Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Voerendaal 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Voerendaal 2018
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Voerendaal 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpNatuur en Milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 10.23 van de Wet milieubeheer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels toekenning inzamelmiddelen huishoudelijk restafval

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2018nieuwe regeling

09-10-2018

gmb-2018-236917

Zaaknr. 49056

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Voerendaal 2018

Nadere regels en besluiten behorende bij de Afvalstoffenverordening Voerendaal 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • verordening: de vigerende Afvalstoffenverordening van de gemeente Voerendaal;

 • inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen/innemen van afvalstoffen die binnen de gemeente ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en innemen daarvan;

 • afvalkalender: het jaarlijks schema van inzameldagen dat ieder jaar ter beschikking wordt gesteld aan gebruikers van ieder perceel en digitaal beschikbaar is op de website van de Rd4 en via de Milieu App;

 • ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een inzamelende persoon of instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in daartoe door of vanwege de inzamelende persoon of instantie geplaatste inzamelmiddelen of -voorzieningen of op een daartoe aangewezen plaats;

 • inzamelmiddel: één voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een minicontainer, GFT-emmer, (gemerkte) huisvuilzak, PMD-zak, BEST-tas;

 • inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een (ondergrondse) verzamelcontainer, wijkcontainer of milieupark, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • inzameldienst: de krachtens artikel 3, eerste lid verordening, aangewezen inzameldienst, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

 • gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt;

 • inzameldag: dagen/tijden waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aangeboden kunnen worden zoals aangegeven op de afvalkalender.

Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

De gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 te Voerendaal is op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening aangewezen als inzameldienst en belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid, onder a, van de verordening kunnen worden aangewezen:

 • de door de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 via aanbesteding verkregen onderaannemers voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep en op de milieuparken;

 • de door de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 ingezette verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens voor onbepaalde termijn;

 • scholen/ detailhandelaren belast met de inzameling van batterijen (KCA);

Artikel 3. Gescheiden inzameling

 • 1.

  Op grond van artikel 7 van de verordening worden de volgende fracties bij of nabij elk perceel gescheiden ingezameld:

  • Huishoudelijk restafval; ophaalfrequentie: 1 maal per 4 weken;

  • GFT (groente, fruit en tuinafval); ophaalfrequentie: 1 maal per 2 weken bij de inzameling van de 140/240 liter minicontainers en 1 maal per week bij de inzameling van 20 liter minicontainers (citybins) in de stapelbouw;

  • PMD (plastic- en metalen verpakkingsmateriaal en drankenkartons); ophaalfrequentie: 1 maal per 2 weken;

  • OPK (oud papier en karton); ophaalfrequentie: 1 maal per maand;

  • BEST-tas (Boeken, Elektrische apparatuur, Speelgoed, Textiel en kleine kringloopspullen): ophaalfrequentie: 6 maal per jaar;

  • Kerstbomen; 1 maal per jaar.

 • 2.

  Op aanvraag worden naast de reguliere gescheiden inzameling zoals vermeld op de afvalkalender de volgende stromen opgehaald.

  • Grofvuil (inclusief houtafval)

  • Kringloopgoederen

  • Wit- en bruingoed

  • Metaalafval

  • Snoeiafval

Voor een gedetailleerde uitwerking van de (overige) afvalstromen welke gescheiden worden ingezameld en/of gescheiden kunnen worden aangeboden op de milieuparken wordt verwezen naar de afvalkalender die digitaal beschikbaar is op de website van Rd4 en de Milieu App.

Artikel 4. Inzamelmiddelen- en voorzieningen

Ter uitwerking van artikel 10, eerste lid, van de verordening wordt bepaald dat:

 • Voor de inzameling van huishoudelijk restafval en groente-, fruit-, en tuinafval voor iedere gebruiker van een perceel behorende tot de categorie laagbouwwoningen en anderen niet gestapelde woningen in principe de hiertoe van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) (140 of 240 liter) aan te wijzen;

 • Voor de inzameling van huishoudelijk restafval en/of groente-, fruit-, en tuinafval voor gebruikers van een groep van percelen behorende tot de categorie stapelbouwwoningen in principe de:

  • a.

   hiertoe van gemeentewege ondergrondse afvalcontainer aan te wijzen;

