Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Mandaatbesluit stadsvernieuwingsurgentieverklaringen Spatterstraat 23-45 WormerWonen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit stadsvernieuwingsurgentieverklaringen Spatterstraat 23-45 WormerWonen
CiteertitelMandaatbesluit stadsvernieuwingsurgentieverklaringen Spatterstraat 23-45 WormerWonen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpMandaatbesluit stadsvernieuwingsurgentieverklaringen Spatterstraat 23-45 WormerWonen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Wormerland/390004/390004_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2018nieuwe regeling

23-10-2018

gmb-2018-227906

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit stadsvernieuwingsurgentieverklaringen Spatterstraat 23-45 WormerWonen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5 leden 1 en 3, 2.6.8 aanhef en lid 1, sub c, en 2.6.10 van de Huisvestingsverordening Wormerland 2016 en de Delegatie- en mandaatregeling OVER-gemeenten 2010;

Overwegende dat:

 • -

  De gemeente Wormerland per 23 oktober 2018 op grond van artikel 2.6.8, lid 2 van de Huisvestingsverordening Wormerland 2016 de woningen aan de Spatterstraat van WormerWonen (huisnummers (oneven): 23 t/m 45 en postcode: 1531 DB) (hierna te noemen: de Woningen) aan te wijzen als de Woningen waarvan de bewoners in verband met de herstructurering van het gebied waarin de Woningen zijn gelegen, redelijkerwijs binnen twee jaar niet meer in hun huidige woonruimte kunnen blijven wonen;

 • -

  De gemeente Wormerland per 23 oktober 2018 op grond van artikel 2.6.8, lid 2 van de Huisvestingsverordening Wormerland 2016 de peildatum met ingang waarvan de bewoners van de Woningen een stadsvernieuwingsurgentieverklaring kunnen aanvragen, heeft vastgesteld op 23 oktober 2018;

 • -

  De gemeente Wormerland en WormerWonen ter vastlegging van de afspraken met betrekking tot de uitvoering van ondergenoemd mandaat, de overeenkomst Uitvoering mandaatbesluit stadsvernieuwingsurgenties Complexen Watermuntstraat WormerWonen aangaan; 

   

Besluiten: 

De bevoegdheden met betrekking tot het nemen van een beslissing inzake (inclusief het voorbereiden en uitvoeren) stadsvernieuwingsurgentieverklaringen van de bewoners van de Woningen op grond van artikelen 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5 leden 1 en 3, 2.6.8 aanhef en lid 1, sub c, en 2.6.10 van de Huisvestingsverordening Wormerland 2016 te mandateren aan de directeur-bestuurder van WormerWonen met de mogelijkheid tot ondermandaat.

 

 • 1.

  Het college kan het mandaat te allen tijde intrekken. Dit dient schriftelijk te gebeuren.

 • 2.

  Het verleende mandaat is niet van toepassing op:

  • a.

   Zaken die een beslissing vergen, die afwijkt van het tot dan toe door de gemeente Wormerland gevoerde beleid;

  • b.

   Zaken waarvan een lid van het college van de gemeente Wormerland te kennen heeft gegeven dat hij/zij op grond van politieke en/of bestuurlijke overwegingen van oordeel is dat hij/zij het nemen van een besluit daarover aan zich dient te trekken;

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit stadsvernieuwingsurgentieverklaringen Spatterstraat 23-45 WormerWonen’.

 • 4.

  Dit besluit treedt 1 dag na publicatie in werking.

Aldus besloten in de vergadering van 23 oktober 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland,

R. Kool P.C. Tange

secretaris burgemeester