Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
SED organisatie

SED Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSED organisatie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingSED Inkoop- en aanbestedingsbeleid
CiteertitelSED Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Aanbestedingswet 2012
 2. Instellingsbesluit Adviescommissie Gids proportionaliteit
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-11-201801-11-2018Nieuwe regeling

08-10-2018

bgr-2018-1284

732259

Tekst van de regeling

Intitulé

SED Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Voorwoord

Dit is het SED Inkoop- en Aanbestedingsbeleid.

 

Het bevat het geharmoniseerde inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeenten: Enkhuizen, Drechterland, Heerhugowaard, Hollandse Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen en Stede Broec. Indien op bepaalde terreinen voor ons specifieke aanvullingen of afwijkingen van toepassing zijn, dan is dat onderdeel verdeeld in twee delen:

 • Deel I: Inkoop- en aanbestedingsbeleid

 • Deel II: Specifieke SED aanvullingen

1 Inleiding

1.1 Professioneel opdrachtgeverschap

Deel I: Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Wij willen een professionele- en maatschappelijk verantwoordelijke opdrachtgever zijn, welke integer handelt en rechtmatig en doelmatig inkoopt.

 

Voor ons is het daarom belangrijk om aandacht te besteden aan de verdere professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk.

 

Een professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid is een voorwaarde en helpt ons om ons verder te ontwikkelen. Het draagt niet alleen bij aan besparingen, maar geeft ook verbeteringen van de kwaliteit van opdrachten en duurzaamheid. Denk daarbij ook aan efficiënte en innovatieve oplossingen. Professioneel opdrachtgeverschap geeft de mogelijkheid om een verbinding te maken, die wij hebben met de lokale- en regionale werkgelegenheid.

Deel II: Specifieke SED aanvullingen

Bij ons is de inkoopfunctie decentraal ingericht. Een decentrale inrichting van de inkoopfunctie betekent, dat de verantwoordelijkheid voor inkoop- en aanbestedingsprocedures ligt bij de budgethouder.

 

Het opstellen en onderhouden van: het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid, de regionale handreiking inkoop en het adviseren en faciliteren van de organisatie op het gebied van inkoop, is centraal belegd bij team inkoop.

 

1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

Deel I: Inkoop- en aanbestedingsbeleid

De doelstellingen van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid zijn:

 • 1.

  Een bijdrage aan de college- en organisatiedoelstellingen leveren;

 • 2.

  Doelmatig en rechtmatig inkopen & aanbesteden, zodat gemeenschapsgelden op een verantwoorde en controleerbare wijze worden aangewend en besteed;

 • 3.

  Een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn, die ondernemers gelijke kansen biedt;

 • 4.

  Inkopen & aanbesteden tegen de optimale (integrale) prijs-kwaliteitsverhouding;

 • 5.

  Administratieve lastenverlichting van de inkoop- en aanbestedingsprocessen voor ons en de ondernemers.

2 Juridische uitgangspunten

2.1 Algemeen juridisch kader

Deel I: Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Wij leven de geldende wet- en regelgeving na. De voor het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid meest relevante wet- en regelgeving volgen uit de geldende:

 • Nationale- en Europese aanbestedingswetgeving;

 • Algemene wet bestuursrecht;

 • Burgerlijk Wetboek: het wettelijke kader voor overeenkomsten;

 • Gemeentewet: het wettelijke kader voor gemeente.

Deel II: Specifieke SED aanvullingen

Indien de verwerking van persoonsgegevens aan de orde is, dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming leidend. Nadere afspraken worden altijd vastgelegd in een project specifieke verwerkersovereenkomst op basis van een model uit een standaard inkoopdossier.

 

Uitzonderingen op (Europese) wet- en regelgeving worden door ons restrictief uitgelegd en toegepast om te voorkomen dat het toepassingsbereik van deze wet- en regelgeving wordt uitgehold.

 

2.2 Uniformiteit

Deel I: Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk uniforme documenten en werkwijzen bij onze inkoop- en aanbestedingsprocedures te hanteren. Dit sluit aan bij de wensen van de ondernemers en zijn zij sneller bekend met onze inkoop- en aanbestedingsprocedures. De administratieve lasten dalen verder, omdat wij bij het doorlopen van onze inkoop- en aanbestedingsprocedures zoveel mogelijk van een digitaal platform gebruik maken.

Deel II: Specifieke SED aanvullingen

Wij passen onder ander toe:

 • Meest recente versie van een standaard inkoopdossiers voor alle niet nationale en Europese procedures;

 • Tenderned in principe voor alle procedures, tenzij uit de markt blijkt dat dit niet haalbaar is;

 • Regionale handreiking inkoop;

 • Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) bij nationale en Europese procedures;

 • VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten inclusief addendum regio Noord-Holland-Noord (AIV), bij leveringen en diensten;

 • Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) Versie 2016 bij IT prestaties:

 • Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) bij werken;

 • Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005 (UAV GC-2005) bij geïntegreerde contracten van ontwerpwerkzaamheden, oprichten van werken en onderhouden van werken.

2.3 Bepalen van de inkoop- of aanbestedingsprocedure

Deel I: Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Wij kiezen de inkoop- of aanbestedingsprocedure op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in de geldende Aanbestedingswet- en regelgeving.

Deel II: Specifieke SED aanvullingen

Bij het bepalen van de inkoop- of aanbestedingsprocedure hanteren wij de navolgende tabellen. Deze zijn afgeleid uit de Gids Proportionaliteit en zijn bindend voor aanbestedende diensten, dus ook voor ons.

 

Per type procedure is in de tabellen opgenomen wanneer welke Offerteaanvraag gebruikt mag worden.

 

De SED-gemeenten en de werkorganisatie hanteren de volgende drempelwaarden (bedragen excl. BTW):

Aanbestedingsvorm

Werken

Leveringen

Diensten

Opmerking

Europees*

> € 5.548.000

> € 221.000

> € 221.000

Publiceren op

www.tenderned.nl + verzending naar

TED**

Sociale en andere specifieke diensten

 

 

€ 750.000,-

 

Nationaal openbaar met en zonder selectie

€ 1.500.000 –

€ 5.548.000

n.v.t.

n.v.t.

Publiceren op

www.tenderned.nl 

Meervoudig onderhands***

€ 50.000 –

€ 1.500.000

€ 30.000 –

€ 221.000

€ 30.000 –

€ 221.000

Minimaal 3 offertes en

maximaal 5 offertes

 

Enkelvoudig onderhands

< € 50.000,-

< € 30.000

< € 30.000

1 offerte

* Deze bedragen worden elke twee jaar bijgesteld door de Europese Commissie. De eerstvolgende wijziging zal zijn op 1 januari 2020. Deze wijzigingen zullen automatisch van toepassing zijn voor de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland en de SED-organisatie en zullen in dit beleid worden aangepast.

** TED= Tenders Electronic Daily is de onlineversie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, bestemd voor Europese openbare aanbestedingen.

*** Bij een opdrachtwaarde vanaf de meervoudig onderhandse procedure is het verplicht om een inkoopadviseur te consulteren i.v.m. het aanwezige afbreukrisico en de aanwezige expertise.

 

Bovenstaande tabellen zijn van toepassing ongeacht de grootte van het samenwerkingsverband. Met andere woorden: of nu slechts één SED-gemeente inkoopt of de drie SED-gemeenten en de SED organisatie tezamen, altijd gelden onderstaande normen. Er mag niet ‘opgesplitst’ worden.

 

Inkoop vindt plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande schriftelijke raming van de opdracht. De raming is ook van belang om de financiële haalbaarheid van de opdracht te bepalen. We willen immers niet het risico lopen dat we verplichtingen aangaat die we niet kunnen nakomen.

 

2.4 Mandaat en volmacht

Deel I: Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop en aanbesteden vindt plaats met inachtneming van onze geldende mandaat- en volmacht regeling. Wij willen slechts gebonden zijn aan verbintenissen en verplichtingen op basis van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging.