  • b.

   hiertoe van gemeentewege verstrekte gekenmerkte afvalzak aan te wijzen;

  • c.

   hiertoe van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) (140 of 240 liter) voor huishoudelijk restafval aangewezen en de hiertoe van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) (20, 140 of 240 liter) voor groente-, fruit-, en tuinafval aan te wijzen;

 • Voor de inzameling van verpakkingsglas (wit en bont) de van gemeentewege geplaatste boven- of ondergrondse verzamelcontainers (straatvoorzieningen) in de wijk of kernen aan te wijzen;

 • Voor de inzameling van textiel de van gemeentewege geplaatste boven- of ondergrondse verzamelcontainers (straatvoorzieningen) in de wijk of kernen aan te wijzen;

 • Voor de huis aan huis inzameling van boeken, elektrische apparatuur, speelgoed en textiel de hiertoe van gemeentewege verstrekte BEST tas aan te wijzen;

 • Voor de inzameling van het verpakkingsafval (kunststof), metalen en drankkartons (PMD) de door Rd4 verstrekte afvalzakken aan te wijzen.

 • Voor de overige categorieën van huishoudelijke afvalstoffen de regionale milieuparken aan te wijzen. Hiervoor wordt verwezen naar de door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 vastgestelde “Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op de milieuparken van de GR Reinigingsdiensten Rd4“ en de afvalkalender.

Artikel 5. Inzamelfrequentie nabij elk perceel

Op de afvalkalender, via de Milieu App en lokale media wordt vermeld op welke tijden huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld. Ter uitwerking van artikel 7, derde lid, van de verordening wordt bepaald dat:

 • Oud papier en karton wordt tenminste 12 maal per jaar afzonderlijk in de gehele gemeente (na)bij elk perceel ingezameld volgens de frequentie en het ophaalschema als omschreven in de afvalkalender die jaarlijks huis aan huis wordt verspreid.

 • Boeken, grote elektrische apparatuur, speelgoed en textiel (BEST artikelen) wordt tenminste 6 maal per jaar afzonderlijk in de gehele gemeente (na)bij elk perceel ingezameld volgens de frequentie en het ophaalschema als omschreven in de afvalkalender die jaarlijks huis aan huis wordt verspreid.

 • Grof huishoudelijk afval, elektrische of elektronische apparatuur (voorheen wit-/bruingoed), metalen en kringloopgoederen wordt in de gehele gemeente bij elk perceel door Reinigingsdiensten Rd4 ingezameld op een overeengekomen datum binnen 1 maand na een daartoe strekkend verzoek van de gebruiker van dit perceel.

 • Grof tuinafval wordt, na een daartoe strekkend verzoek (telefonische of digitale aanmelding) van de gebruiker van dit perceel, 3 maal in het voorjaar en 3 maal in het najaar afzonderlijk in de gehele gemeente (na)bij elk perceel ingezameld volgens het ophaalschema als omschreven in de afvalkalender die jaarlijks huis aan huis wordt verspreid.

 • Kerstbomen worden 1 maal per jaar in januari afzonderlijk in de gehele gemeente (na)bij elk perceel door Reinigingsdiensten Rd4 ingezameld volgens het ophaalschema als omschreven in de afvalkalender die jaarlijks huis aan huis wordt verspreid.

 • Verpakkingsafval (kunststof), metalen en drankkartons (PMD) wordt tenminste 26 maal per jaar afzonderlijk in de gehele gemeente bij elk perceel door Reinigingsdiensten Rd4 ingezameld volgens het ophaal-schema als omschreven in de afvalkalender die jaarlijks huis aan huis wordt verspreid.

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   alleen minicontainers voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval die zijn voorzien van een (geactiveerde) chip mogen ter lediging worden aangeboden.

