Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Beveland

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland houdende regels omtrent de publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland op het raadsgedeelte van de gemeentelijke website

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Beveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland houdende regels omtrent de publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland op het raadsgedeelte van de gemeentelijke website
CiteertitelGedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland op het raadsgedeelte van de gemeentelijke website
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
 2. Wet openbaarheid van bestuur
 3. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2018nieuwe regeling

18-10-2018

gmb-2018-230658

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland houdende regels omtrent de publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland op het raadsgedeelte van de gemeentelijke website

De raad van de gemeente Noord-Beveland;

 

overwegende dat:

 • -

  het gewenst is om richtlijnen te formuleren voor het publiceren van persoonsgegevens op het raadsgedeelte van de gemeentelijke website van Noord-Beveland;

 • -

  in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur documenten actief openbaar gemaakt worden;

 • -

  deze documenten persoonlijke gegevens kunnen bevatten

gelet op:

 • -

  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

 • -

  de Wet openbaarheid van bestuur;

 • -

  artikel 149 Gemeentewet

gelezen het raadsvoorstel van 24 september 2018;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende:

 

Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland op het raadsgedeelte van de gemeentelijke website

Artikel 1 – Definitie ‘publicatie op de website’

Onder ‘publicatie op de website’ wordt verstaan het plaatsen van informatie door de gemeenteraad op het openbare door iedereen te raadplegen raadsgedeelte van de website van de gemeente Noord-Beveland. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet over publicatie op een eventueel afgeschermd deel van de website, dat alleen beschikbaar is voor raadsleden of het college van burgemeester en wethouders.

 

Stukken die op de website worden geplaatst, blijven na plaatsing op internet vindbaar.

Artikel 2 – Mogelijkheid tot verwijdering van persoonsgegevens

Personen die dit aangaat kunnen op ieder moment aangeven dat zij graag hun persoonsgegevens van de website verwijderd willen zien. Daartoe dienen zij aan te geven om welke gegevens het gaat en waar deze op de website zijn gepubliceerd. Bij een dergelijk verzoek wordt aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aan de hand van deze gedragscode beoordeeld of het behouden van de persoonsgegevens op de website noodzakelijk is.

Artikel 3 – Gedragscode

Voor de publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad op de website van de gemeente Noord-Beveland gelden ten aanzien van de hierna genoemde categorieën van personen de aangegeven gedragslijnen.

 

Voor wat betreft de categorieën c tot en met f geldt dat betrokkenen via de website geïnformeerd worden over de wijze waarop persoonsgegevens worden gepubliceerd.

 

 • a.

  Persoonsgegevens van publieke ambtsdragers, zoals raadsleden en collegeledenDeze personen functioneren, elk in hun eigen rol of ambt, ten behoeve van het openbaar bestuur. Zij zijn als zodanig benoemd. Hun namen komen veelvuldig in raadsdocumenten voor, bijvoorbeeld op agenda’s, besluitenlijsten en politieke documenten zoals moties, amendementen en schriftelijke vragen.

  Gedragslijn:

  Ten aanzien van politieke ambtsdragers geldt, behoudens hetgeen de wet aangeeft, dat e mailadressen bekend worden gemaakt op de website en dat adressen en telefoonnummers alleen optioneel, en dus met toestemming van de betrokkenen, bekend worden gemaakt.

   

 • b.

  Persoonsgegevens van ambtenaren Ambtenaren worden regelmatig in bestuurlijke documenten vermeld, bijvoorbeeld als steller van ambtelijke adviezen, als ambtelijke ondersteuning bij vergaderingen of als griffie(r) van vergaderingen. Voor zover ambtenaren genoemd worden in relatie tot hun functie, is bekendmaking relevant en niet bovenmatig. De openbaarmaking dient zich te beperken tot de naam en eventueel een vermelding van de afdeling en/of het cluster waar zij werkzaam zijn. Het vermelden van de namen van ambtenaren en het weglaten van e mailadressen en doorkiesnummer is conform de ‘Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet’ van de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  Gedragslijn:

  Ten aanzien van ambtenaren die een rol spelen in de werkzaamheden van de raad geldt, ongeacht of zij voor de gemeente Noord-Beveland of een andere overheidsorganisatie werkzaam zijn, dat uitsluitend hun naam en voornaam of voorletter(s) op de website worden gepubliceerd, eventueel met vermelding van de afdeling en/of het cluster waarvoor zij werkzaam zijn.

   

 • c.