Deel II: Specifieke SED aanvullingen

Afwijkingen van dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn slechts mogelijk en toegestaan op basis van een deugdelijk gemotiveerd besluit van het bevoegd orgaan (het college c.q. colleges van de SED-gemeente(n) en/of het dagelijks bestuur van de SED organisatie) en voor zover een en ander op basis van geldende wet- en regelgeving mogelijk is. Van afwijking zal er sprake zijn in gevallen waarin het doorlopen van de voorgeschreven procedures onevenredig of voor het specifieke geval disproportioneel is. Jaarlijks wordt geregistreerd voor hoeveel inkoopactiviteiten afwijkingen worden toegestaan.

 

Hieronder is een aantal redenen beschreven die afwijking van het inkoopbeleid mogelijk maken. Afwijking op onderstaande gronden hoeft niet voorgelegd te worden voor akkoord. Wel dient in het dossier opgenomen te worden waarom gebruik is gemaakt van deze afwijkingsgrond. Tevens zal achteraf aan het bevoegde orgaan gemeld moeten worden waarom men van de voorgeschreven procedure heeft afgeweken.

Calamiteiten

Bij calamiteiten is er sprake van een van buiten komende dringende omstandigheid waardoor er geen tijd is om de keuze op grond van de drempelbedragen te baseren. Als het uitvoeren van de opdracht aan termijnen is gebonden, dan heeft deze objectief spoed. Het mag echter niet zo zijn dat de aanbestedende dienst te lang heeft gewacht met aanbesteden en er daardoor spoed ontstaat. In dat geval gaat het om subjectieve spoed en is er geen sprake van een calamiteit.

Het is voor bepaalde soorten calamiteiten mogelijk om raamovereenkomsten af te sluiten. In de raamovereenkomst worden alle technische, organisatorische, financieel-economische en juridische randvoorwaarden vastgelegd, zodat in geval van een calamiteit snel opdracht kan worden verleend en slechts de bijzondere omstandigheden van het geval hoeven te worden vermeld.

Specialisaties van ondernemers

Indien een opdracht een specialisme betreft dat slechts door enkele bedrijven kan worden uitgevoerd, lijkt een (meervoudige) onderhandse aanbesteding vaak de meest logische keuze. De markt moet daarvoor inzichtelijk zijn. Tevens moet bekend zijn met welke bedrijven de opdracht zou kunnen worden uitgevoerd. Indien sprake is van een situatie, waarbij er maar één opdrachtnemer in aanmerking komt (bijvoorbeeld omdat deze beschikt over een alleenrecht of over specifieke technische of artistieke kwaliteiten), kan worden gekozen voor de enkelvoudige uitnodiging. Bij opdrachten die het drempelbedrag voor een EG-aanbesteding overschrijden, wordt in dat geval echter altijd de (Europese) procedure van gunning via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking gehanteerd. Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst om aan te tonen dat er daadwerkelijk maar één ondernemer in de markt is die het betreffende product, dienst of werk kan leveren.

Regionale inkoop en samenwerkingen

Inkoop kan ook samen met andere aanbestedende diensten worden gedaan. Omdat bij regionale inkoop meestal één gemeente de leidende rol heeft en deze ook de aanbestedingsregels van toepassing verklaart, is niet altijd het uitwerkingsbeleid van de SED Organisatie van toepassing, mits er recht wordt gedaan aan de uitgangspunten, doelstellingen van het aanbestedingsrecht. In dat geval kan er worden afgeweken van het inkoopbeleid van de SED Organisatie.

 

2.5 Klachtenregeling

Deel I: Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Wij bieden ondernemers de mogelijkheid om klachten over inkoop- en aanbestedingsprocedures in te dienen.

Deel II: Specifieke SED aanvullingen

Wij hebben de mogelijkheid om klachten in te dienen uitgewerkt in het SED Inkoop klachtregeling 2018. Tijdens aanbestedingsprocedures verwijzen wij hiernaar in de aanbestedingsstukken.

