Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Beleidsregels ontheffing parkeren blauwe zone gemeente Gennep 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ontheffing parkeren blauwe zone gemeente Gennep 2018
CiteertitelBeleidsregels ontheffing blauwe zone gemeente Gennep 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat overgangsrecht

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

02-10-2018

gmb-2018-218431

294892

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ontheffing parkeren blauwe zone gemeente Gennep 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,

 

Overwegende,

- dat het gewenst is om de beleidsregels op te stellen voor de toekenning van een ontheffing parkeren blauwe zone;

 

- gelet op de nota parkeernormen 2015;

 

- gelet op het parkeerbeleidsplan 2016;

 

- gelet op het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

 

besluit:

de beleidsregels ontheffing parkeren blauwe zone gemeente Gennep 2018 vast te stellen.

 

Artikel 1. Begrippen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Blauwe zone: de parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aangegeven door middel van verkeersbord model E10 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in het centrum van Gennep;

 • b.

  Ontheffing: een door het college te verstrekken ontheffing waarmee zonder tijdsduurbeperking binnen de blauwe zone in het centrum van Gennep mag worden geparkeerd;

 • c.

  Ontheffingshouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend;

 • d.

  Bewonersontheffing: ontheffing voor de natuurlijke persoon, die als bewoner in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven binnen het blauwe zonegebied;

 • e.

  Bedrijfsontheffing: ontheffing voor de rechtspersoon, die aantoonbaar bedrijfsmatige activiteiten ontplooit vanuit een vestiging binnen het blauwe zonegebied;

 • f.

  Motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;

 

Artikel 2. Procedure

1. Aanvraag.

 • a.

  Een aanvraag voor een ontheffing parkeren blauwe zone moet schriftelijk, met gebruikmaking van het aanvraagformulier, worden ingediend bij het college.

 • b.

  Het aanvraagformulier dient volledig te worden ingevuld en te worden voorzien van een handtekening van de aanvrager.

 • c.

  De volgende gegevens dienen bij de aanvraag te worden overgelegd:

  • 1.

   Kopie geldig kentekenbewijs;

  • 2.

   In geval van een leaseauto een schriftelijke verklaring van de leasemaatschappij of werkgever dat de aanvrager de betreffende auto dagelijks gebruikt;

 

2. Onvolledigheid ingediende bescheiden

Indien de aanvraag niet voldoet aan de in lid 1gestelde eisen, dan wordt de aanvrager, binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag, verzocht om de aanvraag binnen twee weken nadat hem dit is medegedeeld, aan te vullen of te verbeteren. Voldoet de aanvrager niet aan dit verzoek, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 

3. Besluitvorming.

 • a.

  Het college beslist binnen de daarvoor geldende termijn op de aanvraag om een ontheffing parkeren blauwe zone in het centrum van Gennep.

 • b.

  Het college kan de beslissing, gemotiveerd, verdagen. De aanvrager wordt hiervan, voor afloop van de onder a. genoemde termijn, schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt een zo kort mogelijke termijn genoemd waarbinnen de beslissing op de aanvraag tegemoet kan worden gezien.

 • c.

  Van de beslissing op de aanvraag wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld. Bij honorering van de aanvraag ontvangt de aanvrager daarbij tevens de ontheffingskaart.

 

Artikel 3. Bewonersontheffing

 • 1.

  Bewoners woonachtig in een straat waar een blauwe zone van kracht is of in het voetgangersgebied kunnen een bewonersontheffing aanvragen.

 • 2.

  De ontheffing wordt op kenteken gesteld waarbij de aanvrager moet aantonen dat deze in het bezit is van het desbetreffende motorvoertuig. Dit kan met de kentekenpapieren van de auto of in geval van een leaseauto met een verklaring van de leasemaatschappij of werkgever dat de aanvrager de auto gebruikt.

 • 3.

  Per woonadres wordt maximaal één bewonersontheffing verstrekt. Indien op hetzelfde adres al een bedrijfsontheffing is verleend, wordt geen bewonersontheffing verleend.

 • 4.

  Indien de bewoner beschikt over eigen parkeergelegenheid of over zich op het grondgebied van de woning bevindende parkeerplaats(en), wordt geen bewonersontheffing verstrekt.

 • 5.

  Voor de berekening van het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt gebruik gemaakt van tabel 3 (pagina 10): ‘berekeningsaantallen parkeerplaatsen op eigen terrein’ afkomstig uit de Nota Parkeernormen Gennep 2015, vastgesteld raad 14 september 2015 of diens opvolger.

 • 6.

  Bewonersontheffingen worden voor onbepaalde tijd afgegeven.

 • 7.

  Het college kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van de ontheffing.

 

Artikel 4. Bedrijfsontheffing

 • 1.

  Bedrijven die gevestigd zijn in de blauwe zone in het centrumgebied van Gennep en aantoonbaar continu moeten kunnen beschikken over de auto in de nabijheid van het bedrijf, kunnen een bedrijfsontheffing aanvragen.