  • b.

   met het oog op de ordelijke overdracht of aanbieding van de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval dient de aanbieding aan de volgende regels te voldoen:

   • op de door de inzameldienst aangewezen locatie alsmede op de door de inzameldienst aangewezen wijze;

   • waarbij de minicontainer(s) gesloten moeten zijn;

   • waarbij de inhoud van de minicontainer(s) niet uit de minicontainer(s) mag steken;

   • waarbij de huishoudelijke afvalstoffen op een zodanige wijze in de minicontainer(s) worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden of tot beschadiging van de minicontainer(s);

   • waarbij de minicontainer(s) niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor (brand)gangen geplaatst mogen worden;

   • waarbij geen losse of anderszins verpakte afvalstoffen op of naast de minicontainer(s) mogen worden aangeboden;

   • waarbij de minicontainer(s) zo spoedig mogelijk, na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk op het eind van de inzameldag van de openbare weg verwijderd moeten zijn;

   • afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de inzamelmiddel zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit het inzamel-middel te worden verwijderd;

  • c.

   Indien door de inzameldienst geen locatie alsmede aanbiedingswijze wordt aangewezen dient het overdragen of aanbieden van het huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval in minicontainer(s) ordelijk te geschieden door plaatsing daarvan op de vastgestelde inzameldag welke op de afvalkalender van elk afzonderlijk perceel is vermeld;

   • op het voetpad, of, bij het ontbreken van een voetpad aan de kant van de weg;

   • waarbij de minicontainer(s) gesloten moeten zijn;

   • waarbij de inhoud van de minicontainer(s) niet uit de minicontainer(s) mag steken;

   • waarbij de huishoudelijke afvalstoffen op een zodanige wijze in de minicontainer(s) worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden of tot beschadiging van de minicontainer(s);

   • waarbij de minicontainer(s) niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor (brand)gangen geplaatst mogen worden;

   • waarbij geen losse of anderszins verpakte afvalstoffen op of naast de minicontainer(s) mogen worden aangeboden;

   • waarbij de minicontainer(s) zo spoedig mogelijk, na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk op het eind van de inzameldag van de openbare weg verwijderd moeten zijn;

  • d.

   Voor wat betreft de ordelijke overdracht van de gekenmerkte afvalzak(ken);

   • het overdragen van huishoudelijk restafval in afvalzak(ken) moet ordelijk geschieden door plaatsing daarvan op de vastgestelde inzameldag:

    • de afvalzakken dienen gesloten te zijn;

    • de gekenmerkte afvalzakken mogen niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor brandgangen geplaatst worden;

    • bij het overdragen of ter inzameling aanbieden moet de inhoud van de afvalzak(ken) zonder uitsteeksels in de zakken zijn gepakt, zodanig dat zulks geen aanleiding kan geven tot verwonding of het scheuren van de zakken.

  • e.

   Voor wat betreft de ordelijke overdracht van het verpakkingsafval (kunststof), metalen en drankkartons (PMD):

   • de afvalzakken dienen gesloten te zijn;

   • de gekenmerkte afvalzakken mogen niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor brandgangen geplaatst worden;

   • bij het overdragen of ter inzameling aanbieden moet de inhoud van de afvalzak(ken) zonder uitsteeksels in de zakken zijn gepakt, zodanig dat zulks geen aanleiding kan geven tot verwonding of het scheuren van de zakken.

  • f.

   Voor wat betreft de ordelijke overdracht of aanbieden van boeken, elektrische apparatuur, speelgoed en textiel:

   • de BEST-tas moet zo dicht mogelijk bij brievenbus op eigen terrein worden aangeboden. Indien dit niet mogelijk is dan zo dicht mogelijk bij eigen terrein aanbieden;

   • de BEST-tas mag niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor brandgangen geplaatst worden;

   • bij het overdragen of ter inzameling aanbieden moet de inhoud van de BEST-tas zonder uitsteeksels in de BEST-tas zijn gepakt, zodanig dat zulks geen aanleiding kan geven tot verwonding of het scheuren van de zakken;

   • er mogen geen spullen naast de BEST-tas worden aangeboden.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, eerste lid van de verordening stelt het college de volgende regels voor de wijze of overdracht van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   Wijze van overdracht of aanbieding van minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton;

   • het gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer(s) (inclusief eigen gewicht) mag niet zwaarder zijn dan 80 kg;

  • b.

   Wijze van overdracht of aanbieding van gekenmerkte afvalzak:

   • de inhoud van de afvalzak mag niet zwaarder zijn dan 12 kg;

 • 3.

  Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening kan het wenselijk zijn om aanvullende regels te stellen omtrent het gebruik en reinigen van het inzamelmiddel ten behoeve van huishoudelijke afvalstoffen door de gebruiker van een perceel;

  • a.

   Het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de inzameldienst;

  • b.

   De inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een chip waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

  • c.

   De door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   De gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de inzameldienst te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • e.

   De inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • h.

   De verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • i.

   Het is verboden een van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval anders te gebruiken dan het doel waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld;

  • j.

   Schade door oneigenlijk gebruik komt voor rekening van de gebruiker van het perceel waarop de minicontainers voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval zijn geregistreerd;

  • k.

   De gebruiker van het perceel waarop de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval zijn geregistreerd, is verantwoordelijk voor het gebruik van de minicontainer(s) en de ordelijke staat hiervan;

  • l.

   De gebruiker van het perceel waarop de minicontainers voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval zijn geregistreerd moet bij verhuizing de op zijn perceel geregistreerde minicontainers bij het perceel achterlaten;

  • m.

   Het is, in het belang van een doelmatige verwijdering van de afvalstoffen vanuit de minicontainers voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval alsmede in het belang van hygiëne, verboden de minicontainers voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval te vullen met afvalstoffen die van een zodanige samenstelling zijn dat deze onderling dan wel met andere stoffen een vaste massa kunnen gaan vormen dan wel dat de afvalstoffen in de minicontainer(s) blijven plakken;

  • n.

   De gebruiker van het perceel waarop de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval zijn geregistreerd, dient deze in belang van de hygiëne regelmatig te reinigen;

  • o.

   Het is verboden de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval te vullen met losse vloeistoffen en heet materiaal;

  • p.

   De gebruiker van het perceel waarop de minicontainer(s) voor huishoudelijk groente-, fruit- en tuinafval is (zijn) geregistreerd mag in het inzamelmiddel voor gft-afval geen verpakkingsafval zakken deponeren.

 • 4.

  Overwegende dat het wenselijk is om categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan te wijzen die zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening gemeente Voerendaal ter inzameling kunnen worden aangeboden;

  De volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden zijn:

  • a.

   papier en karton

  • b.

   grof huishoudelijk restafval

  • c.

   kringloopgoederen

  • d.

   grof tuinafval

  • e.

   kerstbomen

  • f.

   houtafval

  • g.

   metalen

 • 5.

  Overwegende dat het wenselijk is om aanvullende regels te stellen omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen zonder een inzamelmiddel als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de verordening door de gebruiker van een perceel moeten worden aangeboden;

  • a.

   Dat oud papier en karton kan worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag:

   • waarbij het oud papier en karton, in geval het oud papier ’s ochtends en ’s middags wordt ingezameld uiterlijk om 07.00 uur dan wel indien ’s avonds wordt ingezameld uiterlijk om 17.30 uur, op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg ter inzameling wordt aangeboden;

   • waarbij het oud papier en karton goed wordt gebundeld dan wel in dozen wordt verpakt en wel zodanig dat verspreiding van het papier – door de wind – niet mogelijk is;

   • waarbij het aangeboden oud papier en karton op een zodanige wijze wordt aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden;

   • waarbij het aangeboden oud papier en karton niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in dan wel voor door- of brandgangen geplaatst wordt;

   • waarbij geen sprake mag zijn van vervuiling door andere afvalcomponenten welke in of bij het aangeboden oud papier of karton worden achtergelaten;

  • b.

   Dat grof huishoudelijk restafval kan worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) heeft gedaan:

   • waarbij het grof huishoudelijk restafval op de afgesproken dag vanuit de woning ter inzameling dient te worden aangeboden;

   • waarbij het aan te bieden grof huishoudelijk restafval – ter voorkoming van zwerfafval - op het eigen terrein moeten worden aangeboden.

  • c.

   Dat kringloopgoederen kunnen worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) heeft gedaan:

   • waarbij de kringloopgoederen op de afgesproken dag vanuit de woning (de gebruiker van een perceel dient dus aanwezig te zijn) ter inzameling dient te worden aangeboden;

   • waarbij de aan te bieden kringloopgoederen – ter voorkoming van zwerfafval - op het eigen terrein moeten worden aangeboden.

  • d.