  Persoonsgegevens van personen en gegevens van rechtspersonen/instellingen/organisaties die brieven of andere geschriften aan de raad richten

  Brieven aan de raad zijn onder andere afkomstig van burgers en instellingen. Ze bevatten de adresgegevens en vaak het telefoonnummer van de afzender en ze zijn als regel ondertekend. Het komt ook voor dat er een petitie aan de raad wordt overhandigd, met handtekeningenlijsten die doorgaans (handgeschreven) naam- en adresgegevens en handtekeningen bevatten.

   

  Openbaarmaking van deze brieven of geschriften zou betekenen dat via de website alle persoonsgegevens door een ieder rechtstreeks zijn in te zien. Voor wat betreft de ingekomen stukken afkomstig van burgers moet dit als ‘bovenmatig’ worden beschouwd. Het effect van de brieven/geschriften aan de raad kan doorgaans ook bereikt worden zonder openbaarmaking. De raad zelf en de leden van de raad moeten echter wel kennis kunnen nemen van deze brieven/geschriften én hun afzender om zich een oordeel te kunnen vormen over hetgeen de brief/het geschrift van de raad vraagt.

   

  Voorts vereist de transparantie van het bestuur en de controleerbaarheid door de burger dat op de website is te vinden dat de brief/het geschrift bij de raad is binnengekomen. Hiertoe is het in principe voldoende als de datum van ontvangst en het onderwerp worden vermeld. Als het voor transparantie en controleerbaarheid noodzakelijk is om de brief/het geschrift openbaar te maken, dan wordt deze geanonimiseerd gepubliceerd, zodat eenieder toch kennis kan nemen van de inhoud.

   

  Brieven/geschriften van rechtspersonen/instellingen/organisaties zijn naar hun aard doorgaans minder persoonlijk en bevatten minder persoonsgegevens. Het publiceren van deze brieven/geschriften beschouwen wij niet als bovenmatig. Persoonlijke contactgegevens van bestuurders, werknemers en/of leden van rechtspersonen/instellingen/organisaties worden alvorens publicatie plaatsvindt echter verwijderd en handtekeningen worden onzichtbaar gemaakt.

   

  Gedragslijn:

  Ingekomen brieven/geschriften van burgers die aan de raad zijn gezonden of overhandigd, worden als zodanig in beginsel niet op de website van de raad openbaar gemaakt. In een lijst van ingekomen stukken wordt aangegeven welke brieven en andere stukken van burgers door de raad zijn ontvangen, met vermelding van uitsluitend termen als aanvrager, (wijk)bewoner, belanghebbende etc., datum en vermelding van een korte aanduiding van het onderwerp. Deze lijst wordt op de website gepubliceerd. Als het voor transparantie en controleerbaarheid noodzakelijk is om de brief/het geschrift openbaar te maken, dan wordt deze geanonimiseerd gepubliceerd, zodat eenieder toch kennis kan nemen van de inhoud. De brief/het stuk is wel volledig beschikbaar voor raadsleden als vertrouwelijk stuk via de griffie.Indien de afzender uitdrukkelijk aangeeft te wensen dat zijn of haar brief/stuk wel wordt gepubliceerd, dan zal er ondanks het vorengaande publicatie plaatsvinden, waarbij ook de persoonsgegevens openbaar worden gemaakt.

   

  Brieven van organisaties en instellingen worden naast de vermelding op de lijst van ingekomen stukken wel in zijn geheel gepubliceerd en zijn op de gemeentelijke website voor een ieder te raadplegen. Persoonlijke contactgegevens van bestuurders, werknemers en/of leden van rechtspersonen/instellingen/organisaties worden alvorens publicatie plaatsvindt echter verwijderd en handtekeningen worden onzichtbaar gemaakt.

   

  Voor petities geldt dat de petitie zelf, dat wil zeggen: de boodschap die men door middel van de petitie wenst uit te dragen, wel wordt gepubliceerd. De lijst met ondertekenaars wordt echter niet op de website gepubliceerd. Ook niet wanneer ondertekenaars aangegeven hebben dat hun gegevens openbaar gemaakt mogen worden (bijvoorbeeld op petities.nl). Deze toestemming moet namelijk worden gezien als toestemming aan degene die de petitie is gestart, maar het gaat te ver om deze toestemming op te vatten als een uitdrukkelijke toestemming voor publicatie op de website van de gemeente. Deze lijst met ondertekenaars is wel beschikbaar als vertrouwelijk stuk voor raadsleden via de griffie.

   

  Belanghebbenden (pers/burgers) kunnen naar aanleiding van de lijst met ingekomen stukken de brieven en petities opvragen bij de griffie. Dergelijke verzoeken worden met inachtneming van de Wet openbaarheid van bestuur behandeld.

