale afstand tussen perceel en inzamelvoorziening van 75 meter, waarbij de gemeente bij de verordening kon bepalen dat de afstand wordt vastgesteld op ten hoogste 125 meter. Nu is het de bevoegdheid van de gemeente om deze afstanden zelf te bepalen. De gemeenten houden in beginsel een loopafstand van maximaal 75 meter van perceelgrens naar verzamelcontainers en clusterplaatsen aan. Gemotiveerd kan hiervan tot ten hoogste 125 meter worden afgeweken.

Voerendaal conformeert zich aan bovenvermelde richtlijn.

 

Plaatsing

In samenspraak met de inzameldienst Rd4 zijn over de plaatsing van ondergrondse voorzieningen gemaakt:

 • de ondergrondse container wordt zo centraal mogelijk geplaatst ten opzichte van de woningen die gebruik maken van de inzamelvoorziening;

 • een ondergrondse container wordt niet geplaatst binnen 3 meter van een gevel of een balkon;

 • bij het plaatsen van een ondergrondse container wordt het directe zicht op de container vanuit woningen zoveel mogelijk beperkt;

 • de bestrating rondom de ondergrondse container moet geschikt zijn voor een inzamelvoertuig van 30 ton;

 • de ondergrondse container wordt zodanig geplaatst dat deze goed bereikbaar is voor een inzamelvoertuig, mede rekening houdend met aan- en afrijroutes en verkeersveiligheid;

 • bij de container moet een vrije bovenruimte zijn van minimaal 8 meter, Dit ten behoeve van het ledigen door een inzamelvoertuig;

 • de ondergrondse container wordt niet geplaatst op een plek met obstakels als bomen en lichtmasten, alsmede niet op een plaats waar zich ondergrondse kabels en/of leidingen bevinden;

 • bij de plaatsing van een ondergrondse container vervallen in principe geen parkeerplaatsen.

 

Nieuwbouw en renovatie

Bij nieuwbouw en renovatie van stapelbouwwoningen geldt dat bij voorkeur ondergrondse inzamelvoorzieningen worden geplaatst. Dat betekent dat in beginsel geen inpandige voorzieningen worden toegestaan.

Voor maximaal 25 aansluitingen kan een 2,5 m3 ondergrondse container worden geplaatst en voor ongeveer 60 aansluitingen kan een 5 m3 ondergrondse container worden geplaatst.

 

Financiële aspecten

Het uitgangspunt moet zijn dat de financiering bij nieuwbouw en renovatieprojecten volledig op het project moet plaatsvinden.

Bij bestaande bouw is de financiering als volgt:

 • woningstichting/corporatie, eigenaar of vereniging van eigenaren (VVE) betaalt de voorziening;

 • de gemeente/Rd4 betaalt het registratiesysteem.

Dat houdt in dat de buitenbak en het plaatsen en aanpassen van omgeving voor rekening komt van woningtichtin/gcorporatie, eigenaar of VVE en de kosten van de binnenbak voor rekening van de Rd4 / gemeente komt. Hierbij geldt een eenmalige bijdrage van de woningstichting/corporatie, eigenaar of VVE) per geplaatste ondergrondse container.

 

Toewijzing ondergrondse afvalcontainer

In Voerendaal is de frequentie voor het inzamelen van restafval per 1 juli 2018 verlaagd van éénmaal in de 2 weken naar éénmaal in de 4 weken. Als flankerend beleid kunnen huishoudens met meer dan gemiddelde hoeveelheden afval, bijvoorbeeld gezinnen met luier dragende kinderen – op aanvraag – gebruik maken van de dichtstbijzijnde ondergrondse restafvalcontainers in de buurt.

 

Toewijzing bij afwijkende situaties

Locaties waar het gebruik van minicontainers, door obstakels of plaatsgebrek, niet mogelijk is, zal de gemeente een alternatief inzamelmiddel of inzamelvoorziening toewijzen. Hierbij kan de opslag van afval, rekening houdend met de geldende regelgeving, zowel inpandig als uitpandig in boven- of ondergrondse afvalcontainers plaatsvinden. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van ondergrondse verzamelcontainers waarop meerdere huishoudens kunnen worden aangesloten.

Indien het gebruik van minicontainers en ook het plaatsen van (ondergrondse) verzamelsystemen niet mogelijk is, zal worden gekozen voor een gekenmerkte huisvuilzak met een inhoud van 60 liter.

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Voerendaal van 9 oktober 2018.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,

W. HOUBEN, H.H.M. TIMMERMANS,

burgemeester secretaris