3 Ethische- en ideële uitgangspunten

3.1 Integriteit

Wij hechten er belang aan, dat onze bestuurders en ambtenaren, integer handelen.

 

De bestuurders en ambtenaren houden zich aan het integriteitsbeleid. Zij handelen zakelijk en objectief en belangenverstrengeling wordt voorkomen.

 

Wij wensen alleen zaken te doen met integere ondernemers, die zich niet bezighouden met criminele- of illegale praktijken. De toetsing van de integriteit van ondernemers vindt onder andere plaats door toepassing van verplichte uitsluitingsgronden bij de uitvoering van inkoop- en aanbestedingsprocedures.

 

3.2 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

3.2.1 Duurzaam Inkopen

Deel I: Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Wij hebben een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer en nemen daar waar mogelijk in alle fasen van het inkoop- en aanbestedingsproces milieu- en sociale aspecten in acht. Duurzaam inkopen is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij mens, milieu en financiën in balans zijn. Bij de mens gaat het om zaken zoals recht op vakbond lidmaatschap, kinderarbeid, fraude, discriminatie. Bij milieu gaat het erom het milieu en de natuur zo min mogelijk te belasten. Bij financiën gaat het erom de beschikbare budgetten in relatie tot bovenstaande zo goed mogelijk te besteden.

Deel II: Specifieke SED aanvullingen

Duurzaamheid is voor ons een zwaarwegend criterium. Dit komt o.a. tot uitdrukking door het volgende:

 • Bij de product- en marktanalyse inventariseren we welke werken, leveringen of diensten op het gebied van duurzaamheid op de markt worden aangeboden;

 • In de aanbestedingsstukken (bijvoorbeeld in de selectie- en gunningscriteria) en in de te sluiten overeenkomst nemen we duurzaamheidscriteria op;

 • We kopen – waar mogelijk - digitaal in (E-procurement, gebruik van e-mail, Tenderned etc.);

 • We bewaken de aangeboden oplossingen. Op deze wijze kunnen we een duurzame oplossing inbedden in onze organisatie en haar werkwijze;

 • Wij passen bij inkopen de minimale duurzaamheidseisen toe zoals PIANOo deze heeft opgesteld voor een aantal de productgroepen, maar bij voorkeur de duurzaamheidswensen.

Bij duurzaamheid willen wij een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van Fairtrade. Fairtrade staat voor eerlijke handel. Dat betekent dat producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs krijgen voor hun product en dat de omstandigheden waarin zij werken menswaardig zijn, dus ook geen kinderarbeid en extreem lange werkdagen. Met aandacht voor milieuvriendelijke productieprocessen.

 

Wij streven bij de inkoop en aanbesteding zoveel als mogelijk naar de aanschaf van Fairtrade gecertificeerde producten. Hierbij worden de volgende internationale normen van Fairtrade als zwaarwegend criterium meegenomen: 1) Kans bieden aan kansarme producten 2) Transparantie 3) Eerlijke handsvoorwaarden 4) Verantwoorde prijzen, leefbare lonen 5) Geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid 6) Gelijke kansen 7) Verantwoorde arbeidsomstandigheden 8) Capaciteitsopbouw 9) Zorg voor het milieu 10) Promotie van Fairtrade.

 

3.2.2 Social return on investment (SROI)

Deel I: Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Bij SROI worden afspraken gemaakt met ondernemers over het creëren van arbeidsplaatsen, leerwerk- en stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Voor de uitgangspunten en toepassingsmogelijkheden van SROI zijn we aangesloten bij het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-NHN).

Deel II: Specifieke SED aanvullingen

Wij passen, zoals de gehele regio Noord-Holland Noord, voor SROI-afspraken de SROI-toolkit 2017-2019 toe.

 

SED wijst ondernemers tijdens de inkoop- of aanbestedingsprocedure proactief op de mogelijkheden die WerkSaam Westfriesland biedt om aan de SROI-verplichting te voldoen. Ondernemers hebben geen verplichting om via WerkSaam af te nemen; andere methoden die tevens voldoen aan de SROI-verplichtingen worden gelijkwaardig geacht.