   

 • d.

  Personen die tijdens openbare vergaderingen gebruik maken van het spreekrecht, namens zichzelf of andere (rechts)personen

  Personen die tijdens vergaderingen gebruik maken van het spreekrecht, doen dit welbewust en in het openbaar. Door in het openbaar van het spreekrecht gebruik te maken geven insprekers impliciet aan dat zij geen bezwaar hebben tegen publicatie van hun bijdrage op de website (zowel in de vorm van geluids- of beeldmateriaal als gepubliceerde tekst). Insprekers in de raadsvergadering worden voorafgaand aan het inspreken actief geïnformeerd over publicatie van hun bijdrage op de website.

   

  Gedragslijn:

  De bijdrage van de inspreker wordt te allen tijde op de gebruikelijke wijze uitgezonden en gepubliceerd via de gemeentelijke website en is daar ook achteraf te raadplegen. Indien een inspreker een tekst inlevert op papier of digitaal wordt deze bij de besluitenlijst van de desbetreffende vergadering integraal toegevoegd. Insprekers in de raadsvergadering worden voorafgaand aan het inspreken actief geïnformeerd over publicatie van hun bijdrage op de website.

   

 • e.

  Persoonsgegevens van personen die een rol spelen in het kader van besluitvorming en als zodanig voorkomen in de tekst van raadsvoorstellen of daaraan verwante documenten

  De raad neemt in het kader van zijn taak als bestuur op hoofdlijnen weinig besluiten ten aanzien van individuele burgers. Het komt dan ook niet vaak voor dat in raadsvoorstellen persoonsgegevens staan. Wel is dit soms het geval in bijlagen bij raadsvoorstellen, zoals zienswijzen bij bestemmingsplannen en andere besluiten van algemene strekking. Dergelijke stukken zijn altijd afkomstig van het college van burgemeester en wethouders. Bij zienswijzen worden persoonsgegevens voor publicatie op het openbare deel van de website geanonimiseerd en worden handtekeningen afgeplakt, tenzij de betrokkene aangeeft geen bezwaar te hebben tegen publicatie van de persoonsgegevens. De griffie dient te bewaken dat het anonimiseren en afplakken van handtekeningen gebeurt.

   

  Een tweede categorie raadsstukken waarin persoonsgegevens kunnen voorkomen wordt gevormd door documenten in het kader van bezwaarprocedures tegen raadsbesluiten. Ook in bezwaarzaken worden de stukken voorafgaand aan publicatie geanonimiseerd en worden handtekeningen afgeplakt.

   

  Een derde categorie is het indienen van een burgerinitiatief. Dat is een uitgewerkt voorstel over een onderwerp dat een buurt, een wijk, een kern of de gehele gemeente aangaat. Met een burgerinitiatief vragen burgers de gemeenteraad om een voorstel te bespreken en er een standpunt over in te nemen. Het verzoek en de steunbetuigingen bevatten (persoons-)gegevens van degene die het verzoek indient/ondersteunt.

   

  Gedragslijn:

  De hoofdlijn is dat persoonsgegevens in openbare raadsstukken en daarbij behorende bijlagen, voor zover die op de website worden gepubliceerd, worden geanonimiseerd en dat handtekeningen worden afgeplakt. De griffie ziet hierop toe.

   

  Raadsstukken in het kader van bezwaarprocedures, die op de website zijn gepubliceerd worden geanonimiseerd en handtekeningen worden afgeplakt.

   

  Een voorstel van een burgerinitiatief, dat op de website is gepubliceerd, mag de naam/namen bevatten van degene(n) die het initiatief hebben ingediend. De adresgegevens en overige persoonsgegevens worden geanonimiseerd en handtekeningen worden afgeplakt. De ondersteuningsverklaringen worden niet op de website gepubliceerd.

   

  Voor alle hierboven genoemde categorieën geldt dat deze wel als vertrouwelijk stuk inclusief de persoonsgegevens beschikbaar zijn voor raadsleden, via de griffie.

   

 • f.

  Besluiten of zaken als benoemingen

  Bij benoemingen worden de persoonlijke gegevens van de te benoemen persoon, afgezien van diens naam, niet openbaar gemaakt.

   

 • g.

  Persoonsgegevens in de beantwoording door het college van burgemeester en wethouders

  Brieven aan de gemeenteraad worden vaak ter afdoening doorgezonden naar het college van burgemeester en wethouders. De beantwoording van deze brieven wordt in afschrift aan de gemeenteraad gezonden. Deze brieven bevatten de naam en contactgegevens van de briefschrijvers.