   Dat grof tuinafval kan worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) heeft gedaan:

   • waarbij het grof tuinafval op de inzameldag dag voor 07.00 uur op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg wordt geplaatst;

   • waarbij het grof tuinafval goed wordt gebundeld en wel zodanig dat verspreiding van het grof tuinafval niet mogelijk is.

  • e.

   Dat kerstbomen kunnen worden aangeboden op vastgestelde inzameldag:

   • waarbij de kerstbomen op de reguliere inzamelplaats (het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, voor 07.00 uur aan de kant van de rijweg) dienen te worden aangeboden;

   • waarbij de kerstbomen niet in “groenstroken” of andere niet vanaf de rijbaan zichtbare plaatsen aangeboden mogen worden;

   • waarbij de aangeboden kerstbomen geheel vrij van kerstversieringen dienen te zijn;

   • waarbij de aangeboden kerstbomen geheel vrij dienen te zijn een eventuele pot of plastic verpakking om de stronk;waarbij de aangeboden kerstbomen op een zodanige wijze worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden;

   • waarbij het aangeboden kerstbomen niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in dan wel voor door- of brandgangen geplaatst worden;

  • f.

   Dat metalen kunnen worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal heeft gedaan

   • waarbij metalen op de afgesproken dag vanuit de woning (de gebruiker van een perceel dient dus aanwezig te zijn) ter inzameling dient te worden aangeboden;\

   • waarbij het aan te bieden metalen – ter voorkoming van zwerfafval - op het eigen terrein moeten worden aangeboden.

 • 6.

  Overwegende dat het wenselijk is om aanvullende regels te stellen omtrent het maximale gewicht, de afmetingen en het volume van de huishoudelijke afvalstoffen welke zonder inzamelmiddel door de gebruiker van een perceel aangeboden kunnen worden als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de verordening door de gebruiker van een perceel moeten worden aangeboden;

  • a.

   Dat het gewicht van de ter inzameling aangeboden oud papier en karton niet zwaarder mag zijn dan 12 kg per bundel of doos;

  • b.

   De hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof huishoudelijk restafval niet meer mag zijn dan 1m3;

  • c.

   De hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof huishoudelijk restafval hanteerbaar moet zijn;

  • d.

   De hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof huishoudelijk restafval mag niet zwaarder zijn dan 25 kg per bundel;

  • e.

   Het ter inzameling aangeboden grof huishoudelijk restafval niet langer mag zijn dan 150 cm;

  • f.

   Dat het gewicht van de ter inzameling aangeboden grof tuinafval niet zwaarder mag zijn dan 25 kg per bundel;

  • g.

   De hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof tuinafval niet meer mag zijn dan 3m3;

  • h.

   De hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof tuinafval hanteerbaar moet zijn;

  • i.

   Het ter inzameling aangeboden grof tuinafval niet langer mag zijn dan 150 cm;

  • j.

   Het ter inzameling aangeboden grof tuinafval geen takken mag bevatten die dikker zijn dan 10 cm in doorsnede, noch stammen, stronken en wortels;

  • k.

   De aangeboden kerstboom mag geen dikkere stam hebben dan 10 cm in doorsnede;

  • l.

   De hoeveelheid ter inzameling aangeboden houtafval mag per bundel niet zwaarder zijn dan 25 kg;

  • m.

   Het ter inzameling aangeboden houtafval mag niet langer zijn dan 150 cm;

  • n.

   De hoeveelheid ter inzameling aangeboden metalen per stuk niet meer mag zijn dan 50 kg;

  • o.

   Het ter inzameling aangeboden metalen niet langer mogen zijn dan 4 meter;

  • p.

   Het ter inzameling aangeboden metalen hanteerbaar moeten zijn voor 2 personen en mogen geen uitstekende delen bevatten.

 • 7.

  Overwegende dat het wenselijk is om aanvullende regels te stellen aan de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moet worden aangeboden;

  • a.

   Voor wat betreft de ordelijke overdacht of aanbieding van huishoudelijk afval in ondergrondse verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit en tuinafval:

   dat het overdragen of aanbieden van het huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval en in ondergrondse verzamelcontainer(s) ordelijk dient geschieden waarbij:

   • door de gebruiker alleen afval in de daartoe opgestelde verzamelcontainer(s) mag worden gedeponeerd;

   • geen afval op, naast of in de directe nabijheid van de verzamelcontainer(s) mag worden geplaatst, ook als deze vol is (zijn);

   • de verzamelcontainer na gebruik goed afgesloten dient te worden.