 

3.2.3 Opdrachtverlening aan regionale Sociale werkvoorzieningen

Deel I: Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Namens ons vervult de regionale werkvoorziening een belangrijke maatschappelijke rol bij de arbeidsintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij is van belang, dat er voldoende werkzaamheden zijn om deze mensen daadwerkelijke aan het werk te helpen en te houden. Dit door waar mogelijk (deel)opdrachten uit te laten voeren door medewerkers van regionale sociale werkvoorziening.

Deel II: Specifieke SED aanvullingen

WerkSaam Westfriesland is voor ons de regionale werkvoorzieningsinstantie.

 

3.2.4 Sociale voorwaarden

Door toepassing van Sociale voorwaarden bij inkoop- en aanbesteden kunnen wij ondernemers uitsluiten, als opdrachten onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-betaling van leefbaar loon) tot stand komen of zijn gekomen.

 

3.3 Burgerparticipatie

Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkeling om de burgers te willen laten participeren in de samenleving. Wij betrekken daar waar mogelijk onze inwoners bij inkoop- en aanbestedingsprocedures.

 

3.4 Innovatie

Deel I: Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Wij zullen, daar waar mogelijk, innovatie bevorderen met onze inkoop- en aanbestedingsprocedures. Hierbij hebben wij oog voor innovatieve producten, werken en diensten, die een belangrijke rol spelen in de efficiëntie en de kwaliteit van overheidsdiensten.

 

Innovatie kan een bijdrage leveren aan een duurzamere ontwikkeling van onze organisatie en een kwalitatief betere leefomgeving voor onze inwoners.

Deel II: Specifieke SED aanvullingen

Als we op het gebied van innovatie specifieke verordeningen, regelingen of beleid (zoals een economisch beleidsplan) hebben vastgesteld, vindt de Inkoop volgens vastgestelde regelgeving en beleid plaats. Wij hebben op termijn de ambitie nader beleid te formuleren op het gebied van innovatie.

4 Economische uitgangspunten

4.1 Product- en marktanalyse

Inkoop en aanbesteden vindt plaats op basis van een voorafgaande product-, dienst- en/of marktanalyse, tenzij dit gelet op de waarde of de aard van de opdracht niet wordt gerechtvaardigd.

 

4.2 Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie

Wij streven naar onafhankelijkheid ten opzichte van ondernemers. Wij hebben de vrijheid bij het maken van keuzes bij inkoop- en aanbestedingsprocedures en/of in verband met de naleving van de Aanbestedingswet- en regelgeving.

 

4.3 Regionale- en lokale economie en het MKB

Deel I: Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Uitgangspunt is dat alle ondernemers gelijke kansen krijgen. Wij houden rekening met het midden- en kleinbedrijf. In voorkomende gevallen waar een onderhandse offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, wordt rekening gehouden met regionale- en lokale ondernemers.

Deel II: Specifieke SED aanvullingen

‘Local sourcing’ kan bijdragen aan de doelmatigheid van inkoop. We moeten echter niet onnodig regionale, nationale, Europese of mondiale kansen laten liggen.

 

Onder lokale ondernemers verstaan wij partijen die een vestiging hebben of woonachting zijn in de gemeente: Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Hoorn, Medemblik, Opmeer of Koggenland.

 

4.4 Eerlijke mededinging en commerciële belangen

Deel I: Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Wij bevorderen eerlijke mededinging. De ondernemers dienen een eerlijke kans te krijgen om een opdracht gegund te krijgen. Dit realiseren wij door objectief, transparant, non-discriminerend en proportioneel te handelen. Dit draagt bij aan het in stand houden van een gezonde marktwerking.

Deel II: Specifieke SED aanvullingen

Wij wensen geen ondernemers te betrekken in ons inkoopproces die de mededinging vervalsen.

 

4.5 Samenwerkingsverbanden

Wij streven naar samenwerking bij inkoop en aanbesteden zowel binnen de eigen organisatie, als met andere gemeenten en aanbestedende diensten.