 • 2.

  De ontheffing wordt op naam van het bedrijf gesteld.

 • 3.

  Per bedrijf wordt maximaal één bedrijfsontheffing verstrekt. Indien op hetzelfde adres al een bewonersontheffing is verleend, wordt geen bedrijfsontheffing verleend.

 • 4.

  Indien het bedrijf beschikt over eigen parkeergelegenheid of over zich op het grondgebied van het bedrijf bevindende parkeerplaats(en), wordt geen bedrijfsontheffing verstrekt.

 • 5.

  Voor de berekening van het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt gebruik gemaakt van tabel 3 (pagina 10): berekeningsaantallen parkeerplaatsen op eigen terrein afkomstig uit de Nota Parkeernormen Gennep 2015, vastgesteld raad 14 september 2015 of diens opvolger.

 • 6.

  Een bedrijfsontheffing wordt voor onbepaalde tijd afgegeven.

 • 7.

  Het college kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van de ontheffing.

 

Artikel 5. Tijdelijke Bedrijfsontheffing in het kader van tijdelijke werkzaamheden

 • 1.

  Het college kan in het kader van tijdelijke werkzaamheden een tijdelijke Bedrijfsontheffing verlenen onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   De tijdelijke ontheffing wordt op naam van het bedrijf gesteld en geldt voor één voertuig.

  • b.

   Een tijdelijke ontheffing kent een begin- en einddatum en wordt per aanvraag bepaald.

  • c.

   De aanvrager toont aan dat het bedrijf werkzaamheden uit moet voeren in een blauwe zone.

  • d.

   De aanvrager toont aan dat deze werkzaamheden alleen uitgevoerd kunnen worden door het voertuig in de betreffende zone te parkeren.

  • e.

   Aanvullend op de ontheffing voor de uitvoering van de werkzaamheden kunnen mogelijk nog andere RVV-ontheffingen van toepassing zijn (bijvoorbeeld toestemming om in de voetgangerszone te mogen rijden).

 

Artikel 6. Voorwaarden

De aanvrager aan wie een ontheffing is toegekend dient het college onmiddellijk in kennis te stellen van de volgende feiten of omstandigheden:

 • a.

  Verhuizing.

 • b.

  Het feitelijk niet meer gebruik maken van het voertuig als bestuurder.

 • c.

  Het niet meer beschikken over een rijbewijs (bijvoorbeeld bij inlevering of intrekking van het rijbewijs).

 • d.

  Het niet meer beschikken over het voertuig (bijvoorbeeld bij verkoop of vervanging van het voertuig).

 • e.

  Het kunnen beschikken over parkeergelegenheid op eigen terrein.

De ontheffing moet in bovenstaande gevallen ingeleverd worden bij de gemeente.

 

Artikel 7. Intrekken ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken wanneer:

 • a.

  de ontheffingshouder hierom verzoekt.

 • b.

  de ontheffingshouder feitelijk niet meer woont of verblijft op het in de aanvraag vermelde adres.

 • c.

  de ontheffingshouder overleden is.

 • d.

  de ontheffing is toegekend op grond van door de aanvrager verstrekte onjuiste gegevens en de ontheffing niet zou zijn toegekend indien de onjuistheid van die gegevens ten tijde van de aanvraag en beoordeling daarvan bekend zou zijn geweest.

 • f.

  de ontheffingshouder die in de aanvraag als bestuurder is vermeld feitelijk niet langer de bestuurder van het voertuig is.

 • g.

  de ontheffingshouder die in de aanvraag als bestuurder is vermeld geen rijbewijs of geen voertuig meer heeft.

 • i.

  de ontheffingshouder de beschikking krijgt over parkeergelegenheid op eigen terrein.

 • j.

  de ontheffingshouder in strijd handelt met de voorschriften en/of voorwaarden van de ontheffing.

 • k.

  de blauwe zone in het centrumgebied wordt opgeheven.

 • l.

  dit om redenen van algemeen belang noodzakelijk wordt geacht.

 

Artikel 8. Kosten

De te betalen vergoeding voor de aanvraag van een (tijdelijke) ontheffing of het wijzigen van een ontheffing wordt geregeld in de Legesverordening van de gemeente Gennep.

 

Artikel 9. Overgangsrecht

 • 1.

  Aanvragen voor een ontheffing voor het lopende jaar 2018, worden behandeld conform de bestaande beleidsregels.

 • 2.

  Het bepaalde in artikel 6 en 7 is van overeenkomstige toepassing op ontheffingen die zijn toegekend voor de inwerkingtreding van deze beleidsregels.

 

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze beleidsregels indien toepassing van deze beleidsregels naar het oordeel van het college tot kennelijk onredelijke situaties leidt.

 

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels ontheffingen blauwe zone gemeente Gennep 2018”.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2019

 

 

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep van 2 oktober 2018.

.

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning