Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Aanwijzingsbesluit toezichthouder in verband met aanleg glasvezelnetwerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder in verband met aanleg glasvezelnetwerk
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder in verband met aanleg glasvezelnetwerk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit glasvezel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-2018Nieuwe regeling

09-10-2018

gmb-2018-223556

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder in verband met aanleg glasvezelnetwerk

 

Onderwerp:

Aanwijzingsbesluit toezichthouder in verband met aanleg glasvezelnetwerk op grond van de AVOI Boxmeer

 

Nummer: 6.2.01

 

 

Burgemeester en wethouders van Boxmeer;

 

Overwegende:

Dat het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft een toezichthouder aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens wettelijk voorschrift is belast;

 

Dat het uit oogpunt van een goed handhavingsbeleid noodzakelijk is gebruik te maken van deze bevoegdheid;

 

Dat het gelet op de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Boxmeer en de samenwerkingsovereenkomst ter zake van de aanleg van een glasvezelnetwerk Land van Cuijk en E-fiber voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Boxmeer noodzakelijk is over een toezichthouder te beschikken die toezicht houdt op de uitvoering van de werkzaamheden;

 

Dat het noodzakelijk is een toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften als bedoeld in genoemde regelgeving en het bij of krachtens die regelgeving bepaalde.

 

gelet op artikel 5:1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

B E S L U I T :

 

 

Tot toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 17 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Boxmeer, en als zodanig belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Boxmeer, aan te wijzen:

De heer J.J.G.E. Janssen van Ducot Engineering & Advies, op detacheringsbasis werkzaam op de afdeling Openbare Werken en (R-OW) van de gemeente Boxmeer;

hiertoe het volgende aanwijzingsbesluit vast te stellen.

Artikel 1  

De toezichthouder is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Boxmeer en de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

Aan de toezichthouder worden onder meer de volgende toezichthoudende taken toegekend:

de naleving van voorschriften en beperkingen in de zin van artikel 4.2 van de AVOI;

de naleving van de samenwerkingsovereenkomst ter zake van de aanleg van een glasvezelnetwerk Land van Cuijk en E-fiber;

de naleving van de afspraken met bedrijven, bewoners, hulpdiensten e.d.;

de bereikbaarheid van de woon/werkomgeving;

de ongestoorde exploitatie van andere kabels en leidingen;

de verdichting van de sleuf;

de kwaliteit van het herstel van de sleuf inclusief de verharding;

de schade aan verharding/groen binnen de invloedsfeer van het werk;

de veiligheid, zoals wegafzettingen, bebording, kleding etc.;

communicatie en planning;

indien nodig het in kennis stellen van andere netbeheerders.

 

Aan de toezichthouder wordt bevoegdheid verleend om de werkzaamhedendirect stil te leggen indien:

er wordt gewerkt zonder benodigde vergunning, instemmingsbesluit en/of voorafgaande melding, als bedoeld in de AVOI Boxmeer, anders dan in het geval van spoedeisende werkzaamheden;

er wordt gewerkt in strijd met de instemmings-/vergunningsvoorschriften;

er wordt gewerkt in strijd met de nadere regels opgenomen in het handboek AVOI;

er wordt gewerkt in strijd met de samenwerkingsovereenkomst ter zake van de aanleg van een glasvezelnetwerk Land van Cuijk en E-fiber;

aanwijzingen en geboden die door bevoegde vertegenwoordigers van de gemeente worden gegeven niet onverwijld worden opgevolgd;

uitvoerend personeel van de grondroerder zich onbehoorlijk, kwetsend en/of overlastgevend gedraagt;

er onacceptabele verkeershinder en/of gevaarlijke situatie voor het publiek ontstaat.

Artikel 2 legitimatie

Aan de in dit besluit genoemde persoon wordt, ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder artikel 1 genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde "Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb".

Artikel 3 Termijn

De aanwijzing tot toezichthouder als bedoeld in dit besluit geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband.

Artikel 4 inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking.

Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkene en middels publicatie in het elektronisch gemeenteblad. Deze aanwijzing geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Boxmeer.

Aldus besloten in collegevergadering, gehouden op 9 oktober 2018

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de secretaris

drs. ir. H.P.M. van de Loo,

De burgemeester,

K.W.T. van Soest