   • het afval in afgesloten zakken moet worden aangeboden.

  • b.

   Voor wat betreft de ordelijke overdacht of aanbieding van huishoudelijk afval in afvalvoorzieningen op wijkniveau (straatvoorzieningen voor textiel en glas):

   dat het overdragen of aanbieden van textiel en glas in een boven- of ondergrondse wijkvoorzieningen (straatvoorzieningen) dient te geschieden waarbij:

   • alleen afvalcomponenten afzonderlijk in de daartoe opgestelde verzamelcontainer(s) (herkenbaar via tekst) mag worden gedeponeerd;

   • geen andere afvalcomponenten in de verzamelcontainer(s) mogen worden achtergelaten

   • geen afval (inclusief de afvalcomponenten) op, naast of in de directe nabijheid van de verzamelcontainer(s) mag worden geplaatst, ook als deze vol is (zijn);

   • verpakkingsglas op kleur (bont en wit) gesorteerd dient te worden en in de hiervoor bestemde verzamelcontainer gedeponeerd dient te worden.

  • c.

   Voor wat betreft de ordelijke overdracht of aanbieding van huishoudelijk afval op de regionale milieuparken: dat afvalstoffen kunnen worden aangeboden op de regionale milieuparken overeenkomstig de in het “Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op de milieuparken van Reinigingsdiensten Rd4” genoemde voorwaarden.

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt op grond van artikel 9 van de verordening de volgende regels omtrent de dagen en tijden waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aangeboden kunnen:

 • a.

  Dat de dagen en tijden waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aangeboden kunnen worden aangegeven op de afvalstoffenkalender die ieder jaar ter beschikking wordt gesteld aan gebruikers van ieder perceel;

 • b.

  De aan te bieden afvalstoffen (glas en textiel) bij de straatvoorzieningen niet tussen 21.00 en 07.00 uur aangeboden mogen worden;

 • c.

  Dat de aan te bieden minicontainer(s) voor restafval en groente- tuin en fruit afval de dag voorafgaand aan de inzameldag na 20.00 uur mogen worden aangeboden, doch dienen uiterlijk voor 07.00 uur op de inzameldag aangeboden te zijn;

 • d.

  Dat de minicontainer(s) slechts eenmaal ter lediging op de aangewezen ledigingsdag voor desbetreffende afvalstof aangeboden mogen worden;

 • e.

  De onder punt d gestelde bepaling is niet van toepassing op de minicontainers die in het kader van de klachtenroute van de reinigingsdiensten Rd4 alsnog ter lediging worden aangeboden;

 • f.

  Dat de minicontainers die alsnog op de niet voor de desbetreffende afvalstof aangewezen ledigingsdag ter lediging worden aangeboden niet geledigd zullen worden;

 • g.

  Dat voor wat betreft de aanbiedingstijdstippen van huishoudelijke afvalstoffen op de regionale milieuparken verwezen wordt naar het vastgestelde “Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op de milieuparken van de GR Reinigingsdiensten Rd4”.

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Het college kan volgens artikel 8 van de verordening nadere regels stellen omtrent bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst of andere inzamelaars.

Artikel 10. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

 • 1.

  Overwegende dat het wenselijk is om categorieën bedrijfsafvalstoffen aan te wijzen die door de inzameldienst worden ingezameld;

  Restafval, welke in aard, hoeveelheid en samenstelling vergelijkbaar is met het huishoudelijk afval, als categorie bedrijfsafvalstoffen aan te wijzen die gelijktijdig met de inzameling van het huishoudelijk afval in Voerendaal door de inzameldienst mag worden ingezameld.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 13 van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 12. Intrekking Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2011

Het “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011 gemeente Voerendaal” in te trekken met ingang van de datum waarop dit besluit in werking treedt.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 14. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Voerendaal 2018”.

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Voerendaal van 9 oktober 2018.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,

W. HOUBEN, H.H.M. TIMMERMANS,

burgemeester secretaris