   

  Gedragslijn:

  De beantwoording door het college van burgemeester en wethouders van brieven aan de gemeenteraad worden als zodanig niet op de website openbaar gemaakt. In een lijst van ingekomen stukken wordt aangegeven welke beantwoordingsbrieven door de raad zijn ontvangen, met vermelding van uitsluitend termen als aanvrager, (wijk)bewoner, belanghebbende etc., datum en vermelding van een korte aanduiding van het onderwerp. De lijst met ingekomen stukken wordt op de website gepubliceerd.

   

  Raadsleden kunnen via de griffie kennisnemen van de beantwoordingsbrieven waarop persoonsgegevens staan, waarbij deze als vertrouwelijke stukken worden behandeld.

   

 • h.

  Persoonsgegevens in de aankondiging van activiteiten voor de raad

  In het overzicht van activiteiten voor de raad op de website kunnen persoonsgegevens worden vermeld van mensen die bij de betreffende activiteit zijn betrokken. Als regel gaat het daarbij om mensen die de activiteit organiseren en/of bij wie men zich kan aanmelden. In verreweg de meeste gevallen betreft het functionarissen van organisaties, waarbij zakelijke telefoonnummers en/of e mailadressen worden vermeld. Voor een behoorlijk verloop van de activiteitenadministratie zijn dit noodzakelijke gegevens. Er mogen geen andere persoonsgegevens op de website worden gepubliceerd, dan die voor (organisatie van) de activiteit noodzakelijk zijn.

   

  Gedragslijn:

  Bij publicatie van activiteiten voor de raad op de website wordt de naam van de contactpersoon of die van de persoon waar men zich moet aanmelden genoemd, inclusief een telefoonnummer en/of e-mailadres. Eventuele handtekeningen op bijlagen worden afgeplakt. Het adres van de contactpersoon wordt niet vermeld, tenzij dit voor de duidelijkheid omtrent de betreffende activiteit onvermijdelijk is.

Artikel 4 – Anonimiseren van persoonsgegevens

In die gevallen waarin anonimiseren volgens deze gedragscode nodig is, wordt aanbevolen de namen te verwijderen. Voor zover het voor een goed begrip van de tekst van de documenten nodig is, kunnen namen vervangen worden door neutrale termen, zoals bijvoorbeeld aanvrager, klager, (derde )belanghebbende etc. Dit sluit aan bij de anonimiseringsrichtlijnen van de rechtspraak.

Artikel 5 – Van overeenkomstige toepassing op stukken ingediend door raadsfracties

Bepalingen in deze gedragscode zijn van overeenkomstige toepassing op stukken die door de raadsfracties worden ingediend.

Artikel 6 – Inzage ingekomen stukken (e.d.) door derden

Ingekomen brieven van burgers en petities die aan de raad zijn gezonden of overhandigd kunnen interessant zijn voor derden. In deze gedragscode is opgenomen dat in een lijst van ingekomen stukken wordt aangegeven welke brieven en andere stukken door de raad zijn ontvangen, met vermelding van uitsluitend termen als aanvrager, (wijk)bewoner, belanghebbende etc., datum en vermelding van een korte aanduiding van het onderwerp. Deze lijst wordt op de website gepubliceerd. Brieven of stukken van afzenders die uitdrukkelijk hebben aangegeven dat hun brief of ander stuk wel gepubliceerd dient te worden (inclusief persoonsgegevens) worden wel volledig gepubliceerd op de website. Als dat uitdrukkelijke verzoek niet is gedaan kunnen die brieven en stukken door derden dus niet worden ingezien op de website. Een verzoek tot inzage wordt behandeld met inachtneming van de Wet openbaarheid van bestuur en de daar genoemde uitzonderingsgronden. Uitgangspunt hierbij is, dat alle stukken openbaar zijn, tenzij. Met de personen in kwestie wordt, zo nodig, contact opgenomen over de vraag in hoeverre zij bezwaar hebben tegen het openbaar maken van met name de persoonsgegevens. Eventuele inzage van de niet geanonimiseerde stukken kan geschieden op de griffie in het bijzijn van griffiepersoneel. Reproduceren van persoonsgegevens is daarbij niet toegestaan. Indien men de stukken per mail of per post wenst te ontvangen, worden deze stukken geanonimiseerd verstrekt.

Artikel 7 – Ingangsdatum

Deze gedragscode treedt in werking met ingang van 1 november 2018.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Noord-Beveland in zijn openbare vergadering van 18 oktober 2018.

De plv. griffier,

mr. LB. Van Iwaarden

De voorzitter,

M.J.A. Delhez MSc